InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Constanta

Pact comisoriu de gradul IV. Actiune in revendicare imobiliara.

(Sentinta civila nr. 1574 din data de 01.07.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta)

Domeniu Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Tribunalul Constanta | Jurisprudenta Tribunalul Constanta


  Deliberand asupra cauzei civile de fata constata:
Prin cererea formulata de reclamanta ... in contradictoriu cu paratii ... ,... , ... ,... inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta sub nr.8917/118/2010 se solicita obligarea paratilor sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie lotul nr_. in suprafata de 1207 mp si lotul nr_. in suprafata de 816 mp ambele din careul ... , in masura in care terenul nu este liber obligarea paratului ... la plata despagubirilor in cuantum egal cu contravaloarea terenului solicitat , obligarea paratilor la cheltuieli de judecata.
In motivare , reclamanta arata ca a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilelor in suprafata de 1207 mp -lotul _ , 816 mp lotul _potrivit actului de vanzare cumparare din 2.04.1914 , pretul contractului a fost achitat integral la cumparare prin recipisele aratate in cuprinsul aceluiasi act , prin procesul verbal incheiat la 21.02.1914 , preotul ... a fost pus in posesia lotului nr_. in suprafata de 1217 mp si respectiv lotul nr_.in suprafata de 816 mp , suprafete trecute ulterior in posesia ....
In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art.480-481 vechiul cod civil , art.1 Protocol 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
Paratul ... a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive avand in vedere ca raportat la dispozitiile art.26 alin.3 din legea nr.10/2001 legitimarea procesual pasiva in toate cazurile revine entitatii initial investite cu solutionarea notificarii , in speta _ si ... , iar pe fondul cauzei a solicita respingerea actiunii ca nefondata.
Paratii ... ,... , ... au invocat in sedinta publica din 25.11.2010 exceptiile lipsei calitatii procesual active a reclamantei , exceptia inadmisibilitatii actiunii in revendicare pe calea dreptului comun.
Totodata , prin notele de sedinta-filele 80-85 au invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive a _ si a _ avand in vedere ca numai _, titular al patrimoniului public si privat de pe raza teritoriala poate sta in proces cu calitate procesual pasiva , iar pe fondul cauzei respingerea actiunii avand in vedere ca bunul nu a intrat in patrimoniul cumparatorului deoarece contractul cuprinde un pact comisoriu de grad IV cu obligatia asumata e cumparator de a construi pe teren in teren de 4 ani si cu sanctiunea desfiintarii de plin drept a conventiei fara indeplinirea nici unei formalitati.
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesual pasive intsnata retine ca legitimarea procesuala pasiva se raporteaza la obligatia de a raspunde pretentiilor formulate prin cererea de chemare in judecata, iar in  cazul revendicarii legitimarea procesuala pasiva incumba posesorului terenului.
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a _ si a _ , instanta urmeaza a o admite deoarece potrivit raportului de expertiza efectuat in cauza bunurile revendicate fac parte din domeniul _ , singura entitate care are calitate procesual pasiva in prezenta cauza in calitate de parat . Sustinerile paratului ... potrivit carora nu are calitate procesual pasiva in cauza conform art.26 din legea nr.10/2001 nu pot fi retinute in prezenta cauza avand in vedere temeiul de drept invocat de reclamanta , respectiv codul civil , aceasta neprevalandu-se de dispozitiile legii speciale , respectiv art.10/2001. In sedinta din data de 17.12.2010 , instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratului _
Pentru aceste considerente , instanta va respinge actiunea formulata impotriva paratilor ... si a _ ca fiind formulate impotriva unor persoane fara calitate procesual pasiva .
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesual active , instanta urmeaza a o respinge avand in vedere urmatoarele considerente:
Prin actul de vanzare cumparare nr.114/2.04.2014 ... cumpara de la ... lotul nr_. in suprafata de 1207 mp si lotul nr_. in suprafata de 816mp din careul ... inserandu-se conditia ca , potrivit acestui act, cumparatorul este obligat in termen de patru ani de la data acestui act sa construiasca pe locul cumparat cu aprobarea autoritatii comunale iar daca nu va construi in termen comuna , fara somatiune sau judecata , in puterea numai a acestui act , reintra de drept in proprietatea locului vandut ,fara a fi obligata _ in acest caz la desdaunari sau restituirea pretului.
In procesul verbal de predare primire se face mentiunea ca terenurile revendicate au fost predate Preotului ... , iar ... prin adresa nr.113/23.02.2010 confirma ca in perioada 1899-1934 ... a fost paroh al ... mentionandu-se totodata ca terenurile au fost cumparate de catre preotul ... pentru ... , respectiv ....
Avand in vedere ca procesul verbal de predare primire face corp comun cu actul de vanzare cumparare , iar ... confirma ca preotul a cumparat pentru reclamanta terenurile , instanta constata ca reclamanta are calitate procesual activa in cauza.
In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii , instanta urmeaza a o respinge avand in vedere urmatoarele:
Prin decizia nr.33/2008 pronuntata de instanta suprema in solutionarea recursului in interesul legii cu privire la admisibilitatea actiunii in revendicare, intemeiata pe dispozitiile dreptului comun, avand ca obiect revendicarea imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulata dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 s-au stabilit urmatoarele  “   Cu privire la actiunile intemeiate pe dispozitiile dreptului comun, avand ca obiect revendicarea imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, formulate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 si solutionate neunitar de instantele judecatoresti, stabilesc:
    Concursul dintre legea speciala si legea generala se rezolva in favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar daca acesta nu este prevazut expres in legea speciala.
    In cazul in care sunt sesizate neconcordante intre legea speciala, respectiv Legea nr. 10/2001, si Conventia europeana a drepturilor omului, aceasta din urma are prioritate. Aceasta prioritate poate fi data in cadrul unei actiuni in revendicare, intemeiata pe dreptul comun, in masura in care astfel nu s-ar aduce atingere unui alt drept de proprietate ori securitatii raporturilor juridice" Asa cum rezulta  din raportul de expertiza efectuat in cauza terenurile revendicate se afla in proprietatea _ , nefiind instrainate ,iar in eventualitatea admiterii prezentei actiuni nu s-ar aduce atingere drepturilor de proprietate ale unor terti dobanditori si nici principiului securitatii raporturilor juridice , astfel incat , Tribunalul apreciaza ca prezenta actiune este admisibila , instanta urmand a respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii .
  Pe fondul cauzei , instanta retine urmataorele:
Asa cum s-a aratat si anterior prin actul de vanzare cumparare nr.114/2.04.2014 ... cumpara de la ... lotul nr_. in suprafata de 1207 mp si lotul nr_. in suprafata de 816mp din careul ... inserandu-se conditia ca , potrivit acestui act, cumparatorul este obligat in termen de patru ani de la data acestui act sa construiasca pe locul cumparat cu aprobarea autoritatii comunale iar daca nu va construi in termen comuna , fara somatiune sau judecata , in puterea numai a acestui act , reintra de drept in proprietatea locului vandut ,fara a fi obligata _ in acest caz la desdaunari sau restituirea pretului.
Instanta retine astfel  ca in speta partile au inteles sa insereze, de comun acord, o clauza de rezolutiune, necontestata, care are valoarea unui pact comisoriu de gradul IV, clauza potrivit careia ,,nerespectarea vreunei obligatiuni luate de cumparator prin acest act atrage rezilierea de plin drept a prezentei vanzari si _, investind prezentul act cu formula executorie conform art. 20 din legea autentificarii actelor, fara somatiune, curs de judecata sau alta punere in intarziere si cu deplin drept, va intra in posesia bunului vandut’’.
Faptul ca nici pana la expirarea termenului contractual si nici dupa acea data cumparatorul nu si-a indeplinit obligatia asumata, anume de a ridica o constructie, este recunoscut de reclamanta.
Or, prin inserarea acestui pact si operarea lui fata de neexecutarea obligatiei asumate, contractul este desfiintat de plin drept, fara sa fie necesara interventia instantei de judecata, adica fara sa fie necesara pronuntarea unei hotarari judecatoresti in acest sens si fara vreo alta formalitate prealabila.
Ca efect al desfiintarii retroactive a contractului de vanzare-cumparare, bunul s-a reintors de drept in patrimoniul vanzatorului, adica al _. Avand in  vedere nerespectarea clauzelor contractuale prezentate mai sus , instanta constata ca in cauza a intervenit  rezolutiuna de drept a actului de vanzare cumparare , astfel incat instanta urmeaza a respinge .
Cu privire la cererea de suplimentare a onorariului de expert cu suma de 1.500 de lei , instanta urmeaza a o admite in parte in sensul stabilirii unui supliment de onorariu de 1.000 de lei avand in vedere complexitatea lucrarii ,cuantumul onorariului provizoriu de 1.000 de lei , suma ce urmeaza a fi pusa in sarcina reclamantei.
Reclamanta , parte careia i s-a respins actiunea , urmeaza a fi obligata la plata cheltuielilor de judecata , onorariu avocat , in cuantum de 620 lei catre paratii _ ,_ ,_.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Revendicare imobiliara - Decizie nr. 583 din data de 13.09.2017
Calificare actiune. Actiune in constatare sau actiune in realizare. Admisibilitatea actiunii in constatare in situatia in care partile au posibilitatea de a formula actiune realizarea dreptului - Sentinta civila nr. 272 din data de 16.03.2016
Revendicare imobiliara. Folosirea unui teren agricol fara titlu. Despagubiri - Sentinta civila nr. 296 din data de 08.04.2015
Revendicare unui imobil trecut in proprietatea statului. Actiune in revendicare inadmisibila - Decizie nr. 497 din data de 17.05.2012
Actiune in revendicare. Obligatia proprietarului de a permite traversarea terenului pentru cauza de utilitate publica. - Decizie nr. 466 din data de 14.05.2012
Revendicare imobiliara. Folosirea unui imobil fara titlu - Decizie nr. 539 din data de 14.11.2011
Restituire imobil preluat abuziv de catre stat - Decizie nr. 384 din data de 01.09.2011
Cerere de restituire a imobilelor trecute in proprietatea statului prin expropriere. - Decizie nr. 386 din data de 02.09.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 335 din data de 29.03.2011
Revendicare - Decizie nr. 6798 din data de 28.01.2011
Revendicare - Decizie nr. 4979 din data de 10.02.2011
Revendicare imobil in baza legii 10/2001 - Decizie nr. 401 din data de 28.10.2010
Revendicare - Decizie nr. 220 din data de 25.03.2010
Revendicare.Nulitatea absoluta a actelor juridice si operatiunilor de cf. - Decizie nr. 67 din data de 04.03.2010
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1311 din data de 19.10.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 115 din data de 17.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Legalitatea dispozitiei de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, ca urmare a nedeclararii corecte a numarului membrilor de familie, veniturilor ori bunurilor detinute. - Decizie nr. 103/F din data de 16.01.2014