InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Contestatie decizie de pensionare

(Sentinta civila nr. 176/2014 din data de 03.02.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Pensii | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr.
Cod operator: 2443

R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

SENTINTA nr. 176
Sedinta publica de la 03.02.2014
Completul compus din:
PRESEDINTE
Asistent  judiciar
Asistent  judiciar
Grefier Sef Pe rol pronuntarea asupra dezbaterilor care au avut loc in sedinta publica din 20 ianuarie 2014, privind actiunea formulata de reclamantul V.C. in contradictoriu cu paratele CNP.P.-C.C.C. si C.J.P.G., avand ca obiect contestatie decizie de pensionare.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura legal indeplinita din ziua dezbaterilor.
Dezbaterile pe fondul cauzei au fost consemnate in incheierea de amanare a pronuntarii din data de 27.01.2014.
Deliberand, instanta pronunta urmatoarea sentinta:

TRIBUNALUL
Asupra cauzei de fata:
Prin contestatia inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. --------, reclamantul V.C., in contradictoriu cu paratele CNP.P.-C.C.C. si C.J.P.G, a contestat hotararea nr. --------- emisa de CNP - Comisia Centrala de Contestatii si decizia de pensie nr. -----, emisa de C.J.P.G solicitand instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa se anuleze atat hotararea cat si decizia criticata si   sa fie obligate paratele sa emita o noua decizie privind recalcularea pensiei, conform art. 107 alin. 3 si 4 din Legea 263/2010, decizie care sa ia in calcul sporul pentru program prelungit, asa cum reiese din adeverinta nr. -------, emisa de E S.A. Bucuresti - Sucursala Craiova, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin hotararea criticata a fost respinsa in mod eronat contestatia formulata impotriva deciziei ---- emisa de C.J.P.G ca neintemeiata, apreciindu-se ca in mod corect nu s-au luat in calcul veniturile cu titlu de "program prelungit", de catre C.J.P.G.
A sustinut reclamantul ca, paratele au procedat in mod gresit atunci cand nu au luat in calcul la recalcularea pensiei adeverinta cu sporul pentru programul prelungit, incalcand astfel prevederile legale in vigoare care reglementeaza materia respectiva, netinand cont nici de faptul ca pentru sporurile acordate unitatea a achitat C.A.S. -ul aferent.
In drept, reclamantul a intemeiat contestatia pe dispozitiile incidente din Legea 263/2010 si alte acte normative in vigoare.
C.J.P.G a formulat intampinare in cauza, prin care a solicitat respingerea actiunii ca fiind neintemeiata, precizand ca  reclamantul a contestat decizia nr. ------- la Comisia centrala de contestatii si,  urmare contestatiei depuse, C.J.P.G a inaintat contestatia cu intreg dosarul de pensionare la Comisia Centrala de Contestatii in vederea solutionarii, asa cum prevede art. 149 alin. 1 din Legea 263/2010, fiind emisa hotararea nr. ------, prin care a fost respinsa contestatia ca fiind neintemeiata.
S-a aratat ca in conformitate cu prevederile anexei 15 din H.G. 257/2011 , nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual , intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 01.04.2001, formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate peste programul normal de lucru, astfel ca avand in vedere textul de lege, in mod corect nu s-a procedat la valorificarea adeverintei nr.------, la calculul drepturilor de pensie.
In probatoriu, reclamantul a depus la dosar, in copie, hotararea nr. ------ din 05.08.2013, emisa de CNP.P.-C.C.C., adeverinta nr.----------, eliberata de S.C. E S.A. si carnetul de munca(filele 3-4 si  21-27).
La solicitarea instantei, parata a inaintat la dosar, documentatia ce a stat la baza emiterii deciziei de pensie contestata in cauza (filele 29-101).
Analizand probele administrate in cauza, in raport de dispozitiile legale aplicabile, instanta retine:
Reclamantul este inscris la pensie incepand cu data de 01.06.1997.
Prin decizia nr. ---------, C.J.P.G. a respins cererea reclamantului de recalculare a pensiei prin valorificarea adeverintei nr.--------, eliberata de S.C. E S.A., cu motivarea ca sporul pentru program prelungit nu reprezinta un spor cu caracter permanent prevazut de O.U.G. 4/2005.
Reclamantul a contestat aceasta decizie la Comisia centrala de contestatii, apreciind ca in mod gresit nu s-a luat in considerare la calcul pensiei adeverinta privind sporul pentru programul prelungit, incalcandu-se astfel prevederile legale in vigoare care reglementeaza materia respectiva, netinandu-se seama nici de faptul ca pentru sporurile acordate unitatea a achitat contributiile de asigurari sociale aferente.
Prin hotararea nr.---------, C N de Pensii Publice a respins contestatia reclamantului, retinand ca in mod corect si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare Casa Judeteana de Pensii Gorj a respins cererea contestatorului privind valorificarea veniturilor cu titlu de "program prelungit(mai mare de 8 ore pe zi)", inscrise in adeverinta nr.---------, eliberata de S.C. E S.A., intrucat aceste venituri nu constituie sporuri cu caracter permanent, conform anexei 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010, aprobate prin H.G. nr.257/2011 si nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 01.04.2001.
Potrivit dispozitiilor  art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia   
In speta, reclamantul a depus la dosarul de pensie  adeverinta nr. ----------, eliberata de S.C. E S.A. - Sucursala Craiova, pentru perioadele 01.03.1969 - 31.12.1969 , 01.03.1970 - 30.09.1971 si 01.03.1973 - 30.06.1973,  in care se atesta ca aceasta a fost angajatul societatii in meseria de dulgher si a practicat program prelungit(mai mare de 8 ore pe zi), fiind mentionate sumele de care a beneficiat lunar, cu precizarea ca pentru sporurile acordate unitatea a achitat C.A.S.-ul aferent.
In anexa la O.U.G. 4/2005 sunt prevazute sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiei care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, potrivit legislatiei anterioare datei de 01.04.2001, mentionandu-se la pct. IV -   "Alte sporuri acordate de catre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative in vigoare in diverse perioade, evidentiate impreuna cu salariile aferente in statele de plata si pentru care s-a datorat si s-a virat contributia de asigurari sociale."
Conform  celor mentionate la pct. V din aceeasi anexa , din baza de calcul a pensiei au facut parte sporurile cu caracter permanent conform prevederilor Legii 49/1992, fiind mentionat si sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal.
De asemenea, in anexa 15 din H.G. , in care sunt prevazute  sporurile , indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care au facut parte din baza de calcul a pensiei, potrivit legislatiei anterioare datei  de 01.04.2001 si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, este mentionat la  pct. V si sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal.
In speta, reclamantul a practicat program prelungit ,mai mare de 8 ore pe zi, iar pentru sporurile acordate unitatea a achitat contributiile de asigurari sociale aferente. Asadar, instanta retine ca acest spor este identic in continut cu sporul pentru lucrul sistematic peste program, astfel ca trebuia sa fie luat in considerare la calculul pensiei reclamantului. De altfel, la pct. IV din aceeasi anexa se mentioneaza si " alte sporuri acordate de catre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative in vigoare in diverse perioade , evidentiate impreuna cu salariile aferente in statele de plata si pentru care s-a datorat si s-a virat C.A.S."
Prin decizia in interesul legii  nr. 19/10.12.2012, in interpretarea si aplicarea prevederilor art. 2 lit. e   si art. 164 alin. 2 si 3  din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pct. V din anexa la O.U.G. nr. 4/2005, Inalta Curte de Justitie si Casatie a stabilit ca sporurile si alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 01.04.2001 vor fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public  daca au fost incluse in baza de calcul conform legislatiei anterioare, sunt inregistrate in carnetul de munca si adeverintele eliberate de catre unitati, conform legislatiei in vigoare, si pentru acestea s-a platit contributia de asigurari sociale.
Asa cum s-a retinut in decizia de mai sus, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca drepturile de asigurari sociale sunt legate de plata contributiilor de asigurari sociale specifice, considerandu-se  ca dreptul la alocatia de urgenta(pentru care reclamantul platise contributia specifica) reprezinta un drept patrimonial , in sensul prevederilor art.1 , paragraful 1 din Protocolul nr.1 la Conventia pentru apararea drepturilor  si libertatilor fundamentale (Hotararea in cauza Gaygusuz impotriva Austriei din 16 septembrie 1996).
Inalta Curte a statuat ca principalul element obiectiv apt sa conduca la o justa si legala stabilire si reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem de asigurari sociale de stat il reprezinta contributiile de asigurari sociale platite, astfel ca la stabilirea si reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate in calcul toate sporurile si alte venituri de natura salariala pentru care angajatorul/angajatul a platit contributia pentru asigurarile sociale de stat.
Totodata, Inalta Curte a precizat ca acest mod de interpretare a normelor legale in materie nu va fi de natura sa inlature beneficiul art. 164 alin.2 si 3 din Legea nr. 19/2000, in sensul ca se prezuma ca s-au platit aceste contributii  pentru sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor  conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca.
Prin urmare, instanta retine ca pentru sumele primite de catre reclamant pentru lucrul in program prelungit s-a achitat C.A.S., astfel ca parata Casa judeteana de pensii Gorj trebuia sa le valorifice la calculul pensiei cuvenite acestuia.
Fata de considerentele expuse, instanta urmeaza sa admita contestatia de fata, sa anuleze hotararea nr. -------- emisa de CNP - Comisia Centrala de Contestatii si decizia de pensie nr. -----------, emisa de Casa Judeteana de Pensii Gorj.
Avand in vedere prevederile art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, potrivit caruia pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia, precum si prevederile alin.5 al aceluiasi articol, potrivit caruia, sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (3) si (4) se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea, va  fi obligata parata Casa judeteana de pensii Gorj sa emita o noua decizie de pensie in raport de data cererii de recalculare a pensiei, prin care sa valorifice adeverinta nr. -------- eliberata de S.C. E S.A. Bucuresti - Sucursala Craiova, privind sporurile acordate  pentru programul de lucru prelungit in perioadele 01.03.1969-31.12.1969, 01.03.1970-30.09.1971 si 01.03.1973-30.06.1973.
Cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecata va fi respinsa , intrucat nu s-a facut dovada acestora.
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite contestatia formulata de reclamantul V.C., in contradictoriu cu paratele C.N.P.P.-C.C.C. si C.J.P.G.
Anuleaza hotararea nr. -------- emisa de CNP - Comisia Centrala de Contestatii si decizia de pensie nr. ----------, emisa de Casa Judeteana de Pensii Gorj.
Obliga parata Casa Judeteana de Pensii Gorj sa emita o noua decizie de pensie in raport de data cererii de recalculare a pensiei, prin care sa valorifice adeverinta nr. --------- eliberata de S.C. E S.A. Bucuresti - Sucursala Craiova, privind sporurile acordate  pentru programul de lucru prelungit in perioadele 01.03.1969-31.12.1969, 01.03.1970-30.09.1971 si 01.03.1973-30.06.1973.
Respinge cererea reclamantului cu privire la acordarea cheltuielilor de judecata.
Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.
Pronuntata in sedinta publica din 03.02.2014, la Tribunalul Gorj.

  
   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Pensii

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015