InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

COMERCIAL - CLAUZA ATRIBUTIVA DE COMPETENTA INSERATA IN CONTRACTUL PARTILOR

(Sentinta civila nr. 328R din data de 12.03.2009 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Pe rol, judecarea recursului formulat de reclamanta SC C SRL impotriva sentintei civile nr.371/10.02.2009 pronuntata de Judecatoria Calarasi in dosarul nr.391/202/2009.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocat M. C. pentru recurenta reclamanta  SC C SRL in baza delegatiei pe care o depune la dosar la care se afla atasata chitanta nr.30/11.03.2009 reprezentand onorariu avocat, lipsind aceasta si intimata parata SC E. T. SA.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca recursul nu este timbrat iar intimata parata a depus la dosarul cauzei intampinare, dupa care:
Aparatorul reclamantei depune la dosar chitanta seria TS5, nr.4663970/11.03.2009 in valoare de 4 lei reprezentand taxa judiciara de timbru si 0,15 lei timbru judiciar.
Instanta lasa dosarul la a doua strigare pentru ca avocatul reclamantei sa ia la cunostinta de intampinarea depusa de intimata parata la acest termen de judecata.
Fiind reluata cauza, la apelul nominal facut in sedinta publica, s-au prezentat aceleasi parti.
Avocat M. C. pentru recurenta reclamanta, solicita incuviintarea probei cu inscrisuri, depunand la dosar copia extrasului de cont nr.1433/16.02.2009 emis de BRD Groupe Societe Generale din care rezulta ca parata a trimis o suma de bani  reclamantei, suma care nu stinge litigiul ci doar reduce cuantumul lor.
Instanta admite proba cu inscrisuri depuse la acest termen de aparatorul reclamantei si ia act de depunerea acestora la dosar.
Avocat M. C. pentru reclamanta, avand cuvantul, arata ca numai are alte cereri de formulat si probe de administrat, solicitand acordarea cuvantului pentru sustineri pe fond.
Instanta ia act ca numai sunt cereri de formulat si probe de administrat, apreciaza cauza in stare de solutionare si acorda cuvantul pentru sustineri pe fond.
Aparatorul reclamantei, avand cuvantul pe fondul cauzei, solicita admiterea recursului, casarea hotararii instantei de fond si trimiterea cauzei spre rejudecare.
In sustinere arata ca instanta de fond a pronuntat  o sentinta fara temei legal sau data cu incalcarea ori aplicarea gresita a legii in sensul dispozitiilor art.304 pct.9 C.p.civ., atunci cand a statuat ca in prezenta cauza competenta de solutionare revine Judecatoriei Galati. De asemenea mai arata ca instanta de fond s-a bazat ca intre cele doua contracte exista o clauza compromisorie, clauza care indica ca instanta competenta Tribunalul Galati si nicidecum Judecatoria Galati. Cele doua contracte s-au incheiat in Calarasi iar obiectul  acestor contracte este reabilitarea retelelor cu apa a judetului Calarasi prin urmare locul introducerii actiunii este Judecatoria Calarasi
Pentru aceste considerente, solicita admiterea recursului, casarea hotararii instantei de fond, trimiterea cauzei spre rejudecare si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

INSTANTA
Deliberand asupra recursului de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata  pe rolul Judecatoriei Calarasi la data de 29.01.2009 sub nr. 391/202/2009, creditoarea S.C. C SR.L., cu sediul in Calarasi, ___, jud. Calarasi a chemat in judecata pe debitoarea S.C. E.T.S.A., cu sediul in Galati, ___, jud. Galati, solicitand emiterea unei somatii de plata prin care sa fie obligata debitoarea, in termen de 15 zile,  la plata sumei de  58.165,99 lei cu titlu de garantie pentru buna executare, a dobanzii legale aferente acestei sume, de la data de 15.10.2008 si pana la plata efectiva, precum si a cheltuielilor de judecata.
Motivandu-si in fapt cererea,  creditoarea a aratat ca in baza a doua contracte succesive ( nr. F24/17.03.2006 si nr. S59/03.05.2007), avand ca obiect reabilitarea retelelor de alimentare cu apa a mun. Calarasi, a executat in favoarea debitoarei o serie de lucrari.
Prin contractele incheiate, creditoarea a fost obligata la constituirea unei garantii de buna executare al carei cuantum a fost stabilita de parti la 15% din valoarea celor doua contracte. Precizeaza creditoarea ca modalitatea de constituire a garantiei a constat in retineri succesive din valoarea situatiilor de plata lunare, scazandu-se din suma datorata procentul de 15% ( pentru primul contract),  si respectiv 10% (pentru cel de-al doilea contract). Potrivit art.11 pct.2 din contract aceasta garantie urma a fi restituita creditoarei dupa semnarea de catre parata debitoare, in calitate de antreprenor, a procesului verbal de receptie finala.
Desi partile au semnat procesul verbal de receptie finala la data de 15.10.2008, debitoarea a restituit creditoarei numai o parte din garantie, sub forma unor operatiuni de compensare, prin livrare de materiale, ramanand o diferenta de plata de 58,165.99 lei.
In drept, au fost invocate dispozitiile OUG nr. 119/2007, art.969 C.civ., art.43 si 46 C.com, art.1 alin 1 pct.1 si art.10 al 1 pct.4 C.pr.civ.
Debitoarea prin intampinare a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Calarasi si argumentand aceasta exceptie, arata ca partile au convenit prin contractele incheiate o competenta teritoriala alternativa, stabilind ca eventualele litigii aparute cu ocazia derularii relatiilor contractuale sa fie solutionate sau prin arbitraj, de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei si mun. Galati, fie de catre instantele judecatoresti din Romania-respectiv Tribunalul Galati iar pe fondul cauzei apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile OUG nr.119/2007 referitoare la certitudinea, lichiditatea si exigibilitatea creantei.
In dovedire propune proba cu inscrisuri.
In drept, au fost invocate disp. art.115-118 C.pr.civ., art.242 alin 2 C.pr.civ.
Solutionand cauza, Judecatoria Calarasi prin sentinta civila nr.371/10.02.2009, a admis exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Calarasi in judecarea somatiei de plata formulate de creditoarea SC C SRL, cu sediul in Calarasi, ___, jud. Calarasi impotriva debitoarei SC E. T. SA, cu sediul in Galati, __, jud. Galati,  exceptie invocata de debitoare si a declinat solutionarea cauzei in favoarea Judecatoriei Galati caruia i-a trimis dosarul la ramanerea irevocabila a hotararii.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond  a retinut ca, conform art. 10 pct. 4 C.proc.civ. in afara de instanta domiciliului paratului mai este competenta, in cererile privitoare la obligatiile comerciale, instanta locului unde obligatia a luat nastere sau aceea a locului platii si ca partile pot conveni ca pricinile privitoare la bunuri sa fie judecate de alte instante decat acelea care, potrivit legii, au competenta teritoriala, afara de cazurile de competenta exclusiva - art. 19 C.proc.civ. si ca prin art.25.2 din contractul incheiat intre parti acestea au avut in vedere inserarea unei clauze atributive de competenta teritoriala indiferent de valoarea pret ce formeaza obiectul litigiului intrucat trebuie avuta in vedere o interpretare a dispozitiilor contractului in sensul acordarii prioritatii vointei reale a partilor si a producerii unor efecte ale conventiei in toate ipotezele previzibile.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs reclamanta SC C SRL criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele motive:
Sentinta este lipsita de temei legal sau data cu aplicarea gresita a legii intrucat nu exista in contract clauza compromisorie in favoarea Judecatoriei Galati ci doar a Tribunalului Galati si aceasta nu poate fi extinsa prin interpretare si altei instante decat cele mentionate in contractul partilor, astfel incat reclamanta nu poate fi privata de dreptul de a alege intre instantele competente alternativ  prevazute in art.10 alin.1 pct. 4 C.p.civ., alegere pe care a facut-o investind instanta de la locul nasterii obligatiei respectiv Judecatoria Calarasi.
La dosar s-a depus de catre intimata parata SC E.T. SA Galati intampinare prin care s-a solicitat respingerea recursului si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei instantei de fond.
Analizand actele si lucrarile dosarului si sentinta atacata in raport de motivele de recurs invocate precum si din oficiu, tribunalul constata ca recursul declarat este fondat.
Astfel, clauza atributiva de competenta inclusa in contractul partilor nu poate fi interpretata decat in sensul restrictiv rezultat din acesta respectiv de a fi investita cu solutionarea litigiului instanta expres si explicit prevazuta in aceasta conventie, respectiv Tribunalul Galati nu si o alta instanta neprevazuta expres ce ar avea aceeasi raza de competenta teritoriala(instanta sediului paratei)insa ar avea competenta materiala de a solutiona litigiul intervenit intre parti in raport de valoarea acestuia intrucat clauzei respective din contract ii sunt aplicabile dispozitiile art.984 C. Civil si nu cele ale art.977 C. Civil, cum eronat a apreciat instanta de fond.
In conditiile expuse clauza respectiva este inoperata dat fiind ca valoarea obiectului litigiului  este sub 100 000 lei situatie in care competenta material sa solutioneze litigiul devine judecatoria si nu tribunalul deci cum in conventie n-a fost indicata ca fiind competenta exclusiv Judecatoria Galati(prin adaugarea explicita a acesteia sau folosirea formularii generice "instantele judecatoresti din municipiul Galati") rezulta ca reclamanta are alegerea intre mai multe instante deopotriva competente, alegere pe care a facut-o prin introducerea actiunii la Judecatoria Calarasi(conform art.1 pct 4 C.p.civ.) astfel incat solutia admiterii exceptiei necompetentei teritoriale invocata  de parata la instanta de fond apare in aceste conditii ca nelegala.
Pentru aceste considerente tribunalul urmeaza a admite recursul declarat de reclamanta SC C SRL impotriva sentintei civile nr.371/2009 pronuntata de Judecatoria Calarasi pe care o va casa in tot si va trimite cauza pentru continuarea judecatii la aceeasi instanta.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE
In baza art.312 C.p.civ. admite recursul declarat de reclamanta SC C SRL impotriva sentintei civile nr.371/2009 pronuntata de Judecatoria Calarasi pe care o caseaza in tot si trimite cauza pentru continuarea judecatii la aceeasi instanta.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica de la 12 Martie 2009.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011