InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Contencios administrativ - suspendare act administrativ. Existenta unor cazuri bine justificate si prevenirea unor pagube iminente, reprezinta conditii legale care trebuiesc indeplinite cumulativ pentru a se putea dispune suspendarea actului administrat

(Sentinta civila nr. 639 din data de 09.07.2014 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Contencios administrativ - suspendare act administrativ
Existenta unor cazuri  bine justificate si  prevenirea unor pagube iminente, reprezinta conditii legale care trebuiesc indeplinite cumulativ pentru a se putea dispune suspendarea actului administrativ .
Art. 14 alin. 1 din Lg. 554/2004  .
Prin sentinta civila nr. 639/9 iul 2014 pronuntata de Tribunalul Calarasi in dosarul nr.  1799/2/2014 a fost respinsa cererea formulata de reclamanta SC A.MT SRL privind suspendarea executarii deciziei nr. 2604383/13.01.2014 de acordare a platilor in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata campania 2013, emisa de parata A. P. I.A. - Centrul Judetean Calarasi.
Pentru a pronunta aceasta solutie , instanta a retinut ca prin cererea de chemare in judecata s-a solicitat de reclamanta SC A.MT S.R.L. suspendarea executarii Deciziei nr. 2604383/13.01.2014 emisa de APIA - Centru Judetean Calarasi, prin care s-a dispus  excluderea de la plata si stabilirea sanctiunilor multianuale, datorita supra declararii  suprafetelor, avand in vedere  disp. art. 7 alin. 1 lit. f din OG nr. 125/21.12.2006, art. 6 alin. 1 si 2  din Ordinul nr. 246/2008 si partea a III-a pct. 6 din angajamente si declaratii din cererea  unica de plata pe suprafata Campania 2013.
Sanctiunea a fost aplicata in conformitate cu prevederile art. 58 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (C.E) nr. 1234 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea pentru sectorul vitivinicol, care prevede ca "in cazul in care suprafata solicitata este mai mare cu un procent de peste 50%, fermierul va fi exclus de la plata sprijinului pe anul respectiv si i se stabileste un debit corespunzator diferentei dintre suprafata solicitata si suprafata determinata; debitul se deduce, in conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei, din platile de care fermierul poate beneficia pentru cererile pe care le depune in decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului in care a fost stabilit debitul. Daca debitul nu poate fi recuperat in intregime in conformitate cu articolul mentionat in decursul celor trei ani calendaristici care urmeaza anului calendaristic constatarii, soldul se anuleaza. "
Potrivit art. 14 alin. 1 din Lg. 554/2004  suspendarea executarii unui act administrativ  poate fi dispusa numai in cazuri  bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, conditii legale care trebuie indeplinite cumulativ.
Cazul bine justificat este definit la art. 2 alin. 1  lit. t  din Lg. 554/2004 ca fiind o imprejurare legata de starea de fapt si de drept, de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ.
Indoiala serioasa asupra legalitatii actului administrativ trebuie sa poata fi decelata cu usurinta, in urma  unei cercetari sumare a aparentei dreptului, pentru ca in cadrul procedurii suspendarii executarii, pe calea careia pot fi depuse numai masuri provizorii, nu este permisa prejudecarea fondului litigiului.
Intr-adevar, suspendarea executarii unui act administrativ  in baza  dispozitiilor art. 14- 15 din Lg. 554 /2004  constituie o masura   de exceptiei de la regula  executarii din oficiu al acestuia, executio ex officio, insa atunci  cand cele doua conditii legale sunt pe deplin intrunite si exista si o apartenenta de drept in favoarea reclamantului, instanta  poate  dispune  suspendarea executarii actului administrativ.
In cazul  in spe?a, inainte de a trece la analiza   celor doua conditii de admisibilitate ale cererii prev. de art. 14 alin. 1  - art. 15 din Lg. 554 /2004, tribunalul apreciaza ca se impune a fi facute  urmatoarele precizari  cu privire la cererea de plata formulata de reclamanta  pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru  Campania  SAPS 2013.
La data de 08.05.2013 reclamanta SC A. MT SRL a depus la Apia  - Centrul Judetean Calarasi  cererea de plata nr. CL8359/08.05.2013 pentru schemele de sprijin pe suprafata, pe campania SAPS 2013, pentru o suprafata de 602,50 ha teren arabil. In data de 17.10.2013 dosarul a fost autorizat la plata, in baza deciziei de plata in avans, pentru suprafata determinata de 602,22 ha.
Prin solicitarea de clarificare nr. 13714/18.11.2013 parata solicita fermierului SC A. MT SRL., ca in data de 25.1 1.2013 sa se prezinte la sediul paratei pentru clarificari cu privire la cererea unica de plata pe suprafata 2013, respectiv contractele de arenda incheiate cu S.C. B. SRL sub nr. 122/28.09.2009, 123/08.09.2009 152/28.09.2009 si 251/20.09.2011. Fermierul nu s-a prezentat in data solicita, dar a depus in data de 10.12.2013 adresele inregistrate cu nr. 15665 si 15666 din care reiese faptul ca terenul pentru care a depus cerere de plata s-a diminuat cu 240,70 ha.
Prin adresa inregistrata cu nr. 14692/ 02.12.2013 APIA - Centrul Judetean Calarasi, a solicitat lamuriri Primariei N. jud. Calarasi cu privire la contractele de arenda mentionate, iar prin raspunsul primit parata este informata ca respectivele contracte de arenda inceteaza incepand cu data de 02.09.2013.
Potrivit art. 7 alin. 1 lit. f  "pentru a beneficia de acordarea de  plati in cadrul schemelor de plata unica pe suprafete, solicitanti trebuie sa prezinte  documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta  si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care a depus cererea".
Conform art. 6 alin 1 si 2 din Ordinul MADR nr. 246/2008: "(1) Documentele prevazute la art. 4 si 5 se prezinta, dup caz, la depunerea cererii de plata de catre producatorul agricol sau la solicitarea reprezentantilor APIA, in vederea efectuarii procedurilor de administrare si control.
(2) Documentele prevazute la art. 4 si 5 se incheie pana la data depunerii cererii de plata si/sau a modificarilor acesteia, in conformitate cu prevederile art. 124 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt valabile pana la data de 1 decembrie a anului de cerere, in conformitate cu prevederile art. 29 din alin. (2) din acelasi regulament. "
In raport de situatia de fata  retinuta, tribunalul constata ca la data de  08.05.2013, data formularii cereri unice de plata, reclamanta indeplinea  conditiile legale  pentru acordarea platii unice pentru suprafata, caci astfel nu ar fi fost autorizata  la plata in avans  pentru suprafata  determinata de 602, 22ha.
Referitor la dreptul de folosinta si utilizare a terenului pentru care s-a depus cererea de plata pe Campania SAPS 2013,  aceasta situatie de fapt trebuie verificata din punct de vedere  al disp. art. 6 alin 1 si 2 din Ordinul MADR nr. 246/2008, in baza caruia s-a emis decizia atacata.
Referitor la situatia reclamantei se constata ca APIA - Centru Judetean Calarasi  a emis decizia nr. 2604385/13.01.2014  prin care s-a dispus excluderea de la plata si stabilirea sanctiunilor multianuale  pe motiv ca a intervenit o supradeclarare a suprafetelor, intrucat societatea reclamanta a pierdut dreptul de folosinta  asupra suprafetei de 240, 70 ha, deoarece proprietarul a vandut terenul  si nu mai poate face  dovada utilizarii pana la 1 decembrie  conform art. 6 alin. 1 si 2 din Ordinul MADR nr. 246/2008.
Ca atare, problema de drept  supusa analizei  este aceea daca   legea  a avut in vedere  la acordarea platii unice pentru suprafata faptul ca documentele necesare  care dovedesc  dreptul de folosinta  asupra terenului trebuie sa fie valabile  pana la data de 1 decembrie a anului  de cerere  sau a avut in vedere faptul ca documentele  trebuie  sa fie  valabile  cu incepere de la 1 septembrie si pana la 31 august  conform OUG nr, 108/2001, asa cum sustine reclamanta, care in cadrul actiunii de fond a  invocat exceptia de nelegalitate  a prev. art. 6 alin 2 din Ordinul MADR nr. 246/2008.
Din acest punct de vedere, tribunalul a apreciat  ca prima conditie  de admisibilitate prev. de art. 14 alin. 1   din Lg. 554/2004 nu este indeplinita, intrucat motivele  invocate de reclamanta nu au caracterul unor indicii aparente care  sa rastoarne  prezumtia de legalitate a actului administrativ, ci necesita o analiza pe fond a raportului juridic dedus judecatii.
Pentru considerentele analizate, tribunalul retine ca nu sunt indeplinite  conditiile  cazului bine justificat, motiv pentru care va trece la analiza celeilalte conditii de admisibilitate, respectiv prevenirea unei pagube iminente  care poate fi produsa reclamantei prin punerea in executare a actului administrativ.
Pe fondul conditiei de admisibilitate, reclamanta  a aratat  ca fata de imprejurarea  ca societatea este in plina campanie  agricola pe anul 2014, executarea sumei imputata prin Decizia  atacata  in valoare de 149462,94 lei, ar insemna blocarea  activitatii  sale, cu imposibilitatea continuarii lucrarilor agricole. De asemenea, in situatia  in care s-ar admite contestatia sa, o eventuala intoarcere a executarii ar dura  foarte mult, situatie ce ar avea consecinte negative asupra activitatii societatii.
Contrar opiniei reclamantei, emitentul actului arata ca reclamantei  nu  i-a fost produsa nici o paguba iminenta  deoarece debitul se deduce, in conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei, din platile de care fermierul poate beneficia pentru cererile pe care le depune in decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului in care a fost stabilit debitul. Daca debitul nu poate fi recuperat in intregime in conformitate cu articolul mentionat in decursul celor trei ani calendaristici care urmeaza anului calendaristic constatarii, soldul se anuleaza.
Pe de alta parte, reclamanta nu a dovedit  acest aspect, simpla mentionare  a creantei contestate si a valori ei  nu duce automat la constatarea ca exista o asemenea paguba.
In alta ordine de idei, parata a invocat si Decizia  nr. 3050/2006  pronuntata de ICCJ, care impune  ca producerea pagubei sa fie o consecinta a executarii actului administrativ, iar nu insasi executarea actului administrativ in sine.
Referitor la paguba iminenta, tribunalul a constatat  ca aprecierile reclamantei nu se pot subsuma acestei conditii atat timp cat acest debit  urmeaza a fi dedus, in conformitate cu disp. art. 5b din Regulamentul CE nr. 885/2006 al Comisiei, de catre parata din platile care urmeaza a fi efectuate catre  reclamanta in decursul a trei ani calendaristici ulterior anului in care a fost stabilit debitul, ca urmare a cererilor de plata depuse de aceasta.
In concluzie, tribunalul constata ca nu sunt intrunite  cumulativ  conditiile legale prev.  de art. 14 alin. 1 - art. 15 din Lg. 554/2004, motiv pentru care urmeaza  sa respinga cererea formulata de reclamanta SC A. MT SRL privind suspendarea executarii deciziei nr. 2604383/13.01.2014 de acordare a platilor in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata campania 2013, emisa de parata APIA - Centrul Judetean Calarasi.   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016