InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Somatia de plata - Plati partiale succesive. Contestarea modului de calcul al penalitatilor de intarziere - Lipsa caracter cert -necesitatea administrarii unor probe complexe in vederea determinarii corecte a prejudiciului cauza, prin neachita...

(Sentinta comerciala nr. 3787 din data de 03.02.2010 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

  Somatia de plata -  Plati partiale succesive. Contestarea modului de calcul al penalitatilor de intarziere -   Lipsa caracter cert   -necesitatea administrarii unor probe complexe  in vederea determinarii corecte  a prejudiciului cauza, prin neachitarea la termen  a debitului .  
 Prin cererea inregistrata sub nr. 3787/104/2009 pe rolul Tribunalului Olt-  Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, reclamanta creditoare SC I SA Caracal, a chemat in judecata pe debitoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI " O  solicitand instantei emiterea unei ordonante care sa contina o somatie de plata pentru suma de 65.126,48  lei,  reprezentand contravaloare furnizare energie termica pentru incalzire si apa calda  de consum pentru perioada  28.02.2009 - 30.09.2009 si suma de  58.889,95 lei - penalitati  de intarziere in cuantum de 0,l %  pe fiecare zi de intarziere, calculate  pe perioada 30.04.2006-3l.07.2009,actualizate cu rata indicelui de inflatie  aplicata la data platii efective.
In motivare, creditoarea arata ca parata debitoare a beneficiat de consum de apa in sistem contorizat, dar nu a achitat facturile  emise in valoare de 65.126,48 lei, motive pentru care  au fost calculate  in conformitate cu clauzele contractuale  si penalitatile de intarziere in valoare de  58.889,95 lei,  pentru perioada  30.04.2006-3l.07.2009  .
Parata, ASOCIATIA DE PROPRIETARI " O  a depus la dosar intampinare, in care arata ca nu recunoaste  debitul  intrucat suma solicitata nu este cea reala, ca urmare a faptului ca a achitat o parte din suma de bani solicitata.
In ceea ce priveste penalitatile de intarziere se arata ca acestea nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi certe, lichide si exigibile, avand in vedere perioada foarte mare de timp  pentru care se solicita si tinand cont  si de faptul ca o parte  din facturile de debit  si din cele de penalitati au fost achitate . 
Analizand cererea reclamantei in raport de inscrisurile depuse la dosar si dispoz.legale aplicabile, respectiv OG 5/200l, cu modificarile si completarile ulterioare, Tribunalul a retinut ca cererea de somatie plata formulata de creditoarea reclamanta este intemeiata  in parte, respectiv  numai in ceea ce priveste capatul de cerere privind  debitul in cuantum de  58.960,78 lei, pe perioada 30.09.2009- 26.0l.2010, pentru urmatoarele considerente: 
Potrivit prevederilor art.l alin.l din OG 5/200l,  procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului , in scopul realizarii de buna voie sau prin executare silita,  a creantelor certe, lichide si exigibile,  ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani,  asumate printr-un contract  constatat printr-un inscris  ori determinate potrivit unui statut , regulament, sau altui inscris insusit de parti prin smenatura ori in alt mod admis de lege, si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii,  lucrari sau alte prestatii.
Rezulta, deci, ca procedura somatiei de plata poate fi aplicata pentru recuperarea unei creante certe, lichide si exigibile, ce izvoraste  dintr-un contract constatat printr-un inscris sau  dintr-un alt inscris insusit de parti prin semnatura, ori in alt mod admis prin lege.
Conform art. 379 alin.3,  c.p.c. constituie  creanta certa, acea creanta  a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta,  sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor  sau recunoscute de acesta, iar potrivit  art.379 alin.4. c.pc., creanta este lichida  atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta, sau cand este determinabila  cu ajutorul actului de creanta  sau  si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unor dispozitii legale, sau a stipulatiei  continute in actul de creanta.
In speta, tribunalul retine  ca  in  baza  contractelor de furnizare a energiei termice nr. 80/26.11.2004, anexa 1.1 si 1.2 la contract, contractul nr. 76/10.04.2009 de prestari servicii publice de salubrizare si  contractul nr. l07/6.05.2004 de bransare  bara racordare si utilizare  a serviciilor publice de alimentare cu apa,  de canalizare si de colectare  si evacuare  a reziduurilor solide, - reclamanta a prestat  servicii publice  paratei- creditoare ASOCIATIA DE PROPRIETARI " O  - pentru care a emis  facturi fiscale  acceptate la plata prin semnatura , in prezent aceasta figurand cu un debit restant in suma de  58.960,78 lei, conform facturilor fiscale de debit emise pe perioada 30.09.2009 - 26.0l.20l0  si a situatiei debitului fisei client 9020 pentru perioada  1.01.2009 - 31.12.2009.(filele 114- 270 dosar).
Art. 46 din C.com intelege factura drept un act sub semnatura privata ce face proba contractului pe care il constata. Independent de orice semnatura, factura dovedeste fataa de emitent incheierea si conditiile de existenta ale operatiunii comerciale pe care o mentioneaza.
Pentru a avea insa forta probanta fata de cumparator, factura trebuie sa fie semnata sau acceptata de acesta.
Fata de emitent factura este asimilata, prin continut, unei marturisiri judiciare, iar fata de destinatar constituie mijloc de proba numai daca este acceptata.
Acceptarea se face expres, in scris ori verbal, sau tacit, prin fapte concludente.
 Instanta apreciaza ca sunt intrunite conditiile prev de art 1 alin 1 din OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata, avand in vedere ca existenta creantei  de  58.960,78  lei este atestata de facturile fiscale emise in periooada 30.09.-2009 - 26.0l.2010 , fiind certa,  intrucat  sunt   insusite de debitoare prin aplicarea semnaturii , si totodata lichida, deoarece catimea este determinata prin facturile fiscale si  exigibila ca urmare a implinirii termenului de scadenta de 30 zile, astfel incat va admite in parte  cererea si va soma debitoarea sa achite creditoarei  debit restant in termen de 30 zile de la data ramanerii irevocabile a prezentei hotarari.
 In ceea ce priveste creanta reprezentand penalitatile de intarziere in cuantum de  58.889,95  lei  pe perioada 30.04.2006- 3l.07.2009, Tribunalul a apreciat ca aceasta nu este certa , intrucat debitorul invoca pe de o parte o plata partiala a debitului principal, fapt ce determina recalcularea penalitatilor .
In speta, situatiile de plata centralizatoare depuse de  creditoare, atesta datorii  ale  debitoarei, generate in baza unor raporturi juridice periodice, pentru care s-au emis facturi la date diferite.
Din situatiile centralizate rezulta ca  sumele achitate de  debitoare privesc plati al caror termen de scadenta este diferit iar facturile emise pentru plata majorarilor de intarziere, primite de altfel de catre debitoare, nu cuprind perioada de timp la care se raporteaza calculul majorarilor, precum si debitul principal aferent penalitatilor calculate, lipsa acestor elemente determinand  incertitudinea creantei reprezentand penalitati de intarziere al carei cuantum poate fi stabilit numai in cadrul unui litigiu de drept comun dupa o administrare contradictorie a probatoriului necesar, in functie de care se va aprecia  si daca a intervenit  prescriptia, dat fiind faptul ca acestea au fost solicitate incepand cu data de 30.04.2006.
Pentru considerentele expuse, raportat la dispozitiile art. 6 (2) din OG 2/2001, s-a  admis in parte cererea de somatie de plata , urmand ca debitorul sa fie somat la plata sumei de  58.889,95 lei debit principal pe perioada 28.02.2009 - 30.09.2009,  in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a hotararii.
 A fost  respinsa cererea de obligare la plata penalitatilor de intarziere, ca neintemeiata. Data publicarii pe portal : 25.02.2010
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Insolventa. Confirmare plan reorganizare. In reorganizare este necesar ca cel putin o categorie de creante sa primeasca mai mult decat in cazul falimentului, altfel reorganizarea nu si-ar avea ratiunea. Nu este insa neaparat necesar ca toti creditorii sa - Decizie nr. 224 din data de 26.02.2014
Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila. - Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013
Modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 2010/R din data de 06.11.2013
Accident de munca/accident de traseu - Decizie nr. 2092/R din data de 25.11.2013
Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe - Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat. - Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013