Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Contesta?ie impotriva tabelului preliminar al crean?elor debitorului in cadrul procedurii insolven?ei - contract de leasing

(Sentinta civila nr. 269/SIND din data de 31.01.2013 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

R O M A N I A
TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR.269/SIND
Sedinta publica din 31 ianuarie 2013
Completul compus din:
JUDECATOR SINDIC : A. R. A.
Grefier:  D. D. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra solutionarii contestatiei impotriva tabelului preliminar rectificat al creantelor formulata de creditorul SC T. LEASING IFN SA, in cadrul procedurii simplificate de faliment deschisa impotriva debitorului SC R. L. SRL (fosta SC G. H. P.C. SRL) prin reprezentant legal S. C.  J08/2354/2005 CUI XXXX - X, Str X, nr. X, Judet X si  sediul ales in str.X, nr.X, bl.X, sc.X, ap.X, Judet X, potrivit Legii nr.85/2006 .
 La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei dupa care:
Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din 17 ianuarie 2013, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor mentionate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta, iar instanta, fata de lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de 24 ianuarie 2013, apoi pentru data de 31 ianuarie 2013. 

JUDECATORUL SINDIC:

Constata ca la data de 03 08 2012 s-a inregistrat la grefa instantei sub nr.4589/62/2011/a2 contestatia formulata de catre creditorul SC T. LEASING IFN SA impotriva tabelului preliminar rectificat al creditorilor debitorului SC R. L. SRL - in faliment, intocmit de catre lichidatorul RTZ & P. SPRL in dosarul nr.4589/62/2011 la data de 24 07 2012.
Prin contestatia formulata creditorul a solicitat inscrierea sa in tabelul preliminar rectificat al creantelor debitorului cu suma de 854.673,81 lei, conform cererii sale de creanta, asa cum a fost precizata.
In motivarea de fapt a contestatiei contestatorul a prezentat inscrisurile justificative cererii sale de creanta ce constituie contractele de leasing  incheiate intre parti.
Creditorul contestator a aratat ca aceasta creanta a sa fata de debitor  s-a nascut ca urmare a neexecutarii de catre debitor a obligatiilor contractuale asumate.
Contestatorul a aratat ca lichidatorul a diminuat valoarea creantei creditorului cu suma de 299.889,04 lei, aceasta suma reprezentand c/v-a bunurilor ridicate de catre creditor de la debitor si care au facut obiectul contractelor de leasing.
Creditorul a mentionat ca procedand in aceasta modalitate lichidatorul nu a avut in vedere clauza contractuala asumata la art.15.7 de catre parti potrivit careia in caz de incetare a contractului ca urmare a rezilierii din culpa exclusiva a utilizatorului locatorul este indreptatit sa solicite plata integrala a ratelor de leasing, cu daune interese, indiferent de recuperarea bunului obiect al contractului.
Contestatorul a detaliat pe larg aspecte legate de forta executorie a contractului, a evocat prevederile legale in materie de leasing, etc.
Contestatia a fost corespunzator timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
Lichidatorul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei.
In motivare, lichidatorul a aratat ca verificand cererea de creanta a creditorului a inscris in parte suma pretinsa de catre acesta, respectiv 554.784,77 lei si a respins o alta parte, respectiv 299.889,04 lei  care a reprezentat  suma incasata de catre creditor din vanzarea bunului - obiect al contractului de leasing.
Lichidatorul a detaliat pe larg aspecte legate de contractele de leasing incheiate intre parti, desocotirea partilor contractante in baza acestor contracte, situatia facturilor emise de catre creditor fata de debitor, etc.
Analizand actele si lucrarile dosarului judecatorul sindic retine urmatoarele:
Contestatia formulata este nefondata pentru urmatoarele considerente:
Fata de debitorul SC R. L. SRL s-a deschis procedura generala a insolventei debitorului in dosarul nr.4589/62/2011 si mai apoi procedura simplificata de faliment.
Procedura s-a desfasurat potrivit calendarului stabilit de judecatorul sindic.
In cauza a fost desemnat administrator judiciar / lichidator practicianul in insolventa RTZ & P. SPRL.
Creditorul contestator a formulat o cerere de creanta in dosarul de insolventa al debitorului solicitand inscrierea in tabelul preliminar al creantelor debitorului cu suma de 854.673,81 lei. Administratorul judiciar a respins aceasta cerere ca fiind tardiv formulata.
Administratorul judiciar a intocmit tabelul preliminar al creantelor. Impotriva acestuia creditorul contestator a formulat o contestatie, ce a fost admisa de judecatorul sindic, iar prin sentinta civila s-a dispus verificarea pe fond a cererii de creanta de catre administratorul judiciar.
Ca urmare a aducerii la indeplinire a acestei hotarari judecatoresti administratorul judiciar a intocmit tabelul preliminar rectificat al creantelor in care creditorul a fost inscris cu suma de 554.784,77 lei. Administratorul judiciar a respins cererea de creanta pentru suma de 299.889,04 lei.
Judecatorul sindic constata ca pe calea contestatiei impotriva tabelului preliminar rectificat al creantelor se invoca in esenta forta obligatorie a contractului, respectiv respectarea clauzei contractuale asumate de catre parti la pct.15.7 din contract.
In baza acestei clauze, daca contractul de leasing este reziliat din culpa exclusiva a utilizatorului creditorul are dreptul la c/v-a ratelor de leasing restante cu daune interese chiar daca a ridicat bunul obiect al contractului.
Lichidatorul a aratat, iar acest aspect nu a fost negat de catre contestator, ca bunul obiect al contractului - un autovehicul marca M. - a fost ridicat de catre creditor si valorificat cu suma de 299.778,04 lei.
Lichidatorul a considerat astfel sa diminueze din valoarea ratelor restante valoarea rezultata din valorificarea bunului ridicat de catre creditor.
Judecatorul sindic apreciaza ca orice contract trebuie adus la indeplinire de catre parti, conform art.969 cod civil, aplicabil raportului juridic dedus judecatii, conform art.6 din Noul cod civil.
Partile contractante trebuie insa sa isi indeplineasca obligatiile contractuale cu buna credinta.
In cadrul unui contract de leasing utilizatorul se obliga sa achite ratele de leasing potrivit clauzelor contractuale asumate.
In speta, creanta creditorului pretinsa prin cererea de creanta s-a nascut pentru neindeplinirea de catre debitor a obligatiei de plata a ratelor de leasing. Ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii creditorul a pretins c/v-a ratelor de leasing pana la finalizarea contractului, cu daune interese, potrivit clauzei penale asumate de catre parti prin contract. Creditorul a procedat si la ridicarea bunului - obiect al contractului de la debitor, iar acesta a fost valorificat de catre creditor la suma de 299.778,04 lei.
Judecatorul sindic apreciaza ca lichidatorul a procedat corect la diminuarea valorii creantei creditorului cu suma incasata de catre acesta ca urmare a valorificarii ulterioare a bunului - obiect al contractului de leasing in aceasta modalitate evitandu-se o imbogatire fara justa cauza a creditorului, care ar obtine o dubla reparatie a prejudiciului cauzat din neexecutarea corespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de catre debitor.
Potrivit clauzei contractuale asumate de catre parti la art.15.7  in caz de incetare a contractului ca urmare a rezilierii din culpa exclusiva a utilizatorului locatorul este indreptatit sa solicite plata integrala a ratelor de leasing, cu daune interese, indiferent de recuperarea bunului obiect al contractului.
Aceasta clauza nu stabileste insa care va fi modalitatea de determinare a prejudiciului rezultat din raspunderea contractuala in cazul valorificarii ulterioare a acestui bun de catre creditor.
Potrivit art.970 alin.1 din cod civil conventiile trebuie executate cu buna credinta, iar potrivit  alin.2 acestea nu obliga numai  la ceea ce este expres intransele, dar la toate urmarile, ce echitatea, obiceiul sau legea da obligatiei dupa natura sa.
In consecinta, aceasta clauza contractuala trebuie interpretata in spiritul echitatii, ori o dubla reparatie a aceluiasi prejudiciu, asa cum pretinde creditorul, nu se circumscrie unei astfel de interpretari.
Pe de alta parte judecatorul sindic constata caci creditorul exercita un  abuz de drept prin aceea ca intelege sa isi exercite un drept conferit de prevederile legale referitoare la forta obligatorie a contractului cu depasirea limitelor interne ale acestuia, raportat la scopul pentru care acesta a fost conferit de lege.
Clauza stipulata la pct.15.7 din contract se intemeiaza pe o cauza imorala, deoarece scopul urmarit de catre creditor pentru a-si asigura,  o dubla reparatie a prejudiciului rezultat din neexecutarea intocmai a obligatiilor contractuale asumate de catre debitor, este contrar ordinii publice si bunelor moravuri.
In acest context judecatorul sindic constata ca se impune aplicarea in cauza a unui principiu de drept potrivit caruia nimeni nu poate urmari protectia juridica a unui drept invocand propria culpa.
Fata de cele prezentate judecatorul sindic va respinge contestatia ca fiind nefondata.
Se constata ca in cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata, conform art.274 din codul de procedura civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E: Respinge contestatia formulata de catre creditorul SC T. L. IFN SA, inregistrata la grefa instantei la data de 03 08 2012, impotriva tabelului preliminar rectificat al creditorilor debitorului SC R. L. SRL - in faliment, intocmit de catre lichidatorul RTZ & P. SPRL in dosarul nr.4589/62/2011 la data de 24 07 2012.
Fara cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 31 01 2013.

Judecator sindic , Grefier,
A. R. A. D. D.

Redactat RA 11.02.2013
Dact DD 19.02.2013
2 ex.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011