InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

FOND FUNCIAR. RECURS.

(Decizie nr. 596/R din data de 25.06.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Prin cererea inregistrata, initial, pe rolul Judecatoriei Calarasi care, prin sentinta civila nr. 3040/20.10.2009 si-a declinat competenta in favoarea  Judecatoriei  Oltenita, reclamanta CM, a solicitat, in contradictoriu cu paratele Primaria com. Vasilati, prin Primar si Comisia locala Vasilati pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, rectificarea titlului de proprietate nr. 93561/6.12.1996 .
In fapt, reclamanta a  aratat ca din eroare  s-a trecut intreaga suprafata  de teren de 6 ha. 2.000 m.p. pe numele mamei sale SA, in contextul  in care acest teren se afla in patrimoniul  tatalui sau decedat, mostenire de la parintii acestuia conform anexei eliberate de Primaria Vasilati, iar acesta avea descendenti directi.
SA nu a avut  niciodata teren pe teritoriul com. Vasilati.
Fata de aceste motive, solicita rectificarea titlului de proprietate nr. 93.561 din 6.12.1996   si emiterea unei  hotarari judecatoresti in acest sens.
 In drept a invocat Legea nr. 18/1991 si art. 82 si urm. C.pr.civila.
Reclamanta a depus la dosar copia cartii de identitate,  a  titlului de proprietate nr. 93561/6.12.1996,  copia certificatului de deces a lui SA iar, la termenul din 12.01.2010, in sedinta publica si-a precizat actiunea in sensul ca intelege sa se judece in contradictoriu cu mama  sa, parata SA, cu parata Comisia locala Vasilati  si cu parata Comisia judeteana Calarasi iar nu si cu parata Primaria com. Vasilati, prin Primar.
La dosar au mai fost depuse adresa cu nr. 227/22.01.2010 a Primariei com. Vasilati,  insotita de actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate in litigiu.
Prin cererea de la fila 20, reclamanta CM, a  precizat ca  solicita  citarea in cauza in calitate de parate a lui SA si SE.
Parata SA a depus procura autentificata sub nr. 57/1.02.2010  de reprezentarea sa in judecata prin mandatar TI si copia cartii de identitate a acesteia din urma.
Reclamanta  a mai depus la  dosar copia adresei nr. 750/24.02.2009 eliberata de Primaria com. Vasilati, fila 21,  potrivit careia suprafata de 6,20 ha.  a fost inscrisa in CAP de defuncta MD, mama defunctului St.A..
La termenul din 2.02.2010, la cererea instantei, reclamanta a declarat ca nu a formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, ci mama ei, parata SA,  si presupune ca mama ei a instrainat terenul celeilalte parate SE, sora ei.
Parata SA a acceptat succesiunea defunctului St.A, sotul paratei, respectiv tatal ei, (al reclamantei) si ca ea nu a acceptat succesiunea, bazandu-se pe increderea in mama ei care a zis ca are doua fete si ca dupa moartea ei, mostenirea se va imparti in mod egal.
Parata SA a formulat intampinare (filele 25 - 28) prin care solicita respingerea actiunii principale. Solicita si cheltuieli de judecata.
In motivarea intampinarii arata ca actiunea formulata de reclamanta CM nu este  intemeiata solicitand respingerea acesteia.
Obiectul actiunii este o actiune in constatare. Prin chiar cererea de chemare in judecata reclamanta a inteles sa o califice de o asemenea maniera. Dispozitiile codului de procedura civila rezerva actiunii in constatare numai un caracter subsidiar.
Potrivit art. 111 C.pr.civila parte care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului.
Prin urmare, in conditiile in care partea are la indemana calea realizarii dreptului sau, ea nu poate uzita de actiunea in constatare.
Fata de aceste motive,  solicita  sa se constate ca actiunea este inadmisibila  si  solicita respingerea ca atare.
Obiectul actiunii este ambiguu. O actiune civila trebuit sa aiba un obiect clar pentru ca instanta sa o poata califica si, in raport de calificarea data ei, sa o poata solutiona in mod legal. Reclamanta solicita rectificarea titlului de proprietate nr. 93561/1996, dar nu precizeaza de ce natura este aceasta rectificare, respectiv ce anume urmeaza a fi rectificat in cuprinsul titlului de proprietate. Nu se precizeaza care element al titlului de proprietate este  eronat si se impune a fi rectificat.
In aceasta situatie,  nici instanta de judecata nu poate purcede la solutionarea ei, intrucat nu cunoaste cu exactitate ceea ce doreste reclamanta sa spuna judecatii prin actiunea sa. O asemenea actiune informa nu poate fi primita.
In privinta actiunii principale, invoca exceptia lipsei de interes a reclamantei, intemeiata pe dispoz. art. 8 alin. 3 din Legea nr. 18/1991.
Potrivit acestui text de lege stabilirea dreptului de proprietate in privinta terenurilor se face la cerere.  Prin urmare, persoana interesata trebuie sa depuna la  comisia locala de fond funciar pe raza careia se afla terenul vizat, cerere prin care solicita expres sa i se reconstituie  dreptul de proprietate asupra lui.
Prin depunerea cererii, persoana in cauza isi legitimeaza un teren.  Nedepunerea cererii impiedica nasterea acestui interes legitim. Pe de alta parte, nedepunerea unei astfel de cereri, decade  persoana respectiva din  dreptul de a mai solicita si a obtine reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului vizat de catre ea.
Dupa cum rezulta din inscrisurile aflate la dosar, singura care a depus cerere la Comisia locala Vasilati pentru terenul in litigiu a fost parata SA. Reclamanta nu a depus o asemenea cerere. Prin urmare, ea nu-si poate legitima un interes in prezenta cauza.
Fata de aceste motive, invocata exceptia lipsei de interes a reclamantei, solicitand admiterea  acesteia si respingerea actiunii principale.
Pe de alta parte, solicita sa se observe ca titlul de proprietate ce formeaza obiectul prezentului proces, a intrat in circuitul civil si si-a produs pe deplin efectele.
Titlul de proprietate in cauza a mai fost supus unei judecati in dosarul nr. 3367/269/2007 al Judecatoriei Oltenita, in care s-a pronuntat sentinta civila nr. 693/8 aprilie 2008 modificata in parte prin decizia nr. 369/A/21 octombrie 2008 a Tribunalului Calarasi.
Prin contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 2695/23 mai 2008  de Biroul Notariatului Public Oltenita, parata a instrainat numitei TI din titlul de proprietate suprafata de 2,00 ha. situata in tarlaua 62/1, parcela 21, si suprafata de  3,0335 ha. situata in tarlaua 43/6, parcela 1.
Fata de aceste motive, solicita respingerea actiunii principale.
In drept si-a intemeiat intampinarea pe dispoz. art. 115 - 118 C.pr.civila precum si pe dispoz. art. 274 C.pr.civila.
La dosar au mai fost depuse, in copii, sentinta civila nr. 693/8.04.2008 a Judecatoriei Oltenita,  decizia civila nr. 259/A/21.10.2008 a Tribunalului Calarasi,  contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 2695/23.05.2008, acte de stare civila , sentinta civila nr. 1235/1992 a Judecatoriei sect. 4 Bucuresti,  adresa cu nr. 447/15.02.2010 a paratei Comisia judeteana Calarasi insotita de actele care au stat la  baza emiterii titlului de proprietate nr. 93.561/1996, imputerniciri avocatiale,  un memoriu al reclamantei intitulat "declaratie" o precizare a cererii prin care reclamanta a solicitat rectificarea titlului de proprietate in sensul mentionarii in acest titlu a tuturor proprietarilor indreptatiti, cu precizarea cotelor ce revin fiecaruia,  adeverinta nr. 317/1.02.2010 eliberata de Primaria  comunei. Vasilati, potrivit careia  SA  s-a prezentat,  la data de 15.03.1991, la sediul  primariei, unde a depus cerere pentru restituirea suprafetei de pamant potrivit Legii nr. 18/1991,  copia acestei cereri inregistrata sub nr. 2036/15.03.1991,  adeverinta  nr. 292/24.09.1991  conform careia  paratei SA i s-a stabilit dreptul de proprietate prin hotararea Comisiei judetene  Calarasi nr. 53/12.09.1991 pentru suprafata  de 6,10 ha., fisa de punere in posesie,  tabel nominal cu membrii cooperatori  care au adus pamant in c.a.p., contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1551/12.05.2009 , delegatie de substituire, file din registrul agricol, certificatul de mostenitor nr. 749/19.11.1997, raportul de expertiza judiciara intocmit in dosarul civil nr. 3367/269/2007, rezolutia din 28.08.2009  de neincepere a urmaririi penale a Parchetului de pe langa Judecatoria Oltenita, incheierea din 20.03.2008 pronuntata de Judecatoria Oltenita in dosarul civil nr. 3367/269/2007 si chitanta nr. 16 din 2.03.2010  privind achitarea de catre parata SA a onorariului de avocat in suma de 2.000 lei.
Reclamanta CM a formulat, in contradictoriu, cu aceleasi parate, o cerere completatoare prin care a solicitat sa se constate nulitatea absoluta partiala  a titlului de proprietate nr. 93561/6.12.1996, in limita cotei de 3/8 reprezentand cota succesorala legala care-i revine din terenul in suprafata de 5,9035 ha. situat in extravilanul com. Vasilati jud. Calarasi.
In motivare, arata ca la 18.08.2009 a formulat cerere de chemare  in judecata prin care a solicitat rectificarea titlului de proprietate nr. 93561/6.12.1996 in sensul mentionarii pe acesta a tuturor proprietarilor indreptatiti cu precizarea cotelor ce revin fiecaruia, constituindu-se astfel pe rolul Judecatoriei Calarasi dosarul nr. 4210/202/2009.
Prin sentinta civila nr. 3040/20.10.2009 pronuntata de Judecatoria Calarasi, instanta a admis exceptia de necompetenta teritoriala, declinand competenta solutionarii cererii  formulate de  ea, in favoarea Judecatoriei  Oltenita  pe rolul careia s-a format dosarul nr. 3985/269/2009.
La termenul din 2.02.2010,  a fost lipsa de procedura cu parata Comisia locala Vasilati. De asemenea, a depus o cerere completatoare prin care a precizat ca intelege sa se judece si cu paratele SA si SE, urmand,  in consecinta,  instanta sa le citeze.
La termenul din 2.03.2010 parata SA a formulat intampinare. Instanta a comunicat, la aceasta data,  intampinarea, impreuna cu restul  inscrisurilor anexate acesteia si a dispus amanarea cauzei la 30.03.2010 pentru a i se acorda posibilitatea  sa ia cunostinta de continutul noului act de procedura depus.
Prin intampinare, parata a invocat pe fondul cauzei ca titlul de proprietate ce face obiectul prezentului litigiu a intrat in circuitul civil.
Parata a aratat ca prin contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 2695/23.05.2008  de BNP Oltenita, a instrainat nepoate sale TI , fiica paratei SE, dreptul de proprietate asupra terenului extravilan arabil in suprafata de 30.335,00 m .p. inscris in cartea funciara nr. 1603 a com. Vasilati cu nr. cadastral 1250, si teren extravilan arabil in suprafata de 20.000 m.p. inscris  in cartea funciara a com. Vasilati cu nr. cadastral 1204.
Pana la acest moment,  reclamanta  nu a avut cunostinta de actul de instrainare incheiat intre parata SA si nepoata acesteia TI.
Art. 132 C.pr.civila stabileste ca cererea de chemare in judecata poate fi modificata sau completata pana la prima zi de infatisare.
 Fata de faptul ca la termenele anterioare,  fie  partile nu au fost legal citate, fie partile nu au putut depune concluzii,  deoarece cauza s-a amanat pentru lipsa de aparare, termenul primei zile  de infatisare nu s-a  implinit.
 Din adresa nr. 750/24.02.2009 ( anexa 1) emisa de Primaria Vasilati, terenul de 6 ha. si 2000 m.p. ce face obiectul titlului de proprietate nr. 93561/6.12.1996 a apartinut  si a fost inscris in CAP de catre defuncta MD, bunica paterna a  sa.
Atat adresa nr. 750/24.02.2009 emisa de Primaria Vasilati cat si extrasele CAP (anexa 2) fac dovada faptului ca terenul in suprafata de 6 ha. si 2000 m.p. formand obiectul titlului de  proprietate nr. 93561 au apartinut bunicii sale paterne MD, iar, dupa  decesul acesteia, au revenit tatalui sau SD,  in calitate de mostenitor al  defunctei.
La 20.11.1987,  ST.A a decedat, succesoare in drepturi  fiind sotia acestuia, mama sa SA, si cele doua fiice SE si reclamanta CM, astfel cum rezulta din certificatul de mostenitor  nr. 749/1997 eliberat de Biroul Notarului Public Oltenita. 
Astfel, terenul in suprafata  de 6 ha. si 2.000 m.p. este detinut in coproprietate de paratele SA si SE si de reclamanta CM, toate in calitate de mostenitoare ale lui ST.A.
SA, in calitate de sotie supravietuitoare,  are dreptul la o cota ideala de din suprafata totala a terenului, in timp ce  reclamanta si sora sa, parata SE, in calitate de fiice ale defunctului, au dreptul la o cota ideala de 3/8 din suprafata totala a terenului.
In anul 1996, parata SA a formulat o cerere prin care  a cerut sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru un teren in suprafata de 6,20 ha., cerere  semnata de SA, in conditiile in care parata este nestiutoare de carte.
In aceasta cerere, parata mentioneaza ca a fost trecuta in registrele  CAP in anul 1960 de catre sotul ei, defunctul ST.A.
In urma cererii mai sus mentionate, Comisia  judeteana Calarasi a emis titlul de proprietate nr. 93.561 din 6.12.1996. In anexa, cu privire la suprafata primita  in proprietate, sunt mentionate: teren extravilan in suprafata totala de 5,9035 ha si teren intravilan in suprafata de 2965 m.p.
In privinta terenului intravilan de 2965 m.p., s-a pronuntat deja o hotarare  irevocabila,  respectiv sentinta  civila nr. 2262/1997 a Judecatoriei Oltenita prin care s-a constatat ca acest imobil face parte din masa succesorala comuna,  ramasa de pe urma defunctului sau tata, SD.
Ulterior,  reclamanta a formulat o cerere de iesire din indiviziune si de stabilire a masei succesorale, solutionata prin decizia civila nr. 259/A/21.10.2008 pronuntata de Tribunalul Calarasi (ramasa irevocabila). Instanta a stabilit modalitatea de iesire din indiviziune cu privire la imobilul situat in com. Vasilati  in suprafata de 2965 m.p. si locuinta situata pe acest teren, astfel cum a solicitat, insa nu a stabilit si masa succesorala.
Pe parcursul acestui proces, SA s-a referit la un teren extravilan in suprafata de 6 ha. desi conform titlului de proprietate nr. 93561/6.12.1996,  terenul are o suprafata de 5,0935 ha.
De asemenea, SA a declarat ca respectivul teren este primit cu titlu de  zestre de la parintii acesteia cu ocazia casatoriei cu defunctul sau tata, ST. A.
Titlul de proprietate nr. 93561/1996  este nul absolut  in ceea ce priveste cota de 3/8 reprezentand cota succesorala legala care revine  reclamantei din terenul in suprafata de 3,9035 ha. situat in extravilanul com. Vasilati.
Legea nr. 169/1997 privind completarea si modificarea Legii nr. 18/1991 prevede la art. III alin. 1 lit. a punctul i, in caz de nulitate absoluta a titlurilor de proprietate emise cu incalcarea prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 de comisiile de fond funciar: "Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991).
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri,  cum sunt :
i) actele de  reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata  teren in proprietate predat la  cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit  asemenea terenuri . "
Titlul de proprietate nr. 93.561/6.12.1996 emis pentru o suprafata de 6,20 ha. exclusiv pe numele paratei  SA incalca dreptul de proprietate al reclamantei in privinta unei cote de 3/8 din acesta, impunandu-se  constatarea nulitatii absolute  partiale.
Astfel cum rezulta din adresa nr. 750/24.02.2009 ( anexa 1) emisa de Primaria Vasilati, terenul extravilan in suprafata totala de 5,9035 ha. si teren intravilan in suprafata de 2965 m.p. au apartinut mamei defunctului ST.A, MD.
Faptul ca SA apare in registrele CAP cu un teren de 6,20 ha. nu face dovada faptului ca a detinut vreodata in proprietate terenul ce face obiectul titlului de proprietate nr. 93561/6.12.1996.
Mai mult decat atat,  este de notorietate ca 2965 m.p. din respectiva suprafata au apartinut defunctului ST.A, astfel cum se mentioneaza in certificatul de mostenitor nr. 749/1997 eliberat de BNP Mariana Ciobanu.
Este mai mult decat evident ca SA a adresat Comisiei judetene o cerere de reconstituire ce nu respecta dispozitiile legale in materie. Extrasul din registrele CAP nu face dovada calitatii de titular al dreptului de proprietate pentru care s-a cerut reconstituirea, in  conditiile in care a fost dovedit ca cel putin pentru 2965 m.p. din terenul respectiv dreptul de proprietate a apartinut defunctului ST.A.
SA nu a detinut niciodata teren in proprietate pe care sa il fi predat la cooperativa agricola de productie sau la stat.
In ceea ce priveste calitatea de mostenitor prev. de art. III alin. 1 lit. a pct. i  din Legea nr. 169/1997, paratei, in calitate de sotie supravietuitoare, ii revine o cota ideala de din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 5,9035 ha. situat in extravilanul com. Vasilati.
Date fiind raporturile bune de familie existente intre parti la momentul formularii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, mama sa, parata SA s-a adresa autoritatilor in numele tuturor mostenitorilor legali.
Ca o consecinta a faptului ca parata este nestiutoare de carte, fiind ajutata sa redacteze cererea respectiva, nu a cunoscut ca trebuie sa ii mentioneze, in calitate de mostenitori,  atat pe reclamanta cat si pe cealalta parata SE.
Aceasta imprejurare este cu atat mai evidenta, cu cat la momentul reconstituirii dreptului de proprietate, terenul in suprafata de 5,9035 ha. situat in extravilanul com. Vasilati  se afla in posesia  reclamantei si a celor doua parate, in scopul efectuarii  lucrarilor agricole si valorificarii culturilor obtinute.
Pentru o portiune de teren inscris pe titlu (terenul intravilan de 2965 m.p.) instanta s-a pronuntat prin hotarare judecatoreasca in sensul ca acesta revine in proprietate tuturor celor 3 parti ale cauzei deduse judecatii (reclamanta CM si paratele SE si SA) in calitate de succesoare ale defunctului SD.
Astfel, Comisia judeteana Calarasi a emis  cu incalcarea dispozitiilor legale titlul de proprietate nr. 93561/6.12.1996 doar pe numele paratei SA.
Fata de aceste motive, solicit6a  constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 93561/6.12.1996 emis de Comisia judeteana Calarasi in limita cotei de 3/8 reprezentand cota succesorala legala care revine reclamantei din terenul in suprafata de 5,9035 ha. in extravilanul com. Vasilati.
In  drept a invocat dispoz. art. 132 C.pr.civila, rap.la art. III alin. 1 lit. a pct. i din Legea nr. 169/1997 privind completarea si modificarea Legii nr. 18/1991.
Solutionand cauza, prin sentinta civila nr.635/2010, Judecatoria Oltenita a admis exceptia lipsei de interes a reclamantei, invocata de parata SA si, in consecinta, a respins, ca lipsita de interes, actiunea astfel cum a fost completata formulata de reclamanta CM in contradictoriu cu paratele  SA, SE, Comisia Locala Vasilati pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor si Comisia Judeteana Calarasi pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor.
In baza art. 274 C.pr.civ., a obligat reclamanta sa plateasca paratei SA suma de 2000 lei reprezentand cheltuieli de judecata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen legal reclamanta CM, care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie, in sensul ca gresit a omis prima instanta se pronunta si asupra primului capat de cerere-rectificarea titlului, solutionand numai al doilea-prin exceptia admisa. De asemenea, a criticat-o pentru gresita admitere a exceptiei lipsei interesului atata timp cat dispozitiile legii nu conditioneaza actiunea in nulitate de formularea prealabila a unei cereri de stabilire a dreptului, precum si pentru gresita respingere a  probatoriului solicitat, probatoriu prin care tindea a dovedi tocmai interesul discutat, in sensul ca cererea introductiva de stabilire a dreptului nu a fost formulata numai in numele paratei SA, ci si in numele sau, de fapt al tuturor mostenitorilor, rezultand de aici interesul pretins. In fine, a mai solicitat, in subsidiar, acordarea unui termen pentru executarea dispozitiilor sentintei privind cheltuielile de judecata.
Au fost invocate dispozitiile art.299 si urm. c.pr.civila, ale Legii nr.247/05.
In contradictoriu, intimata SA s-a opus admiterii recursului in considerarea inexistentei unor demersuri anterioare ale reclamantei, ale lipsei interesului acesteia raportat la intreaga actiune.
Analizand recursul de fata prin prisma dispozitiilor legale incidente, a motivatiei sale tribunalul constata ca el este nefundat si urmeaza a fi respins in considerarea urmatoarelor:  
Referitor la prima critica-aceea a omisiunii solutionarii cererii de rectificare, aceasta este nefondata. Teoretic si practic o actiune poate avea mai multe cereri, unele principale si altele secundare, sau fara raporturi de subordonare intre acestea.. In cauza, astfel cum s-a aparat intimata, sant doua cereri principale, dar a caror solutionare a putut fi realizata, si a fost realizata pe aceasta exceptie-a lipsei interesului, caci si una si cealalta sant dependente de dovada interesului formularii lor, respectiv a admiterii anterioare a demersurilor de stabilire a dreptului-conditie neindeplinita. Atat rectificarea, cat si nulitatea titlului de proprietate trebuie solicitata de o persoana ce a formulat anterior - si i s-a admis-cerere de stabilire a dreptului de proprietate, in caz contrar fiind permisa eludarea dispozitiilor speciale de procedura in stabilirea dreptului. Asadar, nu este caz de omisiune a solutionarii cererii de rectificare, ambele cereri, intreaga actiune fiind solutionata pe calea exceptiei lipsei interesului.
NU poate fi primita nici a doua critica-intemeiata pe gresita conditionare a cererilor de fata de admiterea anterioara a demersurilor; atat legea, cat si practica judiciara, constant au acceptat rectificarea si nulitatea titlurilor  in considerarea existentei unui interes, interes dovedit de realizarea unor proceduri anterioare favorabile. Este o reglementare expresa, clara, directa-art.9 alin.3, coroborat cu ale art.27 ce privesc punerea in posesie, ulterior stabilirii dreptului. De altfel in cererea de rectificare reclamanta nu a invocat temei de drept.  Altfel ar fi posibila spre exemplu rectificarea in favoarea unei persoane ce nu a facut nici un demers, ce nu a formulat nici o cerere pana aici, ce a stat in totala pasivitate. Rectificarea presupune o eroare de scriere, de intocmire, nu este o problema de apreciere, de logica asa cum este cazul aici. In aceiasi termeni este si nulitatea titlului, caz in care insa legea adauga expres conditia interesului.
In fine este nefondata si critica adusa respingerii probatoriului, la dosar existand dovada titularului cererii de stabilire a dreptului-chiar cererea de stabilire a dreptului, care nu poate fi combatuta cu alte probe, astfel cum just a apreciat si prima instanta.
In cererea de acordare termen de executare a dispozitiilor cheltuielilor de judecata, trebuie observate chiar  dispozitiile invocate in aceasta, potrivit carora ele nu pot face obiect al recursului cat timp privesc fondul, dupa cum trebuie observat ca este si nedovedita, motive pentru care nu poate fi nici ea primita.
Fata de toate acestea, recursul declarat in cauza se dovedeste nefondat, incat in aplicarea art.312 c.pr.civila urmeaza a fi respins.
In aplicarea dispozitiilor art.274 c.pr.civila, urmare respingerii recursului, recurenta va suporta toate cheltuielile de judecata, inclusiv ale intimatei, urmand deci a fi obligata la plata lor.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010