InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Pitesti

LITIGIU DE MUNCA. SOLICITAREA SALARIATULUI PENTRU INCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCA PRIN ACORDUL PARTILOR. MODIFICAREA DE CATRE ANGAJATOR A TEMEIULUI LEGAL AL DESFACERII CONTRACTULUI DE MUNCA, FARA A COMUNICA ACEASTA SALARIATULUI. CONSECINTE.

(Decizie nr. 633/R-CM din data de 31.03.2009 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Curtea de Apel Pitesti | Jurisprudenta Curtea de Apel Pitesti

LITIGIU DE MUNC?. SOLICITAREA SALARIATULUI
PENTRU INCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCA
PRIN ACORDUL P?R?ILOR. MODIFICAREA DE C?TRE
ANGAJATOR A TEMEIULUI LEGAL AL DESFACERII
CONTRACTULUI DE MUNC?, F?R? A COMUNICA
ACEASTA  SALARIATULUI. CONSECIN?E.

         Art.55 lit.b) Codul muncii
         
         Temeiul legal al incet?rii contractului individual de
munc? prin acordul p?r?ilor il constituie art.55 lit.b din Codul
muncii, incheierea contractului fiind rezultatul
consimmantului reciproc al p?r?ilor ?i tot acordul de voin
poate conduce la incetarea sa printr-o aplicare a principiului
simetriei actelor juridice.
         Avand in vedere cererea contestatoarei de incetare a
contractului de munc? prin acordul p?r?ilor ?i faptul c? intimata
a modificat temeiul legal al desfacerii contractului de munc?,
f?r? a comunica aceasta contestatoarei, in mod nejustificat a
procedat ulterior la desfacerea disciplinar? a contractului de
munc? pentru absen?ele nemotivate in perioada de preaviz.
         
         (Decizia civil? nr.633/R-CM din 31 martie 2009, pronun?at? de
Curtea de Apel Pite?ti - Sec?ia Civil?, pentru cauze privind Conflicte de Munc?
?i Asigur?ri Sociale ?i pentru cauze cu Minori ?i de Familie)
         
         Prin cererea inregistrat? la data de 10.09.2008, M.V. a
chemat in judecat? pe intimata S.C. DESIGNRO S.A. pentru ca, prin
hot?rarea ce se va pronun?a, s? se constate nulitatea absolut? a
deciziei nr.200/2008,  s? se constate incetat contractul individual de
munc? in temeiul art.55 lit.b din Codul muncii ?i s? fie obligat?
intimata la emiterea unei noi decizii in acest sens, operand
modific?rile in carnetul de munc?.
         In motivare, contestatoarea a ar?tat c? a de?inut func?ia de
inginer proiectant in cadrul S.C. DESIGNRO S.A. Ramnicu Valcea,
iar la data de 28 iulie 2008, de comun acord cu conducerea societii,
a consim?it incetarea contractului individual de munc? prin acordul
p?r?ilor in temeiul art.55 lit.b din Codul muncii. In acest sens, a depus
prin registratura societii cerere de incetare a contractului individual
de munc?, ocazie cu care i s-a adus la cuno?tin c? trebuie s? predea
proiectele pe care le avea in lucru.
         A mai ar?tat c? a constatat cu uimire c? la data de 15
august 2008 i s-a inaintat decizia nr.200/2008 prin care a fost
schimbat temeiul juridic al incet?rii contractului, fiind acuzat? c? nu a
finalizat lucr?rile de proiectare ?i nu a motivat absen?ele din perioada
iulie - august 2008.
         Mai invedereaz? c?, in realitate, a predat toate proiectele
aflate in lucru, iar absen?e nemotivate nu au existat.
         In urma probelor administrate in cauz?, Tribunalul Valcea
prin sentin?a civil? nr.95 din 30 ianuarie 2009 a respins contesta?ia,
re?inand urm?toarele:
         Contestatoarea a de?inut func?ia de inginer proiectant in
cadrul S.C. DESIGN RO S.A. Ramnicu Valcea incepand cu data de 1
decembrie 2003. La data de 28 iulie 2008 a depus prin serviciul
registratur? o cerere de  incetare a contractului individual de munc?,
inregistrat? sub nr.793 din          28 iulie 2008. F?r? a a?tepta
rezolutarea cererii, aceasta nu s-a mai prezentat la serviciu, fapt ce a
condus la cercetarea disciplinar? a acesteia potrivit dispozi?iilor
Codului muncii.
         A?a cum rezult? din cererea rezolutat? de la fila 17 dosar,
contestatoarei i s-a aprobat cererea cu preaviz de 15 zile, timp in care
i?i va finaliza documentele ce le are in lucru.
         Contestatoarea nu a finalizat lucr?rile de proiectare pe
care le avea de executat, nedepunand nici o dovad? in acest sens,
astfel c? intimata a fost nevoit? s? apeleze la al?i speciali?ti pentru
rezolvarea situa?iei. In acest sens, i s-a inmanat o convocare in data de
8 august 2008, existand la dosar dovada confirm?rii de primire, ins?
nici acesteia nu i-a dat curs.
         Ca urmare, in mod temeinic ?i legal intimata a emis
decizia nr.200/11 august 2008 prin care s-a dispus desfacerea
contractului individual de munc? in conformitate cu prevederile
art.61 lit.a, art.63 alin.1, art.264 din Codul muncii ?i art.70 alin.1 din
Regulamentul de ordine  interioar?.
         Impotriva acestei sentin?e a declarat recurs, in termen
legal, contestatoarea M.V.
         S-a ar?tat in motivarea recursului formulat c? sentin?a
instan?ei de fond este nelegal? ?i netemeinic? fa de motivele de
casare prev?zute de art.304 pct.6, 7 ?i 9 Cod procedur? civil?,
solicitand reanalizarea cauzei ?i sub aspectele prev?zute de art.3041
Cod procedur? civil?.
         Hot?rarea pronun?at? este dat? cu inc?lcarea ?i aplicarea
gre?it? a legii, urmare a ignor?rii mijloacelor esen?iale de ap?rare ?i
analiz?rii par?iale ?i p?rtinitoare a sus?inerilor p?r?ilor.
         De?i intimata a recunoscut c? a inregistrat cererea
formulat? de contestatoare prin care a solicitat incetarea contractului
de munc? prin acordul p?r?ilor, instan?a nu a administrat nici o
dovad? c? rezolu?ia de pe cererea respectiv? i-ar fi fost adus? la
cuno?tin contestatoarei in vreun mod.
         Nejustificat intimata a modificat temeiul legal al cererii
formulate, f?r? a se avea in vedere c? demisia este un act unilateral,
angajatorul substituindu-se voin?ei sale, iar exemplarul de pe cererea
formulat? r?mas contestatoarei nu are nici un fel de men?iune.
         Nu s-a avut  in vedere c? intimata i-a solicitat
contestatoarei la data de 28 iulie 2008 a-i preda cele dou? lucr?ri pe
care le avea in derulare, lucr?ri ce au fost predate a doua zi, la orele
1300.
         Instan?a nu a analizat cauzele de anulare a deciziei nr.200
din          11 august 2008 emis? de intimat?, in sensul de a stabili care
sunt zilele in care a lipsit nejustificat, cum se justific? luarea unei
m?suri retroactive ?i in ce condi?ii s-a re?inut lipsa nejustificat? in
perioada 01 - 11 august 2008, in condi?iile in care a fost la serviciu
pan? la 29 iulie 2008 ?i contractul de munc? s-a desf?cut incepand cu
31 iulie 2008.
         Instan?a de fond nu a avut in vedere c? sarcina probei
incumb? in conflictele de munc? angajatorului, care nu a f?cut dovada
celor ar?tate in decizia de desfacere disciplinar? a contractului de
munc?.
         Fa de motivele ar?tate s-a solicitat admiterea recursului
?i modificarea sentin?ei instan?ei de fond, in sensul admiterii
contesta?iei, anul?rii deciziei nr.200/2008, urmand a se constata c?
raportul de munc? a incetat in baza art.55 lit.b din Codul muncii.
         Analizand recursul prin prisma criticilor formulate, Curtea
a constatat c? este fondat, cu consecin?a modific?rii sentin?ei atacate
in sensul admiterii contesta?iei ?i constat?rii incet?rii contractului
individual de munc? al contestatoarei in temeiul art.55 lit.b din Codul
muncii.
         Intimata a fost obligat? la efectuarea men?iunilor
corespunz?toare in carnetul de munc? al contestatoarei-recurente ?i la
plata c?tre aceasta a cheltuielilor de judecat? de 2690 lei.
         S-a re?inut in considerentele deciziei, c? obiectul
contesta?iei de fa il formeaz? constatarea nulitii absolute ?i
anularea deciziei nr.200 din 11 august 2008 emis? de intimat?,
constatarea incet?rii contractului individual de munc? intervenit intre
contestatoare ?i intimat? in temeiul art.55 lit.b din Codul muncii ?i
obligarea intimatei la efectuarea modific?rilor respective in carnetul
de munc?.
         Instan?a de fond a respins contesta?ia, re?inand c? aceasta
a depus o cerere de incetare a contractului de munc? in baza art.55
lit.b din Codul muncii, iar intimata a aprobat aceast? cerere cu un
preaviz de 15 zile pentru finalizarea documentelor ce le avea in lucru
?i i-a desf?cut contractul de munc? in baza art.61 lit.a, art.63 alin.1 ?i
art.264 din Codul muncii.
         Din actele dosarului rezult? c? recurenta-contestatoare a
solicitat la data de 28 iulie 2008, prin cererea inregistrat? la nr.793,
societii intimate aprobarea incet?rii contractului de munc? incheiat
cu aceasta, conform art.55 lit.b din Codul muncii, incepand cu data
de 28 iulie 2008.
         Temeiul legal al incet?rii contractului individual de munc?
prin acordul p?r?ilor il constituie art.55 lit.b din Codul muncii,
incheierea contractului fiind rezultatul consimmantului reciproc al
p?r?ilor ?i tot acordul de voin poate conduce la incetarea sa printr-o
aplicare a principiului simetriei actelor juridice.
         Codul muncii ins? nu con?ine dispozi?ii privind condi?iile
?i procedura incet?rii contractului prin acordul p?r?ilor.
         Actul juridic prin care p?r?ile pun cap?t raportului de
munc? trebuie s? indeplineasc? condi?iile de fond stabilite de lege
pentru valabilitatea oric?rui act juridic ?i mai cu seam?, ca ele s?-?i
materializeze acordul de voin printr-un consimmant care s?
intruneasc? cerin?ele art.948 Cod civil. Intr-o asemenea situa?ie,
pentru a proceda la incetarea contractului in baza art.55 lit.b din
Codul muncii, angajatorul trebuie s? aib? in vedere o eventual? cerere
ori alt? manifestare neindoielnic? din care s? rezulte inten?ia clar? a 
salariatului de a p?r?si unitatea.
         In spe, a?a cum s-a ar?tat mai sus, contestatoarea-
recurent? a depus la registratura intimatei o cerere prin care a solicitat
incetarea contractului de munc? in baza art.55 lit.b din Codul muncii,
incepand cu data de 28 iulie 2008.
         Societatea intimat? s-a ap?rat ?i instan?a de fond a re?inut
c? pe aceast? cerere s-a aplicat rezolu?ia de a se propune incetarea
contractului de munc? conform art.79 alin.4 din Codul muncii, cu
preaviz de 15 zile ?i finalizarea lucr?rilor in derulare.
         Nu s-a f?cut dovada de c?tre intimat? c? o asemenea
rezolu?ie a fost comunicat? in vreun fel contestatoarei, aceasta
de?inand numai cererea sa cu inregistrarea efectuat?.
         A?a cum a ar?tat chiar intimata in r?spunsul la
interogatoriu, depus la dosar, conform Regulamentului de ordine
interioar? al S.C. DESIGNRO S.A., art.42 alin.2, "r?spunsul la cerere
se va da in principiu in ziua respectiv? sau cel mai tarziu in 3 zile".
         Intimata nu a f?cut dovada c? a r?spuns la cererea
contestatoarei in aceea?i zi ?i nici in urm?toarele 3 zile, chiar dac? pe
respectiva cerere au ap?rut mai multe rezolu?ii prin care s-a schimbat
temeiul legal al incet?rii contractului de munc?, in art.79 alin.4 ?i cu
un preaviz de 15 zile.
         Chiar dac? recurenta-contestatoare a fost prezent? in
unitate in zilele urm?toare, nu se face dovada c? a luat cuno?tin de
rezolu?ia de pe cerere in termenul stabilit de Regulamentul de ordine
interioar?, situa?ie in care aceasta a avut acordul tacit al unitii de
incetare a contractului individual de munc?, a?a cum a solicitat in
temeiul art.55 lit.b din Codul muncii.
         Pe de alt? parte, in situa?ia unei demisii prev?zut? de
art.79 din Codul muncii, se re?ine c? aceasta nu trebuia aprobat? de
angajator, care nu putea s? emit? o asemenea decizie f?r? a exista
inten?ia salariatului de a demisiona ?i in lipsa vreunei notific?ri a
acesteia adresat? angajatorului, decizia luat? in alt mod fiind lovit? de
nulitate absolut?.
         Intimata ins?, de?i nu a emis decizie de incetare a
contractului de munc? prin demisie, a stabilit contestatoarei un
termen de preaviz de 15 zile, termen care nu a fost solicitat de aceasta
?i f?r? a-i comunica contestatoarei in termen de 3 zile de la
men?ionarea rezolu?iei.
         Chiar dac? contestatoarea nu a solicitat un r?spuns scris al
cererii sale, atata vreme cat intimata angajatoare a modificat temeiul
legal al incet?rii contractului de munc?, instituind un preaviz de 15
zile, era obligat? s? fac? comunicarea respectiv? contestatoarei in
orice mod. Neprocedand astfel ?i nefiind adus la cuno?tin?a
contestatoarei termenul de preaviz, nejustificat a procedat la
desfacerea disciplinar? a contractului de munc? in baza art.61 lit.a,
art.63 alin.1 ?i art.264 lit.f din Codul muncii, re?inand c? a absentat
nejustificat in perioada de preaviz.
         De asemenea, din moment ce la data de 28 iulie 2008,
cand solicitase incetarea contractului de munc? prin acordul p?r?ilor,
societatea intimat? nu a pretins eventuale absen?e nemotivate ale
contestatoarei in luna iulie 2008, nu se impunea analizarea acestora.
         Fa de cele ar?tate, avand in vedere cererea contestatoarei
de incetare a contractului de munc? prin acordul p?r?ilor ?i faptul c?
intimata a modificat temeiul legal al desfacerii contractului de munc?,
f?r? a comunica aceasta contestatoarei, in mod nejustificat a procedat
ulterior la desfacerea disciplinar? a contractului de munc? pentru
absen?ele nemotivate in perioada de preaviz.
         Recursul declarat de contestatoare impotriva sentin?ei
instan?ei de fond  a fost astfel admis in baza art.312 alin.2 Cod
procedur? civil?, prin modificarea sentin?ei in sensul admiterii
contesta?iei, anul?rii deciziei nr.200 din 11 august 2008 emis? de
intimat?, constatandu-se incetarea contractului individual de munc? al
contestatoarei in baza art.55 lit.b din Codul muncii.
         In baza art.11 alin.2 din Decretul nr.92/1976, a fost
obligat? intimata la efectuarea men?iunilor corespunz?toare in
carnetul de munc? al contestatoarei.
La cererea recurentei-contestatoare a fost obligat? intimata la plata
c?tre aceasta a cheltuielilor de judecat?, in sum? de 2690 lei
reprezentand onorariu de avocat la instan?a de fond ?i instan?a de
recurs, ce au fost acordate in baza art.274 Cod procedur? civil?.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
DESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA. APRECIEREA GRESITA A STARII DE FAPT DE CATRE INSTANTA DE FOND. - Sentinta civila nr. 1226/LM/2009 din data de 14.05.2009
Abatere disciplinara - Sentinta civila nr. 463/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. - Sentinta civila nr. 78/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de concediere. Nulitatea deciziei. Prescriptia termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare. - Sentinta civila nr. 855/lm/2008 din data de 17.02.2009
Concediere. Desfiintare post datorita reorganizarii societatii in urma dificultatilor economice - Sentinta civila nr. 690 din data de 20.04.2015
Concediere pe motive disciplinare. Contestatie respinsa ca neintemeiata - Sentinta civila nr. 530 din data de 30.03.2015
Desfacerea contractului individual de munca pe motive disciplinare pentru lipsa nemotivata - Sentinta civila nr. 1256 din data de 15.12.2014
Concedierea persoanei pentru lipsa nejustificata de la serviciu pentru o perioada mai mare de 5 zile - Sentinta civila nr. 1550 din data de 20.12.2011
Concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca. - Sentinta civila nr. 281 din data de 16.03.2011
Desfacerea contractului de munca pentru indeplinirea varstei de pensionare - Decizie nr. 379 din data de 12.04.2010
Tardivitatea contestarii deciziei de desfacere a contractului individual de munca - Sentinta civila nr. 4 din data de 12.01.2010
Incetarea raportului de munca in baza art. 65(2) C. Muncii datorita desfiintarii locului de munca - Sentinta civila nr. 1322 din data de 20.12.2010
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului.Administrator asociatie de proprietari-concediere individuala - Sentinta civila nr. 151 din data de 18.02.2009