InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

contestatie la executare

(Decizie nr. 411/R din data de 23.05.2008 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

Dosar nr. 1412/83/2008
DECIZIA CIVILA Nr. 411/R/23 Mai 2008
Domeniu asociat : contestatie la executare.       Contractul de inchiriere incheiat intre o societate comerciala si o autoritate
publica locala cu privire la un teren aflat in administrarea unei unitati administrativ
teritoriale, chiar daca are natura juridica de contract administrativ, nu are natura
juridica de act administrativ fiscal, pentru a putea fi pus in executare de catre
organele fiscale de executare silita, intrucat nu indeplineste exigentele prevazute de
Codul de procedura fiscala.  In consecinta, la baza emiterii actelor de executare silita
nu se afla un titlu executoriu valabil astfel ca acestea sunt nelagale.       Prin Sentinta civila nr. 297/26.02.2008 pronuntata de Judecatoria Carei in
dosar nr. 338/218/2008 a fost respinsa contestatia la executare formulata de
contestator SC H SRL Baia Mare, judetul Maramures, in contradictoriu cu intimata
CONSILIUL LOCAL URZICENI, judetul Satu Mare, fiind mentinute formele de
executare silita conform somatiei nr. 64/23.01.2008.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen contestatoarea SC "H"
SRL  BAIA MARE, solicitand admiterea acestuia, in principal casarea sentintei
recurate cu trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, iar in subsidiar,
modificarea in tot a sentintei atacate, in sensul admiterii contestatiei formulate, cu
consecinta anularii somatiei nr. 64/23.01.2008 emisa de intimata precum si a tuturor
formelor de executare silita emise in baza acesteia, cu cheltuieli de judecata.
      In motivarea cererii de recurs se arata ca  potrivit prevederilor art. 2 din Codul
de procedura fiscala, unde acesta nu dispune se aplica prevederile Codului de
procedura civila.
      Potrivit prevederilor art. 402 alin. 1 C.proc.civ. "instanta sesizata va solicita de
indata organului de executare sa-i transmita, in termenul fixat, copii certificate de
acesta de pe actele dosarului de executare in cauza, dispozitiile art. 139 fiind
aplicabile in mod corespunzator".
      Prima instanta a solutionat cauza fara a intra in cercetarea fondului, respectiv
intrucat instanta de fond nu a solicitat organului de executate silita sa-i transmita
copii dupa actele dosarului de executare contestat, nu putea sa se pronunte asupra
motivelor de nelegalitate invocate de societate recurenta in absenta dosarului de
executare silita.
      Raportat la acest aspect,  apreciaza ca,  intrucat analiza legalitatii actelor de
executare silita nu poate fi efectuata pentru prima data de catre instanta de recurs,
se impune a se face aplicarea dispozitiilor art. 312 alin. 3 si 5 C.proc.civ., in sensul
casarii sentintei atacate cu consecinta trimiterii cauzei spre rejudecare la instanta de
fond care urmeaza a solicita organului de executare copii certificate de acesta de pe
actele dosarului de executare, dupa care se va pronunta asupra motivelor din
contestatia formulata de societatea recurenta.
      Mai arata ca hotararea instantei de fond a fost data cu incalcarea prevederilor
art. 110, 141 si 145 C.proc.fiscala, astfel:
      Potrivit prevederilor art. 110 alin. 2 C.proc.fiscala, "colectarea creantelor
fiscale se face in temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz".
      Potrivit art. 141 alin. 1 C.proc.fiscala, executarea silita a creantelor fiscale se
efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod
de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul
fiscal debitorul sau al unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
      Potrivit prevederilor art. 145 alin. 1 C.proc.fiscala "executarea silita incepe prin
comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se
stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este insotita de un  
exemplar al titlului executoriu" .
      In speta, organul de executare nu a emis vreun titlu de creanta sau vreun titlu
executoriu, cu exceptia somatiei cu nr. 64/23.01.2008, astfel ca executarea silita
contravine dispozitiilor legale susmentionate.
      Prin intampinarea formulata in cauza, intimatul CONSILIUL LOCAL al
Comunei Urziceni, solicita respingerea recursului declarat de contestatoare.
      Prin Incheierea din 16.04.2008, instanta de recurs a luat act de renuntarea
contestatoarei-recurente la solutionarea cererii privind suspendarea executarii silite
pornite impotriva acesteia, iar prin Incheierea nr. 299/07.05.2008, cauza a fost
transpusa la Sectia comerciala si de contencios administrativ a Tribunalului Satu
Mare, fiind inregistrata sub dosar nr. de mai sus.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor invocate prin
cererea de recurs, cat si prin prisma dispozitiilor art. 3041 C.proc.civ , instanta a
apreciat recursul contestatoarei ca fiind intemeiat.
      Prima instanta a respins contestatia la executare formulata de contestatoare,
in baza aprecierii ca autoritatea publica parata a emis in mod legal formele de
executare silita impotriva contestatoarei. Fata de considerentele primei instante
expuse in sentinta recurata, instanta de recurs constata ca aceasta s-a pronuntat
asupra fondului litigiului dedus judecatii, astfel ca in cauza nu subzista motivul de
casare cu trimiterea cauzei spre rejudecarea aceleiasi instante prevazut de art. 312
alin. 5 C.proc.civ.
Pe fondul cererii, se constata ca, in mod eronat, cu aplicarea gresita a legii,
prima instanta a apreciat ca formele de executare silita pornite impotriva
contestatoarei-recurente sunt legale si temeinice.
        Somatia nr. 64/20.10.2008, singura forma de executare silita pornita
impotriva recurentei, a fost emisa de intimat in bata art. 23 alin. 2 din OG nr. 11/1996
privind executarea creantelor bugetare, avand ca si temei "titlul executoriu" nr.
13/23.0.12008, respectiv "titlul de creanta", contractul de inchiriere nr.
925/20.10.2003.
      In primul rand, instanta constata ca, somatia contestata a fost emisa, in anul
2008, in baza OG nr. 11/2006, abrogata prin intrarea in vigoare in ianuarie 2004 a
Codului de procedura fiscala, respectiv a OG nr. 92/2003. Astfel fiind, actul  de
executare silita este lipsit de temei legal, situatie care atrage in sine sanctiunea 
nulitatii acestui act administrativ fiscal.
      In al doilea rand, instanta de recurs constata ca la baza acestui act de
executare silita nu se afla un titlu executoriu valabil. Astfel, contractul de inchiriere
incheiat intre contestatoare si intimata cu privire la un teren aflat in administrarea
unei unitati administrativ teritoriale, chiar daca are natura juridica de contract
administrativ, nu are natura juridica de act administrativ fiscal, pentru a putea fi pus in
executare de catre organele fiscale de executare silita, intrucat nu indeplineste
exigentele prevazute de Codul de procedura fiscala.
      Astfel, art. 41 din lege, denumit "notiunea de act administrativ fiscal", prevede:
    "In intelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul
fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea
drepturilor si obligatiilor fiscale".
Potrivit art. 110 si art. 111 C.proc.fiscala, "in sensul prezentului titlu, colectarea
consta in exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale.
  Colectarea creantelor fiscale se face in temeiul unui titlu de creanta sau al
unui titlu executoriu, dupa caz.
      Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza
creanta fiscala, intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite,
potrivit legii"; " executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu
executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de catre organul de executare
competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui
inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
  In titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevazut la alin.
(1) se inscriu toate creantele fiscale neachitate la scadenta, reprezentand impozite,
taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, precum si accesoriile
aferente acestora, stabilite in conditiile legii.
       Titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este
scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul
competent ori in alt mod prevazut de lege".
      In conditiile in care, contractul de inchiriere incheiat intre parti cu privire la un
teren nu are si nu poate avea natura juridica de titlu de creanta fiscala, pentru ca, in
momentul ajungerii la scadenta acesta sa devina titlu executoriu, iar pentru obligarea
debitoarei pe calea executarii silite la plata chirie restante este necesara obtinerea
impotriva acesteia a unui titlu executoriu valabil, instanta constata ca formele de
executare silita emise de intimata in vederea realizarii creantelor nascute in baza
acestuia sunt nelegale, astfel ca se impune anularea acestora.
Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 3041, art. 312, art. 399-402, art. 500, art. 411
alin. 3, art. 274 C.proc.civ. si a textelor de lege anterior amintite, instanta a admis
recursul contestatoarei, a modificat sentinta recurata si a anulat formele de executare
silita contestate.
3

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013