InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Obligatia de a face

(Sentinta civila nr. 5358/2013 din data de 19.12.2013 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Titlu: obligatia de a face
Domeniu asociat: cereri
R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinta nr. 5358/2013
Sedinta publica de la 19 decembrie 2013

Pe rol pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din 12.12.2012, in cauza promovata de reclamanta S.C. P S.R.L. Melinesti, in contradictoriu cu paratele S.C. X S.A. si E.C.P., avand ca obiect obligatia de a face .
La apelul nominal facut in sedinta publica  au lipsit partile.
Procedura de citare este  legal indeplinita din ziua dezbaterilor.
Mersul dezbaterilor si cuvantul partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 12 decembrie 2013, ce face parte integranta din prezenta sentinta, cand, pentru a da posibilitatea partilor sa depuna la dosar concluzii scrise, instanta a amanat pronuntarea pentru data de 19.12.2013.
     
TRIBUNALUL

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal la data de  _ reclamanta S.C. P. SRL Melinesti a chemat in judecata pe  parateleX si E.M.C.R. pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligate in solidar:
- sa respecte contractul de lucrari nr. __. incheiat in temeiul   Raportului de atribuire nr. _. incheiat cu X si contractul de executie de lucrari nr. _.. incheiat in baza Raportului procedurii nr. _. intocmit de Comisia de evaluare si aprobat de directorul EMCR, contract incheiat cu X prin subunitatea sa E.M.C.R.
- sa plateasca suma de 48460,21 lei fara TVA reprezentand contravaloarea lucrarilor de reimpadurire pe suprafata de 7,33 ha efectuate de reclamanta ca urmare a calamitarii prin seceta excesiva a suprafetei de 21,86 ha. ce face parte din suprafata totala de 49,7 ha. din P.P.S. si suma de 67.318.01 lei fara TVA reprezentand contravaloarea lucrarilor de reimpadurire efectuate de reclamanta pe suprafata de 11,61 ha. ca urmare a calamitarii prin seceta excesiva a suprafetei de 21,66 ha. ce face parte din suprafata totala de 33,5 ha. din P.P.N..
- sa plateasca reclamantei penalitati in valoare de 0,06% pe zi de intarziere din sumele mentionate la punctul 2 incepand cu data promovarii prezentei actiuni.
 - la daune interese ce reprezinta prejudiciul suferit de reclamanta cu ocazia executarii lucrarilor de impadurire si reimpadurire realizate de reclamanta pentru suprafata de 11,61 ha, calamitata de seceta anului 2008, ce face parte din P.P.S. in suma de 67318,01 lei fara TVA si pentru suprafata de 7,33 ha., calamitata de seceta anului 2008 ce face parte din P.P.S., in suma de 48.460,21 lei fara TVA.
 Toate aceste sume determinabile se solicita a fi reactualizate de la data introducerii actiunii cu indicele de inflatie pana la data efectuarii platii efective.
    In baza dispozitiilor art. 274 C.pr. civ. se solicita obligarea in solidar a paratelor la plata tuturor cheltuielilor de judecata efectuate cu acest proces pana la solutionarea definitiva.
     In motivarea actiunii se sustine ca la datele de 4 decembrie 2007 si 7 decembrie 2007  s-au incheiat cu paratele contractele de executie lucrari nr. _.. ?i respectiv Contractul de lucrari nr_.., contracte incheiate in temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice ?i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari ?i completari prin Legea nr. 337/2006 ?i in baza Raportului procedurii nr. __ intocmit de Comisia de Evaluare ?i aprobat de DEMCR.
Prin aceste contracte s-au stabilit executarea de catre reclamanta, finalizarea ?i intretinerea de catre aceasta a lucrarilor de amenajare ?i refertilizare terenuri care se redau in circuitul productiv pe halda exterioara P.N., respectiv a suprafetei  de 33,5 ha,  lucrari de impadurire EMCR " si a suprafetei de  49,7 ha pe halda interioara P.S.
Pentru indeplinirea acestor lucrari s-a convenit un pret de 582.863, 33 lei pentru suprafata de 33,5 ha. si  respectiv de 976.207,63 lei la care se adauga TVA.,  si s-au executat de firma  reclamanta in toamna anului 2007 si primavara anului 2008 conform contractelor, fiind respectate toate normele silvice in vigoare, folosindu-se material saditor cu provenienta  atestata prin certificate, asa cum rezulta din autorizatia nr. _ din 22.11.2007 si din certificatul de identitate pentru materialul forestier de reproducere nr. .. din 22.11.2004.
In anul 2008 au fost executate toate lucrarile de ingrijire a culturilor tinere stabilite prin proiectul tehnic, reclamanta incheind cu O.S.E.G. contract de prestari servicii nr. _din 13.03.2008, contract prin care erau asigurate plantatiile  executate impotriva pasunatului, furtunilor, distrugerilor, etc.
In cursul anului 2008 s-a declansat o seceta severa care a condus la  uscarea unor puieti de pe suprafetele celor doua obiective, respectiv P.N. si P.S., seceta ce a fost confirmata si de A.N.M. R.A., C.M.R.O. asa cum reiese din adresele nr. 30 din 3.11.2008 emisa de SC P. SRL, nr. 32887 din 7.11.2008 si nr.3438 din 26.11.2008 emise de C.M.R.O. si ordinul de plata nr. 43 din 25.11.2008.
Se sustine ca la data de 14.08.2009 cu adresa  nr. 16052  a adus la cunostinta paratei EMCR ca pentru seceta excesiva societatile de asigurari nu incheie contracte de asigurare, in dovedire depunandu-se  adresele nr. 3564 din 17.06.2008 a SC A.A. SA, nr. .. din 18.06.2008 a SC A. SA si conditiile  generale privind asigurarea culturilor  agricole impotriva factorilor naturali de risc intocmita de O.V.I.G., adrese ce au fost date inainte de inceperea fenomenului de seceta a anului 2008 si inainte de semnalarea fenomenului de seceta de catre padurarul titular de canton C.I. prin adresa nr. 558 /30.06.2008 a O.S.E.G..
Intreaga documentatie pentru constatarea ?i evaluarea pierderilor provocate de fenomenul de seceta a anului 2008 pentru perimetrele P.S. ( 49,7 ha) si P.N. ( 33,5 ha) a fost intocmita in conformitate cu O.M.A.D.R. nr. 768/6 sept. 2007 publicat in M.O. al Romaniei partea I Nr. 646/21.11.2007.
Prin adresa nr. 12/29.06.2008 emisa de S.C. P. SRL ?i inregistrata la O.S.E.G. sub nr. 558/30.06.2008 s-a solicitat O.S.E.G. ca in baza Contractului de Prestari Servicii nr. _.  sa se convoace C.C.P. provocata de fenomenele meteorologice periculoase, respectiv secata, iar prin Referatul din 30.06.2008 inregistrat la O.S.E.G. sub nr. 558/30.06.2008 padurarul titular de canton C.I. a semnalat ca in perimetrele de ameliorare  P.N. cu suprafata de 33,5 ha plantata cu puieti de salcam in toamna anului 2007 ?i in perimetrul P.S. cu suprafata de 49,7 ha plantat in primavara anului 2008 tot cu puieti de salcam, o parte din puieti  au inceput sa se ofileasca datorita lipsei precipitatiilor ?i caldurii excesive.
Prin decizia nr. _. emisa de O.S.E.G. s-a constituit Comisia pentru constatarea ?i evaluarea pierderilor provocate de seceta pentru obiectivele Halda exterioara P.N. cu suprafata 33,5 ha ?i Halda interioara P.S. cu suprafata de 49,7 ha .
Prestatorul de servicii silvice O.S.E.G. a intocmit documentatia pentru evaluarea ?i constatarea pierderilor provocate de seceta anului 2008 conf. O.M. nr. 766/06.09.2007 ?i a constatat ca din plantatia P.N. in suprafata de 33,5 ha s-a calamitat prin seceta excesiva o suprafata de 21,66 ha. cu o valoare de 289,248,48 lei, iar din plantatia P.S.  in suprafata de 49,7 ha s-a calamitat prin seceta excesiva o suprafata de 21,86 ha. cu o valoare de 313.883,15 lei.
Prin adresele nr. 85/9.12.2008 , nr. 126/14.08.2008 ?i 185/04.09.2008 s-a inaintat catre paratele X ?i EMCR documentatiile privind evaluarea ?i constatarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase, respectiv seceta anului 2008 pentru perimetrele P.N. cu suprafata de 33,5 ha si P.S. cu suprafata de 49, 7 ha solicitandu-se ca acestea sa plateasca contravaloarea lucrarilor de reimpadurire conform contractelor incheiate cu acestea.
Paratele au achitat cheltuieli suplimentare in cuantum de 30 % dar prin adresele nr 16032/13.08.2009 emisa de X prin subunitatea sa EMCR ?i adresa nr 16412/19.08.2009 emisa de X, prin subunitatea sa EMCR  s-a comunicat refuzul de a plati sumele aferente suprafetelor calamitate in perimetrele de ameliorare  P.N. cu suprafata de 33,5 ?i in perimetrul de ameliorare P.S. cu suprafata de 49,7 ha .
Conform art. 15 din ambele contracte in cazul in care interveneau conditii climaterice exceptional de nefavorabile, paratele erau obligate sa incheie un act aditional cu reclamanta care sa prevada totalul cheltuielilor suplimentare ?i care se adauga la pretul contractelor .
  Paratele desi au refuzat incheierea unui act aditional conform contractelor, au recunoscut aceasta situatie exceptionala ce reprezinta un caz de forta majora care  exclude o culpa a executantului in sensul ca au achitat in cuantum de 30 % aceste cheltuieli suplimentare.
Se mai sustine ca desi au fost executate in intregime toate lucrarile de reimpadurire, paratele nu au in?eles sa achite totalul cheltuielilor suplimentare efectuate de reclamanta, lucrari care se incadreaza in obiectul principal al contractelor precum ?i in termenul de executare al acestora de 48 luni, respectiv 4 ani.
in drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 969 si urmat. C.civ. precum ?i pe disp. Legii 554/2004, iar  in dovedire au fost depuse  in copie urmatoarele acte: Contractul de lucrari nr 932/L/7.12.2007; Contractul de executie lucrari  nr 127R/L/4.12.2007;  Contractul de prestari servicii nr 197/13.03.2008 ; adresa nr 30/5.11.2008  emisa de S.C. P. SRL; adresele nr 3288/7.11.2008 si nr. 3438/26.11.2008 emise de C.M.R.O.;  Ordinul de plata nr 43/25.11.2008; adresa nr 3564/17.06.2008 a S.C. A.A. S.A.; adresa nr 4569/18.06.2008 a S.C. A.S.A.; conditiile generale privind asigurarea culturilor agricole impotriva factorilor naturali de risc intocmita de  O. din cadru S.C.  V.I.G. ; norme metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national nr 766/6 sept. 2007; autorizatia nr 459/22.11.2007 ; certificatul de identitate pentru materialul forestier de reproducere nr 42/22.01.2004; dresa nr 126/4 .08.2009 emisa de S.C. P. SRL; adresa nr 85/2008 emisa de S.C. P. SRL; adresa nr 185/4 .09.2009 emisa de S.C. P. SRL; adresa nr 558/30.06.2008; referatul intocmit de C.I. , padurar in cadrul O.S.E.G.; decizia nr 560/2.07.2008; procesul verbal nr 571/2.07.2008 Convocarea I incheiat de O.S.E.G.; procesul verbal nr 580/21.07.2008 Convocarea II incheiat de O.S.E.G;  lista cuprinzand cantitatile de lucrari; referatul intocmit de O.S.E.G; situatia de inventar nr 485/5.06.2008 intocmita de O.S.E.G la intrarea in vegetatie ; situatia de inventar nr 691/9.09.2008 intocmita de O.S.E.G dupa incetarea actiunii secetei; evidenta lucrarilor de impadurire si ajustarea regenerarii naturale intocmita de O.S.E.G; adresa nr 16032 intocmita de X si adresa nr 16412 intocmita de X.
In baza dispozitiilor art. 115 C.pr.civ. parata X. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala, sustinand ca in ambele contracte reclamantei ii revenea obligatia sa execute, sa finalizeze si sa intretina " lucrari de amenajare ?i refertilizare terenuri care se redau in circuitul productiv - lucrari de impadurire".
Partile au inteles sa defineasca la punctul 2 lit. f notiunea de forta majora ?i situatiile care se circumscriu acestei notiuni cu aplicabilitate in speta:" eveniment mai presus de controlul par?ilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ?i care face imposibila executarea ?i, respectiv, indeplinirea contractului; fiind considerate asemenea evenimente razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa, nefiind considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti".
Considera parata ca invocarea de catre reclamanta a secetei excesive ca drept cauza de forta majora care sa conduca la obligarea la plata de 2 ori a lucrarilor de impadurire efectuate nu poate fi luata in considerare intrucat acest fenomen era previzibil, motiv pentru care s-a solicitat ca executantul sa incheie contracte de asigurare a plantatiilor ?i pe de alta parte acesta era in masura inca de la declansarea fenomenului sa ia masuri de combatere activa a secetei ?i care puteau sa fie decontate ca lucrari suplimentare.
Intr-o alta ordine de idei, se invedereaza faptul ca executarea contractului are loc pe parcursul a 4 ani, iar autoritatea contractanta a luat in considerare inclusiv aparitia unor fenomene meteo nefavorabile, prevazand in acest sens in documentatia de atribuire posibilitatea efectuarii ?i decontarii unor replantari a puietilor, pentru anul 2 de contract fiind luata in consideratie posibilitatea completarii cu puieti pana la 30%, iar in anul 3 pana la 10% din totalul puietilor plantati in primul an.
Aceasta posibilitate a fost respectata ?i de catre ofertantul declarat castigator prin oferta depusa ?i prin raspunsul la adresa inregistrata la autoritatea contractanta sub nr. DC 9986/12.11.2007, astfel incat autoritatea contractanta nu poate fi obligata sa suporte in mod repetat lucrarile efectuate ?i decontate conform devizelor ?i proceselor - verbale incheiate cu subunitatea beneficiara a contractului EMCR.
Din situatia prezentata, parata considera ca dovezile administrate de reclamanta nu exclud culpa sa, invocand faptul ca societatile de asigurare au refuzat asigurarea plantatiilor insa omite sa recunoasca ca aceste demersuri s-au facut ulterior aparitiei fenomenului de seceta ?i nu la data inceperii lucrarilor de plantare a puietilor, respectiv primavara anului 2008, in acest context nicio societate de asigurari neacceptand incheierea unor astfel de contracte ulterior producerii unor fenomene care sa conduca la plata prejudiciilor, asigurarea avand un caracter preventiv ?i nu poate fi folosita ca un paleativ menit sa asigure persoana care intelege sa suporte riscul aparitiei unor astfel de fenomene.
 In sensul retinerii culpei exclusive a reclamantei este de retinut faptul ca inca din luna martie 2008 Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara ?i servicii specifice din Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor, in sedinta din 6 martie a luat in consideratie acordarea de despagubiri in cazul calamitatilor produse de seceta inceputa in iarna anului 2007, avand ca punct de plecare prevederile art.5 din Legea nr.381/2002 ?i cu conditia ca in aplicatia acestui text legislativ sa fii fost incheiate contracte de asigurare/reasigurare cu societatile specializate pentru celelalte fenomene agreate de asiguratori.
La data de 15.04 2008 a fost adoptata in sedinta CNSCD Strategia Nationala pentru Prevenirea ?i Combaterea Efectelor Secetei, Degradarii Terenurilor ?i Desertificarii ce prevedea masuri in vederea combaterii fenomenului.
In concluzie, parata sustine ca documentatia de atribuire a respectat in totalitate legislatia in vigoare la data atribuirii contractelor de achizitie publica, ofertantul castigator fiind in masura sa formuleze oferta in cunostinta de cauza, insusindu-si inclusiv riscul contractului pentru fenomenul de seceta declansat anterior atribuirii contractelor (inceputul calendaristic al iernii 2007), in plus la data inceperii executiei neluand masuri de asigure a culturilor iar ulterior nefacand demersurile necesare obtinerii despagubirilor, despagubiri acordate de institutiile abilitate ?i nu de catre beneficiarul lucrarilor, subzistand astfel in sarcina reclamantului o culpa exclusiva.
In cauza a depus intampinare si parata EMCR, invocandu-se exceptiile insuficientei timbrari a capetelor cererii de chemare in judecata si exceptia necompetentei materiale a sectiei contencios administrativ si fiscal, solicitand declinarea competentei materiale de solutionare a cauzei in favoarea sectiei comerciale a Tribunalului Gorj; iar pe fondul cauzei a solicitat obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata dovedite a fi efectuate de parata.
In sustinerea exceptiei insuficientei timbrari a cererii de chemare in judecata, se arata ca raportat la prevederile Legii nr. 146/1997 a taxei judiciare de timbru si la petiturile cererii, taxa judiciara de timbru achitata de catre reclamanta este subdimensionata, deci cererea este insuficient timbrata cu motivarea ca prevederile articolului 28717 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 completata si modificata cu OUG 19/2009 si OUG 72 din 17.06.2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, nu sunt aplicabile in speta de fata deoarece cele doua contracte de lucrari pe care isi intemeiaza pretentiile reclamanta sunt anterioare OUG 19/2009 si OUG nr. 72 17.06.2009.
Avand in vedere principiul neretroactivitatii legii civile se apreciaza ca timbrarea capetelor de cerere trebuie sa se realizeze in conformitate cu  prevederile Legii nr. 146/1997 a taxelor judiciare de timbru pentru cererile evaluabile si neevaluabile in bani.
  In sustinerea exceptiei necompetentei materiale a Sectiei contencios administrativ si  fiscal a Tribunalului Gorj ?i deci declinarii competentei materiale in favoarea Sectiei comerciale a Tribunalului Gorj se arata ca prevederile art. 286 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 completata si modificata cu OUG nr 19/2009 si OUG  72 din  17.06.2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii nu sunt incidente in cauza pentru urmatoarele considerente:
Cele doua contracte de lucrari pe care isi intemeiaza pretentiile reclamanta sunt anterioare aparitiei OUG 19/2009 si OUG 72 din 17.06.2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiuni de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii contractuale - lege a partilor - au fost incheiate in anul 2007, iar art. 286 din OUG nr. 34/2006  a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009 si a fost modificat prin art. I, pct. 26 din O.U.G. nr. 72/2009.
In virtutea principiului neretroactivitatii legii civile, OUG 19/2009 si OUG nr.72 din 17.06.2009 nu retroactiveaza, ci ele actioneaza ex nune.
  De asemenea in virtutea principiului tempus regit actum, cele doua contracte comerciale sunt guvernate de legea existenta la momentul incheierii lor, iar conditiile de validitate si existenta a acestor acte juridice sunt totdeauna supuse imperiului legii care a fost in vigoare la momentul incheierii lor, asadar, la data incheierii celor  doua  contracte  era  in vigoare Ordonanta de  urgenta nr.  34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii in forma anterioara modificarii si completarii acesteia prin OUG ne. 19/2009 si OUG 72 din 17.06.2009.
Aceste sustineri se intemeiaza si pe faptul ca, competenta materiala a Sectiei comerciale - sectie distincta a C.A.C. este o instanta de apel avand in competenta solutionarea apelurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in prima instanta, respectiv procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, precum si procesele si cererile in aceasta materie al caror obiect este neevaluabil in bani conform dispozitiilor art.3 alin. 2 C. pr. civ.
Referitor la capetele de cerere avand ca temei contractul de lucrari nr. _  contractul de executie de lucrari nr. _ incheiate cu X. prin subunitatea EMCR se solicita respingerea ca nefondate si netemeinice cu urmatoarea motivare;
Subunitatii EMCR nu ii poate fi retinuta vreo culpa in ceea ce priveste  respectarea obligatiilor ce-i incumba  asumate  prin  contractele incheiate aceasta respectandu-si in integralitate obligatiile asumate prin contracte inclusiv cu privire la plata la scadenta catre reclamanta a lucrarilor efectuate.
Se sustine ca din motivarea cererii nu reiese care este culpa paratei EMCR cu privire la pretinsa nerespectare a prevederilor contractuale, dimpotriva prin invocarile formulate reclamanta in calitatea sa de  executant de lucrari isi invoca propria culpa anume aceea ca aceasta este cea care nu a respectat obligatiile asumate prin clauza contractuala 20.1 Asigurari, din  ambele contracte.
Considera ca prin nerespectarea clauzei contractuale  20.1 din cele doua contracte, reclamanta a incalcat prevederile  art. 969 (1) si art. 970 C.civ.
 Referitor la pretinsele demersuri ale reclamantei catre societatile de asigurari se sustine ca reclamanta invoca aparitia secetei in perioada 20.06.2008 - 31.07.2008 incercand sa-si acopere culpa, deoarece  a solicitat tardiv unor societati de asigurari un punct de vedere cu privire la riscurile asigurate, obtinand de coniventa cu societatile respective adresele  nr. 3564 din 17.06.2008 a SC A.A. SA si nr. 4569 din 18.06.2008 a SC A. SA incheiate cu 3 zile, respectiv  2 zile  inaintea datei de  20.06.2008 cand pretinde ca a constatat  ofilirea puietilor si nu uscarea acestora.
Referitor la metodologia de  determinare  a pretinselor pagube si la cuantumul sumelor pretinse se arata ca parata EMCR nu recunoaste aceste sume si nici nu si le insuseste, documentele pe care reclamanta isi intemeiaza solicitarea nefiind emanate sau insusite de catre reprezentantii legali ai EMCR sau X, nefiindu-le opozabile celor doua unitati parate.
De asemenea, referitor la penalitatile de intarziere solicitate se solicita respingerea acestui capat de cerere cu motivarea ca reclamanta este cea care nu a respectat clauzele contractuale asumate prin contractele de lucrari semnate fara obiectiuni.
Si in ceea ce priveste daunele interese solicitate de reclamanta solicita respingerea acestui capat de cerere ca inadmisibil cu motivarea ca practica instantelor este constanta in aceea ca de vreme ce exista  asumata clauza penala, partile contractante  si-au prevazut anticipat recuperarea daunelor interese, iar cuantumul daunelor  interese moratorii (dobanzi) cu daunele interese compensatorii (penalitati) este contrar legii, acesta fiind posibil  numai in cazul  contractului  de imprumut bancar.
Prin precizarile formulate parata E.C.P. a aratat ca prin  Hotararea AGA  nr. 3 din 15.03.2010, incepand cu data de 18.03.2010 E.M.C.R. s-a desfiintat, rezultand E.C.R. si E.C.P., asa incat E.M.C.R  nu mai exista, iar cauza ce face obiectul dosarului se afla in zona de competenta a ECP.
La data de 22.06.2010 reclamanta a depus la dosar note de sedinta prin care invedereaza ca a realizat procedura prealabila potrivit disp. art. 720 alin 1 C.pr. civ. , art. 5 alin 1 si art. 8 din Legea 29/1990, prin adresa nr 85/09.12.2008 , emisa de S.C. P. SRL catre X. si EMCR fiind inaintate unita?ilor susmentionate documentatiile pentru evaluarea si constatarea pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase (seceta) pentru perimetrele de ameliorare P.S. in suprafata de  49,7 ha si P.N. in suprafata de  33,5 ha.
Se sustine ca prin adresa nr 126/14.08.2009 emisa de S.C. P.   SRL  catre E.M.C.R. s-a specificat cu adresa nr. 4569/18.06.2008 a S.C. A. S.A  si adresa nr 3564/17.06.2008 a S.C. A.A. S.A. ca pentru fenomenul natural seceta excesiva nu se asigura culturile forestiere, iar prin adresa nr 185/04.09.2009  emisa de S.C. P. SRL catre E.M.C.R. s-a revenit la adresele nr. 85/09.12.2008 si 126/14.08.2009 cu precizari referitoare la suprafetele impadurite din perimetrele de ameliorare P.S. in suprafata de  49,7 ha si P.N. in suprafata de  33,5 ha , care au fost afectate de fenomenul natural seceta excesiva din vara anului 2008.
Tot prin adresa 185/04.09.2009 s-a comunicat ca documentatia pentru evaluarea si constatarea pierderilor provocate de seceta anului 2008 a fost intocmita in conformitate cu O.M.A.D.R. nr. 768/6 sept. 2007 si a solicitat decontarea sumei de 67.318,01 lei, fara TVA, reprezentand cheltuielile efectuate pentru impadurirea suprafetei de 11,61 ha de la obiectivul P.N. (33,5ha.), suprafata cu pierderi provocate de fenomenele meteorologice periculoase (seceta excesiva din anul 2008) si decontarea sumei de 48.460,21 lei fara TVA, reprezentand cheltuielile efectuate pentru impadurirea suprafetei de 7,33 ha de la obiectivul P.S. (49,7 ha. , suprafata cu pierderi provocate de fenomenele meteorologice periculoase (seceta excesiva din anul 2008).
La aceste adrese parata  X. a raspuns cu adresa nr. 16032/13.08.2009 prin care a refuzat plateasca contravaloarea cheltuielilor ocazionate de impadurirea suprafetei de 11,61 ha de la obiectivul P.N. (33,5ha.) si de impadurirea suprafetei de 7,33 ha de la obiectivul P.S. (49,7 ha.), si cu adresa nr. 16412 /19.08.2009 prin care si-a mentinut punctul de vedere initial.
Se solicita a se constata ca inscrisurile depuse la dosar in acest sens corespund cerintei legale, deoarece ele au fost adresate paratelor X si EMCR iar continutul adreselor nr. 85/09.12.2008, 126/14.08.2009 si 185/14.09.2009 vizeaza aceleasi solicitari pe care le-a facut prin cererea de chemare in judecata.
Intrucat prin adresa nr. 16412/19.08.2009 parata X. a refuzat pentru a doua oara concilierea directa s-a trimis o ultima convocare de conciliere directa prin adresa nr. 185/04.09.2009 emisa de S.C. P.  SRL, dar nici la aceasta solicitare nu s-a primit un raspuns din partea X.
Se solicita a se  constata ca a depus toate diligentele legale in vederea solutionarii litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte conf. art. 7201 C.pr. civ. insa parata X. a refuzat de fiecare data sa ia parte la orice incercare de conciliere, comunicand in scris prin adresa nr. 16032/13.08.2009 ca solicitarile incalca prevederile legale si deci nu pot fi primite, punct de vedere mentinut  si prin adresa nr. 16412/19.08.2009 emisa de X. catre S.C. P.  SRL  Meline?ti.
In dovedirea acestor sustinere au fost depuse in copii xerox urmatoarele acte: adresa nr 85/09.12.2008 emisa de S.C. P. SRL; adresa nr 126/14.08.2009 emisa de S.C. P. SRL; adresa nr. 185/04.09.2009 emisa de S.C. P.  SRL; adresa nr 16032/13.08.2009  emisa  de X.; adresa nr 16412/19.08.2009  emisa  de X.
Pentru termenul din 23.05.2010 reclamanta a formulat precizari prin care  intelege sa cheme in judecata  X si ECP, solicitand obligarea acestora sa respecte contractul de lucrari  nr. _ incheiat in temeiul raportului de atribuire nr. _. incheiat cu X.si contractul de executie de lucrari nr__.incheiat in baza raportului procedurii nr. _.. intocmit de Comisia de evaluare si aprobat de directorul EMCR , contract incheiat cu X. prin subunitatea sa EMCR.   
De asemenea sa fie obligate in solidar paratele sa plateasca suma de 48.460,21 lei fara TVA reprezentand contravaloarea lucrarilor de reimpadurire pe suprafata de 7,33 ha  efectuate de reclamanta ca urmare a calamitarii prin seceta excesiva a suprafetei de 21,86 ha. ce face parte din suprafata totala de  49,7 ha din P.P.S. si suma de 67.318,03 lei fara TVA reprezentand contravaloarea lucrarilor de reimpadurire efectuate de reclamanta pe suprafata de 11,61 ha. ca urmare a calamitarii prin seceta excesiva a suprafetei de 21,6 6 ha ce face parte din suprafata totala de 33,5 ha. P.P.N..
Se mai solicita obligarea paratelor sa plateasca in solidar reclamantei penalitati in valoare de 0,06% pe zi de intarziere incepand cu data promovarii actiunii, daune  interese  reprezentand prejudiciul suferit  de reclamanta cu ocazia executarii lucrarilor de impadurire si reimpadurire realizate de catre aceasta pentru suprafata de 11,61 ha. in perimetrele P.N. si P.S., calamitate de seceta excesiva din vara anului 2008 reactualizate de la dat introducerii actiunii cu indicele de inflatie pana la data efectuarii platii efective, precum si la plata tuturor cheltuielilor de judecata ocazionate cu judecarea actiunii.
In sedinta publica din 1 septembrie 2010 a fost respinsa exceptiile necompetentei materiale si insuficientei timbrarii invocate prin notele de sedinta depuse de parata  ECP, fiind incuviintata proba cu expertiza tehnica, iar la termenul din 15 septembrie 2010 au fost incuviintate  obiectivele propuse de parti.
Raportul de expertiza si documentele in legatura cu litigiul au fost depuse la data  de 12.11.2010, concluzionandu-se  ca suprafata replantata de reclamanta este de 18,56 ha. pe ambele halde, respectiv 6,95 ha si 11,61 ha., valoarea costurilor suplimentare efectuate de  catre reclamanta conform devizelor  de lucrari intocmite de executant fiind de 113.266,01 lei fara TVA (45.947,98 lei + 67.318,03 lei).
Paratele ECP si X au formulat obiectiuni la raportul de expertiza tehnica in specialitatea silvicultura si au solicitat  efectuarea unei contraexpertize.
La data de  26.01.2011 expertul a raspuns la obiectiunile formulate la raportul de expertiza.
Parata  ECP a formulat o cerere de completare  probatoriu, staruind totodata in efectuarea in cauza a unei noi expertize sau contraexpertize de specialitatea silvicultura-exploatari forestiere.
Intrucat expertiza efectuata in cauza nu a lamurit in mod pertinent, impartial si temeinic situatia de fapt solicitata, in sedinta publica din 28 februarie 2011 s-a incuviintat efectuarea unei contraexpertize de catre expertii C.F., M.R. si G.A. pastrandu-se aceleasi obiective si de asemenea efectuarea unei expertize contabile de catre  expert M.E.
Parata ECP a depus precizari cu privire la proba testimoniala si a solicitat audierea martorilor C.I,  B.B.M., U.G.,  G.F.I.
Intrucat reclamanta nu a raspuns convocarii expertului contabil si nici nu s-a prezentat la intalnirea din data de 11 mai 2011 ce a avut loc la sediul X, expertiza contabila desemnata in cauza  nu a putut fi efectuata asa incat la data de 20 mai 2011 la dosar a fost depus un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare.
Raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat in cauza de cei trei experti a fost depus la data de  15 iunie 2011, concluzionandu-se  ca reclamanta nu a respectat intocmai tehnica de plantare  intrucat pe de o parte plantatia din toamna anului 2007 - P.N. a fost efectuata  in conditii de inghet, iar pe de alta parte  puietilor din plantatia perimetrului P.N. si  perimetrului P.S. nu li s-a aplicat operatiunea de retezare (recepare).
De asemenea din dosarul cauzei si din actele prezentate de parti nu a rezultat ca s-au plantat in plus numarul de puieti aferent suprafetelor pretins calamitate.
La data de 20 iunie 2011 reclamanta a raspuns la notele de sedinta depuse de X.  prin ECP la data de 23.05.2011, depunand totodata in copie adresele nr.91/16.06.2011, nr.2068/17.06.2011, proces verbal de constatare a calamitatilor si evaluare a pierderilor produse in urma actiunii factorilor vatamatori,  nr.571 incheiat la data de 02.07.2008, proces verbal de constatare a calamitatilor si evaluare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice, periculoase si alti factori vatamatori ai fondului forestier national nr.580 incheiat la data de 21.07.2008, proces verbal de evaluare a pierderilor provocate fondului forestier national si inmaneaza cate o copie si reprezentantilor paratilor.
La raportul de expertiza reclamanta  a formulat obiectiuni anexand totodata contractul de subantrepriza nr. _ - SC S. SRL; contractul de prestari lucrari nr. _. - SC  J. F. SRL; contractul de subantrepriza nr. 22 din 28.11.2007 - SC  J.F. SRL.
Cei trei experti au raspuns la obiectiunile formulate de reclamanta si au aratat  expertul asistent al reclamantei  a fost convocat si a participat atat la discutiile de  la X. din data de 10 mai 2011 cat si la constatarile din teren efectuate la aceeasi data.
Cu privire la adresa nr. 2068 din 17.06.2011 se sustine ca aceasta nu ofera date comparabile cu cele din perimetrele in litigiu, face precizari vagi nespecificand speciile plantate, locul unde au fost plantate, perioada de plantare si mai ales daca procentul de pierdere de 51% s-a produs si la plantatiile de salcam care au fost retezate sau in plantatiile de salcam in care puietii au fost retezati.
De asemenea din adresa nu rezulta daca plantatiile s-au facut in regie proprie sau prin terte persoane si daca s-au facut pentru R. sau pentru alti beneficiari.
 La solicitarea instantei, la data de 5.10.2011 expertii au raspuns la obiectiunile formulate de reclamanta, concluzionand ca isi mentin in totalitate concluziile din raportul de expertiza si anume ca procentul mare de pierderi la plantatiile de salcam au fost cauzate de nerespectarea tehnologiei specifice de plantare a salcamului in conditiile geo - stationale  specifice acestor perimetre, depunand ca anexe  tabelele cu temperaturile zilnice ale lunilor noiembrie si decembrie 2007,  februarie, martie 2008 si extrase din  studiul "Influenta  aprovizionarii cu apa a culturilor  de pepiniera asupra plantatiilor de stepa.
La data de 07.10.2011 expertul tehnic asistent propus de reclamanta si-a expus  punctele de vedere referitor la litigiul promovat de reclamanta si la obiectivele contraexpertizei concluzionand ca reclamanta  in baza contractelor incheiate cu achizitorul beneficiar X si EMCR a efectuat lucrari de impadurire  in perimetrele de  ameliorare halda interioara P.S. pe suprafata de 49,7 ha. si halda exterioara P.N. pe suprafata de 33,5 ha. respectand in totalitate  normele tehnice din proiectul de executie, lucrarile de impadurire fiind  efectuate sub supravegherea permanenta  a dirigintelui de santier desemnat ti imputernicit de achizitor.
Dupa receptionarea  lucrarilor, suprafetele impadurite au fost predate  in paza OSEG pe baza de contract prestari servicii si proces verbal de predare primire in care se consemneaza ca suprafetele in litigiu erau impadurite conform normelor tehnice de deviz, fenomenul de calamitate seceta excesiva  fiind constatat de comisia  constituita conform  OM nr. 766/2007 care a stabilit si suprafetele afectate.
Replantarea a fost executata de reclamanta sub directa supraveghere a dirigintelui de santier desemnat de achizitor, astfel ca prin incheierea starii de masiv a plantatiilor  din perimetrele de ameliorare consemnate in procesul verbal nr. 2028/05.10.2010 se demonstreaza ca impadurirea suprafetelor calamitate au fost  executate integral cu respectarea  normelor tehnice din devizul de executie.
Prin obiectiunile la raspunsul dat de cei trei experti la obiectiunile formulate, reclamanta  a sustinut ca afirmatiile facute de catre acestia in cap. VII Concluzii ( f. nr. 5) din Raspunsul la obiectiuni prin care se mentin afirmatiile din Cap. VII ,  Concluzii, din Raportul de expertiza referitor la  faptul ca reclamanta nu a respectat intocmai tehnica de plantare pentru faptul ca o parte din plantatia din toamna anului 2007 - P.N. a fost efectuata in conditii de inghet si atat la plantatia din perimetrul P.N. cat si din perimetrul P.S. , puietilor nu li s-a aplicat operatiunea de retezare (recepare) sunt contrazise de Situatia inventar nr. 485/15.06.2008 si de Situatia inventar nr. 485/15.06.2008 care dovedesc ca plantatiile au fost executate in conformitate cu prevederile contractuale si cu normele silvice in vigoare .
Aparitia fenomenului de seceta excesiva din vara anului 2008 a fost  confirmata de adresa nr. 3438/26.11.2008 emisa de ANM, CMRO, prin procesul verbal nr. 571/02.07.2008 constatandu-se ca fenomenele meteorologice seceta si temperaturi extreme au afectat incepand din luna iunie plantatiile de pe halda exterioara P.N.  S= 33,5 ha.
Sustine reclamanta ca a contestat atat raportul de expertiza intocmit de catre expertii C.F., M.R. si G.A. cat si raspunsul la obiectiuni intrucat  acest raport de expertiza prezinta o situatie neconforma cu realitatea in contradictie cu actele aflate la dosarul cauzei si vadit partinitoare fata de paratele ECP si X, acesta substituindu-se tuturor actelor de receptie ale lucrarilor efectuate de catre S.C. P. SRL in conditiile in care la data intocmirii raportului de expertiza contestat, obiectivul contractelor mai sus mentionate era deja realizat.
In dovedirea celor afirmate au fost anexate in copie urmatoarele acte: Ordinul MAPDR nr 766/2007; procesul verbal nr. 2028/05.10.2010; procesul verbal nr. 571/02.07.2008  Convocarea I pentru perimetrele  P.N si P.S.; procesul verbal nr. 580/21.07.2008  Convocarea a II a pentru perimetrele  P.N. si P.S; situatia inventar nr. 485/05.06.2008 intocmita la intrarea in vegetatie pentru perimetrele  P.N. si P.S.; situatia inventar nr. 691/09.09.2008 intocmita dupa incetarea actiunii secetei; ANM, CMRO.
Prin concluziile depuse de catre parata ECP se solicita respingerea ca nefondata, netemeinica si nelegala a actiunii formulata de reclamanta in contradictoriu cu aceasta parata, succesoare a EMCR  si de asemenea  obligarea  la plata catre parate a cheltuielilor de judecata in suma de 11.490 lei reprezentand onorariul expertilor tehnici si al expertului contabil, in cauza neputandu-se retine  culpa procesuala a paratelor.
Prin sentinta civila nr. 3540 din data de 25.11.2011 pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal a fost admisa in partea actiunea formulata de reclamanta SC P. SRL Melinesti, in contradictoriu cu paratele X, si ECP.
Au fost obligate paratele sa plateasca reclamantei suma de 45.947,98 lei fara TVA si suma de 67.318,03 lei fara TVA reprezentand contravaloarea lucrarilor de reimpadurire efectuate. Suma de 45.947,98 lei va fi actualizata de la data de 15.03.2008 iar suma de 67.318,03 lei de la data de 13.03.2009, ambele sume pana la data platii efective. Obliga paratele la plata penalitatilor de intarziere de 0,6% pe zi de intarziere din suma de 67.318,03 lei fara TVA incepand cu 11.04.2009 si pana la data efectiva si la 0,7%pe zi de intarziere incepand cu data de 16.04.2009 pana la plata efectiva pentru suma de 45.497,98 lei fara TVA.
A fost respinsa cererea privind daunele de intarziere.
Au fost obligate paratele la 2.700 lei cheltuieli de judecata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratele ECP si X.
Prin decizia nr.4967 din data de 12.06.2012 pronuntata de CAC - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal a fost respins recursul declarat de recurenta parata ECP impotriva sentintei nr. 3540 din 25 noiembrie 2011, pronuntata de Tribunalul Gorj, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. _..in contradictoriu cu recurenta parata X si intimata reclamanta SC P. SRL Melinesti, ca tardiv.
A fost admis recursul  declarat de  recurenta  parata X, impotriva aceleiasi sentinte.
A fost casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare la aceiasi instanta.
S-a retinut in considerentele deciziei de casare ca instanta de fond nu putea hotari asupra cererii pana nu stabilirea, in primul rand daca plantatiile au necesitat lucrari de reimpadurire sau nu, iar in caz afirmativ, care erau cauzele care au condus la necesitatea reimpaduririi (seceta sau nerespectarea de catre reclamanta sau de catre societatile subantreprenoare a tehnicii de plantare).
De asemenea, trebuia lamurit de catre instanta de fond cine a suportat contravaloarea acestor lucrari de reimpadurire, in situatia in care au fost executate, respectiv, reclamanta (asa cum s-a sustinut prin actiune), RNPR (asa cum s-a sustinut prin adresa nr. 2068/07.06.2011) sau, eventual, societatile cu care reclamanta a incheiat contracte de subantrepriza (verificandu-se in acest sens contractele de subantrepriza cu privire la obligatiile partilor).
Prin aceeasi decizie, s-au dat indrumari instantei de rejudecare sa administreze toate probele pe care instanta le va considera necesare, inclusiv o noua expertiza pentru lamurirea cauzei.
Pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, cauza a fost  inregistrata sub nr. _ fiind citate partile.
La termenul de judecata din data de 15.02.2013, s-a pus in discutia partilor cererile de probatorii formulate si a fost incuviintata proba cu expertiza tehnica in specialitatea silvicultura, fiind prorogate proba cu expertiza contabila, proba cu cercetarea la fata locului si proba testimoniala cu 2 martori dupa depunerea raportului de expertiza tehnica in specialitatea silvicultura.
Pentru efectuarea probei cu expertiza tehnica in specialitatea silvicultura, au fost incuviintate atat obiectivele propuse de reclamanta, cat si obiectivele propuse de catre parate si a fost desemnat expert judiciar dl. N.V., iar partilor experti asistenti: B.I. - reclamantei si P.B.S. - paratelor.
La termenul de judecata din data de 29.03.2013, expertul judiciar desemnat de instanta, respectiv dl. N.V. a fost inlocuit cu dl. expert C.F.D.
Raportul de expertiza intocmit de catre dl. expert C.F.D. a fost depus la dosarul cauzei la termenul de judecata din data de 21.06.2013.
Expertii asistenti ai partilor au depus de asemenea la dosarul cauzei puncte de vedere proprii fata de obiectivele incuviintate de catre instanta de judecata.
La raportul de expertiza intocmit de catre dl. expert C.F.D., la termenul de judecata din data de 13.09.2013, au formulat obiectiuni atat reclamanta, cat si parata X., care au fost incuviintate de catre instanta de judecata.
De asemenea, la termenul de judecata din data de 13.09.2013, X. a depus note de sedinta, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, exceptie care a fost combatuta de catre reclamanta prin notele de sedinta depuse la termenul de judecata din data de 11.10.2013.
La termenul de judecata din data de 11.10.2013, dl. expert C.F.D. a depus la dosarul cauzei raspunsul la obiectiunile formulate de parti.
La termenul de judecata din data de 12.12.2013, instanta a pus in discutia partilor probele a caror discutie o prorogase la termenul de judecata din data de 15.02.2013, pana la depunerea expertizei tehnice in specialitatea silvicultura, respingandu-le in totalitate.
Examinand cu prioritate, potrivit art. 137 alin. 1 Cod de procedura civila, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de X., tribunalul o retine ca fiind neintemeiata, pentru urmatoarele considerente:
Calitatea procesuala a partilor intr-o cauza de natura civila si implicit intr-o cauza de natura contencios - administrativa, rezulta din identitatea dintre parti si subiectele dreptului litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii.
Cu alte cuvinte, calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si cel care este titularul dreptului afirmat (calitate procesuala activa), precum si intre persoana paratului si cel care este subiect pasiv in raportul juridic dedus judecatii (calitate procesuala pasiva).
In cazul situatiilor juridice pentru a caror realizare calea justitiei este obligatorie, calitatea procesuala activa apartine celui care se poate prevala de acest interes, iar calitatea procesuala pasiva apartine celui fata de care se poate realiza interesul respectiv.
Instanta de judecata are obligatia sa verifice calitatea procesuala a fiecarei parti, in privinta paratului trebuind sa constate ca este titularul obligatiei in raportul juridic dedus judecatii pentru a putea impune, in sarcina acestuia, o anumita conduita in urma solutionarii cauzei cu care a fost investita.
Mai exact, reclamantul va trebui sa justifice atat calitatea sa procesuala, cat si calitatea procesuala pasiva a paratului, deci indreptatirea sa de a introduce cererea impotriva acestuia, deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decat intre titularii dreptului ce rezulta din raportul juridic dedus judecatii
Reclamantul trebuie sa arate in cerere imprejurarile de fapt care l-au determinat sa ceara concursul justitiei, deci sa arate concret in ce mod dreptul sau subiectiv a fost incalcat sau nesocotit de catre paratii chemati in judecata.
  Motivarea in fapt a cererii trebuie sa fie insotita si de motivarea in drept, partea reclamanta avand obligatia de a indica si cauza cererii sale, temeiul juridic al acesteia, actul sau fapta juridica care constituie fundamentul direct si imediat al dreptului reclamat.
In cauza dedusa judecatii, reclamanta a solicitat obligarea paratelor sa respecte Contractele de lucrari nr. _. si nr_ si obligarea acestora la plata sumei de 48.460,21 lei fara TVA reprezentand contravaloarea lucrarilor de reimpadurire pe suprafata de 7,33 ha efectuate de reclamanta ca urmare a calamitarii prin seceta excesiva a suprafetei de 21,86 ha, ce face parte din suprafata totala de 49,7 ha din plantatia P.S. si suma de 67.318, 01 lei fara TVA reprezentand contravaloarea lucrarilor de reimpadurire efectuate de reclamanta pe suprafata de 11,61 ha, ca urmare a calamitarii prin seceta excesiva a suprafetei de 21,66 ha ce face parte din suprafata totala de 33,5 ha din P.P.N., cu penalitati de intarziere de 0,06% si respective de 0.07% pe zi de intarziere din sumele mentionate anterior, incepand cu data promovarii actiunii si obligarea la daune interese ce reprezinta prejudiciul suferit de reclamanta cu ocazia executarii lucrarilor de impadurire - reimpadurire.
Se observa a?adar ca, obiectul cererii de chemare in judecata este reprezentat de executarea obligatiilor rezultate din contractele de achizitie publica incheiate intre parti in temeiul OUG nr. 34/2006, astfel incat in speta sunt aplicabile dispozitiile acestui act normativ si nu dispozitiile Ordinului nr. 766/06.09.2007 al MADR, prin care sunt aprobate Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea.
In acest caz, fiind vorba de o actiune intemeiata pe raspunderea civila contractuala, este cert ca paratele, despre care se sustine ca nu si-au indeplinit obligatiile asumate prin respectivele contracte, au calitate procesuala pasiva in prezentul proces, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive urmand a fi respinsa ca neintemeiata.
Analizand actiunea dedusa judecatii, in raport de temeiurile de fapt si de drept invocate de parti si prin prisma probelor administrate in cauza, tribunalul o retine ca fiind neintemeiata, pentru urmatoarele considerente:
 La data de 04.12.2007, intre reclamanta SC P. Melinesti si X prin subunitatea sa EMCR (actual ECP) s-a incheiat contractul de executie de lucrari nr. _ din 04.12.2007 prin care reclamanta, in calitate de executant s-a obligat sa efectueze lucrari de  amenajare si refertilizare terenuri ce se redau in circuitul productiv pe halda interioara P.S. pe o suprafata de 49,7 ha., - etapa a II-a - lucrari de impadurire cod CPV 45111291 - 4 in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin acest contract, iar achizitorul s-a obligat sa plateasca pretul convenit in contract pentru lucrarile executate.
De asemenea, la data de 07.12.2007, intre aceleasi parti, s-a incheiat contractul de lucrari nr. _.. prin care reclamanta, in calitate de executant s-a obligat sa execute, sa finalizeze si sa intretina "lucrari de amenajare si refertilizare terenuri care se redau in circuitul productiv pe halda exterioara P.N., a suprafetei de 33,5 ha, - lucrari de impadurire - EMCR", in conformitate cu obligatiile asumate prin acest contract, iar achizitorul s-a obligat sa plateasca pretul convenit in contract pentru lucrarile executate.
Cele doua contracte au fost incheiate in temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 si in baza Raportului procedurii nr. _.. intocmit de Comisia de Evaluare si aprobat de Directorul EMCR.
In baza acestor contracte, reclamanta a inceput la sfarsitul anului 2007 si a continuat in primavara anului 2008, lucrarile de impadurire contractate, iar la data de 13.03.2008, a incheiat contractul de prestari servicii nr. 197 cu M.O. - A.C., in calitate de prestator  prin OSEG, in temeiul caruia, aceasta din urma se obliga sa gospodareasca in regim silvic, in baza Legii 26/1996 ?i a Legii 141/1999, suprafa?a de 83,2 ha fond forestiere, planta?ii de salcam, aflate in anul I de vegeta?ie, executate in carierele P.S. ?i P.N., din cadrul EMCR.
In data de 29.06.2008 prin adresa nr. 12 reclamanta a adus la cuno?tin?a OSEG, ca pe suprafe?ele impadurite cu salcam din perimetrele P.N. ?i P.S, datorita caldurii excesive ?i lipsei de precipita?ii din perioada respectiva, puie?ii de salcam au inceput sa se ofileasca, solicitand ca in conformitate cu dispozi?iile art. 9 alin. 5 din Ordinul 766/06.09.2007 sa ia masurile de  convocare a comisiei de constatare a pagubei provocate de fenomenele meteorologice periculoase ( seceta).
La data de 30.06.2008 padurarul C.I. a incheiat un raport prin care aducea la cunostinta aceluia?i O.S.  faptul ca in perimetrele P.N. cu suprafata de 33,5 ha ?i P.S. cu suprafata de 49,7 ha, plantate cu salcam, au inceput sa se ofileasca puietii datorita lipsei de precipitatii si a caldurii excesive.
Prin decizia nr. 560 din 2.07.2008 a O.S.E.G. s-a constituit comisia pentru constatarea si evaluarea pierderilor provocate de fenomene meteo periculoase ( seceta ) in cele doua perimetre, comisie care a incheiat la data de 02.07.2008 procesul - verbal de constatare a calamita?ilor ?i evaluare a pierderilor produse in urma ac?iunii factorilor vatamatori, cu nr. 571, iar la data de 21.07.2008, procesul-verbal de constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si alti factori vatamatori ai fondului forestier national incheiat azi 21.07.2008.
De?i comisia a fost constituita ini?ial din 9 membri, in procesele - verbale mentionate au fost men?iona?i numai 8 membri, acestea fiind semnate semnat numai de 7 din cei 8 membri ai comisiei, de pe acestea lipsind semnatura delegatului EMCR ing. I.C.
Urmare acestui proces verbal, reclamanta a solicitat paratelor sa ii plateasca contravaloare lucrarilor de reimpadurire pe care sus?ine ca a fost nevoita sa le efectueze pe suprafe?ele afectate de seceta,  iar ca urmare a faptului ca acestea au achitat doar cheltuieli suplimentare in cuantum de 30% prevazute in contracte, s-a adresat instan?ei de judecata cu prezenta ac?iune.
In cauza, la cererea par?ilor, au fost efectuate mai multe expertize judiciare, specialitatea silvicultura, doua in primul ciclu procesual ?i una in al doilea ciclu procesual, pentru a se stabili daca planta?iile infiin?ate de reclamanta au necesitat lucrari de reimpadurire, iar in caz afirmativ, care au fost cauzele care au condus la necesitatea reimpaduririi, respectiv daca uscarea puie?ilor de salcam s-a datorat secetei sau nerespectarii de catre reclamanta a tehnicii de plantare.
 La efectuarea expertizelor au participat, pe langa exper?ii desemna?i de instan?a ?i exper?i desemna?i de par?i, iar concluziile la care ace?tia au ajuns, au fost contradictorii, instan?a urmand sa i?i insu?easca concluziile formulate in al doilea raport de expertiza intocmit in primul ciclu procesual, de domnii exper?i C.F., M.R. ?i G.A., din cadrul B.E.T.J. de pe langa Tribunalul A, avand in vedere ca acesta este mult mai temeinic argumentat, se bazeaza pe lucrari de specialitate ?i se coroboreaza cu celelalte probe administrate in cauza, fiind de altfel intocmit de un numar de trei exper?i dintr-un alt jude? decat cele in care i?i au sediul par?ile, astfel incat nu se poate pune problema lipsei de obiectivitate.
De altfel, concluziile la care au ajuns cei trei exper?i judiciari, au fost confirmate ?i de expertul parte desemnat de catre parate la efectuarea expertizei in al doilea ciclu procesual.
In aceste condi?ii, tribunalul, avand in vedere concluziile raportului de expertiza intocmit de domnii exper?i C.F., M.R. ?i G.A., re?ine ca paratele ?i-au indeplinit obliga?iile asumate prin cele doua contracte de lucrari incheiate cu reclamanta, in sensul ca au achitat in totalitate lucrarile efectuate in baza acestora, cheltuielile suplimentare efectuate de reclamanta pentru infiin?area celor doua planta?ii de salcam datorandu-se in mod exclusiv culpei acesteia, in sensul ca nu a respectat intocmai tehnica de plantare prevazuta in normele silvice de realizare a planta?iilor.
Astfel, in ceea ce prive?te perimetrul P.N., a?a cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar ?i cum in mod corect au constatat ?i cei trei exper?i, contractul de execu?ie lucrari s-a semnat la data de 7.12.2007, amplasamentul pentru efectuarea planta?iei s-a predat la data de 08.12.2007, ordinul de incepere a lucrarilor de plantare a fost dat in data de 10.12.2007, iar procesul verbal de recep?ie a lucrarilor de impadurire s-a semnat la data de 10.12.2007.
Conform acestor inscrisuri, rezulta ca intreaga suprafa?a de 33,5 ha s-ar fi impadurit intr-o singura zi, ceea ce,  conform concluziilor exper?ilor ar fi fost imposibil din punct de vedere tehnic, in condi?iile in care, avand in vedere numarul de oameni care au participat la impadurire, respectiv 90 - 100 de oameni in fiecare zi, ar fi fost necesare aproximativ 13-15 zile de munca.
Drept urmare, incepand lucrarile de plantare in data de 10.12.2007, reclamanta a le-a continuat in cursul lunii decembrie, cu toate ca dupa data de 13 decembrie acestea trebuiau sistate ?i reluate in primavara anului urmator, ca urmare a intervenirii inghe?ului la sol generat de temperaturile care au fost negative in fiecare zi, avand in vedere ca in astfel de condi?ii nu se mai realizeaza aderen?a dintre pamant ?i radacinile puie?ilor ?i daca nu se ingroapa puie?ii cu 2-3 cm deasupra coletului se poate produce fenomenul de descal?are a acestora ?i ca urmare a acestui fenomen, la dezghe?, radacinile puie?ilor pot ramane deasupra terenului ?i puie?ii se pot usca.
In ceea ce prive?te perimetrul P.S., exper?ii au constatat ca nu exista documente care sa ateste data predarii amplasamentului, data ordinului de incepere a  lucrarilor ?i data inceperii lucrarilor, ci numai procesul verbal de terminare a lucrarilor din data de 12.03.2008 pentru suprafa?a de 49,7 ha, dar numai pentru un nr. de 242.000 de puie?i, lipsind un numar de 6.500 de puie?i, reprezentand aproximativ 1,3 ha.
Totodata, exper?ii au constatat ca la aceasta planta?ie nu a fost efectuata opera?iunea de retezare a puie?ilor, care trebuia efectuata imediat dupa plantare, sau in cazul planta?iilor de toamna poate fi efectuata ?i primavara inainte de intrarea in vegeta?ie, opera?iune care a fost care a fost prevazuta in documenta?ia tehnica(Caietul de sarcini - Tehnica impaduririi) ?i a fost decontata de reclamanta, conform situa?iilor de lucrari.
Drept urmare, tribunalul retine, asa cum rezulta de altfel si din concluziile raportului de expertiza, ca ofilirea puietilor la sfarsitul lunii iunie a anului 2008, s-a datorat exclusiv culpei reclamantei, care nu a respectat tehnologia de plantare a acestora, asa cum este prevazuta in normele silviculturale si in documentatia tehnica, si nu fenomenului de seceta excesiva.
In situatia in care reclamanta ar fi respectat intocmai tehnologia de plantare si ar fi luat unele masuri de prevenire si de limitarea a pagubelor, potrivit concluziilor raportului de expertiza, puietii nu s-ar fi uscat in proportia aratata prin actele incheiate, adica pierderile s-ar fi incadrat in limitele prevazute de normative, respectiv 85% procent de prindere, la incheierea starii de masiv in conditiile de teren din perimetrele plantate.
Referitor la sustinerea reclamantei ca seceta a fost a fost fenomenul care a dus la calamitarea celor doua plantatii, aceasta nu poate fi primita, avand in vedere urmatoarele:
In anexa nr. 1 din Ordinul nr. 766/2007, privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea, care cuprinde lista fenomenelor meteorologice periculoase si a principalilor factori vatamatori ce pot produce pagube fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea, seceta este definita ca fiind fenomenul meteorologic caracterizat prin insuficienta umiditatii solului si a atmosferei fata de valorile necesare cresterii si dezvoltarii normale a plantelor, ca urmare a unei perioade cu precipitatii reduse in care totalul acestora, in cel putin 10 zile consecutive, nu depaseste 0,1 mm.
Or, din toate inscrisurile depuse la dosar, inclusiv din toate rapoartele de expertiza intocmite in cauza, rezulta ca in cursul lunilor iunie - iulie 2008, nu a fost nici o perioada in care, totalul precipitatiilor cazute in cel putin 10 zile consecutive, sa nu fi depasit 0,1 mm, astfel incat sa se poata afirma ca a intervenit fenomenul de seceta, asa cum acesta este definit de ordinul mentionat.
In aceste conditii, nu se poate sustine ca, precipitatiile reduse cazute in perioada respectiva au condus la uscarea puietilor de salcam, acesta putand fi avut in vedere doar ca un factor care a concurat, pe langa factorul principal - nerespectarea tehnologie de plantare, la calamitarea plantatiilor.
Pe de alta parte, tribunalul retine ca, potrivit punctului 20.1 alin. 1 din cele doua contracte de lucrari, reclamanta, in calitate de executant avea obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare care sa cuprinda toate riscurile ce ar putea aparea privind, printre altele, lucrarile executate, contravaloarea primelor de asigurare urmand a fi suportata de catre aceasta din capitolul " Cheltuieli indirecte".
Neprocedand in acest mod, reclamanta nu mai poate solicita de la achizitor despagubiri pentru eventualele prejudiciile suferite si care, daca ar fi fost incheiata o asigurare, ar fi fost suportate de catre asigurator.
Apararea reclamantei in sensul ca desi a incercat sa incheie o astfel de asigurarea, a fost in imposibilitate ca urmare a refuzului manifestat de catre societatile de asigurare, va fi inlaturata de instanta, avand in vedere ca, asa cum rezulta din adresele nr. 3564/17.06.2008 emisa de SC A.A. SA si nr. 4569/18.06.2008 emisa de SC A. SA A.A., aceste demersuri au fost efectuate dupa efectuarea lucrarilor de plantare si in momentul in care fenomenul de ofilire al puietilor aparuse deja.
Mai mult decat atat, reclamanta s-a adresat numai la doua societati de asigurare, in conditiile in care, potrivit concluziilor formulate de cei trei experti, in momentul respectiv, existau pe piata de asigurari un nr. 11 societati care efectuat asigurari in domeniul agriculturii.
Tribunalul mai constata de asemenea ca, desi reclamanta sustine a fost a fost nevoita sa replanteze puietii pe o suprafata de 21,66 ha in plantatia P.N. si pe o suprafata de 21,86 ha in planta?ia P.S., aceasta nu a facut dovada achizitionarii si replantarii puietilor aferenti acestor suprafete.
Acest aspect rezulta din raportul de expertiza intocmit de expertii C.F., M.R. ?i G.A. si este confirmat si de raportul de expertiza intocmit in al doilea ciclu procesual de domnul expert C.F.D., in care se arata ca pentru lucrarile de reimpadurire nu au fost intocmite procese verbale de receptie, iar facturile pentru lucrarile de reimpadurire se refera numai la completarile normale de 30% admise prin caietul de sarcini si contracte, lucrari care de altfel au fost achitate de achizitor, asa cum rezulta din cererea introductiva de instanta.
Fata de toate considerentele ce preced, tribunalul urmeaza sa respinga actiunea promovata de reclamanta SC P.  SRL, ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parate.
Respinge actiunea formulata de reclamanta S.C. P.S.R.L. Melinesti in contradictoriu cu paratele X. si ECP.
Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj
Pronuntata in sedinta publica de la 19 decembrie 2013, la Tribunalul Gorj.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015