InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Litigii de munca - actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 3483/2014 din data de 30.10.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr.
Cod operator: 2443

R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Sentinta Nr. 3483/2014
Sedinta publica de la 30 Octombrie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE
Asistent  judiciar
Asistent  judiciar
Grefier Ludmila Pe rol fiind judecarea cererii formulata de reclamantul RM  in contradictoriu cu intimata S.C.  E S.A. Bucuresti.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns av. M G pentru reclamant lipsa fiind  intimata si reclamantul.
Procedura completa.
           S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a luat act de depunerea raspunsului la obiectiuni formulat de expertul  de specialitate numit in cauza, si pentru ca  nu mai sunt alte cereri de formulat si probe de administrat , constatandu-se dosarul in stare de judecata, s-a acordat cuvantul asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive si inadmisibilitatii invocate de intimata si pe fondul cauzei.
Av. MG pentru reclamant a solicitat respingerea exceptiilor invocate de intimata si admiterea cererii asa cum a fost formulata.

                                                            TRIBUNALUL Prin actiunea adresata Tribunalului Dolj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale la data de 23.01.2014  si inregistrata sub nr., reclamantul R M a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, in contradictoriu cu intimata S.C. E S.A. Bucuresti, sa fie obligata pirita sa acorde  in grupa I de munca in procent de 100% in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr. 50/1990 in perioada 01.11.1993-01.04.2001 si sa fie obligata pirita sa emita o adeverinta  cu mentiunile corespunzatoare grupei I de munca in procent de 100% pe perioada aratata.
In motivare, reclamantul a aratat ca munca desfasurata implica factori de risc si suprasolicitare fizica si psihica intrucat a efectuat lucrari de intretinere, reparatii si lichidare de avarii .
Ca, activitatea prestata de reclamant in aceste conditii grele de munca a fost recunoscuta cu ocazia incheierii contractelor colective de munca in perioada 1990-2006.
S-a mai aratat ca conditiile de lucru in care si-a desfasurat activitatea in perioada aratata au facut obiectul unui studiu comandat de pirita iar concluziile acestui studiu sunt clare in directia riscurilor de imbolnavire si accidentare la care reclamantul a fost supus.
Ca, pirita nu a inregistrat in carnetul de munca grupa de munca in care se incadreaza activitatea desfasurata .
In dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar copia carnetului de munca .
Intimata, prin intampinare, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive  si exceptia inadmisibilitatii actiunii in constatarea unei situatii de fapt.
Pe fond, intimata a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata cu motivarea ca prin acordarea grupei I de munca de catre instanta de judecata , s-ar incalca prevederile art. 5 si 6 din Ordinul 50/1990  pe de alta parte reclamantul nu a dovedit ca a lucrat in conditiile prevazute de Ordinul 50/1990 respectiv cel putin 50% din programul normal de lucru.
Cu privire la capatul de cerere referitor la emiterea unei adeverinte cu privire la acordarea grupei I de munca , intimata a aratat ca prin Ordinul Ministerului muncii nr. 590/2008 a fost aprobata procedura privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locurile de munca incadrate in grupa I de munca .
La termenul din 15.05.2014  s-a  incuviintat efectuarea in cauza a unei expertize de specialitate la cererea reclamantului in vederea stabilirii incadrarii activitatii reclamantului in grupa I de munca,in procentde 100% numindu-se expert dl. T V.
 Tribunalul examinand exceptiile invocate de intimata , constata si retine urmatoarele :
Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de intimata , nu se poate retine sustinerea intimatelor in sensul ca nu se mai justifica calitatea procesuala pasiva a intimatei intrucat prin H.G nr. 1342/2001 personalul existent in cadrul subunitatilor a fost preluat de noile entitati create  insa  in perioada solicitata ,(anterioara datei de 01.04.2001) , in cererea de chemare in judecata  reclamantul a lucrat la SC E SA . Astfel , se justifica calitatea procesuala pasiva a piritei SC E SA intrucat in perioada in litigiu reclamnatul a lucrat in cadrul acesteia iar in prezent aceasta pirita este in fiinta astfel poate sta in judecata.
In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii in constatarea unei situatii de fapt se constata si se retine:
Potrivit art. 35 C.proc.civ.:" Partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului pe orice alta cale prevazuta de lege" Avand in vedere ca se invoca o exceptie de procedura ce presupune calificarea cererii de chemare in judecata ca fiind actiune in constatare , instanta va retine urmatoarele aspecte:
Pirita     in mod gresit a considerat ca  cererea de chemare in judecata se intemeiaza pe art.35 C.proc.civ. intrucat nu suntem in prezenta unei actiuni in constatare ci a unei actiuni in realizarea dreptului . Dreptul de a beneficia de grupa de munca izvoraste dintr-un act normativ -Ordinul 50/1990 pe care de altfel reclamantul isi intemeiaza actiunea solicitand realizarea acestui drept.
            Pe fond , analizand probele administrate in cauza, in raport de dispozitiile legale aplicabile si sustinerile partilor,  coroborate cu concluziile rapoartelor de expertiza de specialitate efectuate in cauza, instanta constata ca actiunea este neintemeiata , pentru urmatoarele considerente:
Reclamanta a lucrat in cadrul intimatei S.C. E S.A. in perioada 01.11.1993-01.04.2001 in functia de cititor-incasator la sucursala de D si F a E E , activitatea sa desfasurandu-se in sectorul de citire-incasare a energiei electrice prin inregistrarea indexelor contorilor , distribuirea facturilor si incasarea sumelor inscrise la clientii din sectorul casnic in mediul urban si rural.
Potrivit concluziilor expertizei de specialitate, conditiile de munca la deplasarea in teren a reclamantei pot fi afectate de starea vremii , dificultati de deplasare si de siguranta sumelor de bani incasate.
Cititorii-incasatori nu executa lucrari sub tensiune sau in apropierea liniilor de tensiune si nici nu au8 avut ca sarcini de serviciu executarea unor lucrari la instalatii electrice sub tensiune sau scoase de sub tensiune .
Nu s-au detectat noxe in cadrul masuratorilor efectuate in zona de interfata intre client si cititorul-incasator si nici in legatura cu mediul exterior , astfel ca nu a fost cazul de cuantificare a acestora nici pana in 2001 nici ulterior.
De asemenea nu au fost semnalate boli profesionale accidente de munca sau in legaturacu munca .
Se mai retine ca cititorii-incasatori au fostdistribuiti in zone geografice din judetul Gorj si la interval de sase luni seroteau pentru a elimina eventualele intelegeri  cuclientii si pentru a depista deficientele la grupurile de masura a energiei electrice .
Se retine de asemenea ca SC E SA nu a emis dispozitiide incadrare a salariatilor cititori-incasatori in grupa I de munca.
Potrivit concluziilor expertului de specialitate puse in cauza , reclamanta a desfasurat activitate profesionala care nu se incadreaza in grupa I de munca ci, eventual intr-o grupa inferioara . 
Avand in vedere aceste considerente , instanta urmeaza sa respinga exceptiile invocate in cauza si sa respinga cererea pe fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive si exceptia inadmisibilitatii actiunii invocate de pirita SC SA.
Respinge  cererea formulata de reclamanta  RM CNP cu dom. in sat T   jud. in contradictoriu cu intimata SC ELa SA cu sediul in Bucuresti str. nr.  sector .
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare la Tribunalul Gorj.
             Pronuntata in sedinta publica din  30.10.2014  la Tribunalul Gorj.

PRESEDINTE                   ASISTENTI JUDICIARI                GREFIER
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015