InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Anulare act administrativ

(Sentinta civila nr. 1401/2014 din data de 13.06.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr. _/95/_..
                                                                                                                Cod operator: 2443

R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinta nr. 1401/2014
Sedinta publica din 13 iunie 2014
Completul compus din:
Presedinte : M.S.
       Grefier : E. M.    

Pe rol judecarea actiunii formulata de reclamantul  A in contradictoriu cu paratul B, avand ca obiect anulare act administrativ.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca partile lipsesc iar prin cererea de chemare in judecata reclamantul solicita judecarea in lipsa.
Instanta, din oficiu, verificandu-si competenta in temeiul art.131 alin.2 cod procedura civila, stabileste ca este competenta general, material si teritorial sa judece pricina, conform dispozitiilor art. 95 punct 1 cod procedura civila.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul apreciaza actiunea in stare de judecata si intrucat s-a solicitat judecarea si in lipsa, ramane in pronuntare pe  fondul cauzei.
     

INSTANTA

Asupra cauzei de fata;
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de _, pe rolul Tribunalului _., sub nr. _.. reclamantul A,  in temeiul art. 3, alineat 1, coroborat cu art.7, alineat 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, actualizata, a chemat in judecata paratul B, solicitand instantei de judecata ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea Hotararii Consiliului Local nr. _ adoptata in data de _. de catre B, din urmatoarele motive:
In fapt, la data de _, i-a fost comunicata Hotararea _.. nr. _ privind scutirea de la taxa de salubrizare a comunei T pentru anul 2013 a gospodariilor unor angajati ai aparatului de specialitate al primarului comunei Turcinesti. Avand in vedere atributiile prefectului cu privire la exercitarea controlului de legalitate, in baza art. 19, alineat 1, litera e) din Legea nr. 340/2004, republicata si actualizata, respectiv: "(1) In calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul indeplineste urmatoarele atributii principale: e) verifica legalitatea actelor administrative ale Consiliului Judetean, ale Consiliului Local sau ale primarului" a constatat ca respectivul act administrativ este adoptat ilegal.
Nelegalitatea consta in faptul ca, din preambulul hotararii nu reiese cadrul legal prin care respectivele persoane nominalizate la art. 1, ar fi indreptatite sa beneficieze de scutirea de la plata  taxei de salubrizare pentru anul 2013.
Dispozitiile art. 56 din Constitutia Romaniei, instituie obligatia ca cetatenii sa contribuie prin impozite si taxe la cheltuielile publice si, mai mult, persoanele nominalizate la art. 1, care fac parte din aparatul de specialitate al primarului nu se incadreaza in categoria de persoane prevazute de art. 284 Cod fiscal, actualizat, "Facilitati pentru persoane fizice".
Astfel, a apreciat ca adoptarea de catre autoritatea deliberativa a unor conditii cu caracter discriminatoriu legate de scutirea de la plata taxei de salubrizare, pentru personalul din cadrul din aparatul de specialitate al primarului, in detrimentul celorlalti cetateni platitori de taxa de salubrizare din comuna T., fara nici un suport legal conduce, pe cale de consecinta, la nelegalitatea actului administrativ pop tat de catre B.  
In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 3, alineat1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, actualizata si art. 19, alineat 1, litera e) din Legea privind prefectul si institutia prefectului nr. 340/2004, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Fata de cele expuse a solicitat onoratei instante anularea Hotararii C.L. nr_. adoptata in data de 25.11.2013 de catre C.L.T., solicitand totodata potrivit art. 223, alineat 3 din Codul de procedura civila judecarea in lipsa.
Paratul  B, la data de 24.04.2014, a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii de chemare in judecata formulata de catre reclamantul A  si  mentinerea  Hotararii  C.L.T. nr. _. privind scutirea de la taxa de salubrizare a C.T. pentru anul  2013 a gospodariilor unor angaja?i ai aparatului de specialitate al primarului.
In fapt, a aratat ca a fost chemat in judecata de catre reclamantul A - solicitand anularea H.C.L. nr_.. Prin respectiva hotarare C.L.T. a decis scutirea de la plata taxei de colectare gunoi menajer doar a acelor angajati ai aparatului de specialitate al primarului care lucreaza efectiv in cadrul Compartimentului de salubrizare fiind in acelasi timp si membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei T. Reclamantul a considerat nelegal actul administrativ cu caracter normativ adoptat de noi invederand faptul ca a fost vorba despre stabilirea in mod discriminatoriu a unor facilitati fiscale.
La adoptarea hotararii contestate s-au avut in vedere prevederile art.36, alineat 6, litera a punct 14 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale republicata, cu modificari si completari; art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, reactualizat; Legea nr. 51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilitati publice; art. 20 alineat l, litera b si art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari; H.C.L. Turcinesti nr. 13/27.03.2006 privind aprobarea infiintarii Serviciului Public de Salubrizare al Comunei T.; Hotararea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, care in Anexa stabileste continutul contractului  cadru  de  voluntariat in  acest domeniu,  in cuprinsul  caruia se mentioneaza clar dreptul voluntarului de a beneficia de scutire de la plata unor taxe locale,,(J. Drepturi si obligatii generale ale partilor 1.Voluntarul, 1.1 Drepturi: f) sa beneficieze de scutire pentru urmatoarele taxe locale: . . . . ; "). De asemenea s-a avut in vedere faptul ca persoanele carora li s-au acordat facilitatile sunt angajati in cadrul compartimentului salubrizare si in acelasi timp sunt voluntari in cadrul S.V.S.U. T.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 205 si urmatoarele Noul Cod de procedura civila, precum si actele normative invocate anterior si a solicitat respingerea actiunii.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata ca actiunea formulata de reclamantul A. este intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Analizand hotararea contestata in prezenta cauza instanta constata ca aceasta nu cuprinde motivele care au condus la adoptarea acesteia, hotararea fiind un act administrativ in sensul art. 2, alineat 1, litera c din Legea nr. 554/2004, respectiv un act unilateral cu caracter individual emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice.
Instanta retine ca orice decizie de natura a produce efecte privind drepturile si libertatile fundamentale trebuie motivata nu doar din perspectiva competentei de a emite actul administrativ ci si din perspectiva posibilitatii persoanei si a instantei de a aprecia asupra legalitatii si temeiniciei masurii, respectiv asupra respectarii granitelor dintre puterea discretionara si arbitrariu.
Si Curtea Europeana de Justitie a retinut in cauza C-367/1995 ca motivarea trebuie sa fie adecvata actului emis si trebuie sa prezinte de o maniera clara si univoca algoritmul urmat de institutia care a adoptat masura astfel incat sa li se permita persoanelor vizate sa stabileasca motivarea masurilor si, de asemenea, sa permita curtilor comunitare competenta sa efectueze revizuirea actului, iar in cauza C-41/1969 s-a retinut ca amploarea si detalierea motivarii depind de natura actului adoptat iar cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca motivarea depind de circumstantele fiecarui caz, o motivare insuficienta sau gresita fiind considerata a fi echivalenta cu o lipsa a motivarii actelor, insuficienta motivarii sau nemotivarea atragand nulitatea sau nevalabilitatea actelor comunitare.
Potrivit art. 31, alineat 2 din Constitutia Romaniei autoritatile publice, potrivit competentei ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si aupra problemelor de interes personal.
Necesitatea motivarii si a redactarii de o maniera clara si neechivoca a actelor administrative analizate se impune cu atat mai mult cu cat in speta efectele actului administrativ constau in acordarea unor facilitati prin scutirea de plata taxei de salubrizare unui nr. foarte restrans de locuitori ai comunei T. iar dreptul celorlati locuitori de a fi cel putin informati cu privire la motivele concrete care au condus la adoptarea unei astfel de hotarari nu poate fi vatamat printr-un act nemotivat, motivarea reprezentand o obligatie generala a autoritatii publice, aplicabila oricarui act administrativ, indeplinind un dublu rol, acela de transparenta in profitul beneficiarului actului care va putea sa verifice daca actul este sau nu intemeiat precum si acela de a conferi instantei un instrument eficient in vederea realizarii controlului judiciar, avand astfel posibilitatea de a verifica elementele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ.
Cum actul administrativ analizat, respectiv Hotararea nr. ..... emisa de C.L.T. nu este motivata si nici redactata intr-o maniera clara si neechivoca, din cuprinsul acestuia neputandu-se stabili motivele care au condus la adoptarea acesteia, instanta constata ca aceasta este lovita de nulitate.
Instanta constata de asemenea ca motivele pentru care a fost emisa aceasta dispozitie nu se regasesc nici in alte inscrisuri are s-ar putea afla intr-o relatie de interdependenta fata de actul contestat, motivul constand in "solicitarile repetate pentru scutirea de la taxa de salubrizare" mentionat in expunerea de motive ce a stat la baza adoptarii hotararii contestate (fila 13) neputand fi retinut ca motiv intemeiat pentru adoptarea hotararii in discutie.
Mai mult, in raport de motivele invocate de parat prin intampinare, instanta apreciaza ca prin Hotararea nr. .... emisa de C.L.T. se creaza o situatie discriminatorie intre locuitorii comunei Turcinesti care nu are suport legal.
In ceea ce priveste invocarea de catre parat a dispozitiilor Anexei la HG nr. _. instanta retine ca in Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare prevazut in Anexa 1 la HG nr. 1579/2005, la art. 7 din acest statut, sunt mentionate drepturile de care beneficiaza voluntarul din serviciile de urgenta, printre acestea neregasindu-se si dreptul de a fi scutit de plata serviciului de salubrizare.
Cu privire la formularul contractului de voluntariat, se apreciaza ca acesta, chiar daca este stabilit prin aceeasi HG nr. _., nu poate acorda mai multe drepturi decat cele prevazute la art. 7 din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare.
In ceea ce priveste celelalte dispozitii legale invocate de parat in intampinarea formulata, instanta constata ca nici una dintre acestea nu este de natura a conferi un astfel de drept in favoarea voluntarilor din serviciile de urgenta.
Avand in vedere considerentele expuse instanta constata ca H.L.C.T. nr. _.. este lovita de nulitate si prin urmare actiunea promovata de reclamantul A, urmeaza sa fie admisa.
 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul A, in contradictoriu cu paratul B.
Anuleaza Hotararea C.L.T. nr. _...
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare care se depune la Tribunalul Gorj.
Pronuntata in sedinta publica azi, 13.06.2014.

Presedinte,
S.M. Grefier,
E.M.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015