InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

(Sentinta civila nr. 2470/2014 din data de 14.11.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr. _..
                                                                                                                       Cod operator: 2443

R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinta Nr. 2470/2014
Sedinta publica de la 14 Noiembrie 2014
Completul compus din:
Presedinte M. S.
Grefier M. R.

Pe rol judecarea cauzei de contencios administrativ si fiscal privind pe reclamantul A. si parata B., avand ca obiect litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999).
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul A. asistat de C. si reprezentantul paratei B, consilier juridic D.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca la dosarul cauzei, prin serviciul registratura al instantei, reclamantul a depus note de sedinta iar parata a depus adresa nr. _. insotita de un set de inscrisuri.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Avocat C. pentru reclamant solicita admiterea actiunii, anularea deciziei nr. _. si reintegrarea reclamantului pe postul de sef de ocol al Ocolului Silvic Hurezani si acordarea drepturilor salariale indexate cu indicele de inflatie, invederand ca in speta este vorba de modificarea unilaterala a contractului de munca, fiind modificat felul muncii, locul muncii, salariul contra dispozitiilor art. 41 din Codul muncii. Solicita sa se ia act, ca si concluzii, de notele de sedinta depuse pentru acest termen de judecata.
Se invedereaza ca decizia contestata nu a fost motivata in drept cu privire la aceasta modificare unilaterala a contractului individual de munca. Exista un act aditional la contractul de munca prin care reclamantul a fost numit sef de ocol, semna de ambele parti in care se mentioneaza ca orice modificare a acestuia se va face printr-un alt act aditional. Decizia contestata prevede delegarea la Ocolul Silvic Hurezani peste termenul prevazut de lege.
Consilier juridic D. solicita respingerea actiunii si mentinerea deciziei contestate, invederand ca nu pot fi retinute apararile reclamantului pentru ca decizia contestata nu este o decizie de sanctionare si nici una de modificare unilaterala a conditiilor de munca, aceasta fiind emisa in vederea eficientizarii si imbunatatirii activitatii Ocolului Silvic Hurezani. S-a invocat de asemenea ca intr-o speta similara, respectiv in dosarul nr. _.. a fost mentinuta o decizie similara celei contestate in prezenta cauza.
Aparatorul reclamantului, in replica, invedereaza ca in dosarul nr. _.. nu s-au antamat aspectele invocate in prezenta cauza.

INSTANTA

Asupra cauzei de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului _.., sub nr. _, reclamantul A. a chemat in judecata parata B., solicitand instantei de judecata ca prin sentinta ce va pronunta sa dispuna anularea deciziilor nr. _.. emise de B. si ca efect a desfiintarii deciziilor contestate sa se dispuna revenirea in situatia anterioara emiterii acestora in sensul obligarii B. la reintegrarea pe functia de Sef de Ocol al E. cu acordarea drepturilor salariale aferente functiei de Sef de Ocol si aferente gradului sau profesional si al vechimii in munca, incepand de la data eliberarii din functie pana la reintegrarea efectiva, actualizate in functie de rata inflatiei, precum si suspendarea efectelor deciziei nr. _.. si a deciziilor anterioare si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
In fapt, reclamantul a aratat ca este functionar public avand calitatea de inginer silvic, cu gradul profesional de inginer consilier silvic, lucrand in cadrul Ocolului Silvic E. din cadrul B.
In anumite perioade de timp a ocupat, fie prin delegare de competenta, fie ulterior, ca urmare a castigarii concursului organizat, in urma verificarii cunostintelor profesionale si a aptitudinilor manageriale, functia de Sef de Ocol al E., cu mentinerea drepturilor salariale negociate aferente functiei, gradului profesional si vechimii in munca.
In calitate de Sef de Ocol, in urma verificarilor anuale a competentelor profesionale, a aptitudinilor, abilitatilor si calitatilor adiacente, verificari realizate de comisiile legal instituite, a obtinut calificative de "foarte bine" sau calificative adecvate, inclusiv la ultima verificare anuala, din ianuarie 2012 (verificare profesionala anterioara luarii masurilor contestate).
Dupa schimbarea conducerii B. (din vara anului 2012), s-au efectuat controale si analize la ocoalele silvice din subordinea acestei directii.
In finalul notei de constatare nr. _.., cu privire la analiza-bilant pentru perioada _, la un numar de 7 ocoale silvice (printre care si Ocolul Silvic E), s-a propus monitorizarea sefilor de ocol care inregistreaza pierderi si nerealizari ale indicilor de performanta si luarea masurilor ce se impun (practic, era vorba despre toti sefii de ocol, de la toate ocoalele silvice supuse analizei, pentru ca peste tot se inregistrau pierderi si realizari ale indicatorilor de performanta), cu reanalizarea modului de rezolvare a deficientelor pe data de 14.09.2012.
Analiza de bilant pe primele 9 luni si preliminarile pe intreg anul 2012, a avut loc pe data de __ si s-a realizat de conducerea B., incheindu-se un proces-verbal inregistrat sub nr. _. la B., din care nu rezulta care sunt masurile ce se impun pentru inlaturarea deficientelor.
Cu toate acestea, prin adresa transmisa sub nr. _. (si inregistrata la Ocolul Silvic B. sub nr. _), a fost informat ca "incepand cu data de _., urmeaza a fi eliberat din functia detinuta, cu scopul eficientizarii si imbunatatirii activitatii", pretinzandu-se ca a desfasurat o slaba gospodarire, atat a fondului forestier proprietatea publica a Statului, cat si a fondului forestier proprietate privata.
A aratat ca i s-a emis Decizia nr. _., de eliberare din functia de Sef de Ocol al Ocolului Silvic E., incepand cu data _. dupa care, incepand tot cu data de _.., "se incadreaza pe perioada nedeterminata, pe postul de inginer principal, la O. S. R." si, tot cu data de _., "domnului inginer principal, la O. S. R., i se delega atributiile si competentele functiei de inginer principal, in cadrul O. S. H., pana la revenirea pe post a titularului".
Decizia nr. _.., in integralitatea sa, este lovita de nulitate pentru ca la momentul emiterii acestei decizii era in concediu medical, neputandu-se dispune o masura sanctionatorie in perioada de protectie sociala.
La randul ei si Decizia nr. _., de revocare a Deciziei nr. _, este nelegala (partial) pentru ca, in continutul ei concret, se refera la " revocarea Deciziei nr. _.., a Directorului B., prin care s-a dispus eliberarea din functia de Sef de Ocol la O. S. H. a domnului inginer A, incepand cu data de _.., avand in vedere ca salariatul se afla in concediu medical", ori, revocarea priveste doar masura dispusa prin articolul 1 din Decizia nr. _. (de eliberare din functia de Sef de Ocol, incepand cu data de _.), fara a se formula nici o alta referire concreta la celelalte masuri dispuse in continutul art. 2-5 din Decizia nr. _. care si ele sunt lovite de nulitate (si trebuiau revocate).
Daca masurile dispuse prin art. 2-5 din Decizia nr. _. nu au fost revocate prin Decizia de revocare nr. __, aceleasi masuri nu mai puteau fi instituite prin Decizia nr. _.. (prin care doar se schimba data aplicarii lor, incepand cu _ si nu cu data de _).
Sub aspectul nelegalitatii Deciziei nr. _.. s-a aratat ca aceasta este lovita de nulitate, fiind nemotivata in drept.
Obligatia motivarii in drept a actului administrativ, emis (si contestat) prin indicarea in concret a normelor juridice aplicate, incidente (sau a celor incalcate de subiectul deciziei) reprezinta o obligatie legala care isi are izvorul atat in Constitutia Romaniei, in dreptul pozitiv intern, iar aceasta motivare, ca si o obligatie generala, este aplicabila oricarui act comunitar. Aceasta conditie este prevazuta si de art. 253 din Tratatul Comunitatilor Europene si de art. 162 EURATOM, ca o conditie de apreciere a legalitatii actelor comunitare, ca si o conditie de legalitate externa a actului. Obiectul sau este prezentarea, "intr-un mod clar si neechivoc, a rationamentului institutiei emitente a actului".
Curtea de Justitie de la Luxemburg a impus principiul obligatiei de motivare a actelor administrative individuale de catre autoritatile nationale.
La nivel comunitar s-a apreciat ca motivarea urmareste o dubla finalitate. Pe de o parte are o functie de transparenta, in profitul cetatenilor, care vor putea verifica daca actul este sau nu intemeiat, iar pe de alta parte, permite instantelor de contencios sa-si indeplineasca controlul jurisdictional, facand parte din ceea ce se intelege prin "buna administrare", cu respectarea principiilor de subsidiaritate si de proportionalitate.
In doctrina si practica jurisprudentiala a statelor comunitare se precizeaza ca «explicatiile nu pot sa se substituie motivarii", pentru ca "autorul deciziei este tinut sa expuna, in mod complet si precis, motivele de fapt si de drept" pentru care decizia respectiva a fost luata.
Lipsa motivarii "in concretto" si in drept ("in jure") a actului administrativ-jurisdictional contestat reprezinta un impediment legal pentru care instanta abilitata nu poate verifica actul contestat si nu poate aprecia asupra legalitatii acestuia, astfel incat singura sanctiune aplicabila o reprezinta constatarea nulitatii absolute a Deciziei nr. _.., care, prin desfiintarea acesteia, lipseste de efecte juridice atat pentru trecut ("ex tune"), cat si pentru viitor ("ex nunc") decizia in cauza.
Fiind vorba despre o nulitate impusa de Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, conditionata de respectarea legislatiei europene, incepand cu prevederile art. 253 din Tratatul Comunitatilor Europene, iar aplicarea si respectarea acestei legislatii este prioritara fata de dreptul intern (potrivit art. 20 si art. 148 din Constitutia Romaniei), fiind vorba despre o cauza de nulitate de ordine publica si in temeiul art. 108 alineat 1 Cod de procedura civila, rezultata prin incalcarea unor drepturi fundamentale, solicitand in principal constatarea nulitatii totale a tuturor deciziilor contestate pentru nemotivarea lor in drept.
Decizia nr. _.. care a copiat Decizia nr. _., i-a preluat si erorile. Astfel, sunt doua articole numerotate, ambele, cu cifra 4. Si Decizia nr. _. se face referire la adresa nr. _. in care se mentiona ca "incepand cu data de _. (si nu cu data de _.), urmeaza a fi eliberat din functie, cu scopul eficientizarii si imbunatatirii activitatii", iar alta adresa care sa vizeze alt moment al eliberarii sale din functie nu i s-a mai comunicat.
Prin Decizia nr. _.. se preia acelasi aspect nelegal al delegarii de competente si atributii functiei de inginer principal de la O. S. R. (unde tocmai fusese numit pe data de _. sau pe data de _, cum s-a mentionat in Decizia nr. _ la Ocolul Silvic Hurezani, " pana ta revenirea pe post a titularului".
Delegarea nu poate fi dispusa imprecis, "sine die" (fara termen), ci este obligatoriu sa fie dispusa in concret, pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi, pe perioade succesive de maxim 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.
Modul cum s-a dispus masura delegarii, "sine die", "pana la revenirea pe post a titularului", este o incalcare flagranta a Codului muncii si a Contractului Colectiv de Munca, modificandu-se abuziv si unilateral contractul individual de munca, fapt ce se sanctioneaza cu desfiintarea acestei masuri, luata abuziv si discretionar.
Deciziile contestate sunt si netemeinice. Simpla referire la adresa nr. _. care este identica in continut cu adresa nr. _., trimisa fostei sefe de ocol de la O. S. T. C. (eliberata, si ea, din functie), nu este suficienta pentru a demonstra temeinicia deciziilor contestate, mai ales ca adresa nr. __.., copiind continutul adresei nr. __, nu cuprinde decat aspecte generice si nu chestiuni concrete, punctuale, cu date si fapte care sa-i fie aduse la cunostinta, ci la general, asa cum s-a adus la cunostinta si altor sefi de ocol.
Potrivit atributiilor, a incheiat contracte comerciale (cu agenti economici) si de paza (cu proprietarii de padure), urmarind sistematic incasarea facturilor, iar obligatia recuperarii sumelor restante revine, judiciar, B., care are personalitate juridica si poate intenta actiuni la instantele competente. A se observa ca marea majoritate a pierderilor in anul financiar 2012, pentru toate ocoalele din judetul Gorj, s-a datorat neincasarii (totale sau partiale) a contravalorii pazei si a contravalorii contractelor comerciale incheiate cu agentii economici, mentionandu-se ca B.are actiuni in instanta pentru recuperarea multor creante.
Delimitarea fondului forestier de stat de fondul forestier privat nu intra in atributiile sale, ca sef de ocol, iar acest lucru nu se poate face decat cu o aparatura de specialitate (care costa foarte mult) sau cu firme ori cabinete topo-cadastrale specializate (ale caror prestatii costa foarte mult), ce necesita fonduri care nu pot fi alocate decat de ordonatorul principal de credite, care nu este seful de ocol.
Celelalte chestiuni fie erau indeplinite integral, fie substantial (pe primele 9 luni, cand a putut indeplini efectiv functia de sef de ocol) sau erau in curs de realizare, iar alte chestiuni sunt minore, putand fi corijate din mers (oricum nu puteau conduce, prin ele insele, la luarea unei asemenea decizii), mai ales ca intr-un an financiar foarte greu cum a fost anul 2012 pentru multe tari (inclusiv pentru romani), foarte greu se putea respecta majoritatea obiectivelor in contextul in care atat agentii economici cat si persoanele fizice nu au dispus de lichiditati financiare pentru a respecta contractele comerciale sau de paza.
A considerat ca se afla si intr-un caz bine justificat si legitim, astfel a solicitat admiterea masurii provizorii a suspendarii afectelor deciziilor contestate, pana la solutionarea, definitiva si irevocabila a fondului cauzei.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 1-18 din Legea nr. 554/2001, Legea nr. 427/2001, Codul Silvic, Codul Muncii, Legea nr. 171/2000, OUG nr. 59/2000 etc.
Parata B. a formulat intampinare conform dispozitiilor art. 115 si urmatoarele Cod de procedura civila prin care a solicitat respingerea actiunii pentru urmatoarele considerente:
A aratat ca reclamantul nu este functionar public asa cum s-a sustinut in actiune, ci este personal contractual angajat pe baza de contract individual de munca-aspect ce reiese si din actele aditionale la contractul individual de munca existente la dosarul cauzei.
In ceea ce priveste capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a deciziei nr. __ a solicitat respingerea intrucat decizia respectiva a fost revocata in totalitate de unitate prin decizia nr. _, reclamantul aflandu-se in concediu medical la data emiterii deciziei nr. __.
De asemenea, a solicitat respingerea si a capatului 2 de cerere prin care s-a solicitat nulitatea partiala a Deciziei nr. _.., acesta fiind o decizie de revocare in totalitate a deciziei nr. _.. si nu partiala cum s-a sustinut in contestatie, revocarea fiind impusa de faptul ca A. se afla in concediu medical, pe perioada incapacitatii de munca neputandu-se modifica vreun element al contractului individual de munca al acestuia.
A sustinut ca nu poate fi primita critica reclamantului privind nemotivarea actului contestat. Motivarea reprezinta o cerinta esentiala a actului administrativ, decurgand din definitia legala a acestuia, cuprinsa in art. 2 alineat 1 litera c din Legea nr. 554/2004, modificata si completata, dar avand fundamente si in prevederile art. 1 alineat 3, art. 16 si art. 31 alineat 1 si 2 din Constitutia Romaniei.
Desi motivarea reprezinta o cerinta intrinseca a actului administrativ ea este indeplinita, evident, si in situatia in care, precum in speta, actul administrativ face referire expresa la un alt inscris pe care il inglobeaza, acesta din urma devenind astfel parte integranta din primul.
In acest sens, urmeaza a se observa pe de o parte ca actul contestat are o fundamentare legala suficienta, iar pe de alta parte cuprinde, prin referirea la adresa B. nr. _.., mentiuni clare la chestiunile de natura faptica, la actiunile si inactiunile concrete ale reclamantului in calitate de sef ocol O.S. H., care au impus masura eliberarii din functie.
Astfel, decizia nr. __. a fost adoptata de B. in baza Codului Muncii, Hotararii Guvernului Romaniei nr. 229/04.03.2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Contractului Colectiv de Munca al Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, Regulamentului Intern al Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva si Deciziei nr. __.. a __., care ii permite sa numeasca si sa elibereze din functie pe conducatorii unitatilor din subordinea B., cum este cazul sefului de ocol la O. S. H..
Astfel, analizandu-se activitatea B. in primele 9 luni ale anului 2012, la O. S. H. s-a constatat un management defectuos care a facut ca aceasta subunitate sa inregistreze pierderi pe aceasta perioada. S-a constatat o slaba gospodarire atat a fondului forestier proprietate publica a statului cat si a fondului forestier proprietate privata, aflat in administrarea sau paza Unitatii O.S. H., respectiv: nu a fost delimitat fondul forestier de stat de cel privat, fapt ce a condus la imposibilitatea desfasurarii normale a lucrarilor de amenajare; nu au fost efectuate lucrarile de punere in valoare pentru productia anului 2013 conform prevederilor amenajamentului silvic, procentul de realizare fiind de 28%; nu au fost realizate urmatoarele: a) cifra de afaceri(procent de realizare 65%); b) programul la masa lemnoasa (procent de realizare 63%); c) programul la fructe de padure (procent de realizare 68%); d) profitul brut (pierdere-460 mii lei); e) lucrari de ingrijire in arborete tinere (procent de realizare 78%); f) ciuperci comestibile (procent de realizare 50%) g)plante medicinale (procent de realizare 73%);
Nu poate fi retinuta apararea reclamantului cum ca anul 2012 nu se incheiase si ca pana la finele acestuia puteau fi realizati toti indicatorii, avand in vedere ca la analiza activitatii Directiei Silvice Gorj pe primele 9 luni ale anului 2012 s-a cerut subunitatilor si o preliminare a tuturor indicatorilor pe intreg anul 2012.
           Analizandu-se documentele intocmite de O.S. Hurezani si insusite sub semnatura de catre petitionar, in calitate de sef ocol se poate observa ca la aceasta subunitate au fost preliminate nerealizari pentru sfarsitul anului 2012 la urmatorii indicatori:
- masa lemnoasa, realizari in procent de 52% (program anual 13 mii mc - preliminat 6,8 mii mc);
            - evaluare masa lemnoasa, realizari in procent de 35%;
            - cifra de afaceri, realizari in procent de 64% (program anual _.. mii lei -
preliminat 1100 lei);
- profit brut - program anual 10 mii lei - preliminat (pierdere - ___ mii lei).
           Nici sustinerea ca delimitarea fondului forestier de stat de cel privat nu ar intra in atributiile acestuia nu este fondata intrucat in calitate de sef ocol
petitionarul avea obligatia de a coordona intreaga activitate a ocolului silvic, deci inclusiv cea de delimitare a fondului forestier de stat de cel privat.
In ceea ce priveste capatul de cerere prin care se solicita suspendarea efectelor Deciziei nr. __.. pana la solutionarea irevocabila a contestatiei, a solicitat a dispune respingerea acestuia intrucat nu sunt indeplinite conditiile de suspendare a actului prevazute in mod expres de art. 14 din Legea 554/2004, respectiv riscul producerii unei pagube iminente.
A aratat ca si seful de ocol de la O.S. C. a contestat decizia de eliberare din functie la fel ca si petitionarul din cauza dedusa judecatii, iar contestatia acestuia a fost respinsa de Tribunalul _. prin sentinta civila nr. __.. pronuntata in dosarul nr. __...
Drept pentru care a solicitat respingerea actiunii in integralitatea sa.
In drept, au fost invocate prevederile art. 115-118 din Cod procedura civila.
         Reclamantul si-a precizat contestatia prin notele de sedinta depuse la data de 27.11.2013, prin serviciul registratura (filele 60, 67, dosar nr. 2259/95/2013), in sensul de anulare a deciziei nr. __ si de reintegrare pe postul de sef ocol la O.S. H. si acordarea drepturilor banesti de la data eliberarii din functie si pana la data reintegrarii pe postul de sef de ocol, indexate si reactualizate cu indicele de inflatie, invederand ca renunta la solutionarea petitelor 2, 3 si 6 din actiune pentru urmatoarele considerente:
Prin decizia contestata s-a procedat la modificarea unilaterala a contractului individual de munca (CIM) contrar legii si anume a locului muncii, felului muncii, salariul si implicit a timpului de odihna (CO);                                                                 
A mentionat ca decizia contestata este emisa fara a fi motivata in drept cu privire la modificarea unilaterala a CIM, precum nu este motivata in fapt si prin decizie nu sunt descrise faptele.         
In ceea ce priveste cadrul legal al spetei dedusa judecatii reclamantul a aratat ca in art. 58 si 48 din OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic se dispun urmatoarele:                                                                          
Art. 58. - (1) Personalului silvic i se aplica dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu dispune altfel.                                                                                                                                                   
Art. 48. - (1) Personalul care incalca legile si regulamentele specifice domeniului silviculturii, indatoririle ce ii revin potrivit contractului individual de munca, precum si normele de comportare, aducand astfel daune intereselor silviculturii si prestigiului institutiei pe care o reprezinta, raspunde disciplinar, contraventional, civil sau penal, in functie de natura si de gravitatea faptei savarsite, (alineat modificat prin art. unic punct 25 din Legea nr. 427/2001, in vigoare de la 23 iulie 2001).                                                       
2) Pentru abaterile disciplinare se aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:                            
a) mustrare; b) avertisment scris; c) diminuarea salariului si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere cu 5%-30% pe o durata de 1-3 luni; d) retrogradarea in functie pe o durata de 1-6 luni; e)  suspendarea din functie pe o durata de 1-12 luni; perioada de suspendare nu se ia in considerare ca vechime pentru acordarea gradatiei; f) prelungirea cu 1-3 ani a duratei de acordare a unei gradatii sau de promovare in grad; g) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca."                                            
Conform dispozitiilor Legii 188/1999, art. 117 "Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun civile, administrative sau penale, dupa caz, in masura in care nu contravin legislatiei specifice functiei publice.                                                         
Cum functia de sef ocol nu face parte din niciuna dintre functiile publice prevazute in anexa Legii 188/1999 si nu este numit pe functie publica ci incadrat in munca prin CIM pe perioada nedeterminata in functia de sef ocol in baza unui examen rezulta ca legea  aplicabila cauzei dedusa judecatii este statutul personalului silvic, Regulamentul intern,  CCM si codul muncii, iar in conditiile in care actiunea a fost inregistrata inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila rezulta ca spetei in cauza ii sunt  aplicabile dispozitiile vechiului Cod de Procedura Civila.                                                                             
In fapt prin decizia nr. _.. si Actul aditional la CIM emis prin acordul partilor in baza acestei decizii si conform O.R.N.P. R. nr. __ a fost incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in functia de sef ocol la O.S. H.                                                                                                
Prin decizia nr. _. emisa de catre intimata pe motivul savarsirii unor fapte consemnate in adresa nr__. a fost "eliberat" din functia de sef  ocol si incadrat pe o alta functie la alt ocol silvic, cu un salariu mai mic si implicit cu zile de concediu de odihna mai putine, fapt pentru care a solicitat anularea ei pentru nerespectarea dispozitiilor Codului muncii, Statutului personalului silvic (OUG 59/2000) si ale Legii 554/2004, reintegrarea sa pe postul de sef ocol si acordarea drepturilor banesti de care a fost lipsit pe perioada destituirii din functie in mod ilegal.                       
Prin intampinare, intimata a recunoscut ca nu este functionar public si ca este "personal contractual angajat pe baza de contract individual de munca - aspect ce reiese din actele aditionale la contractul individual de munca" dar, a omis sa precizeze ca din aceste acte aditionale rezulta ca este incadrat prin concurs ca sef ocol la O.S. Hurezani cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata si ca executarea, modificarea sau incetarea contractului se face in conditiile dispuse chiar de aceste acte, de Codul muncii, Statutul personalului silvic si Contractul Colectiv de Munca (CCM).                 
Plecand de la acest aspect esential si determinant in solutionarea prezentei cauze instanta de fond trebuie sa se raporteze la modalitatea dispusa de lege privind derularea si modificarea contractului de munca si ca de fapt este in situatia unei modificari unilaterale a Contractului individual de munca (CIM) contrar dispozitiilor Codului muncii, ale Statutului personalului silvic si ale Contractului Colectiv de Munca la nivel de Romsilva, fiind modificat unilateral contractul individual de munca pe perioada nedeterminata sub aspectul locului muncii, felului muncii si al salariului.                               
Astfel, conform art. 41 din Codul muncii:                                                                         
1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. 2)  Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod. 3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului;   b) locul muncii; c) felul muncii; d) conditiile de munca; e) salariul; f) timpul de munca si timpul de odihna.
Asa cum rezulta din decizia contestata emisa de intimata s-a procedat practic la modificarea unilaterala a Contractului individual de munca in sensul ca a fost schimbat locul de munca de pe postul de sef ocol pe perioada nedeterminata fiind trecut pe aceeasi perioada nedeterminata pe postul de inginer principal la O.S. R., precum si felul muncii in sensul ca i s-a schimbat felul muncii prin alte atributiuni de serviciu si in plus i-au fost reduse drepturile salariale pe perioada nedeterminata si in mod implicit i s-a redus si dreptul la concediul de odihna prin modificarea dreptului la 28 de zile in loc de 30 zile cum avea prin CIM.
Ba mai mult prin aceeasi decizie la art. 3 se dispune delegarea sa de la O.S. R. la O.S H. pe perioada nedeterminata fara a se preciza termenul de 60 de zile impus de lege in mod imperativ (art.44 Codul muncii).
Conform art. 4 din decizia contestata s-a dispus ca prin Act aditional sa se stabileasca drepturile sale salariale, Act aditional la CIM ce a fost incheiat de asemenea in mod unilateral in baza deciziei contestata, fara acordul sau prin semnatura prin care s-a stabilit unilateral ca este trecut din functia de sef de ocol in functia de inginer pe perioada nedeterminata cu drepturi salariale mai mici fata de Actul aditional precedent.
Pentru a proceda astfel, intimata a motivat o serie de aspecte cu privire la faptul ca nu ar fi indeplinit sarcinile de serviciu precizate prin adresa B. nr. _.. formulata expres, in care sunt preluate constatarile din Nota de constatare nr. __. din care reiese o serie de nerealizari la mai multe ocoale silvice din judetul Gorj dar pentru care nu s-a luat aceeasi hotarare de modificare unilaterala a CIM pentru sefii de ocoale ce s-au inrolat la partidele politice aflate la guvernare ci doar pentru el si o alta colega ce nu doresc sa faca politica.
Faptele mentionate in adresa nr. _.. ca si motiv de modificare unilaterala a CIM nu sunt prevazute in fisa postului de sef ocol, ba mai mult, ele erau in sarcina altor angajati si cu siguranta remediabile si fara a constitui un pericol de producere a vreunui prejudiciu irecuperabil, dar chiar daca aceste fapte i-ar fi fost imputabile direct atunci nu se putea aplica decat o sanctiune disciplinara conform dispozitiilor, art. 48 din Statutului personalului silvic (OUG 59/2000) si/sau art. 101 din CCM in conditiile dispuse de art. 251, 252 din Codului muncii care dispun:
(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alineat (1) litera a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile
(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
Art. 252. - (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern,  contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata."
Asadar, aceasta era procedura ce trebuia urmata de catre intimata si ca atare este evident ca intimata a ignorat si a ocolit dispozitiile legi procedand contrar acestor dispozitii la modificarea unilaterala a CIM fara a fi prevazut in decizie temeiul de drept si descrierea faptelor pe care s-a bazat cand a hotarat unilateral modificarea unilaterala a CIM intrucat, niciuna din actele normative invocate cu titlu generic in decizia emisa de catre intimata si anume Legea nr. 53/2003, OUG 59/2000, HG 229/2009, Legea 554/2004, Regulamentul Intern al Romsilva ori CCM nu reglementeaza dreptul angajatorului de a modifica unilateral CIM pe perioada nedeterminata.
Ca atare, pentru asa zisele fapte consemnate in adresa nr. ___ trebuia aplicata o sanctiune disciplinara in conditiile de lege si normele interne mentionate mai sus si nu sa se procedeze la o modificare unilaterala a CIM contrar dispozitiilor art. 41 alineat 1  din Legea 53/2003 (Codul muncii).
In atare situatie, se afla in fata unei fraudari a legi aspect ce se sanctioneaza cu nulitatea actului emis in desconsiderarea si cu fraudarea legii.
Drept pentru care, a solicitat a se dispune admiterea actiunii asa cum a fost formulata si precizata mai sus, iar conform art. 272 Codul muncii sarcina probei revine angajatorului.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 138 alineat 1 punct 2 si 4 si art. 146 Cod procedura civila aplicabil, art.269-278 Codul muncii, art. l si 7 din Legea 554/2004 si art. 6 CEDO precum si art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO.
Prin sentinta nr. __, pronuntata de Tribunalul _..in dosarul nr. __, a fost admisa contestatia formulata de reclamantul A. asa cum a fost precizata ulterior, s-a constatat nulitatea absoluta a deciziei nr. __, s-a dispus reintegrarea reclamantului in functia detinuta anterior la acelasi ocol silvic si a fost obligata parata la plata drepturilor salariale conform functiei detinute, actualizate in functie de rata inflatiei incepand cu data emiterii deciziei.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca prin actiunea formulata, asa cum a fost precizata ulterior, reclamantul A. a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a Deciziei nr. ___ emisa de Directorul B. iar ca efect al desfiintarii deciziei contestate sa se dispuna revenirea sa la situatia anterioara emiterii deciziei in sensul obligarii B. de a-l reintegra pe functia de sef de ocol al O. S. H. cu gradul anterior, acordarea drepturilor salariale aferente functiei de sef de ocol si aferente gradului sau profesional (inginer consilier silvic) si al vechimii in munca, actualizate in functie de rata inflatiei.
S-a retinut ca reclamantul a ocupat functia de sef de ocol la O. S. H., facand parte din personalul silvic, personal care este definit in art. 1 alineat 1 din OUG nr. 59/2000 privind Statutul Personalului Silvic, in sensul ca acesta este format din persoanele care au pregatire de specialitate silvica atestata prin actul de absolvire a unei forme de invatamant recunoscute in Romania si care exercita efectiv profesiuni specifice activitatii in domeniul silviculturii si care constituie Corpul Silvic, conform alineatului 3 din acelasi articol.
 In raport de dispozitiile art. 58 din OUG nr. 59/2000 (Personalului silvic i se aplica dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu dispune altfel), reclamantul are statut de functionar public, astfel ca in cazul de fata sunt aplicabile normele ce reglementeaza raporturile de serviciu dintre functionarii publici si Regia Nationala a Padurilor, Directia Silvica Gorj, conform dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 188/1999 si art.1 si 3 din OUG nr.59/2000, care arata ca:  "In exercitarea atributiilor pe care le are personalul silvic de toate gradele este investit cu exercitiul autoritatii publice, potrivit legii."
Dispozitiile art. 77 si urmatoarele din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici reglementeaza sanctiunile disciplinare si raspunderea acestora astfel ca in cazul de fata decizia nr. 360 din 21 noiembrie 2012 este lovita de nulitate absoluta intrucat a fost emisa in baza dispozitiilor din Codul muncii, desi dispozitiile legale privind modalitatea de sanctionare disciplinara erau cele prevazute la art. 77 si urmatoarele in care se mentioneaza ca incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
De asemenea in OUG nr. 59/2000 sunt prevazute masurile disciplinare si sanctiunile pentru personalul silvic care incalca legile si regulamentele specifice domeniului silviculturii, indatoririle ce ii revin potrivit contractului individual de munca, precum si normele de comportare iar in art. 49 alineat l se arata ca analizarea cazului si aplicarea sanctiunii in cazul abaterilor pentru care organele constatatoare propun sanctiunile prevazute la art. 48 alineat (2) litera a), b) si c),se fac de conducatorul unitatii silvice la care este angajata persoana sanctionata.
Prin decizia nr. __ reclamantul a fost eliberat din functia de sef ocol la O. S. H. si incepand cu aceeasi data a fost reincadrat pe perioada nedeterminata pe postul de inginer principal in cadrul B.
In art. 3 din decizia mentionata se arata ca ,, in baza art. 42-44 din Codul Muncii coroborat cu art. 42 din Contractul Colectiv de Munca incepand cu data de _. domnului inginer A. i se delega atributiile si competentele functiei de inginer principal in cadrul B. pana la revenirea pe post a titularului".
Anterior emiterii deciziei, prin adresa inregistrata la B. __, in conformitate cu dispozitiile art. 39 alineat 1 litera h si art. 40 alineat 2 din Codul muncii, petitionarul a fost informat ca incepand cu data de _.. urmeaza a fi eliberat din functia de sef de ocol, cu scopul eficientizarii si imbunatatirii activitatii avand in vedere nerealizarile la principalii indicatori ai programului de activitate stabilit pentru O. S. H.
Raportat la cele de mai sus, s-a constatat ca decizia de sanctionare a avut in vedere dispozitii ale codului muncii si nu dispozitiile Legii speciale, care reglementeaza raporturile de serviciu ale functionarilor publici, respectiv Legea 188/1999, asa incat se priveste a fi lovita de nulitate.
Ori, reclamantul in calitate de sef de ocol silvic apartine categoriei profesionale a personalului silvic asa cum este definita de art. 1 din OUG 59/2000 privind statutul personalului silvic aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 427/2001 iar potrivit art. 58 lit. d din acest act normativ, personalului silvic i se aplica dispozitiile legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici asa cum s-a aratat.
Dintr-o alta perspectiva, decizia de sanctionare a reclamantului este lovita de nulitate absoluta intrucat nu indeplineste conditiile art. 50 alineat 3 din HG nr. 1344/2007, raportat la dispozitiile art. 84 si urmatoarele din Legea 188/1999.
Astfel, prin adresa nr. _.. reclamantul a fost instiintat ca incepand cu __ urmeaza a fi eliberat din functia detinuta, in scopul eficientizarii si imbunatatirii activitatii avand in vedere nerealizarile la principalii indicatori ai programului de activitate stabilit pentru Ocolul Silvic Hurezani; ca, s-a constatat un management defectuos, o slaba gospodarire a fondului forestier, proprietate publica si privata in sensul ca nu a fost delimitat fondul forestier de stat de cel privat, nu au fost efectuate lucrarile de punere in valoare conform amenajamentului silvic, nu a fost realizat programul la masa lemnoasa si nici programul la fructe de padure, lucrari de ingrijire in arborete tinere, ciuperci comestibile si plante medicinale.
Rezulta, asadar ca decizia prin care reclamantul este mutat de la O. S. H. unde fusese incadrat in anul 2008 la un alt ocol silvic dintr-o alta localitate ( OS R. ) are caracter de sanctiune disciplinara.
Dispozitiile art. 50 alineat 3 din HG 1344/2007 prevad ca ,,sub sanctiunea nulitatii absolute, actul administrativ de sanctionare va cuprinde in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) temeiul legal in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara __,,.
Ori, decizia nr. __. de aplicare a sanctiunii disciplinare nu cuprinde aceste mentiuni obligatorii, respectiv descrierea faptelor care constituie abateri disciplinare retinute in sarcina reclamantului si nici dispozitii legale statutare si regulamentare incalcate facandu-se mentiuni generice cum ar fi ,,management defectuos,, sau ,,slaba gospodarire a fondului forestier proprietate publica si privata,,.
Referitor la descrierea faptelor ce constituie abateri disciplinare s-a constatat ca decizia nu cuprinde in concret in cea a constat modul defectuos si superficialitatea reclamantului, conjunctura in care s-au produs si constatat deficientele, elementele materiale ale faptelor retinute ca abateri si masurile care ar fi trebuit luate pentru realizarea tuturor indicatorilor in proportii maxime in primele 9 luni ale anului calendaristic, pentru anul in curs.
Totodata, nu se fac nici un fel de referiri cu privire la apararile reclamantului si mai mult decat atat, faptele retinute in sarcina reclamantului nu au prevazuta perioada in care au fost savarsite asa incat nu se poate verifica daca angajatorul a respectat termenul legal in care putea fi aplicata sanctiunea, toate aceste elemente fiind de natura sa atraga nulitatea absoluta a deciziei contestate.
Pe de alta parte, examinand cuprinsul deciziei contestate s-a retinut ca emitentul deciziei face vorbire de o delegare a reclamantului, in temeiul art. 42-44 din Codul Muncii la un alt ocol silvic ( OS R. ), mentionand in decizie ca i se delega atributiile si competentele functiei de inginer principal in cadrul B. pana la revenirea pe post a titularului.
Potrivit art. 44 alineat 1 din Codul Muncii ,,delegarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 60 zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive pentru perioade de maximum 60 zile calendaristice numai cu acordul salariatului,,.
Intrucat decizia nr. __ nu cuprinde nici un fel de date referitoare la perioada delegarii ci are o exprimare generica ,,pana la revenirea pe post a titularului,, s-a apreciat ca lipsa acestor mentiuni atrage, de asemenea, nulitatea absoluta a actului administrativ.
Impotriva sentinta nr. _ din data de _.., pronuntata de Tribunalul _.., in dosarul nr. __ a declarat recurs parata B., invederand ca  instanta de fond, in mod gresit, a retinut faptul ca "decizia nr. ___ este lovita de nulitate absoluta, intrucat a fost emisa in baza dispozitiilor din Codul muncii, desi dispozitiile legale privind modalitatea de sanctionare disciplinara erau cele prevazute la art. 77 si urmatoarele din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici", deoarece pe de o parte reclamantul nu este functionar public ci este personal contractual angajat pe baza de contract individual de munca - aspect ce reiese si din actele aditionale la contractul individual de munca existente la dosarul cauzei, iar pe de alta parte decizia contestata nu este o decizie de sanctionare, ci o decizie emisa cu scopul eficientizarii si imbunatatirii activitatii Ocolului Silvic Hurezani, avand in vedere nerealizarile la principalii indicatori ai programului de activitate stabilit pentru acest ocol.
A apreciat ca motivarea instantei de fond cum ca " decizia prin care reclamantul este mutat de la O. S. H., unde fusese incadrat in anul 2008 la un alt ocol dintr-o alta localitate (O.S. R.) are caracter de sanctiune disciplinara" este eronata deoarece reclamantul a fost incadrat la O. S. R. datorita faptului ca in cadrul O. S. H.nu mai exista un post vacant de inginer pe perioada nedeterminata ci doar un post vacant temporar pe care a si fost delegat pana la revenirea pe post a titularului. Deci, incadrarea petitionarului A. la un alt ocol a fost efectuata pentru a nu se modifica durata contractului individual de munca al acestuia, respectiv din perioada nedeterminata in perioada determinata.
Recurenta a sustinut ca in mod gresit instanta de fond a retinut si faptul ca decizia nr. __ nu cuprinde cerintele obligatorii ale unui act administrativ de sanctionare, intrucat motivarea reprezinta o cerinta esentiala a actului administrativ ce decurge din definitia legala a acestuia, cuprinsa in art. 2 alineat 1 litera c din Legea nr. 554/2004, modificata si completata, dar avand fundamente si in prevederile art. 1 alineat 3, art. 16 si art. 31 alineat 1 si 2 din Constitutia Romaniei. Desi motivarea reprezinta o cerinta intrinseca a actului administrativ, ea este indeplinita, evident, si in situatia in care, precum in speta, actul administrativ face referire expresa la un alt inscris pe care il inglobeaza, acesta din urma devenind, astfel, parte integranta din primul. Astfel, actul contestat are o fundamentare legala suficienta, iar pe de alta parte, cuprinde, prin referirea la Adresa _.nr. __., mentiuni clare la chestiunile de natura faptica, la actiunile si inactiunile concrete ale reclamantului, in calitate de sef ocol la O.S. H. care au impus masura eliberarii din functie.
Decizia nr. __ a fost adoptata de D.D. S. G.in baza Codului muncii, Hotararii Guvernului Romaniei nr. 229/04.03.2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Contractului Colectiv de Munca al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Regulamentului Intern al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si Deciziei nr. _. a Directorului General al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, care ii permite sa numeasca si sa elibereze din functie pe conducatorii unitatilor din subordinea B., cum este cazul sefului de ocol la O. S. H.
Prin adresa inregistrata la B. cu nr. __.., in conformitate cu dispozitiile art.39, alineat l, litera h si art. 40, alineat 2, din Codul Muncii petitionarul a fost informat ca incepand cu data de 15.10.2012 urmeaza a fi eliberat din functia detinuta (de sef ocol), cu scopul eficientizarii si imbunatatirii activitatii, avand in vedere nerealizarile la principalii indicatori ai programului de activitate stabilit pentru O. S. H..
Astfel, analizandu-se activitatea B. in primele 9 luni ale anului 2012, la O. S. H. s-a constatat un management defectuos care a facut ca aceasta subunitate sa inregistreze pierderi pe aceasta perioada. S-a constatat o slaba gospodarire atat a fondului forestier proprietate publica a statului, cat si a fondului forestier proprietate privata, aflat in administrarea sau paza subunitatii O.S. H., respectiv:
- nu a fost delimitat fondul forestier de stat de cel privat, fapt ce a condus la imposibilitatea desfasurarii normale a lucrarilor de amenajare;
- nu au fost efectuate lucrarile de punere in valoare pentru productia anului 2013 conform prevederilor amenajamentului silvic, procentul de realizare fiind de 28%.
- nu au fost realizate urmatoarele:
a) cifra de afaceri (procent de realizare65%); b)programul la masa lemnoasa(procent de realizare 63%); c) programul la fructe de padure(procent de realizare 68%); d) profitul brut (pierdere-460 mii lei);
e) lucrari de ingrijire in arborete tinere(procent de realizare 78%);
f) ciuperci comestibile(procent de realizare 50%);
g) plante medicinale(procent de realizare 73%).
Desi "practica judiciara" nu reprezinta izvor de drept, recurenta a sustinut ca, in mod gresit, instanta de fond a ignorat practica instantei de control judiciar, respectiv a Curtii de Apel Craiova. Astfel, a invederat la fondul cauzei ca si seful de ocol de la O.S. C. a contestat decizia de eliberare din functie (identica cu cea a petitionarului A.), iar contestatia acestuia a fost respinsa de Tribunalul Gorj prin sentinta civila nr. _. pronuntata in dosarul nr_.., sentinta ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Craiova nr. _..
Prin decizia nr. __.., pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr__, a fost admis recursul, casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
Pentru a pronunta aceasta decizie instanta de control judiciar a retinut ca din considerentele hotararii instantei de fond se observa ca analiza efectuata de catre aceasta s-a intemeiat in principal pe sustinerile uneia dintre parti, respectiv pe cele ale intimatului reclamant formulate prin actiune, fara a lua in considerare toate apararile, sustinerile si cererile formulate de catre recurentul-parat.
Textul art. 261 punct 5 Cod procedura civila consacra principiul potrivit caruia hotararile trebuie sa fie motivate, iar nerespectarea acestui principiu constituie motiv de casare potrivit art. 304 punct 7 Cod procedura civila, rolul acestui text fiind acela de a se asigura o buna administrare a justitiei si pentru a se putea exercita controlul judiciar de catre instantele superioare.
Rolul instantei de control judiciar este acela de a raporta considerentele hotararii de fond la situatii de fapt si de drept rezultate din probatoriul administrat si de a stabili in ce masura argumentele avute in adoptarea unei solutii isi gasesc sau nu suport in actele dosarului, pornind desigur de la criticile avute in vedere atunci cand s-a exercitat aceasta cale extraordinara de atac a recursului.
In acest sens, in virtutea dreptului la un proces echitabil, consacrat de art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a retinut constant ca acest drept nu poate fi exercitat efectiv decat in situatia in care instanta procedeaza la "un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor si elementelor de proba ale partilor, cel putin pentru a le aprecia pertinenta" (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, hotararea nr. 4 din 28.04.2005, in cauza Albina contra Romaniei, publicata in M. Of. nr. 1049/25.11.2005, Cauza Vlasia Grigore Vasilescu contra Romania, hotararea din 8 iunie 2006).
Sub acest aspect, in cauza dedusa judecatii, Curtea a constatata ca la pronuntarea sentintei recurate instanta de fond nu a procedat la o analiza efectiva a apararilor si argumentelor invocate de recurenta, referitoare la calitatea de personal contractual a intimatului si nu a aceleia de functionar public, deoarece raporturile de munca ale intimatului nu sunt guvernate de Legea functionarului public, ci de dispozitiile din Codul Muncii .
Procedeul juridic utilizat de instanta de fond echivaleaza cu necercetarea fondului cauzei, dar si a dispozitiilor legale care impun judecatorului sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale.
Aspectele evidentiate, cu consecinte asupra justei solutionari a cauzei si pronuntarii unei hotarari judecatoresti legale si temeinice, ca act final al dezbaterii judiciare, trebuiau clarificate de instanta de fond, neputand fi analizate direct in recurs, pentru ca acestea tin de fondul cauzei deduse judecatii, nefiind posibila efectuarea controlului judiciar atata timp cat nu s-a analizat fondul cauzei dedus judecatii, motive pentru care hotararea recurata este casabila.
In raport de aceste motive, la care se adauga si necesitatea de a nu priva partile de un grad de jurisdictie si de a le asigura o protectie reala a dreptului la un proces echitabil asa cum este consacrat de art. 6 alineat 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, se impune casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta, prilej cu care vor fi analizate toate sustinerile si apararile partilor urmand ca in rejudecare instanta de fond sa puna in discutia partilor administrarea de probatorii corespunzatoare, urmand a aprecia asupra necesitatii oricaror altor probe ce ar rezulta din dezbateri si pe care le va considera necesare pentru pronuntarea unei solutii temeinice si legale, raportat la totalitatea sustinerilor din cererile de recurs, formulate de catre - recurenta parata si recurentul reclamant dar si a apararilor invocate prin intampinari. Instanta de rejudecare urmeaza sa arate in concret motivele de fapt si de drept pe care va intelege sa-si fundamenteze solutia la care se va opri, sa isi insuseasca sau sa inlature motivat sustineri sau aparari formulate de parti la instanta de fond, cu luarea in considerare si a apararilor formulate in fata instantei de recurs, in vederea pronuntarii unei hotarari legale si temeinice.
Cauza a fost inregistrata pe rolul acestei instante, pentru rejudecare, la data de 06.06.2014, sub nr. __.
Pe parcursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu inscrisuri.
Prin notele de sedinta depuse la data de __ reclamantul a reiterat sustinerile din precizarea depusa la fila __ din primul ciclu procesual, solicitand anularea Deciziei nr. __., reintegrarea pe postul de sef de ocol la O.S. Hurezani si acordarea drepturilor banesti de care a fost lipsit de la data eliberarii din functie si pana la reintegrarea pe postul de sef de ocol, indexate, majorate si reactualizate cu indicele de inflatie si dobanda aferenta.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea formulata de reclamantul A, astfel cum a fost precizata, este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
Prin actiunea ce face obiectul prezentului dosar, astfel cum a  fost precizata conform notelor de sedinta aflate la fila __ din dosarul nr. __ si fila __. din dosarul nr. __., reclamantul A. a solicitat instantei de judecata ca prin hotararea ce o va pronunta sa se dispuna anulare Deciziei nr. _.., reintegrarea pe postul de sef de ocol la O.S. H. si acordarea drepturilor banesti de care a fost lipsit de la data eliberarii din functie si pana la reintegrarea pe postul de sef de ocol, indexate, majorate si reactualizate cu indicele de inflatie si dobanda aferenta.
In ceea ce priveste Decizia nr. __ emisa de Directorul B., se constata ca prin aceasta s-au decis urmatoarele:
- Incepand cu data de _. domnul inginer A. se elibereaza din functia de sef de ocol la O. S. H.
- Incepand cu aceeasi data, domnul inginer A. se incadreaza pe o perioada nedeterminata pe postul de inginer principal in cadrul B.
- In baza art. 42-44 din Codul Muncii coroborat cu art. 42 din Contractul Colectiv de Munca incepand cu data de _. domnului inginer A., inginer principal in cadrul B., i se delega atributiile si competentele functiei de inginer principal in cadrul B.pana la revenirea pe post a titularului.
- Drepturile salariale urmeaza sa fie stabilite prin act aditional
Prin actiunea formulata reclamantul a invocat nulitatea absoluta a acestei decizii, invocandu-se pe de o parte ca prin aceasta i-a fost modificat unilateral contractul individual de munca fiind incalcate astfel dispozitiile art. 41 din Codul muncii iar pe de alta parte ca faptele mentionate in adresa nr. __. ca motiv de modificare unilaterala a contractului individual de munca nu sunt prevazute in fisa postului de sef de ocol iar daca aceste fapte i-ar fi fost imputabile direct atunci i se putea aplica o sanctiune disciplinara conform art. 48 din OUG nr. 59/2000 sau art. 101 din Codul muncii in conditiile art. 251 si 252 din acelasi cod, dispozitii care insa nu au fost respectate.
In ceea ce priveste apararea reclamantului in sensul ca Decizia nr. __. emisa de B. ar fi lovita de nulitate absoluta deoarece nu respecta dispozitiile art. 41 din Codul muncii, instanta retine ca reclamantul este inginer silvic, aspect necontestat de catre parata Directia Silvica Gorj, iar conform  art. 1 alineat 1 si 3 din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic personalul silvic este format din persoanele care au pregatire de specialitate silvica atestata prin actul de absolvire a unei forme de inva?amant recunoscute in Romania si care exercita efectiv profesiuni specifice activitati in domeniul silviculturii.
Conform art. 58, alineat 1 din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 59/2000 personalului silvic i se aplica dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu dispune altfel iar in alineatul 2 al aceluiasi articol s-a prevazut ca pentru categoriile de personal silvic care are si calitatea de functionar public sa se realizeze, printr-o hotarare de guvern corelarea dintre gradele profesionale prevazute in Statutul personalului silvic ?i categoriile, gradele, clasele si treptele aferente carierei functionarilor publici, prevazute in Statutul func?ionarilor publici.
Conform art. 3 Hotararea de Guvern nr. 1009/2000 privind corelarea gradelor profesionale prevazute in Statutul personalului silvic cu categoriile, clasele si gradele aferente func?iilor publice are calitatea de func?ionar public personalul silvic care a fost numit, in condi?iile legii, in functii publice de conducere si de execu?ie, din urmatoarele structuri: a) direc?ia si compartimentele de specialitate in domeniul gospodaririi padurilor, din aparatul propriu al Ministerului Apelor, Padurilor si Protec?iei Mediului; b) inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul  aplicarii regimului silvic in Fondul forestier na?ional, precum si cele din cadrul oficiilor cinegetice teritoriale.
Conform Anexei la Hotararea de Guvern nr. 1009/2000 au fost corelate gradele profesionale prevazute in Statutul personalului silvic cu categoriile, clasele si gradele aferente functiilor publice, prevazute in Statutul functionarilor publici, fiind vizat doar personalul silvic cu grad profesional de inginer, subinginer ?i tehnician silvic si exceptate gradele profesionale de padurar, padurar debutant, brigadier silvic si brigadier silvic debutant, aceste din urma categorii desfa?urandu-?i activitatea in temeiul contractelor individuale de munca.
Avand in vedere dispozitiile legale mentionate instanta retine ca reclamantului, inginer silvic si pe cale de consecinta functionar public conform Anexei la Hotararea de Guvern nr. 1009/2000, in masura in care Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 59/2000 nu dispune altfel, ii sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici care, conform art. 117 din acest act normativ se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun civile, administrative sau penale, dupa caz, in masura in care nu contravin legislatiei specifice functiei publice.
Intrucat ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, rezulta ca legiuitorul a in?eles sa supuna personal silvic unui regim juridic unitar subsumat statutului func?ionarilor publici, indiferent de temeiurile in baza carora i?i desfa?oara activitatea (actul de numire intr-o func?ie publica sau incheierea unui contract individual de munca), asta cu atat mai mult cu cat din con?inutul art. 58, alineat 1 din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 59/2000 rezulta ca excep?iile de la aplicarea Legii nr. 188/1999 trebuie indicate expres in cuprinsul Ordonan?ei.
Avand in vedere considerentele expuse instanta apreciaza ca nu poate fi retinuta sustinerea partilor in sensul ca aplicabile ar fi dispozitiile Codului muncii pe motiv ca reclamantul nu ar fi functionar public ci personal contractual angajat pe baza unui contract de munca.
De asemenea, in ceea ce priveste sustinerea reclamantului in sensul ca aceasta problema ar fi fost dezlegata de instanta de control judiciar care ar fi retinut in decizia nr. __.., pronuntata in dosarul nr. .. (paragraful 1, pagina 6 din decizie) ca prezentei cauze ii sunt aplicabile dispozitiile Codului muncii, instanta apreciaza ca aceasta concluzie a reclamantului este eronata.
Astfel, in decizia nr. __., pronuntata de Curtea de Apel Craiova  in dosarul nr. __. intreaga fraza din care face parte si paragraful 1 din pagina 6 a deciziei la care face referire reclamantul este urmatoarea "Sub acest aspect, in cauza dedusa judecatii, Curtea  constata ca, la pronuntarea sentintei recurate instanta de fond nu a procedat la o analiza efectiva a apararilor si argumentelor invocate de recurenta, referitoare la calitatea de personal contractual a intimatului si nu a aceleia de functionar public, deoarece raporturile de munca ale intimatului nu sunt guvernate de Legea functionarului public, ci de dispozitiile din Codul Munc
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015