InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Contestatie la executare formulata de sotul debitorului urmarit si care vizeaza intreaga executare ,pornita in temeiul OG.92/2003 republicata.

(Decizie nr. 67 din data de 25.03.2010 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Contestatie la executare   formulata  de sotul debitorului urmarit si care  vizeaza intreaga executare ,pornita  in temeiul OG.92/2003 republicata.
La data de 08.02.2008 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 1079/311/2008 contestatia la executare formulata de catre contestatoarea debitoare S M in contradictoriu cu intimatii A F P a M S si cu S G impotriva executarii silite insasi pornita in dosarul de executare nr. 2670/22.06.2006 de catre A F P S, precum si impotriva publicatiei de vanzare nr. 2446/28.01.2008, solicitandu-se anularea tuturor formelor de executare efectuate in acest dosar, inclusiv a publicatiei de vanzare mentionate.
Totodata, s-a solicitat suspendarea executarii silite pornite de A.F.P. Slatina in dosarul nr. 2670/2006 pana la solutionarea prezentei contestatii.
In motivarea in fapt a cererii contestatorul debitor a aratat ca prin publicatia de vanzare nr. 2446/28.01.2008 A F P S a scos la vanzare prin licitatie publica apartamentul situat in municipiul Slatina, str. Aleea Rozelor, bl. FB 18, sc. B, ap. 5, jud. Olt, aflat in coproprietatea devalmasa a contestatoarei si a sotului sau S G.
In continuare contestatoarea a arataat ca nu a avut calitatea de debitoare fata de creditorul AFP Slatina, care este un creditor personal al sotului sau S G, precum si faptul ca imobilul care este executat silit a fost dobandit in timpul casatoriei cu debitorul S G.
Astfel, a aratat contestatoarea ca in cauza de fata sunt aplicabile prevederile art. 154 din Codul de procedura fiscala coroborate cu art. 493 C.proc.civ., respectiv actele de executare urmeaza sa se intinda numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar ori asupra sultei.
Asadar, a aratat contestatoarea, toate actele de executare sunt lovite de nulitate absoluta, deoarece sunt executate silit si bunurile unei persoane care nu are calitatea de debitor. A mai aratat ca executarea silita si publicatia atacata a fost efectuata si cu nerespectarea dispoz. art. 154 alin.3 din C.proc.fiscala, care interzice expres si imperativ executarea silita asupra spatiului minim de locuit al debitorului si familiei sale stabilit in conformitate cu normele legale in vigoare, astfel incat si din acest punct de vedere executarea este lovita de nulitate absoluta.
In drept cererea a fost intemeiata pe dispoz. art. 493 din Codul de procedura civila, art. 154 alin. 1 si 3 si art. 172 si urm. C.proc.fiscala.
In sustinerea cererii contestatorul debitor a anexat in copie anunt privind vanzarea pentru bunuri imobile nr. 2446/28.01.2008, contract de vanzare-cumparare in rate din 28.01.1992, certificat de casatorie a contestatoarei si carte de identitate a contestatoarei.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
La data de 14.03.2008 a fost inregistrata intampinarea intimatei AFP, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei, precum si exceptia autoritatii de lucru judecat, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neintemeiata.

In motivarea intampinarii, intimata a aratat, in esenta, ca s-a pornit executare silita impotriva debitorului S G, intocmindu-se dosarul de executare nr. 2670/22.06.2006, pentru un debit pe care acesta il are fata de intimat.
Arata ca sustinerile contestatoarei sunt neintemeiate si nu pot duce la anularea actelor de executare, deoarece dispoz. art. 154 al. 3 din OG 92/2003 nu sunt aplicabile in speta, dat fiind faptul ca executarea silita s-a pornit pentru stingerea unei creante fiscale rezultate din savarsirea unei infractiuni, iar potrivit art. 154 alin. 4 din O.G 92/2003 dispozitiile alin. 3 nu sunt aplicabile in acest ultim caz.
 La intampinare intimata a anexat in copie dosarul de executare nr. 260/22.06.2006 intocmit de A F P S cuprinzand titlul executoriu, procese verbale de sechestru, somatii, adrese, raport de evaluare; proces verbal de adjudecare a imobilului de catre adjudecatarul A A L.
In sedinta publica din data de 14.03.2008, contestatoarea a aratat ca renunta la judecarea cererii privind suspendarea executarii silite si totodata a solicitat a fi introdus in cauza numitul A A L in calitate de adjudecatar.
Instanta a luat act de renuntarea cererii de suspendare si a dispus introducerea in cauza in calitate de adjudecatar a numitului A A L.
La dosar au mai fost depuse sentinta civila nr. 5801/08.11.2006 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 8089/2006.
Prin sentinta civila nr. 2547/11.04.2008 instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei S M ca neintemeiata si a admis contestatia la executare, dispunand anularea formelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. 2670/22.06.2008.
Impotriva acestei sentinte adjudecatarul A A L a formulat apel, ce a fost admis  prin decizia nr. 193/17.06.2008, a fost casata sentinta civila si trimisa cauza spre rejudecare. In motivarea deciziei s-a aratat ca nu a fost indeplinita procedura de citare in mod legal cu adjudecatarul A A L.
Ca urmare a casarii, dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 1079.3/311/2008 la data de 12.08.2008, iar instanta a dispus citarea partilor.
La data de 16.09.2008 adjudecatarul A L a depus intampinare, prin care solicita respingerea contestatiei la executare ca neintemeiata, aratand ca executarea s-a efectuat cu respectarea tuturor dispozitiilor legale prevazute de Codul de procedura fiscala, iar el este un cumparator de buna credinta, platind pretul si intrand in posesia bunului prin procesul verbal de adjudecare intocmit in acest dosar de executare. Mai arata ca contestatoarea a mai formulat o contestatie la executare impotriva procesului verbal de sechestru nr. 2670/22.06.2006, iar Judecatoria Slatina a respins contestatia la executare ca neintemeiata prin sentinta civila nr. 5081/08.11.2006 pronuntata in dosarul nr. 8089/2006, in motivarea careia se arata ca nu este impusa conditia prealabila a partajului judiciar in cazul creantelor fiscale care provin din savarsirea de infractiuni. Totodata, mai arata ca potrivit art. 32 lit. d din Codul familiei, in astfel de situatii pentru repararea prejudiciului cauzat de catre unul dintre soti, acestia raspund cu bunurile comune.
La data de 04.11.2008 intimata A F P S a depus precizari prin care arata ca in continuare invoca exceptia autoritatii de lucru judecat si exceptia lipsei calitatii procesuale active ridicate in primul ciclu procesual. La aceeasi data, contestatoarea a depus o cerere de intoarcere a executarii, solicitand ca in temeiul art. 404 ind. 1 si art. 404 ind. 2 alin. 1 si 2 din C. proc.civ. sa se dispuna prin aceeasi hotarare asupra restabilirii situatiei anterioare executarii, in cazul in
 care vor fi desfiintate actele de executare atacate. Totodata, instanta a acordat un termen in vederea incheierii unei tranzactii, la solicitarea partilor.
In sedinta publica din data de 25.11.2008 a respins exceptia nulitatii cererii de intoarcere a executarii pe motivul ca aceasta nu este timbrata in mod legal, ca neintemeiata si a respins exceptia tardivitatii cererii de intoarcere a executarii, ca neintemeiata. Totodata, instanta a pus in discutia partilor si a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei ca neintemeiata si a pus in discutia partilor si a respins exceptia autoritatii de lucru judecat, ca neintemeiata.
In aceeasi sedinta publica, instanta a incuviintat pentru parti proba cu inscrisuri, respectiv cu cele depuse deja la dosarul cauzei.
Prin sentinta civila nr. 7399 din 09.12.2008 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 1079.3/31172008, s-a admis contestatia la executare formulata de catre contestatoarea -tert S M in contradictoriu cu intimata - creditoare A F P - Slatina, intimatul-debitor S G si intimatul adjudecatar A A L.
S-a dispus anularea executarii silite efectuate in dosarul de executare nr. 2670/22.06.2008 intocmit de A F P S.
S-a dispus intoarcerea executarii silite prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.
S-a luat act ca partile nu au solicitat acordarea cheltuielilor de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca prin titlul executoriu reprezentat de Decizia Penala nr. 44 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul nr. 6426/2003, definitiva, numitul S G a fost obligat in solidar alaturi de alti inculpati si alaturi de partile responsabile civilmente la despagubiri civile in cuantum de 6.124.287.995 lei, cu dobanzile legale aferente catre creditorul M F - A Na de A F B.
Acest titlu executoriu a fost transmis catre A.F.P. Slatina in vederea punerii in executare care a format dosarul de executare nr. 2670/22.06.2006.
In cadrul acestei executari A F P S a pornit executarea silita impotriva debitorului S G prin executarea silita asupra imobilului apartinand debitorului situat in municipiul Slatina, str. Aleea Rozelor, bl. FB 18, sc. B, ap. 5., executare ce s-a finalizat cu scoaterea la vanzare silita prin licitatie publica si adjudecarea la data de 28.02.2008 a acestui imobil de catre adjudecatarul A A L ce a dobandit astfel dreptul de proprietate asupra acestui bun.
A mai retinut instanta ca din analiza contractului de vanzare-cumparare in rate incheiat la data de  28.01.1992 coroborat cu certificatul de casatorie si carte de identitate a contestatoarei si cu incheierea nr. 14924/14.07.2006 data de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt rezulta ca apartamentul respectiv a fost dobandit prin cumparare de catre ambii soti Stanciu fiind in proprietatea comuna si devalmasa a acestora.
Potrivit art. art. 154 din C.pr. fiscala - Executarea silita a bunurilor imobile
    (1) Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului. In situatia in care debitorul detine bunuri in proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.

    (2) Executarea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevazute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul
    (3) In cazul debitorului persoana fizica nu poate fi supus executarii silite spatiul minim locuit de debitor si familia sa, stabilit in conformitate cu normele legale in vigoare.
    (4) Dispozitiile alin. (3) nu sunt aplicabile in cazurile in care executarea silita se face pentru stingerea creantelor fiscale rezultate din savarsirea de infractiuni.
Din analiza incheierii nr. 14924/14.07.2006 data de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt rezulta ca cel tarziu la data de 21.07.2006 creditoarea A F P S cunostea faptul ca bunul supus executarii era coproprietate comuna a debitorului cu sotia sa S M, aspect care rezulta din faptul ca in continutul acestei
incheieri se arata ca bunul imobil este coproprietatea celor doi soti,  incheiere ce a fost comunicata si inregistrata la A F Pe S la data de 21.07.2006.
Din analiza textului de lege rezulta cu claritate ca nu se poate porni o executare silita asupra unui bun imobil ce se afla in proprietatea comuna a debitorului cu o alta persoana. Astfel inainte de pornirea executarii silite sau in cursul executarii silite creditorul are dreptul si obligatia de a solicita partajul iar ulterior acestuia de a incepe, respectiv de a continua executarea silita asupra bunului cazut in lotul debitorului la partaj ori asupra sultei primite ce reprezinta cota sa de contributie la dobandirea bunului comun.
A mai retinut instanta ca de asemenea rezulta cu claritate ca dispozitiile alin. 1 al art. 154 se aplica indiferent de provenienta creantei fiscale : din infractiuni, contraventii, impozite, taxe etc., exceptia reprezentand-o doar situatia prevazuta la alin.3 din acelasi text de lege, respectiv se poate porni executarea silita si asupra  spatiului minim locuit de debitor si familia sa, stabilit in conformitate cu normele legale in vigoare in cazurile in care executarea silita se face pentru stingerea creantelor fiscale rezultate din savarsirea de infractiuni.
S-a retinut ca pornirea unei executari silite asupra unui bun comun atrage nulitatea executarii dat fiind faptul ca se incalca dreptul de proprietate al coproprietarului si cu atat mai mult in cazul de fata, deoarece debitorul S G se afla in coproprietate devalmasa cu sotia sa - contestaoarea S M nefiind stabilita  cota ideala din dreptul de proprietate  a fiecaruia dintre soti asupra bunului comun.
Asadar s-a concluzionat ca intreaga executare silita asupra bunului imobil este nula iar toate actele de executare vor fi anulate, inclusiv actul de adjudecare nr. 6231 din data de 28.02.2008 prin care adjudecatarul A A La dobandit bunul imobil suspus executarii. A retinut instanta ca buna credinta a adjudecatarului in sensul ca nu a cunoscut viciile executarii silite nu pot conduce la mentinerea actului de adjudecare ca valabil intocmit deoarece nulitatea absoluta incidenta in acest caz se rasfrange asupra tuturor actelor de executare emise ulterior aparitiei cauzei de nulitate.
Potrivit art. 4041 din C.pr.civ. - In toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.
    Bunurile asupra carora s-a facut executarea se vor restitui celui indreptatit.
    Potrivit art. 4042 din C.pr.civ - In cazul in care instanta judecatoreasca a desfiintat titlul executoriu sau actele de executare, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeasi hotarare, si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii.
Avand in vedere aceste dispozitii legale, precum si faptul ca instanta a anulat executarea silita, s-a admis cererea contestatoarei de intoarcere a executarii silite in sensul reintrarii bunului imobil in proprietate comuna a sotilor Stanciu.
S-a luat act de faptul ca partile nu au solicitat acordarea cheltuielilor de judecata.
Impotriva acestei sentinte au declarat apel creditoarea A F P  S si apelantul intimat A A L, considerand-o netemeinica si nelegala .
In motivare , AFP Slatina a aratat ca in mod eronat au fost respinse exceptia netimbrarii cererii de intoarcere a executarii fata de prevederile art. 146/1997, exceptia tardivitatii cererii de intoarcere a executarii silite fata de prevederile art. 132 cod pr civila,  exceptia autoritatii de lucru judecat fata de existenta sentintei civile nr. 5081 din 08.11.2006 pronuntata de Judecatoria
Slatina, contestatia la executare asupra publicatiei de vanzare este lipsita de obiect avand in vedere ca aceasta si-a produs efectele la data de 28.02.2008, instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti dispunand anularea executarii mai ales prin prisma faptului ca se respinsese contestatia la executare impotriva procesului verbal de sechestru , instanta nu s-a pronuntat asupra inadmisibilitatii contestatiei la executare ce vizeaza procesul verbal de licitatie si de adjudecare.
S-a mai aratat faptul ca instanta de fond in mod eronat a considerat ca nu se poate porni o executare silita asupra unui bun imobil ce se afla in proprietatea comuna a debitorului cu o alta persoana, aceasta consideratie fiind rasturnata chiar de sentinta civila nr. 5081 din 08.11.2006 pronuntata de Judecatoria Slatina.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 304 pct.8 si 9 si art. 304/1 cod pr civila.
In motivarea apelului formulat , apelantul A A L a aratat ca instanta a dispus anularea executarii intr-un alt dosar de executare , respectiv din 2008 , desi contestatoarea a cerut anularea formelor de executare efectuate in dos.nr. 2670/22.06.2006 , nu a precizat modul in care se face intoarcerea executarii.
In drept, au fost invocate dispoz.art. 282 si urm. cod pr civila.
Intimata S M a formulat intampinare solicitand respingerea apelurilor ca nefondate .
In motivare s-a aratat ca respingerea unei exceptii de netimbrare nu poate fi motiv de apel sau recurs , in mod corect s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active fata de prevederile art. 401 cod pr civila si art. 173 din codul de procedura fiscala, nu opereaza autoritatea de lucru judecat intrucat obiectul sentintei nr. 5081 din 08.11.2006 pronuntata de Judecatoria Slatina viza doar procesul verbal de sechestru din data de 22.06.2006 .
S-a mai invederat faptul ca imobilul supus executarii nu era proprietatea exclusiva a debitorului, ci era bun comun dobandit in timpul casatoriei, astfel ca erau incidente dispoz.art. 154 alin. 1 din OG nr. 92/2003 Rep.
Referitor la cererea de intoarcere a executarii, s-a aratat ca aceasta se poate face pana la pronuntarea unei hotarari pe fond ori prin actiune separata , iar critica privind depasirea atributiilor puterii judecatoresti este neintemeiata , nefiind nici motivata, la fel ca si cea privind lipsa de obiect a contestatiei impotriva anuntului de vanzare.
A fost depusa la dosar sentinta civila nr. 3495 din 06.07.2006 pronuntata de Judecatoria Slatina.
Prin decizia civila nr. 116 din 09.04.2009,pronuntata de Tribunalul Olt , au fost respinse ca nefondate apelurile formulate, prin decizia civila nr. 1203 din 02.11.2009 pronuntata de Curtea de Apel Craiova ,fiind admis recursul declarat de AFP Slatina , casata decizia si trimisa cauza spre rejudecare la Tribunalul Olt, retinandu-se ca instanta nu s-a pronuntat asupra exceptiei tardivitatii si exceptiei inadmisibilitatii contestatiei , nu a analizat in mod corespunzator exceptia privind timbrajul cererii de intoarcere a executarii silite si nici a autoritatii de lucru judecat, contestatia trebuind a fi examinata prin prisma dispozitiilor OG nr. 92/2003.
Cauza a fost reinregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3981/104/2009.
Apelantii au depus concluzii scrise, reiterand sustinerile din cererile de apel, precum si practica judiciara.
         Analizand sentinta apelata prin prisma criticilor formulate, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 399 alin. 1 cod pr civila, impotriva executarii silite precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare, art. 401 alin. 2 cod pr civila reglementand si termenul in  care o terta persoana care pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate formula contestatie.
Aceasta reglementare deschide astfel posibilitatea atacarii atat a executarii silite, cat si a unor acte de executare , nu numai de partile direct implicate in procedura executionala , cat si de alte persoane , straine de aceasta , dar care sunt vatamate in drepturile lor sau direct interesate , cum este cazul contestatoarei din cauza care nu a fost obligata la nicio prestatie prin decizia penala nr. 44 pronuntata Curtea de Apel Ploiesti in dosarul nr. 6426/2003 care constituie titlu executoriu, fiind insa interesata in cauza data fiind imprejurarea ca executarea silita a vizat un bun comun , dobandit in timpul casatoriei cu debitorul S G, astfel cum rezulta din contractul de vanzare-cumparare incheiat la data de 28.01.1992 coroborat cu certificatul de casatorie , cartea de identitate a contestatoarei si incheierea nr. 14924 din 14.07.2006 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt, considerente pentru care se apreciaza ca in mod corect instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active invocate.
In ceea ce priveste exceptia autoritatii de lucru judecat, se constata, de asemenea, ca instanta a respins-o in mod intemeiat, nefiind indeplinite in cauza dispoz.art. 1201 cod civil.
Potrivit acestui text, este lucru judecat atunci cand a doua cerere in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta de ele si in contra lor in aceeasi calitate.
In acest context, se retine ca exceptia a fost raportata la sentinta civila nr. 5081 din data de 08.11.2006 pronuntata de Judecatoria Slatina prin care a fost respinsa contestatia la executare silita promovata de contestatoarea din prezenta in contradictoriu cu intimatii S G si AFP Slatina , fiind astfel regasita o identitate partiala in privinta persoanelor care au figurat in procesul anterior,precum si o identitate a cauzei celor doua actiuni, respectiv urmarirea unui bun comun.
             Insa,  lipseste conditia referitoare la identitatea de obiect, cum corect a apreciat instanta de fond in conditiile in care in procesul finalizat cu pronuntarea sentintei civile nr. 5081/08.11.2006 instanta a avut de analizat legalitatea intocmirii procesului verbal de sechestru incheiat la data de 22.06.2006, in timp ce prezenta cauza are ca obiect anularea executarii silite insasi .
Si exceptia tardivitatii formularii cererii de intoarcere a executarii invocata de intimata AFP Slatina a primit o rezolvare corecta de instanta de fond, prin prisma dispozitiilor legale incidente in cauza.
Astfel, articolul 132 cod pr civila, prevede intr-adevar ca, la prima zi de infatisare, instanta va putea da reclamantului un termen pentru intregirea sau modificarea cererii , precum si a propune noi dovezi , depasirea acestuia fiind sanctionata cu decaderea partii daca adversarul se opune  insa, in cauza,  cererea modificatoare a fost formulata la data de 04.11.2008 in urma casarii cu trimitere in vederea rejudecarii si cand procesul se reia in integralitate , astfel incat se pot formula cereri noi , nefiind depasita nici prima zi de infatisare in acest cadru procesual in conditiile in care la termenul din data de 26.08.2008 au fost incuviintate cererile de amanare formulate de parti, la fel ca si la termenul din data de 16.09.2008, amanarea cauzei fiind determinata la termenele din data de 07.10.2008 si 04.11.2008 de cererea contestatoarei in vederea incheierii unei tranzactii.
Concluzia corectei rezolvari de catre instanta de fond se impune si in privinta exceptiei netimbrarii cererii de intoarcere a executarii silite fata de dispozitiile Legii nr. 146/1997, incidente in acest cadru.
Potrivit art. 14 din actul normativ susmentionat , cand o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciar de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere in parte, dupa natura lui, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel.
In speta, nu se poate constata o finalitate diferita a cererii de intoarcere a executarii silite fata de cererea avand ca obiect anularea executarii silite, finalitatea urmarita fiind identica , respectiv intoarcerea imobilului supus executarii silite in patrimoniul contestatoarei , neputandu-se conchide ca aceasta ar fi urmarit doar lipsirea de efect a unor acte de executare , desfiintarea acestora fara a se urmari si redobandirea bunului.
Concluzia netimbrarii separate a acestei cereri se impune si din analiza articolului 2 din Legea nr. 146/1997 care prevede scutirea de taxa de timbru a cererii privind repunerea in situatia anterioara daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, intentia legiuitorului fiind asadar de a da posibilitatea partii sa obtina o solutionare integrala a pretentiei sale in conditiile in care investeste instanta cu o cerere care tinde la intoarcerea unui bun in patrimoniul sau prin desfiintarea actului ce a transferat temporar sau definitiv dreptul sau , interpretare ce se impune si in situatia contestatiei la executare silita in care se formuleaza cerere de intoarcere a executarii in acelasi dosar.
Nici exceptia inadmisibilitatii contestatiei cu privire la procesul verbal de licitatie si actul de adjudecare nu poate fi apreciata ca intemeiata, urmand a fi respinsa ca atare, fiind si in aceasta situatie aplicabile considerentele expuse cu privire la respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale active , articolele 399 si 401 cod pr civila dand posibilitatea formularii unei contestatiei de catre terti

impotriva unor acte de executare pretins vatamatoare, calea procedurala fiind determinata chiar de lege.
De asemenea, nu se poate retine ca lipseste obiectul in privinta anuntului de vanzare nr. 2446 din 28.01.2008 , cum intimata AFP pretinde, avand in vedere ca acesta nu a facut obiectul analizei nici unei instante care sa fi pronuntat o solutie de anulare a actului de executare , imprejurarea ca existenta sa a fost urmata de actele care in mod firesc trebuiau sa ii succeada neducand la concluzia intimatei.
Pe fond, se retine ca atat art. 399 cod pr civila cat si art. 404 cod pr civila, disting intre caile prin care se poate obtine respectarea drepturilor persoanelor implicate direct in procedura de executare silita , precum si a tertilor , reglementand posibilitatea acestora de a formula atat contestatii prin care sa poata obtine chiar anularea executarii silite, cat si contestatii prin care sa poata obtine anularea unor acte de executare silita,privite in mod de sine statator.
Astfel, articolul 399 alin. 1 cod pr civila prevede ca se poate formula contestatie atat impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare , articolul 404 cod pr civila impunand instantei ca ,in masura in care admite contestatia la executare, sa anuleze actul de executare contestat , sa dispuna indreptarea acestuia, sa dispuna anularea ori incetarea executarii insasi.
Asa fiind, partile isi pot limita obiectul contestatiei in functie de interesul pe care il au si de vatamarea pe care o pretind, ori la intreaga executare silita, ori la un act apreciat ca nelegal.
In cauza, contestatoarea a preferat sa investeasca instanta printr-o contestatie la executare impotriva executarii silite insasi , cum rezulta din cererea introductiva de instanta , motivand in fapt solicitarea sa prin urmarirea unui bun comun, limitand asadar obiectul de analiza la nelegalitatea chiar a executarii silite.
Aceasta solicitare nu poate fi insa primita, caci in caz contrar ar trebui sa se ajunga la concluzia ca in mod incorect s-a pornit executarea silita impotriva debitorului , sotul sau , imprejurare ce nu poate fi retinuta, avand in vedere ca acesta are calitatea de debitor cata vreme nu achita debitul pentru care s-a pornit executarea silita, fiind normal ca organele de executare sa declanseze procedura impotriva sa, in temeiul OG nr. 92/2003 R.
De altfel, aceasta situatie a fost intuita de instanta de fond atunci cand a respins exceptia autoritatii de lucru judecat pentru lipsa identitatii obiectului ce formeaza prezenta cauza fata de cel care a format obiectul cauzei definitivata prin pronuntarea sentintei civile nr. 5081/08.11.2006, de catre Judecatoria Slatina, omitand insa sa dea aceasta relevanta si cand a avut de solutionat fondul cauzei.
Este de precizat astfel ca posibilitatea contestarii executarii silite este oferita si tertelor persoane in sarcina carora nu s-a instituit nici o obligatie pe care sa trebuiasca sa o execute de buna voie, cum ar fi situatia in care partea dintr-un proces a fost obligata la predarea unui bun ce face obiectul dreptului de proprietate al unui tert si care astfel are tot interesul sa opreasca executarea silita, insa nu aceasta este situatia in cauza , cum s-a aratat, sotul contestatoarei avand calitatea de debitor, executarea silita fiind pornita in vederea recuperarii sumelor pe care le datoreaza, fara a fi obligat la predarea imobilului la a carui valorificare s-a procedat tocmai datorita atitudinii sale culpabile.
          Tocmai de aceea, in astfel de situatii, codul de procedura civila pune la indemana tertului posibilitatea atacarii separate a actelor vatamatoare , reglementand in mod distinct termenul in care acesta poate introduce contestatie la executare fata de cel pus la dispozitie partilor, anume in 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului, conform art. 401 alin. 2 cod pr civila, abia atunci fiind identificata si vatamarea produsa si aparand si interesul formularii contestatiei.
Si aceasta spre deosebire de termenele prevazute in alineatul 1 al articolului 401 cod pr civila, aplicabile partilor si nu tertului, in alte cuvinte , nu se vede motivul pentru care legiuitorul s-ar fi abatut de la prevederile acestui alineat si ar fi reglementat un termen separat pentru introducerea contestatiei de catre un tert care pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit.
Cum, pentru motivele susaratate, se apreciaza ca in calitatea sa de tert , contestatoarea nu poate solicita anularea intregii executari decat cu negarea dreptului organelor de executare de a recupera debitul, nemodificandu-si nici cererea de chemare in judecata in sensul atacarii separate a actului de adjudecare care a avut ca efect scoaterea bunului din patrimoniul sau, anularea actelor de executare fiind solicitata doar ca o consecinta a admiterii contestatiei formulate si cu caracter general, fara individualizarea actelor considerate ca fiind prejudiciabile, urmeaza a fi admise apelurile declarate si , in temeiul art. 296 cod pr civila, schimbata sentinta in sensul respingerii contestatiei la executare ca neintemeiata si respingerii exceptiilor inadmisibilitatii privind procesul verbal de licitatie si de adjudecare, ca neintemeiate.
Data publicarii pe portal : 16.04.2010
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013