InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

stabilire rang creanta

(Sentinta civila nr. 25 din data de 20.01.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Faliment | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin cererea inregistrata sub nr. 4050/104/2013/a1, creditoarea Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA- IFN (F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN) Bucuresti, a formulat contestatie la tabelul preliminar al creantelor asupra patrimoniului debitoarei S.C. X S.R.L. intocmit de  catre lichidatorul judiciar FISCAL GROUP IPURL Slatina, avand in vedere faptul ca societatea  a fost inscrisa cu o creanta chirografara, respectiv in baza art. 123, pct.7, din Legea 85/2006, in ceea ce priveste rangul de prioritate, iar Finantatorul BRD -  GSG SA - Sucursala Slatina, in categoria creantelor garantate in baza art. 121 din Legea 85/2006, solicitand sa se dispuna modificarea Tabelului, in sensul inscrierii creantei in categoria creantelor garantate cu acelasi rang de prioritate si avand acelasi temei legal ca si cel al BRD - GSG S.A.
 In motivarea contestatiei creditoarea arata ca are ca activitate principala "emiterea de garantii si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la banci sau din alte surse", clasa CAEN 6492, incheind conventii cadru de colaborare cu majoritatea societatilor bancare care activeaza in sistemul bancar romanesc, prin care s-au stabilit conditiile acordarii de garantii financiare individuale pentru garantarea creditelor contractate de acei clienti ai bancilor care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in acest sens intervenind Conventia pentru garantii exprese, irevocabile si neconditionate nr. 97/08.12.2008,  incheiata cu BRD -GSG S.A. prin Sucursala Slatina, asa cum a fost modificata si completata ulterior (depusa la dosarul cauzei), avand ca obiect garantarea de catre societatea a finantarilor individuale acordate de catre Finantator beneficiarilor de finantare (intreprinderi mici si mijlocii), in limita unui plafon de garantare aprobat si in termenii notificarilor de incadrare in plafonul de garantare, confirmate de subscrisa creditoare.
Prin Scrisoarea de garantare nr. 382/17.06.2011 (depusa la dosarul cauzei), F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN a acordat in favoarea BRD -GSG S.A. prin Sucursala Slatina, o garantie financiara in limita sumei maxime de 301.334,27 RON, reprezentand 10,6667% din Contractul de credit nr. 83/14.05.2009, cu toate modificarile si completarile ulterioare, incheiate intre Finantator si beneficiarul de finantare S.C. Z S.A. si, deoarece impotriva beneficiarului de finantare SC Z SA a fost deschisa procedura insolventei in dosarul nr. 2075/104/2011 aflat pe rolul Tribunalului Olt, Finantatorul a transmis o cerere de plata a garantiei asumate prin Scrisoarea de garantare nr. 382/17.06.2011, prin ordinul de plata nr. 1764/05.06.2013 ( depus la dosarul cauzei), achitand suma de 301.334,27 RON, aferenta Scrisorii de garantare nr. 382/17.06.2011.
Se precizeaza in acest sens, ca pentru garantarea creditului acordat de catre BRD - GSG SA debitoarei S.C. Z S.R.L. prin contractul de credit nr. 83/14.05.2009 cu modificarile si completarile ulterioare, SC X COM SRL, a constituit prin contractul de ipoteca autentificat sub nr. 2319/07.11.2011, o ipoteca de rang I asupra imobilului constand in teren intravilan in suprafata de 4998,96 mp. impreuna cu constructiile CI- depozit in suprafata construita de 98 mp situat in Slatina, str. Milcov, nr. 8, judetul Olt, imobil inscris in CF nr. 50515 a localitatii Slatina, cu nr. cadastral 2454 iar prin cererea inregistrata sub nr. 23332/01.10.2013, creditoarea F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN a solicitat inscrierea creantei sale in tabelului creantelor SC X SRL, cu o creanta pura si simpla garanta in suma de 301.334,27 lei reprezentand plata garantiei constituita in favoarea BRD - GSG SA - Sucursala Slatina in temeiul Scrisorii de garantare nr. 382/17.06.2011 (depusa la dosarul cauzei), emisa in baza prevederilor Conventiei pentru garantii exprese, irevocabile si neconditionate nr. 97/08.12.2008. asa cum a fost modificata si completata ulterior, temeiul cererii de inscriere a creantei reprezentandu-l SUBROGATIA DE DREPT, in drepturile, actiunile, privilegiile sau ipotecile BRD - GSG SA impotriva S.C. X S.R.L. ce izvorasc din contractul de credit nr. 83/14.05.2009 cu modificarile ulterioare incheiat intre banca si debitoare.
Prin plata garantiei, se subroga de drept (in limita platii efectuate) in drepturile, actiunile, privilegiile sau garantiile reale mobiliare si imobiliare ale BRD - GSG SA - Sucursala Slatina, impotriva S.C. X S.R.L. in calitatea sa de garant ipotecar al SC Z S.R.L, Lichidatorul  judiciar inscriind in mod eronat in Tabelul creantelor, caracterul de creanta chirografara in loc de creanta garantata, in limitele platii garantiei in suma de 301.334.27 lei (OP nr. 1764/05.06.2013 depus la dosarul cauzei) intrucat creditoarea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN a dobandit, prin efectul legii, aceleasi drepturi ca si Banca, asupra creantei si accesoriilor sale ce izvorasc din contractul de credit si a contractelor de garantare accesorii acestuia.
 In  drept, au fost invocate dispozitiile art. 73 alin 1 si alin 2 din Legea nr. 85/2006, dispozitiile Noului Cod civil.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt pentru Directia Regionala a Finantelor Publice Craiova, in numele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, reprezentant legal al Statului Roman, a formulat de asemenea contestatie  la Tabelul preliminar al creantelor aratand ca in mod nejustificat Lichidatorul  judiciar Fiscal Group IPURL a considerat tardiv formulata cererea de inscriere la masa credala si nu a inscris in Tabel si suma de 12.023 lei  precizand ca s-a inscris initial la masa credala la suma de  56.552 lei conform titlului executoriu nr. 199/19.09.2013, suma acceptata si inscrisa in Tabelul creantelor iar ulterior a comunicat Tribunalului Olt documente doveditoare referitoare si la debitul de 12.023 lei reprezentand TVA si impozitul pe profit, solicitand completarea tabelul creantelor si cu aceasta suma, aceasta rezultand din deciziile de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr. 16663/17.10.2013 respectiv obligatii suplimentare in suma de 633 lei si 11.390 lei.
Precizeaza creditoarea ca aceste decizii de impunere din oficiu reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.
Lichidatorul  judiciar Fiscal Group IPURL a depus la dosar punct de vedere fata de contestatia FNGCIMM SA - IFM solicitand respingerea acesteia ca neintemeiate cu motivarea ca nun pot fi primite criticile creditoarei  contestatoare intrucat subrogatia consta in inlocuirea creditorului dintr-un raport juridic obligational cu o alta persoana care, platind datoria debitorului, devine creditor al acestuia din  urma, dobandind toate drepturile creditorului platit, din reglementarile legale rezultand ca situatia acestei creditoare nu poate fi calificata ca o subrogatie de drept, ea fiind cu totul o alta situatie, aratandu-se de asemenea ca debitoarea in insolventa SC X COM SRL nu a fost beneficiarul vreunui imprumut bancar acordat de BRD GSG SA, aceasta fiind o terta persoana juridica ce a garantat conform contractului de ipoteca autentificat sub nr. 2319/07.11.2011, parte din creditul acordat de banca respectiva, creditoarea FNGCIMM SA - IFN nefiind semnatar al respectivului contract de ipoteca.
Fata de contestatia creditoarei Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt, Lichidatorul judiciar a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea acesteia ca neintemeiata cu motivarea ca deciziile de impunere din oficiu pentru care s-a solicitat inscrierea creantei suplimentare in suma de 12.023 lei, au fost desfiintate ulterior, asa cum  rezulta din adresa nr. 27969/27.11.2013.
La data de 20.01.2014, creditoarea A.J.F.P. Olt a depus la dosar adresa nr., 1744/15.01.2014 prin care invedereaza faptul ca a ramas fara obiect contestatia formulata fata de Tabelul credal al creantelor intrucat deciziile prin care au fost stabilite obligatiile suplimentare in cuantum de 633 lei si respectiv 11390 lei au fost desfiintate ca urmare a faptului ca Lichidatorul  judiciar Fiscal Group IPURL a depus in data de 25.11.2013  declaratiile/decontul de TVA aferente lunii in care au fost emise deciziile respective.
Analizand contestatia formulata de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA- IFN (F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN), in raport de dispozitiile legale, judecatorul sindic constata ca aceasta este intemeiata.
Intre aceasta creditoare si BRD GSG SA a intervenit conventia pentru garantii exprese, irevocabile si neconditionate nr. 97/08.12.2008, modificata si completata ulterior, avand ca obiect garantarea finantarilor individuale acordate de catre Finantator (Banca) beneficiarilor de finantare (Intreprinderi mici si mijlocii) in limita unui plafon de garantare aprobat si conform acestei conventii, prin scrisoarea de garantare nr. 382/17.06.2011 a acordat in favoarea bancii o garantie financiara in limita sumei maxime de 301.334,27 lei reprezentand 10,6667% din Contractul de credit nr. 83/14.05.2009 incheiat intre  Finantator si beneficiar SC Z SA si intrucat aceasta societate nu a restituit creditul iar fata de ea a fost deschisa procedura insolventei in dosarul nr. 2075/104/2011 pe rolul Tribunalului Olt, Finantatorul a transmis o cerere de plata a garantiei asumate prin Scrisoarea de garantare iar prin Ordinul de plata nr. 1764/05.06.2013 creditoarea contestatoare a achitat suma aferenta respectivei scrisori de garantare - 301.334,27 lei.
Pe de alta parte, se constata ca pentru garantarea creditului acordat de BRD GSG SA catre SC Z SRL prin contractul de credit 83/14.05.2009, debitoarea in insolventa SC X COM SRL a constituit o ipoteca de rang intai asupra imobilului constand in teren intravilan in suprafata de 4998,96 m.p. impreuna cu constructiile C1-depozit in suprafata de 98 m.p. situat in Slatina, str. Milcov nr. 8, prin contractul de ipoteca autentificat sub nr. 2319/07.11.2011.
           In temeiul conventiilor legale incheiate si conform dispoz. art. 1670 Cod civil potrivit carora "cautionarul  care a platit datoria intra in dreptul ce avea creditorul datornicului", dupa plata sumei de 301.334,27 lei, de catre creditoarea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, aceasta se subroga in toate drepturile pe care le are BRD GSG SA  asupra  debitoarei potrivit contractului de ipoteca aferent contractului de credit nr. 83/14.05.2009, inclusiv a garantiilor constituite pentru creditorul respectiv, aceasta creditoare (F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN) dobandind aceleasi drepturi ca si BRD GSG SA asupra creantei si accesoriilor sale ce izvorasc din contractul de credit si contractul de garantare a acestuia.
  In Tabelul preliminar al creantelor debitoarei SC X COM SRL, creanta creditoarei BRD GSG SA in cuantum de 3.028.437,45 lei a fost inscrisa in categoria creantelor garantate, conform art. 121 din Legea nr. 85/2006 in timp ce creanta creditoarei F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN in cuantum de 301.334,27 lei a fost inscrisa in mod eronat in categoria creantelor chirografare, desi creditoarea solicitase inscrierea creantei in categoria creantelor garantate, aratand izvorul creantei si depunand documentele care dovedesc caracterul de creanta garantata.
Potrivit art. 3 pct. 9 din Legea nr. 85/2006, creantele garantate sunt creantelor persoanelor care beneficiaza de o garantie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garantiilor reale.
In cauza de fata se constata ca SC X COM SRL are calitatea de tert garant fata de BRD GSG SA - beneficiara a garantiilor reale constituite prin ipoteca asupra bunurilor acestei debitoare si intrucat creditoarea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN a achitat o parte a datoriilor debitoarei principale (SC Z SRL), s-a subrogat in drepturile bancii, atat cu privire la suma cat si cu privire la garantiile constituite in vederea restituirii acestei sume, respectiv ipotecii constituite asupra bunurilor imobile.
Cata vreme creanta BRD GSG SA are caracterul unei creante garantate, caracter dat de contractul de ipoteca asupra bunurilor apartinand  debitoarei SC X COM SRL si creanta F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN (care a achitat o parte din credit conform Scrisorii de garantare) are acelasi caracter de creanta garantata, neputand fi retinute sustinerile Lichidatorul ui judiciar privind faptul ca debitoarea SC X COM SRL nu a incheiat nici o conventie cu F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, aceasta nefiind parte in contractul de ipoteca, obligatiile debitoarei fata de aceasta creditoare izvorand din dispozitiile legale anterior mentionate, privind subrogatia.
Avand in vedere considerentele la expuse, se va admite contestatia creditoarei F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN si se va dispune inscrierea creantei de 301334,27 lei ca si creanta garantata, urmand a se respinge contestatia creditoarei AJFP Olt, ca ramasa fara obiec
Data publicarii pe portal:04.02.2014
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006