InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Anulare act administrativ

(Sentinta civila nr. 1963/2014 din data de 16.09.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Cod operator: 2443
R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Sentinta nr. 1963/2014
Sedinta publica din __. 2014
Completul compus din:
Presedinte : __.
Grefier : ____

Pe rol judecarea actiunii formulata de reclamantul __.. in contradictoriu cu parata ____, avand ca obiect anulare act administrativ.    
Procedura legal indeplinita.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile, reclamantul fiind reprezentat de avocat ___.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca dosarul de fata a fost inregistrat la data de 8 aprilie 2014 si repartizat in sistemul Ecris completului CAF 05 cu termen recomandat la 15 mai 2014.
De asemenea se invedereaza si faptul ca la dosar se afla o cerere de amanare formulata de reclamant la data de 9 septembrie 2014, prin care solicita amanarea cauzei pentru angajarea unui aparator.
La data de 15 mai 2014, prin rezolutia presedintelui completului de judecata CAF 05 s-a procedat la comunicarea cererii de chemare in judecata catre parate, intrucat s-a constatat ca aceasta indeplineste cerintele prevazute de art. 201 alin.1 NCPC, si li s-a pus in vedere acestora sa depuna intampinare, avandu-se in vedere dispozitiile art.180 alin.3 si art.201 alin.1 NCPC, in termen de 25 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata.
La data de 20 iunie 2014 parata __.. a depus, iar prin rezolutia din 24 iunie 2014 s-au comunicat reclamantului intampinarea care la data de 16 iulie 2014 a depus raspuns.
Prin rezolutia din 26 august 2014 a fost stabilit de catre presedintele completului de judecata primul termen de judecata la data de 16 septembrie 2014, pentru cand partile au fost legal citate.
In conditiile art.131 alin.2 NCPC instanta, din oficiu, a verificat si a stabilit ca nu este competenta general, material si teritorial sa judece cauza de fata, conform dispozitiilor art.95 pct.1 NCPC, coroborat cu dispozitiile art.8 si 10 din legea nr.554/2004.
In conditiile art.237-244 NCPC constata ca reclamantul prin reprezentantul sau nu intelege sa indeplineasca alte acte de procedura privind cercetarea procesului de fata, astfel ca instanta in conditiile art.248 alin.4 NCPC uneste exceptia necompetentei materiale cu fondul si declara cercetarea incheiata.
In conditiile art.244 alin.3 si 4 NCPC tribunalul constata ca partile sunt de acord ca dezbaterea fondului sa urmeze in aceeasi zi, avand in vedere dispozitiile art.10 si 159 NCPC, instanta hotaraste ca dezbaterea fondului sa urmeze in aceeasi zi, in sedinta publica, conform art.153 NCPC si acorda cuvantul asupra exceptiei de necompetenta materiala a sectiei CAF a Tribunalului Gorj, invocata, prin intampinare, de parata __..
Avocat __.. pentru reclamant solicita admiterea exceptiei si inaintarea dosarului Curtii de Apel Craiova spre competenta solutionare.

INSTANTA
Asupra actiunii de fata;
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, sub nr_./95/_.. la data de 8 aprilie 2014, reclamantul _.. a formulat contestatie impotriva raportului de evaluare nr.12025/6/11/20.03.2014 ( intocmit la lucrarea nr. 47056/A/II/22.10.2013) al __.. cu sediul in Bucuresti , sectorul 1, B-dul Lascar Catargiu, nr. 15, raport prin care s-a constatat in mod nelegal starea sa de incompatiblitate intre calitatea de primar si cea de comerciant, solicitand admiterea contestatia si sa se dispuna anularea acestui raport ( ca nelegal si netemeinic ) si pe cale de consecinta sa se constate ca nu exista incompatibilitate.
In fapt, la data de 20.03.2014 ____. a intocmit un raport de evaluare prin care a constatat ca incepand cu data de 18.06.2008 si pana in prezent a detinut functia de primar dar incepand cu 15.02.2012 si pana in prezent a detinut si calitatea de comerciant , persoana fizica, respectiv Titular __. - Intreprindere Individuala, ceea ce ar contraveni art. 87 alin.l lit. g) din legea nr. 161/2003 in care se arata ca * Functia de primar si viceprimar este incomptatibila cu calitatea de comerciant persoana fizica *.
Asa cum a aratat si in memoriul pe care l-am inaintat __ eu nu am exercitat nici un fel de activitate comercial ; activitatea de crestere a ovinelor si caprinelor ( constituind in acest sens si intreprinderea individuala ) a fost desfasurata exclusiv pentru consumul si traiul de zi cu zi al acestuia si al familiei sale. Astfel, din actele financiare contabile cat si din acordul semnat cu APDRP activitatea desfasurata  de acesta   si membrii familiei sale  nu era  in scop comercial  ci doar pentru  cresterea efectivelor  de animale.       
In acest sens, din decizia de impunere  pe 2013 a Directiei  Finantelor Publice Gorj si din  certificatul constatator  al Oficiului Registrului Comertului Gorj ( acte pe care le-a depus in copie ) nu a desfasurat si nici nu a fost impozitat pentru nici un fel de activitate comerciala. Mai mult, chiar sprijinul financiar primit de la APIA si Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nu este impozabil pentru ca baza de impozitare personala este calculata doar pe efectivele de animale si suprafetele cultivate. Din toate aceste documente rezulta clar si fara echivoc ca nu are alte venituri impozabile, ceea ce rezulta implici si explicit ca nu desfasoara activitati de comerciant, asa cum in mod nelegal si netemeinic a retinut in raportul sau Agentia Nationala de Integritate.
Din aceste considerente  a solicitat admiterea  contestatiei asa cum a fost formulata. In dovedire  a depus, in copie, urmatoarele acte, in 2 exemplare: raportul de evaluare al __.. , adresa de raspuns a subsemnatului catre __. ,certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, si cel de la Directia Sanitar Veterinara, decizia de impunere pe 2013 de la ANAF si certificatul constatator de la Registrul Comertului.
La data de 20 iunie 2014 parata ___, a formulat intampinare in cauza prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Gorj in legatura cu judecarea cauzei si a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamantul __.. impotriva Raportului de Evaluare nr.12025/G/l /20.03.2014 intocmit de Inspectia de Integritate din cadrul Agentiei Nationale de Integritate.
Astfel, in temeiul dispozitiilor art.22 din Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea ____.., precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative: "persoana care face obiectul evaluarii poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitatii in termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanta de contencios administrativ".
Potrivit dispozitiilor art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: "(1) Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel."
___.. este organ de specialitate al administratiei publice centrale, in sensul dispozitiilor art.116 alin.(1), coroborate cu art.117 alin.(3), raportate la disp.art.73 alin.(3) litera t) din Constitutia Romaniei, republicata. Astfel, Agentia Nationala de Integritate este organizata ca o autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, potrivit dispozitiilor Legii nr.144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Drept pentru care, fiind vorba despre un act administrativ al unei autoritati administrative centrale, competenta de solutionare revine Curtii de Apel Craiova - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal. Pe cale de consecinta, fata de cele susmentionate, a solicitat admiterea exceptiei necompetentei materiale a Tribunalului Gorj in legatura cu judecarea cauzei si trimiterea cauzei spre solutionare Curtii de Apel Craiova - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal.
Pe fondul cauzei, s-a aratat ca prin actiune, astfel cum a fost formulata de catre reclamant, se solicita pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna anularea Raportului de Evaluare nr.12025/G/l 1/20.03.2014 intocmit de Agentia Nationala de Integritate la data de 20.03.2014. In fapt, in data de 22.10.2013, Agentia Nationala de Integritate, in temeiul art. 12 alin. (1) si alin (2) lit. b) din Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, a declansat din oficiu in lucrarea nr.47056/A/II/2Z10.2013, privind pe __., primarul comunei __., judetul Gorj, procedura de evaluare a respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor.
Sub aspect procedural au fost indeplinite prevederile Legii nr.176/2010 in ceea ce priveste informarea persoanei evaluate, astfel ca domnul ___.. a fost informat in legatura cu declansarea evaluarii respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor, in perioada exercitarii functiilor si demnitatilor publice si, totodata, a fost instiintat ca are dreptul sa fie asistat sau reprezentat de avocat. Informarea inregistrata sub nr. 47335/G/II/22.10.2013 a fost transmisa la domiciliul persoanei evaluate, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire semnata la data de 28.10.2013.
Agentia Nationala de Integritate este competenta sa evalueze respectarea de catre ___ a dispozitiilor legale privind respectarea regimului juridic al incompatibilitatilor, intrucat domnul ___ face parte din categoria de persoane prevazute la art. 1 pct. 30 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.
Activitatea de evaluare privind respectarea regimului juridic al incompatibilitatilor s-a efectuat pentru perioada 18.06.2008 (data validarii mandatului de primar) - 05.02.2014 (data ultimului raspuns primit). Conform prevederilor art. 20 din Legea nr.176/2010, procedura de informare a fost indeplinita, __ fiind informat prin adresa nr. 2264/G/II/21.01.2014 transmisa la domiciliul persoanei evaluate, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire semnata de destinatar la data de 24.01.2014, despre faptul ca au fost identificate elemente in sensul existentei unei stari de incompatibilitate intrucat a detinut simultan atat functia de primar al comunei Samarinesti, cat si calitatea de comerciant persoana fizica autorizata, respectiv de titular al __..intreprindere individuala, avand F18/463/2012 si C.U.1.29736707.
In acelasi timp, __ a fost invitat sa prezinte un punct de vedere in acest sens. Domnul __. a transmis un punct de vedere inregistrat la Agentia Nationala de Integritate sub nr.4719/G/II/05.02.2014. De asemenea, persoana evaluata a depus o serie de inscrisuri. In scopul solutionarii lucrarii, urmare solicitarilor Agentiei Nationale de Integritate intemeiate pe dispozitiile art.15 si art.20 alin.5 din Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, au fost primite documente si informatii referitoare la __., de la urmatoarele institutii si autoritati publice, persoane juridice de drept public sau privat:  Primaria Comunei __, judetul Gorj; Oficiul National al Registrului Comertului;
Din analiza documentelor si informatiilor primite, pentru perioada supusa evaluarii, rezulta ca Primaria Comunei _.., prin adresa nr.2005/20.11.2013 a transmis hotararea de validare a mandatului de primar, respectiv sentinta nr_.. din 20.06.2012 pronuntata de Judecatoria _.. in dosarul nr_../263/___., precum si prin adresa nr.5375/G/II/10.02.2014, sentinta nr.3 din 18.06.2008 pronuntata de Judecatoria _..in dosarul nr_./263/_... Oficiul National al Registrului Comertului, prin adresa nr.403003/14.11.2013 a transmis ca persoana evaluata a fost identificata avand urmatoarea calitate: _.. intreprindere Individuala, avand nr. de ordine in Registrul Comertului F18/463/2012 si CUI 29736707, incepand cu data de 16.02.2012 (data inmatricularii in Registrul Comertului).
Din evaluarea informatiilor si documentelor primite si aflate la dosar, referitor la __ rezulta ca incepand cu data de 18.06.2008 si pana in prezent detine functia de primar al comunei _.., judetul Gorj; incepand cu data de 15.02.2012 si pana in prezent detine calitatea de comerciant persoana fizica, respectiv titular al __ intreprindere Individuala. Astfel, in urma activitatii de evaluare desfasurate, s-a constatat ca incepand cu data de 15.02.2012 _.. a detinut simultan atat functia de primar al comunei __., cat si calitatea de comerciant persoana fizica, avand F18/463/2012 si C.U.I. 29736707.
Potrivit dispozitiilor art.87 alin. 1 lit.g din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea/demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, "Functia de primar si viceprimar, primar general si primar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibila cu (...) calitatea de comerciant persoana fizica". Din analiza celor mentionate mai sus, rezulta ca cele doua calitati detinute simultan de catre domnul __, respectiv functia de primar al comunei __, judetul Gorj cat si cea de comerciant persoana fizica sunt incompatibile.
In conformitate cu dispozitiile art. 91 alin.3 din Legea nr.161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, "alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in functie". Nerespectarea de catre alesul local aflat in stare de incompatibilitate a obligatiei prevazute de dispozitiile art.91 alin.3 din Legea nr.161/2003 este sanctionata, conform dispozitiilor art.91 alin.4 din acelasi act normativ "in situatia in care alesul local aflat in stare de incompatibilitate nu renunta la una dintre cele doua functii incompatibile in termenul prevazut la alin.3, prefectul va emite un ordin prin care constata incetarea de drept a mandatului de ales local la data implinirii termenului de 15 zile sau, dupa caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unitatii administrativ-teritoriale. Orice persoana poate sesiza secretarul unitatii administrativ-teritoriale", cu incetarea de drept a mandatului de ales local.
Persoana evaluata nu a respectat obligatia ce-i revenea potrivit dispozitiilor art.91 alin.3 din Legea nr.161/2003 de a demisiona din una dintre functiile/calitatile incompatibile, detinand simultan, incepand cu data de 15.02.2012, atat functia de primar cat si calitatea de comerciant persoana fizica. Prin contestatia sa domnul __. a sustinut, in esenta, ca, in opinia sa nu ar fi exercitat o activitate comerciala, facand referire, in acest sens, la modalitatea de impozitare a veniturilor sale.
Fata de sustinerile contestatorului, aratam ca, potrivit articolului 23 din Ordonanta de Urgenta nr.44/2008, "intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data inregistrarii sale in registrul comertului‘. De asemenea, art.4 din OUG nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, arata ca "Persoanele fizice prevazute la art.3 alin.1 pot desfasura activitatile economice dupa cum urmeaza: a) individual si independent, ca persoane fizice autorizate; b) ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale; c) ca membri ai unei intreprinderi familiale. Determinant este faptul ca, potrivit art.7 alin.1 din capitolul 2 privind inregistrarea si autorizarea functionarii din OUG nr.44/2008, "persoanele fizice prevazute la art.4 lit.a si b au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite in continuare PFA, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale".
Potrivit art.27 alin.1 din OUG nr.44/2008: "intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale isi inceteaza activitatea si este radiat din registrul comertului in urmatoarele cazuri: a) prin deces; b) prin vointa acestuia; c) in conditiile art.25 din Legea nr.26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.". Din interpretarea prevederilor legale citate, rezulta cu evidenta ca neobtinerea veniturilor sau profitului, intr-o anumita perioada, sau neimpozitarea intreprinzatorului persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale nu atrage si pierderea calitatii de comerciant persoana fizica, neobtinerea profitului nefiind echivalenta cu incetarea activitatii.
In consecinta, neimpozitarea intreprinzatorului persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale nu inlatura starea de incompatibilitate existenta intre cele doua calitati, intrucat persoana evaluata nu a renuntat la calitatea de comerciant persoana fizica, aceasta calitate continuand sa existe, indiferent de obtinerea sau neobtinerea a veniturilor ori a profitului si indiferent de modalitatea de impozitare.
Prin urmare, legiuitorul nu a conditionat detinerea calitatii de comerciant de existenta unei activitati desfasurate in aceasta calitate si, cu atat mai putin, de veniturile si de profitul obtinute dau de modalitatea de impozitare. Mai mult decat atat, din prevederile art.7 alin.(1) din OUG nr.44/2008 - anterior citate - rezulta cat se poate de clar ca dobandirea calitatii de intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale este anterioara si independenta de aspectele prezentate in cuprinsul contestatiei.
Determinant este si ca art.87 alin.1 lit.g din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, "Functia de primar si viceprimar, primar general si primar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibila cu (...) calitatea de comerciant persoana fizica". Prin urmare, daca legiuitorul ar fi urmarit sa interzica unor categorii de alesi locali o anumita activitate (sau obtinerea unui anumit venit ori profit), iar nu o anumita calitate, s-ar fi exprimat ca atare si ar fi facut referire expresa la o anumita activitate desfasurata sau la castigul realizat.
In forma actuala a legii, se face referire expresa la "calitatea de comerciant (s.n.) nelasandu-se niciun dubiu cu privire la intentia legiuitorului de a interzice unor categorii de alesi locali detinerea unei anumite calitati si nu doar desfasurarea unei anumite activitati sau obtinerea veniturilor ori profitului. Interpretarea reclamantului contrazice exprimarea neechivoca a legiuitorului si distinge acolo unde legiuitorul nu a distins. Argumentatia contestatorului incalca principiul "ubi tex non distinguit, nec nos distinguere debemus".
In concluzie, in mod legat si temeinic s-a constatat ca domnul _.. a incalcat regimul juridic al incompatibilitatilor, incepand cu data de 15.02.2012 prin detinerea simultana a functiei de primar al comunei __.., judetul Gorj (validat in urma alegerilor locale din data de 18.06.2008) si a calitatii de comerciant persoana fizica, respectiv titular al __.. intreprindere Individuala (F18/463/2012 si C.U.I. 29736707), incalcand astfel dispozitiile art.87 alin.1 lit.g din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Drept urmare, pe fondul cauzei, a solicitat respingerea actiunii reclamantului ca fiind nefondata si sa se constate ca fiind temeinica si legala evaluarea efectuata de Agentia Nationala de Integritate prin Raportul de evaluare nr.12025/G/II/20.03.2014. In drept, a invocat  Codul de procedura civila, Legea nr.176/2010, Legea nr.161/2003, O.U.G. nr. 393/2004.
La data de 16 iulie 2014 reclamantul __.., a formulat raspuns la intampinare, solicitand respingerea plangerii asa cum a fost formulata precizand ca in intampinare Agentia Nationala de Integritate solicita declinarea competentei de solutionare a litigiului in favoarea Curtii de Apel iar pe fond isi mentine aceleasi considerente de fapt si de drept prezentate pe larg in raportul de evaluare si care se refera la incompatibilitatea prevazuta expres de art.87 alin.I lit.g din Legea nr.161/2003 in sensul ca functia de primar, viceprimar..... este incompatibila cu calitatea de comerciant persoana fizica (calitatea in sine de comerciant nefiind legata neaparat de existenta unei activitati desfasurata in aceasta calitate si cu atat mai putin de veniturile si de profitul obtinut sau de modalitatea de impozitare: lasa la aprecierea instantei solutia de declinare a competentei solutionarii litigiului la Curtea de Apel Craiova.
Asa cum arata in ANI in intampinare, textul de lege vorbeste de incompatibilitatea intre functia de primar si cea de comerciant persoana fizica. Ori, asa cum rezulta din documentele si inscrisurile de la dosarul cauzei (si de care a inteles sa se foloseasca si parata invocand principiul ubi lex non distinguit, nec nos dintinguere debemus) eu sunt inregistrat _..-Intreprindere individuala ( care are statut de persoana juridica si nu persoana fizica). Prin aceasta prisma invocam si noi in aparare acelasi principiu de drept in sensul ca noi nu putem distinge acolo unde legiuitorul nu distinge. Mai mult, legislatia incidenta in materie dar si intreaga doctrina de specialitate defineste calitatea de comerciant drept persoana caic savarseste acte de comert (vinde si cumpara). Ori, reclamantul mentioneaza ca doar creste animale pentru consumul propriu (exclusiv): nu vinde si nu cumpara (nu comercializez) nici animale nici produse animaliere. Asa cum a aratat si in contestatie nu a exercitat nici un fel de activitate comerciala; activitatea de crestere a ovinelor si caprinelor (constituind in acest sens si intreprinderea individuala) a fost desfasurata exclusiv pentru consumul si traiul de zi cu al sau si al familiei sale.
 Astfel, din actele financiare contabile cat si din acordul semnat cu APDRP activitatea desfasurata de mine si membrii familiei mele nu era in scop comercial ci doar pentru cresterea efectivelor de animale. In acest sens, din decizia de impunere pe 2013 a Directiei finantelor Publice Gorj si din certificatul constatator al Oficiului Registrului Comertului Gorj ( acte pe care le depunem in copie  nu am desfasurat si nici nu am fost impozitat pentru nici un fel de activitate comerciala. Mai mult, chiar sprijinul financiar primit de la APIA si Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nu este impozabil pentru ca baza de impozitare personala este calculata doar pe efectivele de animale si suprafetele cultivate. Din toate aceste documente rezulta clar si fara echivoc ca nu are alte venituri impozabile, ceea ce rezulta implicit si explicit ca nu desfasoara activitati de comerciant, asa cum in mod nelegal si netemeinic a retinut in raportul sau Agentia Nationala de Integritate. Din aceste considerente a solicitat admiterea contestatiei asa cum a  fost formulata.
Analizand cu prioritate exceptia invocata instanta constata ca aceasta este intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Conform art.10 din Legea nr. 554/2004 "Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 1.000.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel".
Conform dispozitiilor art.10 din Legea nr. 554/2004 competenta materiala a instantei de contencios administrativ este reglementata in functie de doua criterii: pozitionarea autoritatii publice emitente a actului in sistemul administratiei publice care poate fi centrala sau locala si valoarea impozitului, taxei, contributiei sau datoriei vamale care face obiectul actului administrativ contestat.
Potrivit primului criteriu, litigiul privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin legea speciala nu se prevede altfel. Se observa, din interpretarea acestor texte de lege, ca tribunalul este competent sa judece toate procesele si cererile in materie de contencios administrativ, in afara de cele care au ca obiect actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, daca prin legea speciala nu se prevede altfel, precum si de cele date in competenta curtilor de apel prin legi speciale.
Prin actiunea ce face obiectul prezentului dosar reclamantul a chemat in judecata parata Agentia Nationala de Integritate, solicitand instantei de judecata ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea raportului de evaluare al Inspectiei de Integritate din cadrul Agentiei Nationale de Integritate, incheiat sub nr.12025/6/11/20.03.2014 ( intocmit la lucrarea nr. 47056/A/II/22.10.2013), in speta fiind aplicabile dispozitiile art. 10 alineat 1 teza a II - a din Legea nr. 544/2004 care dispune ca litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale se solutioneaza, in fond, de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel daca prin lege speciala nu se prevede altfel. Cum parata Agentia Nationala de Integritate este organ al administratiei publice centrale, tribunalul retine ca apartine curtii de apel competenta de solutionare a prezentei cauze.
In raport de toate aceste dispozitii se constata in conditiile art.245 si urmatoarele NCPC, faptul ca exceptia necompetentei este admisibila, raportat la conditiile de admisibilitate a actiunii in contencios administrativ, intrucat pe aceasta cale se poate actiona in cazul in care reclamanta este o persoana vatamata ca urmare a emiterii unui act administrativ de catre o autoritate publica sau ca urmare a unui refuz nejustificat de a solutiona o cerere. In conformitate cu dispozitiile art.95 pct.1 NCPC tribunalele judeca "in prima instanta, toate cererile care nu sunt date prin lege in competenta altor instante;". In conformitate cu dispozitiile art.96 pct.1 NCPC tribunalele judeca "in prima instanta, toate cererile in materie de contencios administrativ si fiscal, potrivit legii speciale;":
In raport de dispozitiile art.10 din legea nr.554/2004 sectia de contencios  administrativ si fiscal a Tribunalului Gorj judeca ca prima instanta toate actiunile in contencios administrativ prevazute de aceasta lege, precum si in cazurile anume prevazute de alte legi speciale, unde legiuitorul prevede in mod expres competenta instantei de contencios administrativ ca instanta de fond.
In consecinta,  in conditiile art.131 NCPC  la primul termen de judecata la care partile au fost legal citate, din oficiu s-a verificat competenta materiala si s-a constatat ca s-a invocat exceptia de necompetenta materiala a instantei de fata de catre intimata, conform dispozitiilor art.136 coroborat cu dispozitiile art.132 NCPC.
Fata de aceste considerente expuse instanta va admite exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Gorj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si va declina competenta de solutionare prezentei cauze in favoarea Curtii de Apel Craiova - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite exceptia de necompetenta materiala si functionala a sectiei CAF a Tribunalului Gorj.
Declina competenta in favoarea sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal a Curtii de Apel Craiova  in vederea solutionarii cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul _.. impotriva paratei _...
Trimite dosarul la sectia CAF a Curtii de Apel Craiova.
Hotarare definitiva.
Fara cale de atac
Pronuntata in sedinta publica din _.. 2014 la Tribunalul Gorj.

Presedinte,                                                                  Grefier,
___..                                                                  _____.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015