Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bistrita

Fond funciar. Instanta retine ca petentul nu a facut dovada faptului ca antecesorii sai au fost proprietari ai terenului la data deposedarii si intrarii terenului in patrimoniul fostei C.A.P si constata ca Hotararea emisa de Comisia Judeteana pentru...

(Sentinta civila nr. 5257/2011 din data de 31.05.2011 pronuntata de Judecatoria Bistrita)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Bistrita | Jurisprudenta Judecatoria Bistrita

Prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta sub nr. de mai sus petentul LM a chemat in judecata pe intimatele Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate, Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna: anularea Hotararii nr. 150 din 19.04.2007, emisa de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, prin care s-a respins contestatia impotriva modului de solutionare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2533 mp, dupa bunicii petentului, HJ si sotia sa RH.
In motivarea acestei actiuni petentul a aratat ca prin cererea inaintata la Comisia Comunala a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2533 mp, din CF suprafata de teren care constituia restul curtii si gradinii casei parintilor petentului, LM si SM. Petentul invedereaza ca din CF rezulta urmatoarele: A+1, nr. top 66 casa de piatra nr. 187, doua camere de zi si curte in suprafata de 340 stanjeni -1224 mp; si tot sub A+1 apare nr. top 67 gradina casei, in suprafata de 670 sanjeni-2412 mp. Pana in anul 1925 luna iulie, imobilul in litigiu apartinea numitului GM, in cota de 3 si sotiei sale GM in cota de 1 parte. La data de 14 august 1926, in baza unui contract  de donatie, din 13 iulie 1926, numita GM mai dobandeste o cota de 1 parte din cota de 3 parti. Pana in anul 1970 nu mai apare nicio notare, astfel ca, la 3 februarie 1970, in baza unui plan de situatie derivat din Decizia Consiliului Judetean nr. 336/06.10.1970 imobilul de sub A+1, nr. top 66 si 67, casa, curte si gradina in suprafata de 3633 mp, se dezmembreaza si adnoteaza conform schitei astfel: a) parcela nr. top nou 66/1, casa, curte, si gradina in suprafata de 1100 mp, se transcrie in CF nou infiintata nr. in favoarea Statului Roman, apoi, in temeiul Decretului nr. 81/1954, in favoarea lui HI, tatal mamei petentului LSM, nascuta H; b) parcela cu nr. top nou, gradina, cu suprafata de 2633 mp se reinscrie in CF, in favoarea Statului Roman cu titlu de expropriere.
Petentul a precizat ca doreste sa demonstreze ca nr. top au alcatuit un singur trup de avere ca nu mai exista posesiunea lui GM si sotia sa M, din anul 1926, de unde se poate trage concluzia ca intreg terenul, faptic a fost folosit de bunicii si parintii acestuia pana in anul 1970, data plecarii acestora din tara. Numai asa se explica, de ce petentul LM  la data de 2 aprilie 1970 a semnat un proces -verbal cu Consiliul  Popular prin care a predat imobilul proprietate personala situat in SN nr. 39: casa de locuit cu 2 camere, camara, magazie, in suprafata de 146 mp, conform R.A.;  grajd din caramida in suprafata de 112 mp, sopru din lemn acoperit cu tigla, un alt mic grajd, surita in suprafata de 90 mp; gradina in suprafata de 2700 mp; curte in suprafata de 300 mp, doua cotete de porci in suprafata de 10 mp, rezultand in total 146+112+90+2700+300+10 = 3358 mp, cam cat era in CF anterior dezmembrarii.
Petentul a mai aratat ca  printr-o alta hotarare a Comisiei Judetene a mai primit o parte din cele 22 ha  revendicate, deci are calitatea de persoana indreptatita la restituire.
In probatiune s-au depus la dosarul cauzei Hotararea Comisiei judetene privind respingerea contestatiei formulate de dl. LM (f. 5-8), copia colii CF nr. (f. 9-11), extras CF nr. (f. 12), referatul privind contestatia nr. 1/23.02.2006 la cererea de reconstituire nr. 30/25.11.2005 (f. 17,20), contestatia impotriva solutiei de respingere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate (f. 22,23), adresa nr. 271/03.02.2006 (f. 24), referatul privind cererea nr. 30/25.11.2005 (f. 25,26), cererea nr. 30/25.11.2005 (f. 27,28), imputernicire avocatiala (f. 29,30), traducere din limba germana a declaratiei notariale nr. 90/1996 (f. 31, 33), act de proprietate (f. 32), plan de situatie (f. 34), proces verbal incheiat in 2 aprilie 1970 (f. 35), hotararea comisiei judetene pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 nr. 1404/140/1997 (f. 36), incheierea notariala din 03.02.1970 (f. 37), copii CF (f. 38-46), acte stare civila (f. 47-56).
In drept invoca: disp. art. 51-53 din Lg.18/1991.
Intimata Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a formulat la data de 08.06.2007 intampinare la prezenta actiune prin care solicita respingerea ca neintemeiata a actiunii formulata de reclamant si mentinerea Hotararii Comisiei Judetene nr. 150/2007 ca fiind temeinica si legala. In sustinerea intampinarii formulate intimata a aratat ca prin actiunea introductiva, reclamantul solicita anularea Hotararii Comisiei judetene nr. 150/2007 motivat de faptul ca este indreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate, deoarece a folosit acel teren pana in anul 1970. De asemenea reclamantul a mai precizat faptul ca terenul inscris in CF este acelasi cu cel mentionat in procesul verbal semnat de catre reclamant si Consiliul popular in data de 2.04.1970, in care se mentioneaza faptul ca acesta preda imobilul casa, anexe gospodaresti si gradina in suprafata de 2700 mp.
Intimata a aratat ca in urma analizarii actelor depuse la dosar si cele comunicate de Comisia locala in vederea solutionarii contestatiei, s-au constatat urmatoarele: in baza Legii nr. 247/2005 reclamantul a depus cererea inregistrata sub nr. 30/25.11.2005 prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2.533mp teren in calitate de mostenitor dupa bunicii susnumitului, respectiv, JH si sotia RH. Comisia locala a respins cererea solicitantului motivat de faptul ca terenul solicitat nu face obiectul Legii nr. 247/2005 ci a Legii nr. 10/2001. La cerere au fost anexate ca si acte doveditoare ale dreptului de proprietate extras CF, ai carui proprietari tabulari sunt GM.
In procesul-verbal de predare primire intre LM si Consiliul local al Comunei C, incheiat in anul 1970 nu se identifica terenul preluat cu date de carte funciara. Astfel, referitor la terenul inscris in CF, reclamantul nu face dovada calitatii de mostenitor dupa proprietarul tabular, respectiv, MM, casatorita cu GM, iar cu privire la terenul, "gradina" mentionat in procesul-verbal incheiat intre LM si Consiliul popular al comunei C., in anul 1970 prin care se face dovada faptului ca s-a predat de catre reclamant, casa si anexe gospodaresti si o suprafata de 2700 mp gradina, fara a fi identificata cu date de carte funciara, intimata precizeaza ca aceasta suprafata de teren a fost preluata printr-un act al autoritatii locale in vremea fostului regim comunist, si, prin urmare, nu face obiectul Legii nr. 247/2005. Regimul juridic cu privire la restituirea acestui teren este reglementat de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 republicata.
Intimata a mai precizat ca reclamantul avea obligatia de a solicita terenul mai sus mentionat, in termenul si conditiile legii speciale, respectiv a Legii nr. 10/2001.
In probatiune s-au depus la dosarul cauzei inscrisuri filele 69-100.
In drept invoca: prevederile art. 115, 116, 117 din Codul de procedura civila; prevederile art. 48, art. 51 si art.53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 6, 8 si 11 din H.G.R nr. 390/2005.
Intimata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole C. a formulat la data de 02.11.2007 intampinare la prezenta actiune prin care a solicitat respingerea plangerii formulate de petent ca inadmisibila.
In fapt a aratat ca prin plangerea formulata petentul recunoaste ca terenul in cauza a fost trecut in favoarea Statului Roman cu titlul de expropriere. Din verificarile efectuate la Comisia Locala rezulta ca terenul in cauza nu a fost cooperativizat nefiind inscris in CAP si nu a fost nici in perimetrul fostului IAS J.. In situatia data terenul in cauza nu poata fi restituit in baza legilor fondului funciar, ci trebuia formulata notificare, potrivit Legii nr. 10/2001.
In sedinta Comisiei locale C. de fond funciar din data de 19.10.2007 s-a analizat plangerea susnumitului si s-a hotarat in unanimitate sustinerea in fata instantei ca fiind legala si temeinica 150/19.04.2007 si respingerea plangerii petentului.
In probatiune s-au depus inscrisuri filele 104-106.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin cererea adresata primariei comunei C. si inregistrata sub nr. 30/25.11.2005 (f. 27-28), petentul LM si mama acestuia, numita LSM, in baza art. 33 din Legea nr. 1/2000, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilului inscris in CF nr., nr.top., gradina in suprafata de 2533 mp. Anterior, prin Hotararea nr. 141/04.06.1997 a Consiliului judetean, petentului i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului de 1100 mp, inscris in CF, nr.top.
Potrivit adresei nr. 271/03.02.2006 (f. 24), cererea petentului a fost respinsa cu motivarea ca nu a depus acte doveditoare cu privire la calitatea de persoana indreptatita la reconstituire. Contestatia formulata impotriva propunerii comisiei locale C. (f. 23) a fost solutionata de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, fiind emisa in acest sens Hotararea de respingere nr. 150/19.04.2007 (f. 7-8). Fata de actele doveditoare depuse, repectiv extras CF nr. si procesul verbal de predare-primire incheiat in 02.04.1970 intre LM si Consiliul popular al comunei C. cu privire la imobilul apartinand antecesorului petentului, situat in SN, nr. 39 comisia judeteana a retinut ca petentul nu a dovedit proprietatea de mostenitor dupa proprietarul tabular din CF nr., GM, si ca terenul inscris in procesul verbal mentionat nu face obiectul Legii nr. 247/2005, putand fi retrocedat in conditiile prevazute de Legea nr. 10/2001.
Din continutul colii CF nr. rezulta ca imobilele inscrise sub A+1, nr. top 66 casa de piatra nr. 187, doua camere de zi, curte in suprafata de 340 stanjeni si nr. top 67 gradina casei, in suprafata de 670 stanjeni, apartinand numitilor GM si GM nascuta M, au fost dezmembrate in baza planului de situatie si defalcare inaintat cu adresa nr. 336/06.10.1970 a Consiliului popular B., rezultand parcela cu nr. top nou, casa, curte, si gradina in suprafata de 1100 mp, care a fost transcrisa in CF nou infiintata nr. in favoarea Statului Roman, apoi, in temeiul Decretului nr. 81/1954, atribuita numitului HI, bunicului matern al petentului, si parcela cu nr. top. nou, gradina, cu suprafata de 2533 mp care a fost reinscrisa in CF nr., in favoarea Statului Roman cu titlu de expropriere.
Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 la stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, in conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti, municipale si comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege, conform carora   suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. Dispozitiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori.
Analiza starii de fapt reiesite din actele depuse la dosar, prin prisma textelor legale invocate anterior releva caracterul temeinic si legal al Hotararii Comisiei judetene nr. 150/19.04.2007, prin care a fost respinsa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a petentului asupra terenului in suprafata de 2533 mp, inscris in CF nr..
Astfel, prin actul de proprietate nr. 672 emis de Comitetul executiv al Sfatului Popular al raionului B. (f. 32), strabunicului matern al petentului, HI (f. 52, 56), i-au fost atribuite in proprietate o casa compusa din 3 camere si teren in jurul casei in suprafata de 1100 mp, imobile situate in SN, la nr. administrativ 45 si inscrise in CF nr. sub nr. top.. Este vorba despre terenul care, ulterior, conform planului de situatie si defalcare de la fila 34 din dosar a fost dezmembrat din CF nr. si inscris in CF nou infiintat nr. in favoarea lui HI, operatiune mentionata in incheierea nr. 61-62/03.02.1970 (f. 37). De altfel, prin Hotararea nr. 141/04.06.1997 a Consiliului judetean, petentului i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului de 1100 mp, inscris in CF nr. top. Asa cum rezulta din precizarile finale ale planului de situatie si defalcare amintit, gradina de 2533 mp a fost reinscrisa in CF nr. , intrand totodata in proprietatea C.A.P. din comuna SN, C.
Avand in vedere faptul ca, potrivit art. 3 alin. 5 din Legea nr. 1/2000, prin proprietar deposedat se intelege persoana titulara a dreptului de proprietate in momentul deposedarii, instanta retine ca petentul nu a probat, utilizand  mijloacele de proba puse la dispozitia sa de 6 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, faptul ca antecesorul sau a fost, la data preluarii terenului in patrimoniul fostului C.A.P., proprietarul terenului de 2533 mp, avand nr. top.. Faptul ca in procesul verbal de predare primire incheiat in 02.04.1970 intre numitul LM, tatal petentului, si Consiliul popular al comunei C. s-a consemnat ca primul a predat imobilele proprietate personala, situate in SN la nr. 39, intre care figura si o gradina in suprafata de 2700 mp, nu poate constitui o proba a proprietatii asupra imobilului in litigiu, de vreme ce actul de proprietate nr. 672 emis de Comitetul executiv al Sfatului Popular al raionului B. conferea antecesorului petentului dreptul de proprietate doar asupra suprafetei de 1100 mp, care, asa cum s-a aratat deja, a fost restituita in natura petentului. Mai mult, conform CF nr., proprietarii tabulari ai terenului in litigiu, in suprafata de 2533 mp sunt numitii GM si M..
Potrivit art. 6 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, in situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea. Prin raportul de expertiza tehnica efectuat in cauza, expertul TM a precizat ca vecinii terenului in litigiu sunt: la nord LM, la est HV, la sud LL, iar la vest LN (f. 247). Instanta retine ca niciunul din vecinii terenului nu a fost propus ca si martor, astfel incat declaratiile numitilor RM si RM (f. 122, 123) sunt lipsite de relevanta probatorie in cauza.
In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse anterior, retinand ca petentul nu a facut dovada faptului ca antecesorii sai au fost proprietari ai terenului in suprafata de 2533 mp la data deposedarii si intrarii terenului in patrimoniul fostei C.A.P, instanta constata ca Hotararea nr. 150 din 19.04.2007, emisa de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor este legala si temeinica, astfel incat va respinge plangerea formulata de petent.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010