InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CONT.ADM: Taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule. Reglementare interna: Legea nr.9/2012. Jurisprudenta CJUE. Dobanda legala. Incidenta dispozitiilor OG nr.13/2011

(Hotarare nr. 6 din data de 24.07.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

CONT.ADM: Taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.  Reglementare interna: Legea nr.9/2012. Jurisprudenta CJUE. Dobanda legala. Incidenta dispozitiilor OG nr.13/2011 1.) - Obiectul actiunii
Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr.8220/114/2012 din 27.12.2012, reclamantul C. I. a chemat in judecata pe paratele:  DGFP Buzau si   AFM Bucuresti, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna: a) obligarea paratelor in solidar la restituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule in cuantum de 9609 lei achitata pentru un autovehicul  achizitionat dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si  b) la plata in solidar a dobanzii legale, calculata de la data efectuarii platii pana la data restituirii ei integrale, cu cheltuieli de judecata .
2.) - Motivarea actiunii
2.1.) In fapt,  reclamantul a invederat ca in baza certificatului de proprietate din data de 19.09.2011, a achizitionat un autovehicul de provenienta dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene: marca Audi, tip A6 numar de identificare X,  an de fabricatie 2008, inmatriculat pentru prima data la 27.02.2008, pentru care a achitat o taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule in cuantum de 9609 lei, impusa in temeiul dispozitiilor  Legii nr.9/2012 . Considera ca taxa achitata contravine normelor Tratatului privind functionarea  Comunitatii Europene,  care prevaleaza asupra dreptului national, astfel ca se impune restituirea acestei sume.
2.2) In drept, reclamantul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 148 din Constitutia Romaniei, paragraful 110 ( ex articolul 90) din Tratatul privind functionarea Comunitatii Europene si prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
3.) Probe
3.1.) - In sprijinul sustinerilor formulate prin actiunea introductiva, reclamantul  a depus la dosar : actul de proprietate al autovehiculului (certificatului de proprietate:  filele 12,16), certificat de inmatriculare a autovehiculului cu care se atesta si data primei inmatriculari ( filele 18), cartea de identitate a autovehiculului ( fila 14),  decizia de calcul a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ( fila 9), chitanta privind plata taxei pentru emisiile poluante (fila 8) si dovada efectuarii procedurii instituite la art.117 alin.1 lit.d) din Codul de procedura fiscala (fila 10-11).
3.2.) - Paratii nu au solicitat administrarea de probe .
4.) - Intampinarea
4.1.) - Citata la cererea reclamantului, DGFP Judet Buzau a formulat intampinare in temeiul prevederilor  art.115-118 din Codul de procedura civila invocand exceptia lipsei calitatii sale procesual pasive (filele 22-23).
4.2.) - Urmare admiterii exceptiei lipsei calitatii procesual pasive invocata de DGFP Buzau, la termenul de judecata din 08.04.2013 a fost introdusa in proces parata Administratia Finantelor Publice a Municipiului Rm.Sarat (denumita in continuare AFPM Rm.Sarat): fila 26.
4.3.) - Citata legal, parata AFPM Rm.Sarat (denumita in continuare AFPM Rm.Sarat) nu  a formulat intampinare in cauza.
4.4.) Citata legal, parata AFM Bucuresti nu  a formulat intampinare in cauza .
 5.) - Analiza . Constatari . Considerente
Examinand cererea formulata de reclamant in raport de actele si lucrarile dosarului si de prevederile legale incidente , tribunalul retine  :
5.1.) - Situatia in fapt dedusa judecatii
5.1.1.) - In baza  certificatului de proprietate din data de 19.09.2011, reclamantul a achizitionat un autovehicul de provenienta dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene: marca Audi, tip A6 numar de identificare X,  an de fabricatie 2008, inmatriculat pentru prima data la 27.02.2008.
5.1.2.) - In vederea inmatricularii autovehiculului  in Romania, reclamantul a fost obligat sa achite o taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule in cuantum de 9609 lei , stabilita in aplicarea dispozitiilor Legii nr.9/2012,  conform deciziei de calcul depusa la fila 7/verso, fiind achitata la Trezoreria Municipiului  Rm.Sarat  in baza chitantei seria TS9  nr.0764684 din 06.12.2012.
5.1.3.) - Anterior formularii actiunii introductive, cu cererea inregistrata sub nr. 24414  din 12.12.2012 la AFPM Rm.Sarat, reclamantul a solicitat restituirea sumei de 9609 lei achitata cu titlu de taxa pentru emisii poluante pentru autovehiculul dobandit  in conditiile expuse.
5.1.4.) - Cu adresa nr.24414  din 13.12.2012, AFPM Rm.Sarat a comunicat reclamantului ca nu i se restituie taxa pentru emisii poluante achitata, intrucat a fost stabilita cu respectarea prevederilor Legii nr.9/2012.
5.1.5.) - Atacand in instanta de contencios administrativ refuzul autoritatii fiscale de a-i restitui  taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule achitata cu incalcarea dispozitiilor  legislatiei comunitare in materie, reclamantul  se considera vatamat in dreptul sau legitim, apreciind ca sunt  indeplinite  conditiile de admisibilitate  a actiunii, prevazute de art.1 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ .
5.2.) - Cadrul juridic . Reglementarea interna
5.2.1.) - Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) si N(1)-N(3), astfel cum sunt definite in art.3 din Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 a fost instituita prin Legea nr.9 din 06.01.2012, care a abrogat prevederile OUG nr. 50/2008 referitoare la taxa pe poluare.
5.2.2.) - Conform art.4 alin.1 lit.a) din Legea nr.9/2012:                 " Obligatia de plata a taxei intervine : a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare", fara ca textul sa faca distinctie intre autovehiculele  produse in Romania si cele produse in afara ei, si nici intre autovehiculele  noi si cele de ocazie.
5.2.3.) - In forma initiala a Legii nr.9/2012, aplicabila in perioada 13 ianuarie 2012 - 30 ianuarie 2012,  la  alineatul 2 al aceluiasi articol se prevede ca: " Obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule , conform Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la data inmatricularii", modul de calcul al taxei fiind stabilit de art.6 .
5.2.4.) - Potrivit art.2 lit.i) din Legea nr.9/2012:" prima transcriere a dreptului de proprietate" inseamna "primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, realizat dupa intrarea in vigoare a prezentei legi".
5.2.5.) Prin OUG nr.1din 30.01.2012, intrata in vigoare la data de 31 ianuarie 2012, s-a prevazut ,  insa, ca dispozitiile art.2 lit.i) si ale art.4 alin. 2 din Legea nr.9/2012 se suspenda pana la data de 31 decembrie 2012, cu consecinta ca taxa pentru emisiile poluante nu se achita cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculelor  de ocazie inmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 2007.
5.3.) - Art.110 ( ex articolul 90 paragraf 1 TCE ) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) , publicat in Jurnalul Oficial la data de 30.03.2010 ( versiune consolidata )
5.3.1.) - Conform prevederilor art.28 din Tratat, versiunea consolidata, Uniunea  este alcatuita dintr-o uniune vamala care reglementeaza ansamblul schimburilor de marfuri si care implica interzicerea  intre statele membre, a taxelor vamale la import si export  si a oricaror taxe  cu efect echivalent, precum si adoptarea unui tarif vamal comun in relatiile cu tari terte.
5.3.2.) - La art.30 si art.31 din Tratat, se dispune in sensul ca intre statele membre sunt interzise taxele vamale la import si la export sau taxele cu efect echivalent. Aceasta interdictie se aplica de   asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. Niciun stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state  membre impozite interne  de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare . De asemenea, niciun stat membru  nu aplica produselor altor state  membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie.
5.3.3.) - Dispozitiile art.110 ( ex articolul 90 paragraf 1 ) din Tratatul Uniunii Europene, versiunea consolidata, prevad ca nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect , produselor nationale similare.
5.4.) - Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene
5.4.1.) - Cauza Costa / Enel ( 1964) : Legea care se indeparteaza de Tratat - un izvor independent  de drept -  nu ar putea sa duca la anularea lui , data fiind natura sa originara si speciala , fara a-l lipsi de caracterul lui de lege comunitara si fara ca baza legala a comunitatii insasi sa fie pusa la indoiala. Decizia a definit si relatia dintre dreptul comunitar si dreptul national al statelor membre , aratand ca dreptul comunitar este o ordine juridica independenta , care are prioritate de aplicare chiar si in fata dreptului national ulterior.
5.4.2.) - Cauza Weigel ( 2004): Obiectul reglementarii comunitare este asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele comunitare in conditiile normale de concurenta , prin eliminarea oricarei forme de protectie care decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre. Prin urmare , scopul acestei reglementari o constituie  interzicerea discriminarii fiscale intre produsele importate si cele similare autohtone.
5.4.3.) - Hotararea din 15 septembrie 2005 , Comisia / Danemarca,         C - 464/02 : Toate autovehiculele comercializate  pe piata unui stat membru sunt " produse nationale " in sensul prevederilor art.110 TFUE, iar cele similare acestora cumparate de pe pietele altor state spre a fi importate in acest stat membru devin " produse concurente " ale celor dintai , in masura in care sunt similare  din punct de vedere al tipului de produs , al caracteristicilor si al uzurii. In contextul asigurarii liberei circulatii a marfurilor si a unui regim vamal nediscriminatoriu , instituirea la nivelul statului membru a unor masuri fiscale de natura sa favorizeze produsele nationale in defavoarea produselor concurente , reprezinta o evidenta incalcare a acestor principii. Prin urmare , statele membre sunt obligate sa se abtina de la instituirea oricaror  masuri de natura sa favorizeze produsele nationale in defavoarea produselor concurente provenite din statele membre .
5.4.4.) - Cauzele reunite C - 290 Nadasdi si C - 333/05 Nemeth / 2006: O taxa care nu este perceputa pentru faptul ca un  autovehicul traverseaza frontiera unui stat membru , ci pentru prima inmatriculare pe teritoriul acestuia , in vederea punerii in circulatie, nu constituie o taxa vamala in sensul art.25 din Tratatul   instituind Comunitatea Europeana, ci face parte din sistemul general de impozitare a bunurilor si trebuie examinata in lumina art.90 din tratat.
5.4.5.) - Hotararea din 18.01.2007 , Brzezinschi, C -313 / 05 , pct.27 : Art.90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana reprezinta in cadrul tratatului o completare a dispozitiilor privind eliminarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent . Aceasta dispozitie are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor  intre statele  membre in conditii normale de concurenta , prin eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre.
5.4.6.) - Hotararea din 20.09.2007, Comisia / Grecia , C - 74/06, pct.24; Ordonanta din 10.12.2007, Kawala, C - 134/07, pct.28; Hotararea din 17.07.2008, Krawczyunski , C - 426/07, pct.31: In materie de impozitare a autovehiculelor de ocazie importate , art.90 din Tratat  vizeaza garantarea neutralitatii depline a impozitelor interne fata de concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele din import.
5.4.7.) - Hotararea pronuntata de CJCE in cauzele reunite C -393/04 si C - 41/05 , Air Liquide Industries Belgium , par.55 : Prevederile art.110 ( ex articolul 90 par.1 ) TFUE interzic , fara exceptii , discriminarea fiscala si orice masura de protectie care poate rezulta prin aplicarea unor taxe sau impozite , intre produsele din statele membre ale comunitatii si cele din productia interna a unui stat membru , in scopul asigurarii respectarii si aplicarii principiului circulatiei marfurilor.
5.4.8.) - Hotararea din 17.07.2008 pronuntata in cauza  Krawczy:          In materia importurilor autovehiculelor de ocazie , art.90  CE urmareste sa garanteze perfecta neutralitate a impozitelor interne , in privinta concurentei dintre produsele importate si cele care se afla deja pe piata nationala.                                 
5.4.9.) - Hotararea din 19.03.2009 , Comisia / Finlanda , C - 10/08, pct.24 : Un sistem de impozitare poate fi considerat compatibil cu art. 90 CE doar daca este stabilit astfel incat sa excluda in toate cazurile posibilitatea  ca produsele importate  sa fie mai aspru taxate decat produsele nationale  si sa nu produca  in nici un caz efecte discriminatorii. Art.90 din Tratat  nu interzice introducerea unui impozit de natura interna, ci numai aplicarea lui discriminatoriu  si numai in masura in care discriminarea afecteaza produsele altor state membre ale Uniunii Europene .
6.) - Compatibilitatea taxei pentru emisiile poluante cu dispozitiile  art.110 din Tratatul privind functionarea Uniunii  Europene TFUE
6.1.) - Ca urmare a incidentei prevederilor OUG nr.1/2012 , data fiind similitudinea dintre taxa pe poluare instituita prin OUG nr.50/2008 si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule instituita prin Legea nr.9/2012 , tribunalul apreciaza ca jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene care interpreteaza articolul 110 TFUE este aplicabila in cauza.
 6.2.) - Examinand compatibilitatea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule reglementata  de Legea nr.9/2012  pentru instituirea taxei pe poluare cu prevederile art.110 din Tratatul privind functionarea Uniunii  Europene ( ex articolul 90 din TCE ) : prin Hotararea preliminara din 7.04.2011 pronuntata in cauza C - 402/09, Tatu s-a statuat in sensul ca "articolul 110 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene trebuie interpretat in sensul ca se instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor  cu ocazia primei inmatriculari  in acest stat membru , daca regimul acestei masuri fiscale  este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie , in statul membru mentionat , a unor vehicule de ocazie cumparate in alte  state membre , fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala ".
6.3.) - Curtea a decis , deci , prin aceasta hotarare preliminara , ca art.110 din Tratatul privind functionarea Uniunii  Europene trebuie interpretat in sensul ca impunerea unei taxe fiscale , taxa pe poluare ,  doar autovehiculelor inmatriculate pentru prima data in Romania dupa intrarea in vigoare a OUG nr.50/2008, desi nediscriminatorie , creeaza un efect protectionist  pe piata, descurajand importul de masini de ocazie fara a descuraja in egala masura si cumpararea de masini de ocazie existente pe piata anterior ordonantei evocate.
6.4.) - In acelasi sens s-a pronuntat Curtea de Justitie a Uniunii Europene prin Hotararea preliminara din 07.07.2011 in cauza C - 263/10 , Nisipeanu v. Romania, la cererea formulata in temeiul art.234 CE de catre Tribunalul Gorj .
6.5.) - Curtea a aratat in considerentele hotararii pronuntate ca articolul 110 TFUE are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta , vizeaza eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea unor impozite interne discriminatorii fata de produsele provenite din alte state membre , interzice fiecarui stat membru sa aplice produselor celorlalte state membre impozite interne mai mari decat cele care se aplica produselor nationale similare, vizeaza garantarea neutralitatii depline a impozitelor interne fata de concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele de import.
7.) - Obligativitatea respectarii dreptului comunitar. Prioritatea dreptului comunitar fata de reglementarile interne
7.1.) - Prin Legea nr.157/2005 , Romania a ratificat Tratatul privind  aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana .
7.2.) - Efectele ratificarii Tratatului sunt reglementate de art.148 alin.2 si 4 din Constitutia Romaniei , conform carora :
" (2) Ca urmare a aderarii , prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu , au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne , cu respectarea prevederilor actului de aderare .
(4) Parlamentul , Presedintele Romaniei , Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din  prevederile alineatului (2) ".
8.) Competenta instantei de a evalua conformitatea legislatiei interne cu dispozitiile din dreptul comunitar si de a da eficienta acestora
8.1.) - Prin Hotararea Curtii de Justitie a Comunitatii Europene din 9 martie 1978 pronuntata in Cauza 106/77 , Administrazione delle Finanze dello Stato c. Simmenthal s-a statuat in sensul ca : " _ judecatorul national insarcinat, potrivit competentei sale , sa aplice dispozitiile dreptului comunitar, are obligatia de a asigura deplina eficacitate a acestor norme , lasand neaplicata , din oficiu daca este necesar , orice dispozitie contrara a legislatiei nationale , chiar ulterioara , fara a solicita sau a astepta eliminarea prealabila a acesteia pe cale legislativa sau prin orice alt procedeu ".
8.2.) - Asadar , in raport de dispozitivul hotararii evocate , instantelor romane le revine obligatia de a asigura realizarea efectului deplin al dreptului comunitar , ele fiind competente sa procedeze la evaluarea conformitatii legislatiei romane cu dispozitiile din dreptul comunitar si sa inlature de la aplicare orice dispozitie contrara a legislatiei nationale .
9.) - Solutia tribunalului
9.1.) - Prin efectul aplicarii directe a dispozitiilor art. 110 paragraf 1 TFUE , instanta este datoare sa constate ca prevederile Legii nr.9/2012  privind instituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule  sunt reglementari contrare, astfel ca nu pot fi retinute ca aplicabile in cauza.
9.2.) - In conditiile in care taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule  ce face obiectul cauzei a fost incasata in baza legislatiei fiscale interne apreciata ca fiind contrara normelor comunitare , tribunalul apreciaza ca este aplicabil principiul consacrat in sensul ca in situatia in care un stat membru a impus sau a aprobat o taxa contrara dreptului comunitar, el este obligat sa restituie taxa perceputa astfel .
9.3.) -Curtea de Justitie a Uniunii Europene a stabilit ferm ca statele membre trebuie sa asigure rambursarea taxelor colectate cu incalcarea prevederilor art.110 din Tratat , cu respectarea principiilor ce guverneaza autonomia procedurala si imbogatirea fara justa cauza, in astfel de cauze putand fi platite si daune pentru pierderile suferite  ( sens in care se  invoca : Cazul nr.68/79 , Hans Just I/S c. Ministère danois des impôts et accises , precum si Cauza conexata C - 290/05 si C - 333/05 Akos Nadasdi si Ilona Nemeth)
9.4.) - In contextul elementelor de fapt si de drept expuse, tribunalul a apreciat ca reclamantul  are dreptul la restituirea integrala a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule  incasata in baza unor dispozitii legale interne contrare normelor comunitare in materie.
9.5.)- Pentru considerentele expuse, prin sentinta nr.2599 din 10.06.2013 s-a admis ca intemeiata actiunea formulata de reclamant in sensul obligarii in solidar a paratelor AFPM Rm.Sarat si AFM Bucuresti la restituirea catre reclamant a sumei de 9609 lei achitata cu titlu de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule  .
9.6.) - Paratele au fost obligate in solidar si la cu  dobanda legala  prevazuta de OG nr. 13/2011, aferenta sumei achitate cu titlu de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculata de la data platii sumei si pana la restituirea integrala a acesteia, in vederea acoperirii prejudiciului cauzat reclamantei, compus din cuantumul taxei si folosul nerealizat , reprezentat de dobanda invocata.
9.7.) - Conform art.274 Cod procedura civila paratele au fost obligate sa plateasca in solidar reclamantului suma de 39,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata (taxe de timbru ).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. fn din data de 20.11.2014
SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. 1497 din data de 03.05.2012
Concursul intre exceptia netimbrarii si exceptia necompetentei. Ordinea de solutionare. - Decizie nr. 315 din data de 09.09.2010
Timbraj. Cai de atac. Modificarea modalitatii de calcul al taxei de timbru datorate in timpul procesului. - Decizie nr. 26/R din data de 09.09.2010
Taxa de timbru. Ajutor social in temeiul Legii nr. 416/2001 - Decizie nr. 174 din data de 13.02.2008
Incidenta concomitenta in cauza a dispozitiilor art. 242 pct. 2 cod procedura civila - Decizie nr. 129 din data de 15.02.2006
Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru - Decizie nr. 1963 din data de 26.09.2005
Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitati pentru plata taxelor judiciare. - Sentinta civila nr. din data de 10.03.2009
Modalitatea de valorificare a dreptului de eliberare a cartilor de identitate - Decizie nr. 142 din data de 14.01.2015
Formularea unei cererii de ajutor public judiciar. Respingerea cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 1661 din data de 11.10.2013
Neindicarea valorii obiectului cererii de chemare in judecata. Anularea cererii ca insuficient timbrata. - Hotarare nr. 12 din data de 16.01.2013
Plata taxei judiciare de timbru - dovada. - Hotarare nr. 700 din data de 02.04.2013
Ordinea de solutionare a exceptiilor aprocesuale (de netimbrare ori de necompetenta). Caracterul imperativ al dispozitiilor privind taxele judiciare de timbru. - Decizie nr. 1799 din data de 13.12.2011
Actiune avand ca obiect anulare raport de evaluare a performantelor profesionale. Scutirea de plata taxei judiciare de timbru. - Decizie nr. 1078 din data de 16.05.2011
Plata taxele judiciare de timbru in cazul formularii unei cereri adresate instantelor de judecata de persoane cu domiciliul in strainatate. - Decizie nr. 1392 din data de 27.09.2011
Cerere de ajutor public judiciar. Exercitarea caii de atac a recursului cu privire la modul de solutionare al cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 7 din data de 11.01.2011
Taxa judiciara de timbru. Achitare in sistem on-line. - Decizie nr. 170 din data de 26.03.2010
Taxa de timbru. Institutie publica. Inaplicabilitatea prevederilor art.17 din Legea nr.146/1997 modificata. - Decizie nr. 55 din data de 03.02.2009
Detinere de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal - Sentinta penala nr. 43 din data de 11.04.2011
Reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru - Sentinta civila nr. 5349 din data de 14.06.2012