InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Anulare act administrativ

(Sentinta civila nr. 1826/2014 din data de 12.09.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Titlu: anulare act administrativ
Domeniu asociat: cereri
R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Sentinta nr. 1862/2014
Sedinta publica de la 12 septembrie 2014

Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamanta SC T SA in contradictoriu cu parata DGRFP C, avand ca obiect anulare act administrativ.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns consilier juridic SME pentru reclamanta si consilier juridic PI pentru parata.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care a invederat instantei ca prin serviciul registratura - arhiva expertul desemnat a depus la dosar raportul de expertiza in data de 29 august 2014.
Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, tribunalul a constatat cauza in stare de judecata si a acordat cuvantul pe fond.
Reprezentantul reclamantei a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
Reprezentantul paratei a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
     
TRIBUNALUL

Asupra cauzei de fata;
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal la data de 10 octombrie 2013, reclamanta SC T SA a chemat in judecata parata DGFP G, solicitand instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa dispuna anularea deciziei de impunere nr. F-GJ 825 din 31.07.2013 privind obligatiile fiscale suplimentare de plata, stabilite de inspectia fiscala nr. F-GJ 825/31.07.2013, si a Raportului de inspectie fiscala nr. F-GJ 579/31.07.2013,  acte administrativ fiscale prin care organele de inspectie fiscala, din cadrul ANAF, DGFP G - Activitatea de Inspectie Fiscala au stabilit obligatii suplimentare de plata in cuantum total de 151.291 lei, suma reprezentand TVA, dobanzi si penalitati.
A solicitat admiterea contestatiei, anularea atat a deciziei de impunere nr. F-GJ 825 din 31.07.2013, cat si a Raportului de inspectie fiscala nr. F-GJ 579/31.07.2013, deoarece a apreciat ca aceste acte administrative sunt nelegale si netemeinice.
A mai solicitat suspendarea executarii deciziei de impunere nr. F-GJ 825 din 31.07.2013 din 31.07.2013 pana la solutionarea prezentei contestatii, precum si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca in perioada 18.06.2013 - 26.07.2013 s-a desfasurat o actiune de inspectie fiscala partiala la sediul societatii, realizata de catre inspectorii CM si SRA din cadrul DGFP G - Activitatea de Inspectie Fiscala.
Ca urmare a acestei actiuni de control, a fost intocmit Raportul de inspectie fiscala nr. F-GJ 579/31.07.2013 si decizia de impunere nr. F-GJ 825 din 31.07.2013. prin care s-au stabilit obligatii suplimentare de plata in cuantum total de 151.291 lei, reprezentand: TVA- 108.629 lei, dobanzi 26.368 lei, penalitati de intarziere 16.294 lei.
Inspectorii au considerat ca taxa pe valoarea adaugata constatata suplimentar in suma de 108.629 lei a fost eronat inscrisa in decontul de T.V.A. aferent lunii septembrie 2011 la randul 15 - regularizari, fara a avea la baza documente justificative si fara a fi indeplinite conditiile de forma prevazute de catre legislatia in vigoare pentru asemenea operatiuni.
In termenul prevazut de dispozitiile an. 205 - 207  din Codul de procedura fiscala a contestat actele administrativ-fiscale la organul fiscal emitent.
Nici pana la data formularii prezentei contestatii, demersul pe cale administrativa nu a primit nici un raspuns.
Pe cale de consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, fata de depasirea termenului legal de 30 de zile prevazut pentru ca intimata sa raspunda la contestatia formulata, a inteles sa promoveze prezenta actiune.
Raportul de inspectie fiscala F-GJ 579/31.07.2013 si decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. F-GJ 825/31.07.2013. sunt netemeinice si nelegate pentru urmatoarele considerente:
Constatarea organelor de inspectie fiscala nu se justifica si nu se sustine, motivat de faptul ca acestea nu au analizat situatia reala care a determinat efectuarea regularizarii taxei pe valoarea adaugata si nu a tinut cont de specificul activitatii desfasurate de catre S.C. T SA, societate al carei unic actionar este Consiliul Local T.
In fapt, reprezentantii Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi G au desfasurat in anul 2011 un control tematic la societate, ocazie cu care s-a constatat faptul ca unitatea a facturat gresit catre Directia Publica de Protectie Sociala din subordinea Primariei T cuantumul gratuitatilor acordate in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor eu handicap, care nu constituie venituri din incasarea de la utilizatorii serviciului de transport local a contravalorii tarifelor, ci alocatii care se suporta din bugetul local, care nu se factureaza, ci se deconteaza, asa cum  s-a  prevazut prin  Hotararea  Consiliului  Local  nr. 52/25.02.2008.
In sustinerea acestei afirmatii vin si prevederile pct. 18. lit. b) din H.G. nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal care stipuleaza ca: nu se cuprind in baza de impozitare a taxei subventiile sau alocatiile primite de la bunelul de stat, de la bugetele locale, de la bunelul comunitar sau de la bunelul asigurarilor sociale de stat, care nu indeplinesc conditiile prevazute in alin. (1), respectiv subventiile care sunt acordate pentru atingerea unor parametrii de calitate, subventiile acordate pentru acoperirea unor cheltuieli sau alte situatii similare, unitatea facturand eronat contravaloarea acestor prestatii in perioada august 2008 - decembrie 2010. colectand si platind astfel TV.A. aferent la bugetul de stat in suma de 108.629 lei.
Activitatea S.C. T S.A. este o activitate subventionata de la bugetul local, Primaria si Consiliul Local T acoperind diferenta intre cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatii curente a unitatii si veniturile realizate din vanzarea biletelor de transport, a abonamentelor, din prestari servicii, alte venituri.
Afirmatia organelor de inspectie fiscala potrivit careia suma de 108.629 lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata a fost incasata de la Directia de Protectie Sociala si nerestituita nu se justifica intrucat Primaria Targu-Jiu a diminuat valoarea subventiei  acordata SC T SA cu suma reprezentand TVA colectata eronat, mai mult, lucru mentionat si de catre echipa de control, in luna octombrie 2011, fiind operata inregistrarea 4424 = 462.5 cu suma de 108.629 iar in luna decembrie 2011 a fost inregistrata operatiunea 4424=7558.1 cu suma de 108.629 lei.
De asemenea, afirmatia organelor de control potrivit careia nu au fost emise facturi fiscale de stornare a contravalorii prestatiilor facturate eronat catre Directia de Asistenta Sociala prin care sa se regularizeze taxa pe valoarea adaugata colectata eronat, nu poate fi invocata in sustinerea constatarilor intrucat, asa cum prevede Legea nr. 571/2003 art. 155 alin (2): Orice document sau mesaj care modifica si care se refera in mod specific si fara ambiguitati la factura initiala are acelasi regim juridic ca si o factura, in acest sens fiind emisa Decizia Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi G nr. 886/2011 urmare a intocmirii Raportului de control finalizat in data de 18.02.2011 care lasa ca masura la pct. 1. lit. b stabilirea si recuperarea sumei totale reprezentand T.V.A. colectata. inregistrata si virata la bugetul de stat fara a fi legal datorata cu termen de realizare 31.05.2011.
In acest sens societatea reclamanta a intocmit si transmis catre DGFP G - Administratia finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii adresa nr. 1078/10.08.2011, inregistrata sub nr. 39080/11.08.2011 prin care solicita restituirea sumei de 108.629 lei, prezentand in acest sens documente in baza carora a fost colectata T.V.A. eronat in perioada august 2008 - decembrie 2010.
A mentionat faptul ca incepand cu data de 01.01.2011 reclamanta a continuat efectuarea prestatiilor catre Directia Publica de Proiectie Sociala, nemaifiind intocmite facturi fiscale, contravaloarea serviciilor de transport prestate fiind decontata de catre Primaria T in baza unor borderouri de decontare.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, faptul ca organele de inspectie fiscala nu au tinut cont de informatiile/documentele prezentate prin intermediul punctului vedere, motivand ca nu sunt in masura sa schimbe constatarile echipei de inspectie fiscala, si nu au motivat in fapt si in drept concluziile echipei de inspectie fiscala asupra punctului de vedere exprimat de contribuabil, rezumandu-se doar sa reia in Capitolul din Raportul de inspectie Fiscala pe scurt, constatarile din Capitolul III pct. I si prin urmare, societatea constata o profunda incalcare a rolului activ al autoritatilor fiscale fata de societate si a prevederilor art. 109 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, precum si ale capitolului privind modelul si continutul Raportului de inspectie fiscala din O.P.A.N.A.F, nr. 1181/2007.
Totodata ca considerat neaplicabil si nerelevant temeiul tic drept invocat in sustinerea constatarilor de catre organul de control, respectiv ari. 137 din legea nr. 571/2003 potrivii careia:
(I) Baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata este constituita din: a) pentru livrari de bun si prestari de servicii, altele decat cele prevazute la litera a si c, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.
Prin urmare, in mod nelegal organele de inspectie fiscala ne-a inlaturat dreptul de regulari/are a taxei pe valoarea adaugata colectata pentru suma de 108.629 lei, aferenta taxei pe valoarea adaugata eronat colectata, urmare a intocmirii facturilor catre Directia Publica de Proiectie Sociala din subordinea Primariei Targu Jiu, reprezentand prestari servicii transport catre persoane cu handicap.
In ceea ce priveste dobanzile si penalitatile de intarziere calculate la T.V.A. - ul constatat suplimentar, datorate de S.C. T S.A.. respectiv, dobanzi in valoare de 26.368 lei penalitati de intarziere in valoare de 16.294 lei, acestea reprezinta un accesoriu al debitului principal, fiind nelegale urmare a incidentei principiului "accesorium sequiturprincipale"‘.
In drept, reclamanta si-a intemeiata contestatia pe dispozitiile art. 218 alin. 2 Cod proc. fiscala, art. 10-12 din Legea nr. 554/2004 R, art. 274 C.pr.civ..
A solicitat totodata suspendarea executarii actului atacat (decizia de impunere). in temeiul ari. 15 din Legea nr. 554 2004 R. pana la solutionarea contestatiei, apreciind ca o posibila executare, ne-ar aduce grave prejudicii.
In dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosar inscrisuri.
Prin intampinare, parata a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
A aratat ca Prin Decizia privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de Inspectia fiscala nr. F-GJ 825/31.07.2013, emisa in baza raportului de inspectie fiscala nr. FGJ 579/31.07.2013, s-au stabilit in sarcina petentei, obligatii fiscale suplimentare in suma totala de 151.291 lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, in suma de 108.629 lei, precum si accesoriile aferente in suma de 42662 lei (dobanzi in suma de 26.368 lei si penalitati aferente in suma de 16.294 lei.
Referitor la suma de 108.629 lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata si accesoriile aferente in suma de 42.662 lei( dobanzi in suma de 26.368, penalitati aferente in suma de 16.294 lei):
La data de 31.12.2012, SC T SA a declarat o taxa pe valoarea in suma de 8.169 lei. In urma verificarii, echipa de inspectie fiscala a stabilit pe valoarea adaugata in suma de 116.798 lei.
Diferenta de taxa pe valoarea adaugata stabilite suplimentar cu ocazia acestei inspectii fiscale in suma de 108.629 lei provine din inregistrarea eronata in contul din luna septembrie 2011 a sumei de 108.629 lei, randul 15 reprezentand tare taxa colectata, fara a avea document justificativ.
Totodata in luna octombrie 2011 a fost aprobata rambursarea de taxa pe valoarea adaugata cu control ulterior si compensarea cu datoriile societatii, respectiv impozit pe venit salarii, impozit pe profit si contributiile sociale restante, a fost inregistrat in contabilitate nota contabila 4424 (taxa pe valoarea adaugata de lat) = 462.5 (creditori bugetari) cu suma de 108.629 lei (conform notelor contabile anexate) iar in luna decembrie 2011 suma de 108.629 lei a fost inregistrata in venituri in contul 7558.1. Fata de cele mai sus mentionate echipa de inspectie a constatat ca suma de 108.629 lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata a incasata de la Directia de Protectie Sociala si nerestituita, nu au fost emise facturi fiscale de stornare pana la data controlului.
Echipa de inspectie fiscala a constatat ca nu au existat documente justificative inregistrate in contabilitate pentru a diminua taxa pe valoarea adaugata colectata fiind incalcate prevederile art. 94, alin(3), lit. f din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, art. 146 alin (1), lit. a din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Anexa nr. 2, Sectiunea "Taxa pe valoarea adaugata colectata" randul 15 din Ordinul ANAF 183, din 31 ianuarie 2011, pentru ferea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata colectata".
Luand in considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, motivele prezentate de contribuabil, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare pe perioada verificata , se retin urmatoarele: referitor la taxa pe valoarea adaugata in suma de 108.629 lei, DGRFP prin Serviciul solutionare contestatii, este investita sa se pronunte daca in mod legal SC T  S.A. a procedat la regularizarea taxei pe adaugata colectata, prin inscrierea TVA in suma de 108.629 lei, cu minus, in decontul TVA al lunii septembrie 2011, la randul 15 "Regularizari taxa colectata", in conditiile in care aceasta nu a justificat si natura operatiunilor in conformitate cu prevederile O.P.A.A.N.A.F. nr. 183/31.01.2011, pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) (de taxa pe valoarea adaugata", in vigoare la data supusa verificarii.
In fapt, in urma verificarii, organele de inspectie fiscala au constatat ca in decontul TVA al lunii septembrie 2011 la randul 15 "Regularizari taxa colectata", a inscris TVA in suma de 108.629 lei, cu semnul minus, fara a putea justifica cuantumul si natura operatiunilor in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", asa cum reiese din balanta de verificare pentru perioada 1-30.09.2011, unde taxa pe valoarea adaugata colectata este in suma de 64774 , TVA inregistrata si in decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent lunii septembrie 2011, influentata cu regularizarea de taxa pe valoarea adaugata in suma de 108.629, rezultand o taxa pe valoarea adaugata colectata de - 43.855 lei, prin urmare a intocmit si depus decontul de taxa pe valoarea adaugata cu date ce nu corespund cu evidenta contabila.
S-a constatat ca o data cu aprobarea cereri de rambursare societatea nu a putut face compensarea datoriilor (impozite si contributii aprobate conform cereri societatii cu debitele restante la 30.09.2011 inregistrand in contabilitate artificial o taxa pe valoarea adaugata de recuperat prin inregistrarea contabila 4424=462.5 (si nu diminuarea subventiei acordata de Primaria Tg-Jiu, neexistand in acest sens nici un document justificativ), inchisa ulterior prin inregistrarea efectuata in luna decembrie 2011 462.5 = 7558.1, deoarece conducerea societatii nu putea explica suma la inchiderea exercitiului financiar.
Se retine ca organele de inspectie fiscala in mod legal au stabilit suplimentar, in sarcina societatii, taxa pe valoarea adaugata in suma 108.629 lei, fapt pentru care in  temeiul prevederilor art.216 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu pct.11.1 lit. a) din Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.450/2013, privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, potrivit carora: contestatia poate fi respinsa ca neintemeiata, in situatia in care argumentele si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa justifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;", este neintemeiata contestatia formulata de SC T SA pentru suma de 108.629 lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata.
In ceea ce priveste cererea de suspendare a actului administrativ a solicitat respingerea acesteia intrucat reclamantul nu motiveaza in niciun fel cererea de suspendare, in sensul ca nu indica care este cazul justificat si nici paguba pe care ar suferi-o, simpla contestare a actelor administrativ fiscale nefiind suficienta pentru a justifica suspendarea.
In temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba cu expertiza contabila.
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata si retine urmatoarele:
Reclamanta a contestat decizia de impunere nr. F - GJ825 din 31.07.2003 privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala in cuantum de 151.291 lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, in suma de 108.629 lei, precum si accesoriile aferente in suma de 42.662 lei (dobanzi in suma de 26.368 lei si penalitati aferente in suma de 16.294 lei), constand in faptul ca reclamanta a facturat gresit catre Directia Publica de Protectie Sociala cuantumul gratuitatilor acordate in baza Legii nr. 448/2006 pe perioada august 2008 - decembrie 2010.
Din analiza probelor existente la dosarul cauzei, tribunalul constata ca in mod gresit s-a emis factura catre Directia Publica de Protectie Sociala in cuantum de 108.629 lei, deoarece aceste alocatii care se suporta de la bugetul local conform HCL nr. 52/25.02.2008, decontarea acestora efectuandu-se in conformitate cu aceasta hotarare  si pe baza unei dispozitii emise de primar ca urmare a existentei unei liste nominale intocmita de unitatea contestatoare, plata acestor abonamente de transport urban fiind suportata din bugetul local potrivit pct. 18 alin. 2 din HG nr. 44/2004.
In ceea ce priveste datorarea de TVA la data la care s-au facut regularizarile de catre reclamanta in functie de masurile dispuse de Camera de Conturi se concluzioneaza ca aceste corectii au fost facute cu incalcarea dispozitiilor art. 159 alin. 1 lit. b din Codul fiscal.
Avandu-se in vedere ca reclamanta a procedat gresit prin emiterea facturii catre Directia Publica de Protectie Sociala se apreciaza ca decizia de impunere a fost emisa in mod corect, iar sumele mentionate in aceasta decizie sunt corecte, respectiv TVA 108.629 lei, dobanzi de 26.368 lei si majorari de intarziere 16.294.
Fata de considerentele mai sus expuse, tribunalul va mentine decizia de impunere contestata si va respinge contestatia ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de reclamanta SC T SA, in contradictoriu cu parata DGRFP C.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica de la 12 septembrie 2014 la Tribunalul Gorj.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015