InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

INSOLVENTA: Inchiderea procedurii insolventei la cererea formulata de lichidatorul judiciar. Incidenta dispozitiilor art.131 alin.1 din Legea nr.85/2006

(Hotarare nr. 26 din data de 24.07.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau


INSOLVENTA: Inchiderea procedurii insolventei la cererea formulata de lichidatorul judiciar. Incidenta dispozitiilor art.131 alin.1 din Legea nr.85/2006
 
1) - Obiectul cererii :
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 5071/114/2012 din 06.09.2012, debitorul SC I.I.C.  SRL  cu sediul social in X, cod unic de inregistrare  XXXXXXXX, numar de ordine in registrul comertului  J10/XXX/2011, prin administrator L. D., a solicitat deschiderea procedurii generale a insolventei  sub incidenta prevederilor Legii nr.85/2006.
 2.) - Motivarea cererii
2.1.) - In fapt , debitorul a sustinut ca se afla in incapacitate de plata a datoriilor exigibile astfel cum sunt mentionate in evidentele contabile si ca nici nu dispune de fonduri banesti pentru plata acestor datorii, sens in care intelege sa faca dovada cu inscrisurile atasate cererii .
2.2.) - In drept , debitorul a invocat dispozitiile art. 27 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
3.) - Probe
 In sprijinul cererii debitorul a depus la dosar urmatoarele inscrisuri : declaratiile impuse la art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 , actul constitutiv al societatii comerciale a carei functionare a fost autorizata la data de 10.11.2011 , certificatul de inregistrare seria B nr. 2501670 eliberat la data de 14.11.2011 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, adresa nr.518693/10.09.2012 emisa de acelasi oficiu  prin care s-au furnizat informatii referitoare la starea societatii debitor, balantele  de verificare intocmite pentru lunile iunie 2012 si iulie 2012  si tabelul privind unicul creditor : Administratia Finantelor Publice a municipiului Buzau cu o creanta in cuantum de 186.518 lei ( filele 6,7, 8-9, 13, 18, 19 , 20- 21 , 22-25) .
4.) - Deschiderea procedurii generale a insolventei debitorului
4.1.) - Prin incheierea  din 10.09.2012 s-a dispus deschiderea procedurii generale  a insolventei debitorului SC I.I.C.  SRL , cu sediul in X, in temeiul prevederilor art.32 alin.1  din Legea nr.85/2006 .
4.2.) - Hotarand astfel , judecatorul sindic a avut in vedere, in baza probatoriului cu inscrisuri administrat, ca debitorul SC I.I.C.  SRL se afla in incapacitate de plata a datoriei in cuantum de 186.518  lei  inregistrata in evidentele contabile,  creanta fiind certa, lichida si exigibila de mai mult de 90 de zile in sensul dispozitiilor art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 379 alin. 3 Cod procedura civila .
5.) - Masuri dispuse
5.1.) - In aplicarea dispozitiilor art.34 teza I  din Legea nr.85/2006, s-a dispus  desemnarea lichidatorului judiciar : practicianul in insolventa Cabinet Individual de Insolventa D.A-M.cu sediul profesional in X,  in baza art.47 alin.1 din lege s-a stabilit pastrarea dreptului de administrare a societatii de catre debitor ,  iar in baza art.61  din lege s-a dispus notificarea deschiderii procedurii generale a  insolventei debitorului .
5.2.) - In aplicarea dispozitiilor art.36 , art.45 alin.1 , art.45 alin.2 , art.54 alin.1, art.59 alin.1 si  art.4 alin.2  din Legea nr.85/2006 s-au dispus si celelalte masuri specifice procedurii insolventei deschise in conditiile expuse .
6.) - Termen de control al procedurii
Conform incheierii   din 10.09.2012  s-a stabilit termen pentru examinarea stadiului procedurii la 22.10.2012 , cu citarea partilor .
7.) - Indeplinirea masurilor in perioada de observatie
La termenul din 22.10.2012   , in exercitarea atributiilor si in executarea masurilor dispuse , administratorul  judiciar a prezentat judecatorului sindic: primul raport lunar / octombrie  2012   intocmit in temeiul art.21 alin.1 din lege (filele 40-42 ) , adresa nr.39703/2012 emisa de Primaria municipiului Buzau prin care se atesta ca debitorul nu este inregistrat in evidentele fiscale cu bunuri imobile/mobile ( fila 46 ) , notificarea deschiderii procedurii : debitorului , administratorului statutar si potentialilor creditori bugetari ( filele 60-74 , 85 , 88-90 ) , dovezi privind indeplinirea procedurilor de publicare in ziarul Bursa ( fila 59) si in Buletinul procedurilor de Insolventa nr.13541/03.10.2012 ( filele 56-59) , dovada convocarii adunarii generale a creditorilor ( fila 81) si a adunarii ordinare a asociatilor ( fila 83) , dovada publicarii convocarilor mentionate in Buletinele procedurilor de insolventa nr.13398/01.10.2012 si nr.13442/02.10.2012 ( filele 51-53) si un raport intocmit in temeiul art.54 alin.1 din lege prin care propune intrarea debitorului in procedura simplificata a falimentului ( fila 37) .
8.) - Intrarea debitorului  in procedura simplificata a falimentului
8.1.) - Prin sentinta nr.1358 din 22.10.2012 s-a dispus intrarea in procedura simplificata a falimentului  debitorului in temeiul prevederilor art.107 alin.1 lit.D , confirmandu-se  ca lichidator judiciar  Cabinet Individual de Insolventa D.A-M.( art.107 alin.2 lit.c)  , s-a dispus dizolvarea societatii si ridicarea dreptului de administrare al debitorului ( art.107 alin.2 lit.a) , efectuarea notificarii privind intrarea in procedura simplificata a falimentului (art.109 alin.1 ) , s-au fixat termenele limita prevazute la art.108 alin.2 si s-a facut aplicarea si a prevederilor art.113 - 116 din lege referitoare la sigilarea tuturor bunurilor din averea debitorului , inventarierea acestora si indeplinirea celorlalte operatiuni de lichidare .
8.2.) - Hotarand astfel , in aplicarea prevederilor art.59 alin.2 teza              a II-a prin raportare la art.60 alin.3 din lege , judecatorul sindic a avut in vedere ca debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare si ca nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare in conditiile prevazute de art.94 din Legea nr.85/2006 .
 9.) - Termen de control al procedurii falimentului
Conform sentintei nr.1358 din 22.10.2012 s-a stabilit termen de control al procedurii la 26.11.2012 , cu citarea partilor .
10.) - Indeplinirea masurilor dispuse
10.1) - La termenul din 26.11.2012 , in realizarea atributiilor si a masurilor dispuse prin sentinta privind intrarea in procedura simplificata a falimentului , lichidatorul judiciar a depus la dosar : raport lunar / noiembrie 2012 ( filele 105-107 ) , convocarea adunarii ordinare a asociatilor pentru data de 15.11.2012 ( filele 135-137 ) , convocarea adunarii generale a creditorilor pentru data de 19.11.2012 ( filele 141 - 142 ) , procesul verbal al adunarii ordinare a  asociatilor din 15.11.2012 la care asociatul unic nu s-a prezentat ( fila 108 ) , procesul verbal al adunarii generale a creditorilor din 19.11.2012 la care nu s-a prezentat nici un creditor   ( fila 109 ) , dovezi privind indeplinirea procedurilor de publicare : Buletinele  procedurilor de insolventa nr.16213/13.11.2012 , nr.16216/13.11.2012 , nr.16194/13.11.2012 ( filele 110-131) , si ziarul Bursa (filele 155-156) ,  dovada renotificarii debitorului si a administratorului statutar privind intrarea in procedura simplificata a falimentului ( filele 138-140) si  dovada renotificarii debitorului si administratorului statutar in vederea prezentarii actelor si informatiilor prevazute de art.28 din lege  ( filele 132 - 134).
10.2.) - La termenul din 25.01.2013  , lichidatorul judiciar a prezentat la dosar : raportul lunar / ianuarie 2013 ( filele 160 - 162 ) , tabelul definitiv al creantelor privind un singur debitor AFPM Buzau cu o creanta in suma de 186.518 lei ( fila 164 ) , procesul verbal de afisare a tabelului definitiv al creantelor ( fila 165 ) ,  iar creditorul AFPM Buzau a depus adresa nr.12144 din 3.12.2012 prin care face cunoscut faptul ca inspectia fiscala generala efectuata la sediul debitorului s-a finalizat la data de 3.12.2012 , stabilindu-se ca obligatii de plata suplimentare : suma de 56.925 lei tva suplimentara si 380 lei majorari tva  ( fila 159 ) .
10.3.) - La termenul din 22.02.2013 , lichidatorul judiciar a prezentat judecatorului sindic : raport lunar  / februarie 2013 ( filele 173-175 ) , tabel definitiv consolidat al creantelor , masa credala insumand 313.070 lei ( fila 177) si Buletinul procedurilor de insolventa nr.3048/19.02.2013 ( filele 178 - 188) .
11.) - Conexarea dosarului nr.5172/114/2012
 Prin  incheierea din 25.01.2013 s-a dispus conexarea dosarului nr.5172/114/2012 in cadrul caruia prin sentinta nr.1407 din 6.11.2012 s-a admis cererea formulata de creditorul AFPM Buzau , dispunandu-se deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva aceluiasi debitor SC I.I.C. SRL , aflat in incapacitate de plata la bugetul general consolidat al statului a sumei de 202.088 lei: taxe , impozite , contributii , amenzii, dobanzi si penalitati aferente neachitarii debitelor in termen legal.
12.) - Cerere formulata de lichidator in sensul inchiderii procedurii Analiza. Constatari. Considerente
12.1.) - Prin raportul intocmit la nivelul lunii februarie  2013  , depus la filele 173-175    dosar ,  lichidatorul judiciar  a solicitat in  baza  probatoriului administrat in cauza ,  inchiderea procedurii in temeiul art.131 alin.1 , radierea debitorului din registrul comertului , descarcarea sa de orice indatoriri si responsabilitati cu privire la procedura si plata din fondul de lichidare a onorariului cuvenit si a cheltuielilor de procedura efectuate  .
12.2) - Examinandu-se  cererea formulata de lichidatorul judiciar in sensul inchiderii procedurii , in raport de  actele si lucrarile dosarului , precum si de  prevederile legale incidente cauzei  s-a constatat ca este intemeiata  , sens in care s-a avut in vedere :
12.3.) - Conform prevederilor art.131 alin.1 din Legea nr.85/2006 , in orice stadiu al procedurii , daca se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare , judecatorul sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii , prin care se dispune si radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat.
12.4.) - Din raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa , coroborat cu celelalte rapoarte lunare intocmite de administratorul /  lichidator, precum si cu verificarile efectuate pe site ANAF              ( www.mfinante.ro) rezulta ca : a) - societatea debitor,  autorizata  sa functioneze  din luna noiembrie 2011 , cu asociat unic: I. I.  si administrator statutar  L. C. D.  nu a depus la autoritatile competente  bilanturile  aferente anilor 2011 , 2012 ; b) fiind notificat si renotificat  atat debitorul cat si administratorul statutar sa prezinte informatiile si actele prevazute la art.28 din Legea nr.85/2006 , cu confirmare de primire , intreaga corespondenta s-a restituit cu mentiunea refuzului destinatarului de primire ; c) - conform adresei nr.39703/2012  emisa de Primaria municipiului Buzau , debitorul nu este inregistrat in evidentele fiscale cu bunuri imobile / mobile .
12.5) - In conditiile expuse , fundamentat pe probatoriul administrat , la ultimul termen  din 22.02.2013 , lichidatorul judiciar a depus la dosar o cerere de  antrenare a  raspunderii administratorului statutar al  debitorului in temeiul art.138 lit.d) prin raprotare la art.10 din Legea contabilitatii nr.82/1191, sub aspectul netinerii contabilitatii societatii in conformitate cu legea ( cerere de face obiectul dosarului nr.1477/114/2013 cu prim temren la 22.03.2013 ) .
13.) - Solutia asupra cererii . Inchiderea procedurii insolventei
13.1.) - In raport de actele si lucrarile dosarului s-a apreciat ca in cauza sunt indeplinite cerintele prevazute la art.131 alin.1 teza I din Legea nr.85/2006 :   nu exista bunuri in averea debitorului si nici un creditor nu s-a oferit sa avanseze sumele corespunzatoare, considerent pentru care prin sentinta nr.255 din 22.02.2013 s-a admis cererea lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa D.A-M.,  dispunandu-se inchiderea procedurii insolventei debitorului SC I.I.C.  SRL si radierea debitorului din registrul comertului in care este inregistrat sub nr. J10/983/2011.
13.2.) - In temeiul art.136 din Legea nr.85/2006 , lichidatorul judiciar a fost descarcat de orice indatoriri si responsabilitati cu privire la procedura.
13.3.) - In temeiul art.4 din Legea nr.85/2006   s-a dispus plata , din fondul de lichidare  ,  a sumei de 3.975  lei , reprezentand : 3.750 lei onorariu (inclusiv tva) si 225  lei cheltuieli de procedura conform documentelor anexate.
13.4.) - In temeiul art.135 din Legea nr.85/2006 s-a dispus notificarea sentintei debitorului , tuturor creditorilor , Directiei Generale a Finantelor Publice judet Buzau si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau  in vederea efectuarii mentiunilor de inchidere a procedurii si de radiere a societatii , precum si publicarea ei in Buletinul procedurilor de insolventa.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Insolventa. Confirmare plan reorganizare. In reorganizare este necesar ca cel putin o categorie de creante sa primeasca mai mult decat in cazul falimentului, altfel reorganizarea nu si-ar avea ratiunea. Nu este insa neaparat necesar ca toti creditorii sa - Decizie nr. 224 din data de 26.02.2014
Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila. - Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013
Modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 2010/R din data de 06.11.2013
Accident de munca/accident de traseu - Decizie nr. 2092/R din data de 25.11.2013
Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe - Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat. - Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013