InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

INSOLVENTA: Deschiderea procedurii simplificate a debitorului, societate comerciala dizolvata, la cererea lichidatorului desemnat prin rezolutia emisa de ORC de pe langa Tribunalul Buzau

(Hotarare nr. 23 din data de 24.07.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

INSOLVENTA: Deschiderea procedurii simplificate a debitorului, societate comerciala dizolvata, la cererea lichidatorului desemnat prin rezolutia emisa de ORC de pe langa Tribunalul Buzau

1.) - Obiectul cererii
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 268/114/2013  din 10.01.2013  Cabinetul Individual de Insolventa M.E. in calitate de reprezentant al  SC B.A.C. SRL  cu sediul social in comuna M., sat P.,  judetul Buzau, CUI: XXXXXXXX,  numar de inregistrare in registrul comertului  J 10/XXXX/2007, a solicitat deschiderea procedurii simplificate  impotriva acesteia sub incidenta Legii nr. 85/2006.
2.) - Motivarea cererii
2.1.) - In fapt , practicianul in insolventa a invederat ca prin rezolutia   nr. 500199 din 15.02.2012   emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau in dosarul nr. 501077/2012 a fost desemnat lichidator al SC B.A.C. SRL  , societate dizolvata prin sentinta nr. 1085 din 12.08.2010  pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 2409/114/2010 si care se afla in stare de insolventa datorita insuficientei fondurilor banesti  disponibile pentru plata datoriei  exigibila in cuantum de 12.637 lei  confirmata prin titlul executoriu nr. 228 din 22.10.2012 , emis de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Buzau , in dosarul de executare nr.301/2012 .
2.2.) - In drept , s-au invocat prevederile art. 107 alin.1 lit.A raportat la art. 32 alin.1 din Legea nr.85/2006 si ale art. 260 alin.4 din Legea nr. 31/1990
3.) - Probe
 In sprijinul sustinerilor formulate , s-au depus la dosar inscrisuri: rezolutia   nr. 500199 din  15.02.2012  emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau in dosarul nr. 501077/2012 ( filele 5-6)  , tabelul creditorilor  privind creditorii AFPM Buzau  si Primaria municipiului              Buzau ,  masa totala  credala fiind  de 12.637 lei ( fila 20 )   , titlul executoriu nr. 228/22.10.2012  emis de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Buzau   pentru suma de 12.637 lei ( fila 7) ,  sentinta nr. 1085 din 12.08.2010  pronuntata de Tribunalul Buzau ( filele 21-23) , adresa emisa de Oficiul National al Registrului Comertului  sub nr. 2559/30.01.2013 ( fila 15-16) .
4.) - Analiza. Constatari
Examinand cererea formulata in raport de actele si lucrarile dosarului si de prevederile legale incidente cauzei , tribunalul constata :
4.1.) - Prin sentinta nr. 1085 din 12.08.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 2408/114/2010 s-a dispus dizolvarea SC B.A.C. SRL  in temeiul art. 237 alin.1 lit. b) din Legea nr.31/1190,  retinandu-se in esenta ca nu si-a indeplinit obligatia de  a depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau  situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2007.
4.2.) - La cererea Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Buzau  , prin rezolutia  500199 din  15.02.2012  emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau in dosarul nr. 501077/201, s-a dispus numirea in calitate de lichidator : Cabinet individual de insolventa  M.E., in aplicarea prevederilor in materie ale OUG nr.116/2009, ale Legii nr.31/1990 si ale Legii nr. 26/1990.
4.3.) - Conform titlului executoriu nr. 228 din 22.10.2012   emis de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Buzau   , societatea figureaza cu datorii in suma totala de 12.637  lei (dobanzi  9.436 lei , penalitati 3.201 lei ).
4.4.) - Tribunalul retine , in raport de prevederile art.3 pct.1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 potrivit carora insolventa este prezumata  ca fiind vadita atunci  cand debitorul dupa 90 de zile de la scadenta nu a platit datoria fata de unul sau mai multi creditori , precum si de documentatia depusa la dosar  care atesta inexistenta unor fonduri banesti suficiente pentru plata datoriei , ca cererea pendinte astazi judecatii este intemeiata.
    5.) - Solutia tribunalului
In contextul expus, in temeiul art.107 alin.1 lit.A raportat la art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei tribunalul va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolventei  debitorului    SC B.A.C. SRL  cu sediul social in comuna M., sat P. ,  judetul Buzau, CUI: XXXXXXXX ,  numar de inregistrare in registrul comertului  J10/XXXX/2007.
6.) - Masuri
6.1.)  - In temeiul art.107 alin.2 lit.a) din Legea nr.85/2006 ,
S-a dispuS ridicarea dreptului de administrare al debitorului , constatand ca acesta  a fost dizolvat anterior formularii cererii introductive, conform sentintei nr. 1085 din 12.08.2010  pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 2409/114/2010.
6.2.) - In temeiul art.34 teza a II-a din Legea nr.85/2006 ,
S-a desemnat  lichidator judiciar provizoriu : Cabinet Individual de insolventa M.E., care va indeplini in principal atributiile prevazute de art. 25 din lege, cu un onorariu provizoriu de 1.000 lei lunar, acesta administrand procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, pana la inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor.
6.3.) - S-a pus in vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 alin.1 lit. b) din Legea nr. 31/1990 republicata , dispunand  indeplinirea formalitatilor privind mentionarea in registrul comertului a reprezentantilor sai permanenti.
6.4.) - In temeiul art. 109 alin.(1)  raportat la art.32 alin.(2)  si art. 62 alin.1 din Legea nr. 85/2006 ,
S-a dispus notificarea deschiderii procedurii , de catre lichidatorul judiciar  desemnat : tuturor creditorilor , debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau,pentru efectuarea mentiunii de deschidere a procedurii , conform Codului de procedura civila , precum si publicarea acestei notificari , pe cheltuiala averii debitorului , intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolventa :
     6.4.1.) - Termenul limita de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la prezenta incheiere de deschidere a procedurii, precum si termenul de solutionare a opozitiilor nu vor depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora ( art. 62 alin. 1 lit.a ).
    6.4.2.) - S-a fixat termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitorului la data de : 15.04.2013  (art. 62 alin. 1 lit. b)
    6.4.3.)- S-a fixat termenul de verificare a creantelor,de intocmire,afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor la data  de : 25.04.2013  ( art. 62 alin. 1 lit.c ).
    6.4.4.) -Eventualele contestatii cu privire la creantele si la drepturile de preferinta trecute de lichidatorul judiciar in tabelul preliminar de creante vor fi depuse la tribunal in termen de 5 zile de la publicarea tabelului  in Buletinul procedurilor de insolventa, conform art.73 alin.2 din lege.
   6.4.5.) - S-a fixat termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii cu privire la creante si pentru definitivarea tabelului creantelor la data de :  10.05.2013 ( art. 62 alin. 1 lit. d) .
   6.4.6.) - S-a stabilit data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor la : 30.04.2013  , la ora si locul comunicate de lichidatorul judiciar, cu  ordinea de zi  confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecatorul-sindic si a remuneratiei acestuia sau alegerea unui alt lichidator judiciar ; alegerea comitetului creditorilor format din 3-5 membri ,  in conditiile art.16 alin.(4) si art.17 din lege ; prezentarea raportului amanuntit  intocmit de lichidatorul judiciar in temeiul art.59 alin.(1) din lege asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului ; probleme diverse , sens in care convoaca toti creditorii ( art. 62 alin. 1 lit. e ) .
6.5.) - In temeiul art.35 din Legea nr.85/2006 ,
 S-a obligat debitorul sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de art.28 alin.(1) din lege , in termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii insolventei.
6.6.) - In temeiul art.45 alin.(1) si alin.(2╣) din Legea nr.85/2006,
Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedurii , toate actele si corespondenta emise de debitor si de lichidatorul judiciar provizoriu vor cuprinde , in mod obligatoriu si cu caractere vizibile , in limbile romana engleza si franceza , mentiunea : in insolventa ; in insolvency; en procÚdure collective.
Daca debitorul detine sau administreaza una sau mai multe pagini de internet , organele de conducere ale acestuia sunt obligate sa publice pe paginile de internet proprii , in termen de 24 de ore de la data comunicarii incheierii de deschidere a procedurii , informatiile referitoare la starea societatii , precum si numarul hotararii , data si instanta care a pronuntat aceasta hotarare .
6.7.) - In temeiul art. 59 alin.(1) din Legea nr.85/2006,
S-a pus in vedere lichidatorului judiciar sa intocmeasca si sa supuna judecatorului sindic, pana la data de : 10.04.2013 , un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului , cu mentionarea persoanelor carora aceasta le-ar fi imputabila si asupra premiselor angajarii raspunderii acestora , conform art.20 alin. (1) lit.b) din lege.
6.8.) - In temeiul art.21 alin.(1) din Legea nr.85/2006,
Lichidatorul judiciar provizoriu desemnat va depune  la dosarul cauzei un raport lunar cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile , precum si o justificare a cheltuielilor efectuate din fondurile existente in averea debitorului.
6.9.) - In temeiul art. 4 alin.(2) din Legea nr.85/2006,
S-a dispus deschiderea de catre debitor , in termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii , a unui cont la o unitate bancara , din care vor fi suportate toate cheltuielile aferente procedurii ; in caz de neindeplinire a acestei obligatii de catre debitor, contul va fi deschis de catre lichidatorul judiciar.
Eventualele disponibilitati banesti vor fi pastrate intr-un cont special de depozit bancar.
6.10.) - S-a stabilit termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de :   29 martie  2013   , orele 11,00 , cu citarea partilor.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Insolventa. Confirmare plan reorganizare. In reorganizare este necesar ca cel putin o categorie de creante sa primeasca mai mult decat in cazul falimentului, altfel reorganizarea nu si-ar avea ratiunea. Nu este insa neaparat necesar ca toti creditorii sa - Decizie nr. 224 din data de 26.02.2014
Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila. - Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013
Modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 2010/R din data de 06.11.2013
Accident de munca/accident de traseu - Decizie nr. 2092/R din data de 25.11.2013
Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe - Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat. - Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013