Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Civil - revendicare imobiliara

(Decizie nr. 552/2014 din data de 14.04.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr. _..
R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA

DECIZIA Nr. 552/2014
Sedinta publica de la 14 Aprilie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE X
Judecator X
Judecator X
Grefier X

     
Pe rol fiind judecarea recursului declarat de recurenta parata X, impotriva sentintei civile nr. _ din 16.12.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. _.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns consilier juridic A.A pentru recurenta parata X si intimatul reclamant P.I asistat de avocat N.C, lipsa fiind intimata chemata in garantie X prin X
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care consilier juridic A.A pentru recurenta parata X depune la dosar imputernicirea de reprezentare si chitanta nr. 1035448 din 11.04.2014 in suma de 46 lei reprezentand taxa de timbru judiciar.
Avocat N.C pentru intimatul reclamant P.I depune la dosar imputernicirea avocatiala nr. 0051922 din 14.04.2014, chitanta nr. 8 din 03.04.2014 in suma de 500 lei reprezentand onorariu avocat si concluzii scrise.
Nemaifiind cererii de formulat, exceptii de invocat si acte de depus s-a constat recursul in stare de judecata si s-a acordat cuvantul:
Consilier juridic A.A pentru recurenta parata X, a solicitat admiterea recursului, modificarea sentintei si respingerea actiunii pentru motivele scrise invocate in cererea de recurs.
Avocat N.C pentru intimatul reclamant P.I, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, precizand ca reclamantul si-a dovedit dreptul de proprietate cu actele autentice depuse la dosar, iar recurenta ocupa in mod nelegitim terenul revendicat. Precizeaza ca ocupatiunea rezulta din concluziile raportului de expertiza efectuat in cauza, invoca dispozitiile art. 480 Cod civil si solicita cheltuieli de judecata.
     
TRIBUNALUL

Asupra recursului de fata;
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, sub nr. _. reclamantul P.I a chemat in judecata pe parata X. si a solicitat sa se dispuna obligarea acesteia sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie terenul in suprafata de circa 3600 m.p. situat in extravilanul comunei Arcani, sat Arcani, T36, 40, P 738/10, 791/10, cu numar cadastral 35357, avand ca vecini: N. - X si X., E. - Pr. Sohodol, S. X, V. - X, obligarea paratei sa ridice materialele depozitate pe terenul mentionat mai - sus (sorturi de balastiera), iar in caz de refuz sa fie autorizat a efectua aceste lucrari pe cheltuiala paratei, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
Parata a formulat cerere de chemare in garantie a paratei X prin lichidator judiciar prin care a solicitat ca in cazul in care se admite actiunea principala sa fie reziliat partial contractul de vanzare - cumparare nr. 363/10.03.2010.
Prin sentinta civila nr. _/12.10.2012, pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. _.. a fost admisa exceptia prematuritatii cererii, iar prin decizia nr. _/23.01.2013 a Tribunalului Gorj - sectia I civila a fost admis recursul declarat, fiind casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare.
Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. _..
Prin sentinta civila nr. _ din 16.12.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. _.. s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, exceptia lipsei de interes si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a chematei in garantie.
S-a admis actiunea formulata de reclamantul P.I, in contradictoriu cu parata X si parata X. prin lichidator judiciar X.
A fost obligata parata sa restituie in deplina proprietate si linistita posesie terenul in litigiu in suprafata de 3516 m situat in extravilanul satului Arcani, comuna Arcani, jud. Gorj, tarlaua T40, parcela 791/10, categoria de folosinta neproductiv.
A fost obligata parata sa ridice constructiile si materialele depozitate pe acest teren, iar in caz de refuz autorizeaza reclamantul sa efectueze aceste lucrari pe cheltuiala paratei.
S-a respins cererea de chemare in garantie.
A fost obligata parata sa achite reclamantului suma de 1407, 70 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca reclamantul P.I a obtinut prin contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 373/08.07.2011 suprafetele de 7669 m.p. si 5958 m.p., situate in extravilanul comunei Arcani, jud. Gorj, de la vanzatoarea O.M, iar prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2027/30.03.2011 aceleasi suprafete au fost instrainate reclamantului de catre P.V si P.G (filele 6-7).
Ca, la baza titlului de proprietate al instrainatorilor a stat adeverinta de proprietate nr. 80/10.03.2011 (fila 8) si schita aferenta si pentru terenul apartinand paratei X s-a prezentat contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 363/10.03.2010 (filele 22-23), precum si extras de carte funciara pentru informare (filele 27-28).
Instanta a constatat insa conform concluziilor raportului de expertiza intocmit in cauza, ca terenul reclamantului aflat in litigiu nu se suprapune cu terenul paratei X asa cum se poate observa si din planul de situatie atasat la raportul de expertiza (filele 41-42).
Ca, in cauza de fata, actiunea in revendicare nu necesita compararea titlurilor, incat in masura in care reclamantul a prezentat un titlu de proprietate valabil pentru terenul sau, acesta este indreptatit sa se bucure de toate prerogativele dreptului de proprietate conferite de art. 555 C. civ., retinandu-se ca acest teren in suprafata de 3516 m situat in extravilan, tarlaua T40, parcela 791/10, categoria de folosinta neproductiv este ocupat in totalitate de parata prin obiecte tehnice depozitate pe teren: autoduba demontata (25 m.p.), cisterna de metal (6 m.p.), banda sort (5 m.p.) si constructii provizorii: gard si gradina (25 m.p.), baraca din lemn (12 m.p.), WC din lemn (3 m.p.), depozit de sorturi de balastiera 7 (498 m.p.), platforme de circulatie balastate pentru masini si utilaje - 8 (ocupa restul de suprafata) (fila 61).
Ca, art. 555 C. civ. defineste dreptul de proprietate privata ca fiind "dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege".
Instanta a apreciat ca actiunea in revendicare este intemeiata, reclamantul avand calitate procesuala activa ca proprietar de drept al terenului in litigiu, motiv pentru care s-a dispus respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantului si s-a admis actiunea, in temeiul art. 563 C. civ. si s-a obligat parata sa restituie reclamantului in deplina proprietate si posesie terenul in litigiu.
In temeiul art. 555 C. civ., a fost obligata parata sa ridice constructiile si materialele depozitate pe acest teren, iar in caz de refuz, in baza art. 1528 alin. 1 C. civ., instanta a autorizat reclamantul se efectueze aceste lucrari pe cheltuiala paratei.
Cu privire la cererea de chemare in garantie, instanta a retinut ca intre X si parata s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare pentru un teren aflat in zona litigiului, astfel incat exceptiile invocate de X. vor fi respinse intrucat interesul initial al paratei a determinat si calitatea chematei in garantie in cauza, insa cererea de chemare in garantie s-a respins ca neintemeiata, avand in vedere ca terenurile in cauza nu se suprapun.
In temeiul art. 274 alin. 1 C. pr. civ., instanta a obligat parata sa achite reclamantului suma de 1407, 70 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, efectuate in ambele cicluri procesuale.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta parata X, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
A criticat sentinta invocand faptul ca instanta a respins gresit exceptia lipsei calitatii procesuale active deoarece reclamantul nu are calitatea de proprietar si gresit s-a acordat preferabilitate contractelor de vanzare cumparare ale acestuia, deoarece vanzarile nu au avut ca temei un titlu de proprietate, ci doar adeverinte si procese verbale de punere in posesie.
In dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurenta sustine ca adeverinta de proprietate nu reprezenta act de proprietate in sensul Legii nr. 18/1991 si doar un act administrativ prin care petentul dovedeste ca a recurs la procedura Legii nr. 18/1991.
Invoca decizia nr. 1/1997 a Sectiilor unite ale CSJ si practica Curtii Constitutionale in raport de disp. art. 123 alin. 2 din Constitutia Romaniei.
Recurenta sustine ca reclamantul P.I si-a asumat riscul de a incheia un act cu un neproprietar, in lipsa titlului de proprietate al vanzatorului si ca este de buna credinta posesia sa fiind mai bine caracterizata.
Apreciaza recurenta ca actele de vanzare cumparare ale reclamantului intimat pot produce cel mult efectele unei promisiuni de vanzare cumparare, dar nu au transmis drepturi de proprietate, intrucat vanzatorilor nu li s-au emis titluri de proprietate in temeiul Legii nr. 18/1991.
Precizeaza ca transmiterea dreptului de proprietate se putea realiza doar in temeiul unui titlu de proprietate emis in baza legii nr. 18/1991.
Tribunalul analizand recursul declarat constata ca acesta nu este fondat si va fi respins in temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedura civila pentru urmatoarele considerente:
Criticile formulate de recurenta se refera la preferabilitatea actelor de vanzare cumparare ale reclamantului, avand in vedere ca acestea nu s-au incheiat pe temeiul unui titlu de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991 al vanzatorilor si ca contractele invocate nu au transmis dreptul de proprietate fiind incheiate pe temeiul unor adeverinte de proprietate care reprezinta acte administrative si care nu dovedesc proprietatea vanzatorului.
Prima critica formulata nu este fondata, intrucat instanta nu a analizat in raport de preferabilitatea actelor de proprietate ale partilor situatia dedusa judecati.
Din considerentele sentintei rezulta ca terenul revendicat de reclamant nu se suprapune cu terenul paratei inscris in contractul de vanzare cumparare al acesteia.
Prin raportul de expertiza efectuat in cauza s-a stabilit ca terenul revendicat de reclamant este ocupat in totalitate de parata si nu se suprapune cu terenul detinut de aceasta in baza contractului de vanzare cumparare nr. 363 din 10.03.2010, ci se invecineaza pe latura de Nord.
Nu este fondata nici critica prin care se invoca lipsa dovezii de proprietate a reclamantului in sensul ca actele acestuia nu i-au transmis proprietatea.
Considerentele expuse in sustinerea acestui motiv de recurs se refera la nevalabilitatea actelor de vanzare cumparare ale reclamantului.
Instanta nu a fost investita de catre recurenta parata cu o cerere reconventionala prin care sa se solicite desfiintarea actelor de proprietate ale reclamantului, astfel ca motivele invocate exced situatiei deduse judecati.
Nu s-a dovedit ca, actele de proprietate ale reclamantului, respectiv contractele de vanzare cumparare autentificate sub nr. 3782/2011 si 2027/2011 ar fi fost desfiintate si in lipsa acestei dovezi inscrisurile reprezinta temeiul care dovedesc proprietatea reclamantului si posesia nelegitima a recurentei parate.
Invocarea considerentelor deciziei nr. 1/1997 a Sectiilor Unite a CSJ nu au relevanta in speta dedusa judecati, avand in vedere obiectul cererii introductive si faptul ca dovada dreptului de proprietate s-a realizat prin contracte de vanzare cumparare autentice.
De asemenea se invoca in mod gresit faptul ca buna credinta a recurentei ar conduce prin ea insasi la dobandirea dreptului de proprietate imobiliara fara a se fi invocat in cursul solutionarii pe fond a litigiului vreunul din modurile de dobandire a proprietati.
Recurenta si-a intemeiat faptul posesiei pe existenta contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 363 din 10.03.2010, ori s-a dovedit ca terenul revendicat de reclamant nu este cuprins in acest contract.
Fata de cele retinute recursul de fata va fi respins ca nefondat.
Va fi obligata recurenta la plata cheltuielilor de judecata efectuate in recurs de catre intimatul reclamant, reprezentand onorariu avocat potrivit chitantei depuse la fila 14 a dosarului de recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta parata X, impotriva sentintei civile nr. _ din 16.12.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. _.
Obliga recurentul la 500 lei cheltuieli de judecata.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica de la 14 Aprilie 2014, la Tribunalul Gorj.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015