InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CIVIL.Actiune in constatarea vanzarii cumpararii. Terenuri agricole.

(Hotarare nr. 5 din data de 12.03.2014 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau


         Actiune in constatarea vanzarii cumpararii. Terenuri agricole. Lipsa
                                           titlului de proprietate.
Prin sentinta nr. nr. .......din 30.09.2013 pronuntata de Judecatoria Patarlagele s-a admis in parte actiunea civila formulata de reclamanta .......  in contradictoriu cu paratele   ........si in consecinta:
S-a constatat ca la data de 16.10.1992 paratele au vandut, iar reclamanta a cumparat urmatoarele: 1) suprafata de 1004  m.p. teren amplasat in comuna........., tarlaua 104, parcela 4074, judetul Buzau, cu vecinii ......
2) suprafata de 1687 m.p. teren amplasat in comuna  .....tarla 108, parcela 4279, 4280, judetul Buzau, cu vecinii
Suscrisele terenuri sunt individualizate  in planurile de amplasament efectuate de catre P.F.A.  Cioboata Valentina , si aflate la filele  nr. 17 si, respectiv 19 in prezentul dosar.
S-a respins ca neintemeiat capatul de  cerere  avand ca obiect suprafata de 713 m.p. 
Prezenta tine loc  de act autentic  de vanzare-cumparare intre partile din prezenta  cauza si avand  ca obiect cele doua suprafete  de teren pentru care s-a admis actiunea.
...........................................................................................
Impotriva sentintei a declarat apel  reclamanta .......care a criticat-o pentru nelegalitate.
Apelanta a precizat ca motivul de apel vizeaza solutia data de catre instanta de fond capatului de cerere privind suprafata de 713 mp . A mentionat apelanta ca exista neconcordanta intre considerentele si dispozitivul sentintei . Astfel, in considerente se arata ca se "admite actiunea asa cum a fost formulat" , in timp ce in dispozitiv se precizeaza ca actiunea se admite in parte si se respinge ca neintemeiat capatul de cerere avand ca obiect suprafata de 713 mp.
Prima instanta, sustine apelanta, nu a motivat solutia data capatului de cerere referitor la pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare pentru suprafata de 713 mp.
Prin al doilea motiv de apel se mentioneaza ca solutia de respingere este nelegala intrucat conform antecontractului a cumparat suprafata de 0,36 ha  , iar potrivit evidentelor agricole autorul vanzatoarelor a detinut in proprietate numai suprafata de 0,34 ha , suprafata in care se include si terenul care masoara 713 mp . Reclamanta apelanta a solicitat constatarea vanzarii cumpararii pentru suprafata totala de 0,34 ha tocmai pentru a nu depasi  totalul celor 3 suprafete de teren mentionate in antecontract, respectiv 1004 mp faneata, 1687 mp arabil si 713 mp faneata.
Conform planului de amplasament, a mai aratat apelanta, terenul pentru care a solicitat pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare are suprafata de 710 mp , este amplasat in tarlaua 108, parcela 4269 si are ca vecinatatile........... 
Examinand sentinta pe baza actelor si lucrarilor dosarului, in limitele devolutiunii conferite prin motivele de apel, Tribunalul constata urmatoarele :
Prima instanta de judecata nu a mentionat in considerente motivele pentru care a respins ca neintemeiat capatul de cerere avand ca obiect suprafata de 713 mp.
Dupa ce a facut o scurta prezentare a cererii reclamantei si mijloacelor de proba , instanta de fond a constatat ca sunt intrunite conditiile legale pentru pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract. Motiv pentru care a  concluzionat ca actiunea urmeaza sa fie admisa astfel cum a fost formulata.
Cu toate acestea, prin dispozitiv a admis in parte actiunea si a dispus respingerea ca neintemeiat a capatului de cerere avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare cu privire la terenul in suprafata de 713 mp
Sub acest aspect  critica formulata de reclamanta este intemeiata, intrucat exista contrarietate intre considerentele si dispozitivul hotararii atacate.
Potrivit art. 480 alin.3 Cod procedura civila, in cazul in care se constata ca, in mod gresit, prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului, instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul, evocand fondul.
Intrucat prima instanta de judecata a respins unul din capetele de cerere fara a analiza in considerente motivele pe care si-a intemeiat aceasta solutie, Tribunalul constata ca sunt incidente disp. art. 480 alin. 3 Cod procedura civila, in sensul ca procesul a fost solutionat fara a intra in cercetarea fondului, imprejurare care  urmeaza a fi remediata in calea de atac a apelului.
Procedand la rejudecarea fondului sub aspectul legalitatii si temeiniciei respingerii capatului de cerere referitor la suprafata de 713 mp Tribunalul constata ca solutia primei instante este judicioasa.
Potrivit art. 1169 Cod civil, cand una din partile care au incheiat o promisiune bilaterala de vanzare refuza  nejustificat  sa incheie contractul promis , cealalta parte poate cerere pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract , daca toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite.
In cauza de fata intre apelanta si intimata s-a incheiat un antecontract de vanzare cumparare cu privire la o suprafata de 0,34 ha teren situat pe raza comunei......., judetul Buzau pentru un pret in suma de 160 000 lei , suprafata din care face parte si terenul de 713 mp in privinta caruia actiunea a fost respinsa ca neintemeiata.
Pentru a se pronunta o hotarare judecatoreasca care sa tina loc de contract este necesar ca toate celelalte conditii de validitate sa fie indeplinite.
Prima instanta de judecata a constatat ca sunt indeplinite conditiile de validitate ale contractului, prevazute de art. 1179 Cod civil, respectiv capacitatea partilor de a contracta, consimtamantul valabil al acestora, obiectul vanzarii care este determinat si licit, precum si cauza conventiei care este licita si morala.
Cu toate acestea  prima instanta nu a analizat  si existenta unei alte conditii care este specifica contractelor de vanzare cumparare.
Potrivit art. 1650 Cod civil vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau , dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa-l plateasca.
Una dintre conditiile specifice contractului de vanzare cumparare este ca instrainatorul sa fie proprietarul lucrului individual determinat, care face obiectul conventiei.
Din actele si lucrarile dosarului rezulta ca intimatele vanzatoare au mostenit suprafata de 0,34 ha  de la autorul lor............
La dosar nu a fost depusa decat adeverinta nr. 4267 din 23.05.2013 emisa de Primaria com .........din care rezulta ca defunctul .........a figurat in registrul agricol 1959 - 1963 cu gospodarie individuala si cu suprafata de 0,34 ha din care 0,08 ha faneata in punctul "Pe coasta" , 0,06 ha faneata  in punctul " La tiganie" , 0,06 ha pasune in punctul "La rugi" , 0,06 ha livada in punctul "Acasa" si 0,08 ha curti.
Nu a fost depus niciun fel de act de proprietate privind pe defunctul.........., dupa cum nu s-au depus  acte de stare civila privind pe defunct ori certificatul de mostenitor care sa ateste calitatea intimatelor de succesoare ale defunctului, precum si dobandirea dreptului de proprietate prin mostenire legala ori testamentara.
Conform art. 1132 si 1133 Cod civil, certificatul de mostenitor se elibereaza de catre notarul public, cuprinde constatari referitoare la patrimoniul succesoral, numarul si calitatea mostenitorilor, cotele ce le revin din acest patrimoniu si face dovada calitatii de mostenitor, legal sau testamentar, precum si dovada dreptului de proprietate al mostenitorilor acceptanti asupra bunurilor din masa succesorala , in cota care se cuvine fiecaruia.
In consecinta, din examinarea mijloacelor de proba rezulta ca intimatele parate nu au facut dovada dreptului de proprietate cu privire la suprafata de 0, 34 ha , teren din care face parte si suprafata de 713 mp asa incat nu este indeplinita una dintre conditiile de validitate ale contractului de vanzare cumparare , respectiv cea potrivit careia instrainatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului vandut.
Este adevarat ca intimatele parate nu au facut dovada proprietatii nici cu privire la celelalte doua suprafete de teren din totalul suprafetei de 0,34 ha  , in privinta carora instanta a admis in parte actiunea , dar cu privire la legalitatea   hotararii primei instante, sub acest aspect , Tribunalul nu se mai poate pronunta intrucat calea de atac a fost exercitata numai de catre reclamanta, careia nu i se poate agrava situatia in propriul apel.
 Asa fiind , raportat la considerentele expuse, tribunalul va admite apelul sub aspectele mai sus mentionate si va anula sentinta atacata in limitele cererii de apel, respectiv cu privire la nepronuntarea pe fond asupra capatului de cerere referitor la terenul in suprafata de 713 mp si procedand la rejudecare, cu evocarea fondului, va dispune respingerea ca neintemeiata a cererii reclamantei vizand pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act de vanzare cumparare pentru suprafata de 713 mp teren categorie faneata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011