Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Vanzare spatii comerciale - Legea 550/2002

(Sentinta civila nr. 145/CA/28.06.2006 din data de 28.06.2006 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

Tip: Sentinta
Data:  28.06.2006
Autor: Tribunalul Satu Mare
Domenii
asociate: Vanzare spatii
     comerciale - Legea
     550/2002
Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local. Obligatia includerii de catre consiliile locale pe lista spatiilor comerciale ce urmeaza a fi vandute a tuturor spatiilor comerciale ce indeplinesc conditiile prevazute de lege. Indreptatirea comerciantilor care detin spatiul comercial in baza unui contract de asociere in participatiune de a cumpara spatiul comercial prin metoda negocierii directe.

Rezumatul spetei:
Prin actiunea in contencios administrativ astfel cum a fost ulterior precizata, reclamanta SC "G & S" SRL a chemat in judecata in calitate de parat CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE, solicitand instantei ca prin sentinte ce o va pronunta in cauza sa oblige paratul sa includa pe lista spatiilor comerciale care urmeaza a fi vandute in conditiile Legii nr.550/2002 a spatiului situat in Satu Mare, si sa oblige paratul la vanzarea spatiului prin negociere directa.
In motivare se arata ca spatiul de mai sus este detinut de Asociatia nonprofit "O" Satu Mare, in baza unui contract de inchiriere pe durata nedeterminata. In baza contractelor autentificate, reclamanta s-a asociat cu Asociatia non-profit sl detine spatiul, doreste sa-l cumpere insa paratul nu l-a inclus pe lista.
Titulara contractului de inchiriere a formulat in termenul legal o cerere de cumparare prin negociere directa, iar in prezent este de acord ca vanzarea sa se faca societatii reclamante. Este stiut faptul ca o asociatie non profit poate organiza activitati lucrative (in speta prin asocierea cu o societate comerciala) in vederea asigurarii sanselor de finantare, astfel ca este indrituita la cumpararea spatiului comercial detinut. Legiuitorul a urmarit prin prevederile Legii nr.550/2002 privatizarea tuturor spatiilor comerciale detinute de stat, spatiul neaflandu-se in categoria celor excluse de la privatizare conform acestei legi.
Prin intampinarea formulata in cauza paratul solicita respingerea actiunii reclamantei ca netemeinica sl nelegala.
In motivare se arata ca, nu au fost respectate de catre societatea comerciala care detine spatiul in chirie prevederile art. 17 din Legea nr.550/2002, A, sl anume : "in termenul de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legii persoanele prevazute la art. 16 vor depune o solicitare scrisa de cumparare la sediul vanzatorului. Dupa expirarea termenului prevazut la alin.1 spatiile comerciale pentru care nu s-a depus solicitarea de cumparare se vor vinde prin licitatie publica cu strigare, in conditiile legii".
In plus, SC "G & S" SRL nu detine spatiul in cauza in baza unui contract de inchiriere incheiat cu Serviciul Public "Exploatarea Spatiului Locativ" din cadrul primariei, ci in baza unui contract de asociere cu Asociatia "O". Asadar, neexistand raporturi juridice intre parata sl reclamanta, aceasta nu justifica vreo calitate pentru a solicita includerea spatiului comercial in cauza pe lista spatiilor comerciale care urmeaza a fi vandute.
Intrucat titularul contractului de inchiriere nu a depus cerere de cumparare in termenul prevazut de lege, nu poate fi obligata la a vinde spatiul decat prin incalcarea Legii nr.550/2002, A.
Analizand actele sl lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele :
Potrivit extrasului CF depus in extenso la dosar sub nr.top.299/42, la pozitia B 4 figureaza un spatiu comercial proprietatea tabulara a Statului Roman, situat in Satu Mare.
Initial acest spatiu comercial, prin contract de inchiriere a fost inchiriat de catre Serviciul Public de Exploatarea Spatiului Locativ Satu Mare, Asociatiei nonprofit. Din cuprinsul acestui contract nu rezulta vreo interdictie privind subinchirierea acestui spatiu sau incheierea a cu privire la acesta a unor contracte de asociere in participatiune.
In baza unor contracte de asociere in participatiune autentificate, Asociatia "O", in calitate de titulara a contractului de inchiriere a spatiului comercial a pus la dispozitia SC "G & S" SRL acest spatiu pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire a contractului pe inca 5 ani.
La data de 27.XI.2002 titulara contractului de inchiriere, Asociatia non profit Satu Mare a depus o cere catre Primaria Municipiului Satu Mare inregistrata sub nr. 19817/27.11.2002 prin care a solicitat cumpararea acestor spatii, cerere solutionata de catre Comisia de aplicare a Legii nr.550/2002 prin adresa nr.114/6.02.2003 in sensul ca titularei contractului de inchiriere nu I se poate vinde spatiul comercial intrucat nu indeplineste conditiile prevazute de art.4 lit.b din Legea nr.550/2002, care defineste notiunea de "cumparator" : "orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii potrivit legii. Cumparator nu poate fi o persoana juridica de drept public sau o societate comerciala la care Statul roman ori o entitate administrativ teritoriala este actionar majoritar".
Prin adresa nr.51/22.03.2006 (fila 23) comunicata Comisiei pentru vanzarea spatiilor comerciale , Asociatia nonprofit Satu Mare declara ca este de acord ca SC "G & S" SRL sa cumpere spatiul comercial situat in Satu Mare.
Reclamanta a formulat cerere de cumparare a spatiului comercial la data de 22.03.2006, inregistrata la Primaria Municipiului Satu Mare sub nr.13.078/15.05.2006, cerere care a fost solutionata de Comisia de aplicare a Legii nr.550/2002 in sensul ca nu se poate da curs solicitarii acesteia de a cumpara in baza Legii nr.550/2002 spatiul comercial din litigiu, deoarece nu s-a depus o solicitare scrisa de cumparare in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr.550/2002 conform prevederilor art.17 sl nu este titulara contractului de inchiriere a spatiului inchiriat de S.P.E.S.L.
In drept instanta a retinut urmatoarele prevederi ale Legii 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului sl a celor de prestari servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum sl a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local.
- art.5 alin. 1 "in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi consiliile judetene si consiliile locale vor aproba, prin hotararea a doua treimi din numarul consilierilor, lista spatiilor comerciale sau de prestari de servicii, proprietate privata a statului, care se afla in administrarea lor, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor prezentei legi".
- art.16 "Vanzarea spatiilor comerciale, de prestari de servicii si de productie catre comerciantii, respectiv prestatorii de servicii persoane fizice sau juridice, care le folosesc in baza unui contract de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune sau leasing, incheiat in conditiile legii si valabil la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se face la solicitarea acestora, prin metoda negocierii directe. Nu beneficiaza de aceste prevederi persoanele fizice sau juridice care au inregistrat restante la plata chiriei cel putin 6 luni consecutive din momentul incheierii contractului cu vanzatorul, persoanele care nu au respectat prevederile contractului cu vanzatorul (subinchirieri nepermise, divizare in scopul unor asocieri nepermise), precum si persoanele fizice sau juridice care au obligatii neachitate fata de stat la data vanzarii spatiului".
- art.17 "in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi persoanele prevazute la art. 16 vor depune o solicitare scrisa de
cumparare la sediul vanzatorului.Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) spatiile comerciale pentru care nu s-a depus solicitarea de cumparare se vor vinde prin licitatie publica cu strigare, in conditiile prezentei legi".
- art. 18 "Comisia comunica solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii.Daca solicitantul se incadreaza in conditiile prevazute la art. 4 lit. b) si la art. 16, se trece la negocierea directa a vanzarii spatiului".
Fata de stare de fapt de mai sus, raportat la textele de lege indicate in cauza, instanta a retinut ca, desi legea prevede obligatia consiliului local de a aproba prin hotarari lista tuturor spatiilor comerciale sl de prestari servicii ce indeplinesc conditiile prev.de art.1-3 din lege sl care urmau sa fie vandute in conditiile acestei legi, spatiul comercial in litigiu nu se afla inclus pe o astfel de lista care sa fie opozabila tertilor de la data aducerii acesteia la cunostinta publica, intocmirea unei astfel de liste cu toate spatiile comerciale ce intra sub incidenta Legii nr.550/2002 sl aprobarea acestora printr-o hotarare a consiliului local este o obligatie legala stabilit in sarcina consiliilor locale, acesta potrivit legii avand obligatia sa scoata la vanzare spatiile comerciale proprietate privata a statului aflate in administrarea lor, conform procedurii reglementate de lege prin negociere directa sau licitatie publica.
Intrucat spatiul comercial in litigiu nu a fost inclus pe lista spatiilor comerciale ce urmeaza a fi vandute in conditiile Legii 550/2002, desi indeplineste toate conditiile prevazute de aceasta lege, cererea reclamantei privind obligarea paratului in conditiile art.5 din Legea nr.550/2002 la includerea acestui spatiu pe lista prevazuta de lege este intemeiata, motiv pentru care urmeaza a fi admisa.
In ce priveste indreptatirea reclamantei de a cumpara spatiul comercial in litigiu prin negociere directa, instanta a apreciat ca sl acest capat de cerere este intemeiat.
Astfel, pe de o parte, se constata ca, in conditiile in care, Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, nu a inclus spatiul comercial in lista spatiilor comerciale ce urmeaza a fi vandute in termenul de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii prev.de art.5 din Legea 550/2002 sl nici pana in prezent, nu se poate imputa reclamantei faptul ca nu a formulat in nume propriu o cerere de cumparare in termenul de 30 de zile prev.la art. 17 din lege, din moment ce lista spatiilor comerciale nu cuprindea spatiul in litigiu sl nu se cunostea daca acest spatiu intra sau nu sub incidenta legii sl, din moment ce legea nu sanctioneaza cu decaderea din drept, nedepunerea cererii in termen.
Pe de alta parte, se constata, ca in legatura cu spatiul comercial in litigiu a formulat in termen cerere de cumparare titularul contractului de inchiriere cerere respinsa de catre Comisia de aplicare a Legii 550/2002 pe motiv ca solicitantul nu este comerciant sau prestator de servicii. Nici ca urmare a acestei cererii spatiul comercial nu a fost include din oficiu pe lista spatiilor comerciale ce urmeaza a fi vandute conform Legii nr.550/2002.
In legatura cu motivarea Comisiei de aplicare a Legii 550/2002 de pe langa Consiliul Local al Municipiului Satu Mare privind nedetinerea de catre reclamanta a spatiului comercial in baza unui contract de inchiriere incheiat de SPESL Satu Mare, se constata ca aceasta este neintemeiat sl nelegal intrucat, art. 16 din Legea nr.550/2002 suscitat prevede in mod expres ca, vanzarea prin negociere directa a spatiilor comerciale se face sl catre comerciantii care folosesc spatiul comercial in baza unui contract de asociere in participatiune incheiat in conditiile legii sl valabil la data intrarii in vigoare a legii. Reclamanta foloseste spatiul comercial in baza unui asemenea contract de asociere in participatiune care respecta prevederile contractului incheiat cu administratorul spatiului o astfel de asociere nefiind interzisa in mod expres in contractul de inchiriere incheiat intre SPESL sl Asociatia nonprofit "O".
Fata de cele de mai sus, instanta a apreciat ca sl capatul de cerere privind obligarea paratei sa vanda reclamantei spatiul comercial in litigiu prin negociere directa este intemeiat.
In consecinta, in temeiul art.2 pct.1 lit."d" C.pr.civ,, art.29, 10 din Legea nr.554/2004 sl a textelor de lege amintite actiunea reclamantei  a fost admisa astfel cum a fost formulata, fara a acorda cheltuieli de judecata potrivit art.274 C.pr.civ.acestea nefiind solicitate de catre reclamanta.

Sursa primara: Sentinta civila nr. 145/CA/28.06.2006 a Tribunalului Satu Mare -
     Sectia comerciala si de contencios administrativ. Irevocabila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013