InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Litigiu de munca. Acordare de zile de concediu suplimentar, prevazute prin contractul de munca la nivel de unitate.

(Sentinta civila nr. 1397 din data de 16.10.2009 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Contracte de munca | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Litigiu de munca.Acordare de zile de concediu suplimentar, prevazute prin contractul de munca la nivel de unitate.

Contractul de munca la nivel de unitate are calitatea de izvor de drept, impunandu-se partilor ca si legea, astfel ca executarea obligatiilor care rezulta din acesta este prevazuta sub sanctiunea atragerii raspunderii partii care se face vinovata de neindeplinirea acestuia.

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 579/116/ 2009 (format vechi 860/C/ 2009) la data de 13.03.2009, reclamantul SINDICATUL ENERGETICIENILOR in calitate de reprezentant al membrilor de sindicat... a solicitat in contradictoriu cu parata SC FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" SA obligarea acesteia la  acordarea membrilor de sindicat mentionati a zilelor de concediu de odihna suplimentare cuvenite, plata indemnizatiei de concediu de odihna si a primei de vacanta aferente zilelor de concediu de odihna suplimentare, cu cheltuieli de judecata.
In  motivarea cererii sale reclamantul arata ca in anul 2008 salariatii mentionati mai sus  aveau dreptul la efectuarea unei numar de 6 zile de concediu de odihna suplimentare  conform art. 2.15 din contractul colectiv de munca la nivel de SC Electrica Sa , aflat in vigoare, , insa datorita hotararii unilaterale a directorului s-au acordat numai 4 zile de concediu suplimentar.
Mentioneaza ca in aplicarea articolelor din CCM a fost incheiata Nota comuna la nivel de SC FISE ELECTRICA SERV SA  care in articolul 2. 4 precizeaza : " Categoriile de salariati ai FISE Electrica Serv care lucreaza in conditii grele, nocive  sau periculoase au dreptul la concediu de odihna suplimentar conform art. 2.15 CCM Electrica SA 2002 si anexei nr. 5 - Regulament sporuri. Aceste categorii de salariati sunt prevazute in anexa 1".
In drept invoca prevederile art. 283 si art. 142 din Codul muncii, art. 57- 59 CCM unic la nivel national, art. 106 din CCM la nivel de ramura energie electrica, termica, petrol si gaze, art. 2.15 din CCM la nivel de SC Electrica SA , art. 15.2 si 15.4 Regulamentul de aplicare a CCM Electrica , nota comuna la nivel de FISE Electrica Serv.
In dovedirea cererii solicita proba cu inscrisuri, interogatoriu , martori.
Parata formuleaza intampinare prin care solicita respingerea cererii ca neintemeiata. In acest sens  arata ca unii membrii de sindicat reprezentati de reclamanta nu pot beneficia de zilele de concediu suplimentar si anume: CI  (conform contractului individual de munca are dreptul la 4 zile de concediu suplimentar), MM  care in calitatea de sudor (tinichigiu) nu face parte din categoria de electrician si beneficiaza doar de 4 zile de concediu suplimentar conform contractului individual de munca; CT a fost disponibilizat incepand cu data de 22.01.2009; SG - disponibilizat cu data de 22.01.2009; NG - disponibilizat incepand cu data de 22.01.2009; I I - disponibilizat incepand cu data de 22.01.2009; B F - incetat contract individual de munca la data de 25.04.2009; C M - disponibilizat incepand cu data de 22.01.2009.
Mentioneaza parata ca incepand cu anul 2008, societatea a suferit modificari majore privind activitatea desfasurata precum si organizarea interna, aspect ce rezulta din organigramele Agentiei de intretinere si servicii energetice Calarasi. Astfel, organigrama valabila incepand cu 01.08.2005 prevedea echipe de muncitori electricieni specializati pe LES si LEA structurati in formatii LES, LEA, PT, iar in prezent conform organigramei valabila de la data de 01.08.2008, Agentia Calarasi nu a mai pastrat aceeasi structura, formandu-se echipe mixte, deoarece lucrarile contractate nu mai prevad lucrari numai pentru LEA sau LES. Mai mult decat atat, arata parata, din adresa nr. 2378 din data de 23.03.2009 AIES Calarasi reiese faptul ca lucrarile cu ponderea cea mai mare de timp a fost alocata lucrarilor de constructii montaj in procentaj de 44,1% din venituri, urmate de cele de mentenanta LEA, LES, PT , diferiti terti, toate insumand in procentaj de 41,8 % care nu sot fi defalcate in mod separat datorita naturii lucrarilor.
Din coroborarea prevederilor art. 142 Codul muncii, art. 57 alin 2 CCM Unic la nivel national, art. 160 CCM la nivel de ramura energie electrica , termica, petrol si gaze, art. 2.15 din CCM aplicabil Electrica, in acest segment de activitate, precizeaza parata, numarul minim de zile al concediului de odihna suplimentar, impus de lege este cel de 3 zile lucratoare, asa incat prin decizia conducatorului  unitatii nu s-a incalcat dispozitiile legale, ci s-a acordat chiar o zi la cele impuse de lege, respectiv 4 zile.
Considera parata, ca in mod normal fata de cele invederate si avand in vedere noile structuri organizatorice, felul lucrarilor care conduc la conditiile de munca, situatia financiara precara, nu ar mai trebui adaugate la concediul de odihna nici o zi suplimentara. 
Mai arata parata ca in raport de prevederile art. 15.1. alin 2 din CCM aplicabil la nivel de unitate, acordarea zilelor de concediu de odihna suplimentar se realizeaza pe baza unor criterii cum ar fi de exemplu natura factorilor nocivi, conditiile de munca nefavorabile de microclimat, solicitarile ale organismului etc, ori in cazul electricianului, factorii de risc cu ponderea cea mai mare se regasesc in executia proprie a electricianului, mijloacelor proprii de productie avand un procentaj mai mic factorilor de risc proprii mediului de munca. Totodata, numarul concret al zilelor de concediu suplimentar se acorda proportional cu perioada lucrata in cursul anului calendaristic, or salariatii din prezenta cauza au beneficiat de concediu medical, dar si de concediu fara plata, fapt ce a dus la scaderea numarului de zile de concediu suplimentar. conform dispozitiilor art. 15.2 din CCM.
Arata parata ca pentru o aplicare uniforma si fara discriminare a salariatilor, s-a decis sa se acorde in mod egal 4 zile de concediu suplimentar, dupa ce in prealabil s-a procedat la consultarea sindicatelor din care fac parte.
Totodata parata solicita sa fie avuta in vedere si criza economica mondiala ce a afectat productivitatea agentilor economici pe plan mondial, volumul de lucrari specifice instalatiilor electrice contractate scazand in mod dramatic.
Pentru toate aceste aspecte, solicita respingerea cererii reclamantului, apreciind ca temeinica si legala hotararea Directorului SISE Electrica Dobrogea.
In dovedirea cererii depune inscrisuri.
Examinand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Conform art. 142 Codul muncii salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare (_) beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.  Aceleasi dispozitii sunt preluate si in contractul colectiv de munca unic la  nivel national ( art. 59 ), contractul colectiv la nivel de ramura energie electrica, termica, petrol si gaze ( art. 106 ), precum si in contractul colectiv de munca la nivel de SC Electrica SA ( art. 2.15 ).  In baza acestui ultim contract s-au stabilit prin note comune locurile de munca ( activitatile ) si categoriile de personal care beneficiaza de concediu de odihna suplimentar, precum si durata acestuia ( cuprinsa intre 3 si 17 zile - fila 9 dosar). Prin urmare durata concediului de odihna pentru categoriile de salariati prevazute in articolul mentionat este reglementata legal la nivelul ei minim, ea putand fi majorata in urma negocierilor colective. Acest concediu suplimentar, care se adauga la cel de baza, este menit sa asigure un timp de odihna suplimentar pentru refacerea fortei de munca in considerarea persoanei beneficiare si a conditiilor in care lucreaza.
In cauza, prin nota comuna nr. 9900/13862/04.10.2007 , partenerii sociali SC FISE " Electrica Serv " ,SA Federatia Energetica Mileniul III si Federatia Nationala a sindicatelor din Electricitate "Univers" in urma negocierilor purtate, au stabilit in art. 2.4 categoriile de salariati ai FISE ELECTRICA SREV care lucreaza in conditii grele, nocive sau periculoase ce au dreptul la concediu de odihna suplimentar conform art. 2.1 5 din CCM Electrica SA 2002 si anexei nr. 5 din Regulament sporuri.
Potrivit anexei 1 din nota comuna mentionata, beneficiaza de concediu suplimentar de 6 zile, printre alte categorii de personal, cel din activitatea de intretinere, reparatii LEA+LES+ probe incercari si masuratori la tensiuni inalte in laboratoare (inclusiv laboratoare mobile), personalul din activitatea de intretinere, reparatii LEA 110 KV .
In speta, salariatii, reprezentati de reclamantul SINDICATUL ENERGETICIENILOR, pretind ca aveau dreptul la efectuarea unui numar de 6 zile de concediu suplimentare insa li s-au acordat doar 4 zile de concediu suplimentar aferent anului 2008.
Potrivit afirmatiilor partilor, conducatorul unitatii decide acordarea doar a 4 zile de concediu suplimentar, actul de dispozitie unilateral nefiind depus la dosar.
 Din inscrisurile  prezentate (contracte individuale de munca, tabele ) reiese ca membrii de sindicat .. indeplinesc functii de maistru principal, electrician principal, electrician si isi desfasoara activitatea in  locuri de munca precum FIR PT LES, FIR  LEA 20 KV ce fac parte din categoria locurilor de munca prevazute in anexa nr. 1 din nota comuna, iar pentru activitatea desfasurata de acorda 6 zile de concediu suplimentar, fapt ce reiese de altfel si din contractele individuale de munca.
In schimb in privinta membrilor  de sindicat C I si M M, instanta retine ca  primul beneficiaza potrivit contractului individual de munca de 4 zile de concediu suplimentar, iar cel de-al doilea este incadrat ca sudor, or potrivit anexei nr. 1 la nota comuna mentionata anterior si contractului individual de munca acesta beneficiaza de 4 zile de concediu suplimentar .
Conform deciziilor nr. 109, 111, 117, 119,124 din 19.01.2009 se dispune incetarea contractelor individuale de munca cu data de 22 01 2009 ale numitilor   CT, SG, NG, I I, CM, iar prin constatarea nr 364/13.04.2009 s-a luat act de incetarea contractului individual de munca al numitului BF cu data de 25.04.2009.
Parata a depus la dosar calculul zilelor de concediu suplimentar tinandu-se seama de perioadele de timp efectiv lucrate de membrii de sindicat, concediile medicale si cele fara plata de care le-au efectuat.
Apreciind asupra probelor administrate in cauza, priveste intemeiata in parte actiunea reclamantului, avand in vedere urmatoarele consideratii juridice:
Potrivit art. 236 din Codul muncii contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
  Dispozitiile art.40 alin.2 din Codul Muncii, rap. la art.243 Codul Muncii, art. 30 din legea nr.130/1996, art.155 Codul Muncii si art.41 alin.5 din Constitutie, statueaza obligatia angajatorului de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si contractele individuale de munca. Totodata contractul de munca la nivel de unitate, are calitatea de izvor de drept, impunandu-se partilor ca si legea, astfel ca executarea obligatiilor care rezulta din acesta este prevazuta sub sanctiunea atragerii raspunderii partii care se face vinovata de neindeplinirea acestuia .
Cum in cauza pendinte, cu exceptia membrilor de sindicat CI si MM, toti ceilalti beneficiaza de 6 zile de concediu de odihna, instanta in raport de aspectele sus - retinute si dispozitiile legale invocate priveste intemeiata in parte cererea reclamantului , urmand a o admite ca atare si in consecinta, tinand seama de timpul efectiv lucrat in cursul anului 2008, va obliga parata la acordarea concediului de odihna suplimentar aferent anului 2008, dupa cum urmeaza: cate o zi membrilor de sindicat .. si cate doua zile membrilor de sindicat ...
 Va obliga parata catre membrii de .. la plata indemnizatiei de concediu de odihna si a primei de vacanta aferente zilelor de concediu suplimentare stabilite prin prezenta hotarare.
Va obliga parata catre fiecare dintre urmatorii membrii de sindicat ... la plata indemnizatiei de concediu de odihna si a primei de vacanta aferente unui numar de 2 zile de concediu suplimentar.
Va respinge actiunea cu privire la membrii de sindicat CI ?i MM, avand in vedere faptul ca, astfel cum s-a aratat anterior, acestia beneficiaza de 4 zile de concediu suplimentar, pe care l-au efectuat.
Va respinge capatul de cerere privind plata cheltuielilor de judecata motivat de faptul ca reclamantul nu a dovedit cuantumul acestor cheltuieli.
In temeiul art. 36 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.
Vazand si dispozitiile art. 299 si urm Cod procedura civila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca

Litigiu privind functionarii publici - Hotarare nr. 56 din data de 18.01.2018
ESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 258/LM/2010 din data de 10.12.2010
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 535/LM/2010 din data de 10.12.2010
Contract colectiv de munca. Nelegalitatea unor clauze stipulate cu respectarea dispozitiilor legii 130/1996 privind contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 906/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sindicat.Conditiile legale pentru reprezentativitate. - Decizie nr. 976/R/ din data de 28.11.2005
Raspunderea patrimoniala. Prejudiciu creat societatii de catre angajat. Cerere reconventionala. Restituirea garantiei retinuta de angajator. - Sentinta civila nr. 227 din data de 28.02.2012
Contestatie impotriva deciziei de impunere pentru restituirea unor sume incasate necuvenit de catre angajatul cu contract individual de munca. - Sentinta civila nr. 566 din data de 02.05.2012
Raspunderea patrimoniala a angajatilor pentru pagubele produse datorita nerespectarii atributiilor de serviciu. - Sentinta civila nr. 1216 din data de 11.10.2011
Raspunderea disciplinara. Reducerea salariului cu 10 % pe o perioada de 3 luni. - Sentinta civila nr. 203 din data de 01.03.2010
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 95 din data de 25.01.2011
Obligatii asumate prin act aditional la contractul de munca - Sentinta civila nr. 17 din data de 11.01.2011
Drepturi banesti ce decurg din Contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 419 din data de 15.04.2008
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 979 din data de 19.10.2010
Obligarea angajatului la plata unor despagubiri angajatorului pentru prejudiciul cauzat din vina salariatului - Sentinta civila nr. 94 din data de 01.02.2010
Contestatie impotriva deciziei de sanctionare disciplinara - Sentinta civila nr. 392 din data de 30.04.2009
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1386 din data de 16.12.2010
Violenta psihica. Viciu de consimtamant la incheierea actului aditional la CIM - Decizie nr. 83/AP din data de 03.03.2014
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca - Decizie nr. 240/M din data de 03.03.2014
Litigii de munca incetarea suspendarii contractului individual de munca, dispuse in temeiul art. 52 alin. 1 lit. b Codul muncii, va genera consecinte diferite in functie de solutia pronuntata prin hotararea judecatoreasca penala definitiva - Decizie nr. 1743/R din data de 02.10.2013
Fisele de evaluare sunt acte administrative ce se bucura de prezumtia legalitatii si veridicitatii in situatia in care au fost emise de o autoritate publica si nu au fost contestate de persoanele indreptatire in termen legal. - Decizie nr. 2076/R din data de 17.04.2013