InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Drepturi banesti

(Sentinta civila nr. 382 din data de 31.01.2012 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Cod Operator 2443
Dosar nr. __.
R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
Sentinta Nr. 382/2012
Sedinta publica de la 31 Ianuarie 2012
Completul compus din:
PRESEDINTE ____..
Asistent  judiciar _____..
Asistent  judiciar ____.
Grefier _____

Pe rol fiind judecarea contestatiei formulata de petenta VA in contradictoriu cu intimatii PR, PR si CLR, avand ca obiect drepturi banesti.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petenta VA, consilier juridic NG pentru intimatii PR si PR si avocat TC pentru intimatul CLR.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care constatand ca nu mai sunt alte cereri de formulat si probe de administrat, s-a acordat cuvantul partilor prezente.
Petenta VA, a solicitat respingerea exceptiei tardivitatii introducerii contestatiei, exceptie invocata de catre intimatii PR si CLR, iar pe fondul cauzei admiterea contestatiei, anularea deciziei de concediere si reintegrarea pe postul detinut anterior concedierii, cu obligarea intimatilor la plata drepturilor salariale incepand cu data concedierii si pana la reintegrarea efectiva.
 Consilier juridic NG pentru intimatii PR si PR, a solicitat in principal admiterea exceptiei tardivitatii introducerii contestatiei, iar pe fondul cauzei respingerea contestatiei formulata de petenta ca neintemeiata.
Avocat TC pentru intimatul CLR, a solicitat admiterea exceptiei tardivitatii introducerii contestatiei, iar pe fondul cauzei respingerea contestatiei formulata de petenta ca neintemeiata, conform motivelor expuse prin concluziile scrise.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de fata:
Prin contestatia inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale inregistrata sub nr. ___.., petenta VA in contradictoriu cu intimatii PR, PR si CLR, a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei de concediere, reintegrarea pe postul detinut anterior concedierii si obligarea intimatilor la plata drepturilor salariale incepand cu data concedierii si pana la reintegrarea efectiva.
In motivarea actiunii, petenta a aratat ca a fost angajata in baza contractului de munca nr. 72/1999 in cadrul PR, avand functia de referent I A in cadrul Compartimentului Administrativ - Personal de Deservire, fiind concediata prin dispozitia nr. 1205/29.09.2010, conform art. 65 - 66 din Codul muncii, din initiativa angajatorului, ca urmare a concedierii colective generata de desfiintarea efectiva a postului ocupat dintr-o cauza reala si serioasa.
S-a invocat de catre petenta ca decizia de concediere nu i-a fost comunicata, sens in care nu cunoaste criteriile de prioritate avute in vedere de angajator la concediere si mai mult a aratat ca daca decizia de concediere ar fost legala trebuia sa beneficieze de prioritate la angajare, cu atat mai mult cu cat dupa concedierea sa angajatorul a procedat la angajarea altor persoane cu norma intreaga.
Intimatii PR, PR si CLR au formulat intampinare invocand pe cale de exceptie lipsa calitatii procesuale pasive a POR si CLR, cu motivarea ca emitentul acestei dispozitii este POR si nu POR sau COR.
S-a invocat de asemenea de catre intimati exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, cu motivarea ca dispozitia nr. 1205/29.09.2010 a fost comunicata petentei sub semnatura de primire la data de 09.02.2011, desi anterior s-a mai incercat comunicarea dispozitiei petenta refuzand primirea acesteia.
Acest aspect a fost argumentat de existenta condicii de dispozitii din 29.09.2010, plicul si confirmarea de primire din 30.09.2010 si respectiv 11.10.2010.
Cat priveste fondul cauzei s-a aratat ca prin  Hotararea CLR nr. 87/2010 s-a aprobat organigrama, statul de functii, numarul de personal si al functiilor publice repartizate pe clase, grade profesionale si trepte de salarizare, iar prin aceasta hotarare POR a emis dispozitia nr. 1205/2010 privind incetarea raporturilor de munca ale petentei.
De asemenea s-a aratat ca Hotararea CLR nr. 87/2010 nu a facut obiectul contestatiei petentei sau altei autoritati sau organ cu atributii de control, desi dispozitiile legale permiteau acest lucru.
In concret, s-a invocat de catre intimati ca dispozitia de concediere a petentei a fost emisa in mod legal cu respectarea dispozitiilor legale in materie cat si a Hotararii CLR nr. 87/2010.
Pe parcursul cercetarii judecatoresti, in sustinerea exceptiei tardivitatii introducerii contestatiei intimatii, au depus la dosarul cauzei in copie plicul de corespondenta privind comunicarea dispozitiei nr. 1205/29.09.2010 si care a fost returnat unitatii si copie dupa condica de corespondenta si dispozitia de concediere.
Petenta a depus la dosarul cauzei copia carnetului de munca, ia intimatul POR a depus un set de inscrisuri, respectiv, contractul de munca al petentei nr. 72/1999, organigrama, statul de functii si statul de personal anterior  si ulterior concedierii petentei, situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal la data de 31.10.2010 si situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal la data de 31.12.2010.
Examinand contestatia dedusa judecatii, in raport de actele si lucrarile dosarului, de obiectul actiunii si de dispozitiile legale invocate, tribunalul in raport de dispozitiile art. 137 (1) Cod procedura civila se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond.
Astfel, cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de intimata POR, instanta va admite exceptia raportat la obiectul litigiului dedus judecatii, retinand ca dispozitia de concediere contestata de petenta nu emana de la POR, emitentul acestei dispozitii fiind POR, intre acesta si petenta existand raporturi contractuale de munca.
Cu privire la exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, instanta va respinge exceptia invocata de intimati cu urmatoarea motivare:
Decizia de concediere se comunica salariatului si produce efecte de la data comunicarii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primiri prin scrisoare recomandata la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. Decizia poate fi contestata de salariat in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii (art. 75 Codul muncii).
In speta, intimatii invoca faptul ca decizia de concediere a fost comunicata petentei sub semnatura de primire la data de 09.02.2011, aspect ce reiese din condica de dispozitii din 29.09.2010.
Verificand condica de dispozitii in original prin confruntare cu copiile de la dosar (incheierea de sedinta din 22.11.2011 - fila 86 la dosar) se retine ca la numarul de inregistrare apare 1205/29.09.2010 fara a se specifica ce reprezinta acest numar, iar data predarii - destinatar apare 09.02.2011 existand semnatura primirii petentei, nefiind confirmata semnatura acesteia pentru primirea deciziei de concediere.
Mai mult, fila din registrul prezentat instantei este neopisata si nu prezinta in cronologie numere de ordine.
Astfel, instanta retine ca intimatul nu a facut dovada comunicarii deciziei de concediere in sensul dispozitiilor art. 75 Codul muncii, iar motivarea acesteia in sensul ca plicul s-a reintors nefiind ridicat de catre petenta de la Posta Romana nu poate fi retinuta de instanta, deoarece in asemenea situatii trebuia sa se procedeze la recomunicarea deciziei cu confirmare de primire.
De asemenea nu s-a facut dovada ca la data de 09.02.2011 petenta a primit dispozitia de concediere sub semnatura de primire, semnatura acesteia neconfirmand primirea deciziei de concediere.
Cat priveste fondul cauzei, respectiv, desfiintarea  efectiva, reala si serioasa a postului detinut de catre petenta, instanta retine urmatoarele:
Singura motivare a intimatilor sub acest aspect, a fost aceea ca in baza Hotararii CLR nr. 87/2010 s-a emis dispozitia de incetare a raporturilor de munca, hotarare care insa nu a facut obiectul contestatiei petentei, desi dispozitiile legale ii permiteau acest lucru, sens in care aceste acte juridice de natura administrativa se bucura de legalitate deplina.
Se retine ca nu exista un text de lege din care sa reiese ca in situatia in care nu a fost contestata Hotararea Consiliului Local prin care s-a aprobat organigrama, statul de functii si numarul de personal, decizia de concediere este temeinica si legala.
Astfel, cu privire la respectarea dispozitiile art. 65-66 din Codul Muncii, instanta retine ca in conformitate cu dispozitiile acestui articol, desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva, sa aiba o cauza reala si sa fie serioasa.
Prin caracterul efectiv al desfiintarii locului de munca trebuie sa se inteleaga respectarea cerintei ca respectivul loc de munca sa fi fost suprimat din statul de functii.
Pentru ca o cauza sa fie reala si serioasa  este necesar sa fie intrunite urmatoarele conditii: sa aiba caracter obiectiv, respectiv in temeiul Codului Muncii (art.65 alin.1), sa fie impusa de dificultati economice, transformari tehnologice sau de o reorganizare a activitatii, cauza trebuind sa fie independenta de factori subiectivi; sa fie precisa (exacta), sa constituie veritabilul motiv al concedierii, adica sa nu disimuleze in alt temei (cum ar fi intentia de a-l concedia cu orice chip pe un anumit salariat, prin sustinerea uneia dintre ipotezele  stabilite de art.65 alin.1) si sa fie serioasa, in sensul ca dificultatile economice, transformarile tehnologice sau o reorganizare a activitatii, dupa caz, sa aiba o anumita gravitate care sa impuna cu adevarat reducerea unui loc de munca sau unor locuri de munca, respectiv sa existe un raport proportional intre cauza si efect.
Or, din inscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv, organigrama si statul de functii 2010, rezulta contradictii in ceea ce priveste situatia posturilor vacante, astfel, daca in organigrama nu rezulta ca sunt posturi vacante, in statul de functii reiese ca in anul 2010 au existat posturi vacante, respectiv la Compartimentul Agricol, Taxe si Impozite, Birou Patrimoniu, posturi de referent studii medii.
Se retine de asemenea ca la data de 28.01.2011 prin Hotararea Consiliului Local Rovinari nr. 18, deci dupa emiterea deciziei de concediere s-a aprobat contractarea unei firme specializate de paza la nivelul orasului Rovinari.
Or, in conditiile in care intimata a procedat la angajari ulterior emiterii deciziei de concediere, nu mai poate invoca motivul de ordin financiar care sa determine reducerea cheltuielilor la nivel de societate, inclusiv a cheltuielilor de personal, respectiv OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006.
Mai mult instanta retine ca fiind vorba de o concediere colectiva, intimatul era obligat sa identifice si sa valorifice posibilitatile de redistribuire intr-un alt loc de munca compatibil cu pregatirea profesionala a petentei, in cadrul aceleiasi subunitati sau la nivelul agentului economic, iar in situatia in care posturile identificate o necesita, va organiza cursuri de calificare sau recalificare profesionala.
De asemenea, se retine ca intimatul nu a respectat dispozitiile art. 69 Codul muncii, respectiv, obligatia de a initia in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz cu reprezentantii salariatilor referitor la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati, atenuarea consecintelor concedierii, respectiv, sprijin pentru recalificare sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.
Mai mult, din inscrisurile depuse la dosarul cauzei nu rezulta respectarea dispozitiilor art. 70 Codul muncii, respectiv, indeplinirea obligatiei angajatorului privind comunicarea unei copii a notificarii prevazute de art. 69 alin. 2 Codul muncii Inspectoratului Teritorial de Munca si Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca la aceeasi data cu notificarea sindicatului sau reprezentantii salariatilor.
Fiind vorba de o concediere colectiva, potrivit art. 74 Codul muncii decizia trebuia sa contina in mod obligatoriu motivele care au determinat concedierea, durata preavizului, criteriile de stabilire a ordinilor de prioritati (numai in cazul concedierii colective) conform art. 70 alin. 2 Codul muncii, sens in care lipsa unora din mentiunile obligatorii prevazute de art. 74 Codul muncii nu poate fi complinita cu probe exterioare deciziei de concediere.
Din cuprinsul deciziei de concediere contestata nu rezulta considerentele pentru care reclamanta a fost concediata, in temeiul art. 65 Codul muncii, prin raportare la criteriile de stabilire a ordinii de prioritate si la alti salariati.
Obligatiile angajatorului, in cadrul procedurii concedierii colective, trebuie respectate in totalitatea lor. Nerespectarea uneia sau a mai multora dintre acestea are ca efect nulitatea de drept absoluta a masurilor subsecvente, respectiv a deciziei de concediere, conform art. 76 Codul muncii.
La pronuntarea acestei solutii, instanta a avut in vedere si prevederile directivei 98/59/CE a Consiliului din 22 iunie 1998 cu privire la armonizarea legislatiilor statelor membre vizand concedierile colective (JO L 225, 12 august 1998) care prevede la art. 2 ca atunci cand un angajator are in vedere sa efectueze concedieri colective, el este tinut sa procedeze in timp util la consultari cu reprezentantii lucratorilor in scopul de a ajunge la un acord. Consultarile se refera in principal la posibilitatea de a evita sau de a reduce concedierile colective dar si la posibilitatile de a atenua consecintele concedierilor prin adoptarea de masuri sociale vizand in special recalificarea si reconversia lucratorilor concediati.
 De asemenea, directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 cu privire la armonizarea legislatiilor statelor membre in ceea ce priveste mentinerea drepturilor lucratorilor in caz de transfer de intreprinderi, de sedii sau de parti ale acestora ( JO L 82/22 martie 2001) defineste notiunea de consultare - "cand un angajator intentioneaza sa efectueze concedieri colective, este tinut sa procedeze, in timp util, la efectuarea de consultari cu reprezentantii salariatilor, in scopul de a ajunge la un acord". Se arata la art. 2.2 ca " aceste consultari se refera cel putin la posturile vizate pentru concedierea colectiva si la posibilitatile de a atenua consecintele acestor concedieri prin luarea de masuri sociale de acompaniere vizand in special recalificarea lucratorilor concediati".
Din actele premergatoare concedierii petentei rezulta ca intimatul nu a respectat prevederile comunitare amintite mai sus, obligatorii potrivit dispozitiilor art. 148 din Constitutia Romaniei.
Pentru aceste considerente si cu motivarea mai sus expusa se va admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive invocate de intimatul POR, se va respinge exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, exceptie invocata de intimatii PR si CLR si se va admite contestatia formulata de petenta in contradictoriu cu intimatii PR si CLR.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de intimata POR si respinge actiunea fata de aceasta.
Respinge exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, exceptie invocata de intimatii PR si CLR.
Admite contestatia formulata de petenta VA cu domiciliul in judetul Gorj in contradictoriu cu intimatii PR si CLR, toti cu sediul in judetul Gorj.
Anuleaza decizia de concediere nr. 1205/29.09.2010 emisa de intimatul POR.
 Obliga intimatul POR SA reintegreze petenta pe postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere, acela de referent I A in cadrul Compartimentului Administrativ - Personal de Deservire.
Obliga intimatul la plata catre petenta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat petenta incepand cu data emiterii deciziei si pana la reintegrarea efectiva.
Cu recurs in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica de la 31 Ianuarie 2012, la Tribunalul Gorj.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011