InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Incuviintare executare silita.

(Decizie nr. 544 din data de 16.06.2011 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Executarea silita | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

DECIZIA CIVILA Nr. 544/16 Iunie 2011

Pe rol judecarea recursului declarat de creditoarea Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP Calarasi impotriva Incheierii din 31.03.2011 pronuntata de J.C. in dosarul de executare nr. XXXX/202/2011, in contradictoriu cu intimatul creditor Executor Bancar T.N. si intimatii debitori S.E.D. si B.A., avand ca obiect incuviintare executare silita.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza prin cererea introductiva recurenta a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
Instanta apreciaza cauza in stare de judecata si constata dezbaterile inchise.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului civil de fata;             
Prin cererea introdusa la Judecatoria Calarasi la data de 29.03.2011 si inregistrata sub nr. XXXX/202/2011, creditoarea Banca Cooperatista Record Calarasi a solicitat incuviintarea executarii silite a titlului executoriu - contract de credit 110/03.10.2008 impotriva debitorului S.E.D., domiciliata in Calarasi, str. X, nr. X, jud. Calarasi cat si impotriva girantului acesteia Bacanu Adrian, domiciliat in Calarasi, str. X, nr. X, jud. Calarasi.
Solutionand cauza, Judecatoria Calarasi prin Incheierea din 31.03.2011, a respins cererea formulata de Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP Agentia Calarasi, prin executor bancar T.N., formulata impotriva debitorului S.E.D. si a garantului B.A.    
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca cererea de incuviintare este formulata de creditoarea Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP Agentia Calarasi   impotriva mai multor debitori.
In acest fel, creditorul genereaza o pluralitate, o coparticipare procesuala pasiva care este posibila in faza de judecata, dar inceteaza in faza executarii silite.
A apreciat instanta de fond ca trebuie initiata o procedura de executare distincta pentru fiecare dintre debitorii sai, in considerarea caracterului nepatrimonial al executarii silite.
Cum instanta de executare nu poate disjunge in dosar in cadrul procedurii necontencioase si nu poate exercita un drept de optiune privind debitorul a carui executare silita va fi incuviintata, a respins cererea de incuviintare a executarii silite.
Impotriva acestei incheieri a formulat recurs, in termen legal, recurenta-creditoare BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP.
In motivare, recurenta arata ca prin cererea emisa in data de 25.03.2011 Corpul Executorilor Bancari al Bancii Centrale Cooperatiste Creditcoop Bucuresti prin executor T.N. a solicitat Judecatoriei Calarasi incuviintarea executarii silite a titlului executoriu - contract de credit nr. 110/03.10.2008, conform prevederilor art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, incheiat intre creditor si debitorul S.E.D., cat si girantul acesteia B.A., care semnand acest contract de credit a renuntat la beneficiul de discutiune si diviziune.
Conform art. 3731 al. 1 C.p.c. "... executorul va solicita incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie, cererea creditorului urmaritor si titlul executoriu".
Recurenta considera ca instanta de executare a apreciat eronat solicitarea sa, disjungand cererea in mai multe parti, deoarece cererea de executare se refera la incuviintarea titlului executoriu (contract de credit) in tot cuprinsul lui - creanta, debitor, giranti, acestia fiind obligati la plata creantei prin acelasi titlu executoriu.
Totodata, precizeaza ca anterior acestei cereri de executare au mai fost depuse si alte cereri tot la aceasta instanta care a solutionat favorabil cererea, in sensul ca a admis si incuviintat executarea silita.
Fata de aspectele prezentate, recurenta considera ca nu exista piedici pentru incuviintarea silita a titlului executoriu, astfel ca solicita casarea incheierii din 31.03.2011 emisa de Judecatoria Calarasi in dosarul nr. XXXX/202/201, ca fiind neintemeiata si sa se admita prezentul recurs asa cum a fost formulat, incuviintand executarea silita a titlului executoriu - contract de credit nr. 110/03.10.2008 impotriva debitorilor mentionati in acest titlu.
In drept invoca art. 299 si urm. Cod proc. Civila.
In dovedire se depun inscrisuri.              
Analizand actele si lucrarile dosarului in raport de motivele de recurs invocate precum si din oficiu, tribunalul apreciaza ca recursul declarat este fondat si urmeaza a fi admis pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 3731 Cod procedura civila:
"Cererea de executare silita, insotita de titlul executoriu, se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu prevede altfel. Acesta, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea cererii, va solicita instantei de executare incuviintarea executarii silite, inaintandu-i in copie cererea de executare si titlul respectiv.
Instanta de executare incuviinteaza executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singura incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor, in termen de cel mult 7 zile de la inregistrarea cererii de incuviintare a executarii silite.
In temeiul incheierii prin care se admite cererea de incuviintare a executarii silite, executorul judecatoresc poate proceda la executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu in oricare dintre formele prevazute de lege, dispozitiile art. 3711 alin. 3 aplicandu-se in mod corespunzator.
Incuviintarea executarii silite este de drept valabila si pentru titlurile executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate.
Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:
1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;
2. titlul nu a fost investit cu formula executorie, daca, potrivit legii, aceasta cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite;
3.creanta nu este certa, lichida si exigibila;
4. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita;
5. exista alte impedimente prevazute de lege.
Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac.
Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata cu recurs numai de catre creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.
In tot cursul executarii, executorul judecatoresc este obligat sa aiba rol activ, staruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu, cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate."
In speta, creditoarea Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP a solicitat instantei de fond sa incuviinteze executarea silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 110/03.10.2008, impotriva debitoarei S.E.D. si a  girantului B.A., care s-a obligat solidar si indivizibil cu beneficiara creditului, sa garanteze creditul acordat acesteia.
In baza art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 contractul de credit reprezinta titlu executoriu.
Tribunalul constata ca instanta de fond a interpretat gresit dispozitiile art. 3711 si urmatoarele Cod procedura civila, ajungand la concluzia eronata ca nu se poate cere incuviintarea executarii impotriva mai multor persoane fizice in acelasi dosar executional.
Separatia de patrimonii a debitorilor obligati in solidar printr-un titlu nu impiedica pornirea executarii in acelasi dosar impotriva ambilor, fiecare urmand sa raspunda pentru datoria comuna solidara, in limita propriului patrimoniu.
In alta ordine de idei, prin procedura de incuviintare se dispune incuviintarea executarii silite a unui titlu executoriu si nu se incuviinteaza executarea neaparat a unui debitor sau a altuia.
Incuviintarea vizeaza titlul executoriu si este rezultatul unei analize ce priveste exclusiv titlul executoriu (aspecte legate de ramanerea irevocabila a titlului, investirea lui, existenta unei cereri de executare) si nu priveste persoanele care au calitatea de creditor sau debitor in cadrul executarii silite.
Incuviintarea executarii silite a titlului da posibilitatea organului de executare de a urmari silit fie pe unul dintre debitorii solidari, fie pe ambii, operatiune care se poate face in acelasi dosar executional.
Urmarirea silita a doi debitori solidari in cadrul aceluiasi dosar executional nu contravine caracterului individual al executarii, din moment ce fiecare debitor urmeaza a raspunde cu propriul sau patrimoniu si formele de executare (somatii, publicatii de vanzare, procese verbale) se efectueaza distinct pentru fiecare.
Pentru aceste considerente, in baza art. 312 Cod procedura civila, va fi admis recursul declarat de recurenta - creditoare BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP in contradictoriu cu intimatii S.E., B.A. si Executor Bancar T.N., impotriva Incheierii din 31.03.2011 pronuntata de Judecatoria Calarasi in dosarul nr. XXXX/202/2011, care va fi modificata in tot in sensul celor aratate in dispozitivul prezentei decizii.
       
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

In baza art. 312 Cod procedura civila admite recursul declarat de recurenta-creditoare BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP in contradictoriu cu intimatii S.E., B.A. si Executor Bancar T.N., impotriva Incheierii din 31.03.2011 pronuntata de Judecatoria Calarasi in dosarul nr. XXXX/202/2011.
Modifica in tot incheierea recurata, in sensul ca admite cererea formulata de creditoarea Banca Centrala Cooperatista Creditcoop si incuviinteaza executarea silita a debitoarei S.E.D. si girantului B.A. in vederea recuperarii creditului prin contractul de credit nr. 110/03.10.2008.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 16 Iunie 2011.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita

Incheiere - Investire cu formula executorie - Hotarare nr. IIII din data de 22.02.2010
Obligatia de a face - Decizie nr. 816 din data de 27.11.2017
Titlul de creanta si titlul executoriu potrivit codului de procedura fiscala - acte distincte. - Decizie nr. speta 6 din data de 08.01.2008
CHELTUIELI JUDICIARE - Decizie nr. 66/A din data de 05.02.2004
Incuviintarea executarii silite a unei creante prescrise - Decizie nr. 64/A/CC/ din data de 11.07.2005
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017
Titlu suspendarea executarii - Sentinta comerciala nr. 212/CA din data de 15.04.2010
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. - Decizie nr. 154 din data de 04.03.2010
Executare silita - Decizie nr. 155 din data de 04.03.2010
Validarea popririi. Termenul de 3 luni prev. de art.460 c.pr.civ. - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Validarea popririi - Decizie nr. 416 din data de 22.12.2008
Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ. - Sentinta civila nr. 7/F din data de 31.08.2005
Executarea silita - Sentinta civila nr. 1119/C din data de 26.05.2012
Executare silita prin poprire. Obligatiile tertului poprit in cazul in care executarea silita este suspendata. - Decizie nr. 288 din data de 18.04.2013
Executarea silita a creantelor fiscale stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate de instanta de contencios administrativ. - Hotarare nr. 477 din data de 23.01.2013
Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile. - Decizie nr. 389 din data de 28.06.2012
Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare - Decizie nr. 401 din data de 04.05.2006
Executare silita imobiliara. Anulare licitatie - Decizie nr. 309 din data de 07.04.2006
Incuviintarea executarii silite - Decizie nr. 164 din data de 24.02.2006
Cererea de incuviintare a executarii silite. - Decizie nr. 1070 din data de 17.11.2005