InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Indeplinirea conditiilor pentru emiterea somatiei de plata. Art. 2 alin. 1 din OUG nr. 119/2007

(Sentinta civila nr. 2053 din data de 07.07.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 24.06.2010 si inregistrata sub nr. 2684/116/2010, nr. in format vechi 3042/C/2010, disjunsa din dosarul nr. 2297/116/2010, creditoarea SC G SRL, a solicitat in baza OUG nr.119/2007 in contradictoriu cu debitoarea Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi emiterea unei ordonante de plata pentru suma de 3.897,86 lei, in termenul de plata minim prevazut la art. 10 alin. 3 din lege.
In motivarea cererii, creditoarea arata ca in cursul anului 2008 a prestat pentru debitoare activitatea specifica, respectiv servicii publice de activitate sanitar - veterinara, in speta de identificare, crotaliere si inregistrare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine si suine in circumscriptia sanitar veterinara de pe raza com.  Oltenita, jud. Calarasi, in temeiul contractului de concesiune (prestari servicii) individual, ulterior aditionat prin acte aditionale. Se arata ca, pentru activitatea prestata, au fost emise facturile fiscale nr. 0000495/20.02.2009 si nr. 000648/08.10.2009 in valoare totala de 3.897,86 lei.
Mai arata creditoarea ca debitoarea nu contesta activitatea prestata, insa nici nu intelege sa achite debitele restante, desi este vorba despre servicii prestate in cursul anului 2008, termenul de plata ajungand la scadenta cu mult timp in urma, avand in vedere cele 60 de zile convenite de la data depunerii documentelor justificative.
Prin urmare, apreciaza ca in speta este vorba de o creanta certa, lichida si exigibila ceea ce justifica pe deplin admiterea cererii formulate, motiv pentru care, in considerarea prevederilor art. 10 alin. 1, raportat la art.2 alin. 1 din OUG nr. 119/2007 solicita admiterea actiunii asa acum a fost formulata, obligarea debitoarei la plata sumei 3.897,86 lei, in termenul de plata minim prevazut la alin. (3) al art.10, obligarea debitoarei la plata dobanzii legale in conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b pct. 1 din acelasi act normativ, calculata de la data scadentei fiecarei facturi si pana la data platii efective, in conditiile prevazute de OG 9/2000 precum si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.
In drept s-au invocat dispozitiile OUG nr. 119/2007, OG nr.9/2000, art. 274 C.pr. civ.
In dovedirea cererii s-au depus inscrisuri in copie.
Debitoarea Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii creditoarei, avand in vedere faptul ca contractul de prestarii servicii privind identificarea animalelor a fost incheiat in luna octombrie 2008, in perioada aprilie 2008-23.10.2008 nu a existat nici contract de prestarii servicii si nici acte aditionale, activitatea prestata de care vorbeste creditoarea fiind prestata in lunile in care nu au existat contracte, iar pentru acest motiv ordonatorul principal de credite nu a alocat fondurile necesare pentru a face plata.
In considerarea celor prezentate, solicita respingerea actiunii ca nelegala si neintemeiata.
In drept a invocat dispozitiile art. 115 C.pr. civ.
In sustinerea intampinarii a depus inscrisuri in copie.
Verificand cererea depusa in lumina dispozitiilor art. 2 al. 1 din OUG nr.119/2007, instanta constata ca intr-adevar creanta invocata este certa, numai in limita sumei de 396,86 lei, dovada acesteia fiind facuta cu mijloacele de proba specifice dreptului comercial - art.46 C.com. - respectiv factura fiscala nr. 000495/20.02.2009 acceptata de debitoare, factura emisa in baza contractului depus la dosar.
Potrivit acelorasi acte depuse, creanta este lichida si exigibila, in temenii fixati de art. 379 C.pr. civ.
Nu s-a avut in vedere factura fiscala nr. 000648/08.10.2009 in cuantum de 3501 lei neacceptata de debitoare si emisa in perioada mai - septembrie 2008 cand nu a existat contract de prestarii servicii incheiat cu debitoarea.
Fiind deci indeplinite conditiile impuse de art. 2 al.1 din OUG nr.119/2007, cererea creditoarei este intemeiata in parte, in limita sumei de 396,86 lei, astfel ca, tribunalul in baza art. 11 din OUG nr. 119/2007, urmeaza a emite o ordonanta de plata numai pentru o parte din creanta pretinsa, respectiv pentru suma de 396,86 lei.
Cum o astfel de obligatie nu poate fi stabilita decat in baza dispozitiilor art. 10 al.3 din OUG nr. 119/2007 si in termenul legal stipulat de aceste dispozitii, urmeaza ca aceasta obligatie de plata sa fie executata in termenul de 30 de zile de la data comunicarii ordonantei de plata.
Cat priveste dobanda solicitata, instanta urmeaza sa oblige debitoarea si la plata acesteia, conform art. 3 al.1 lit.b, pct.1 din OUG 119/2007 raportat la art. 2 din OG nr.9/2000.
Astfel, potrivit primului text de lege invocat, creanta produce dobanzi, in cazul contractului incheiat intre comercianti si o autoritate contractanta, fara a fi necesara punerea in intarziere a debitorului, daca prin contract a fost fixat un termen de plata, din ziua urmatoare acestui termen.
Dupa cum s-a precizat, termenul de plata stabilit de parti prin contractul incheiat, a fost de 60 de zile, el nefiind respectat de catre debitoare, astfel ca, in lipsa altor prevederi contractuale cu privire la cuantumul dobanzilor, se va acorda  conform art. 2 din OG nr.9/2000 dobanda legala aferenta sumei anterior mentionata, incepand cu data scadentei de plata pana la data platii efective.
Cum debitoarea se afla in cupla procesuala, tribunalul in baza art. 274 C.pr. civ. urmeaza a obliga debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 39,3 lei, reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar.
Pentru considerentele enuntate, vazand si dispozitiile legale aratate, tribunalul urmeaza a admite in parte cererea formulata pe cale de ordonanta de plata de creditoarea SC G SRL in contradictoriu cu debitoarea Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi, a soma debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 396,86 lei reprezentand servicii publice de activitate sanitar veterinara, in termen de 30 zile de la data comunicarii ordonantei de plata precum si sa plateasca creditoarei dobanda legala aferenta sumei la care a fost obligata, incepand cu data scadentei de plata ( 60 de zile de la data emiterii facturii) pana la data platii efective, in termen de 30 zile de la comunicare.
Vazand si dispozitiile art. 13 al.1 din OUG nr.119/2007.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011