InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE. PRESCRIPTIA DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITA

(Sentinta civila nr. din data de 25.03.2009 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

    

     Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau subsemnatul ICI si SC ..... SRL, au formulat contestatie la executare in contradictoriu cu S.C. .... S.A., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea formelor de executare intocmite in dosarul de executare al BEJ PAG si suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare.
In motivarea contestatiei contestatorii au aratat ca la data de 28.03.2007 au primit somatia emisa de BEJ PAG, prin care au fost somati sa plateasca creditorului SC ... S.A. suma de 10.339 USD, reprezentand debite restante, precum si cheltuielile restante aferente, provenite ca urmare a contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect un automobil Daewoo Cielo cu plata in rate.
In continuare contestatorul a invederat ca a platit ratele pana in luna iulie 1999, cand a solicitat vanzatorului sa emita factura pentru diferenta de curs valutar, insa pentru ca nu s-a emis o asemenea factura, platile au fost sistate, urmand ca in baza art.9 din capitolul obligatii contractuale din contract, sa se rezilieze de drept contractul, cumparatorul sa piarda avansul platit si contravaloarea ratelor achitate pana atunci, iar vanzatorul are dreptul sa recupereze autoturismul pe cheltuieala cumparatorului.
Astfel contestatorul sustine ca vanzatorul nu si-a respectat obligatiile contractuale; ca pretinsa creanta pentru care s-a inceput executarea nu indeplineste cerintele art.379 C.pr.civ., respectiv sa fie certa, lichida si exigibila, astfel incat contractul de vanzare cumparare nu constituie titlu executoriu; ca executarea silita s-a pornit in baza unui contract de ipoteca accesoriu contractului de vanzare-cumparare, care nu putea fi valorificat decat dupa obtinerea unei hotarari judecatoresti prin care sa se dispuna asupra existentei si intinderii creantei.
Contestatorii au invocat exceptia prescriptiei dreptului creditoarei de a mai cere executarea silita, intrucat de la ultima plata facuta si pana la declansarea procedurii de executare a trecut o perioada mai mare de 3 ani.
     La termenul de judecata din data de 22.05.2007 contestatorii si-au precizat cererea introductiva, solicitand atat contestatia la formele de executare, cat si contestatia la titlu.
     In drept, contestatorul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 399 si urm. c.civ.
     In dovedirea actiunii contestatorul a depus la dosarul cauzei, in copie,  somatia , contract de vanzare-cumparare, contract de ipoteca autentificat.
     A fost atasat dosarul de executare al Biroului Executorului Judecatoresc PA.
     In conformitate cu art.115-117 C.pr.civ., intimata SC .... S.A. a formulat intampinare, solicitand respingerea exceptiei prescriptiei dreptului de mai cere executarea silita, precum si respingerea contestatiei la executare, ca neintemeiata.
In motivarea sustinerilor sale intimata a aratat referitor la prescriptia dreptului de mai cere executarea silita ca termenul de prescriptie de 3 ani curge de la data cand trebuia achitata ultima rata, respectiv sfarsitul lunii aprilie 2005, cursul prescriptiei fiind interupt in conformitate cu art.16 lit.c din Decretul nr.167/1958, printr-un act incepator de executare, respectiv prin cererea de incuviintare a executarii silite formulate de creditoare in dosarul admisa prin decizia civila.
Cu privire la valabilitatea titlului intimata arata ca Tribunalul Buzau s-a pronuntat prin decizia si a facut aplicarea art.376 din C.pr,civ., potrivit carora se investesc cu formula executorie hotararile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile, inscrisurile autentificate (_).
     De asemenea invedereaza creditoarea ca suma reprezentand rest de plata conform contractului este o creanta certa, lichida si exigibila, intrucat ea poate sa rezulte si din alte acte, chiar neautentice, iar catimea ei este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau a altor acte neautentice opozabile debitorului, chiar daca pentru aceasta determinare ar fi nevoie de o deosebita socoteala.
     Judecatoria Buzau a respins exceptia prescriptiei invocata de contestatori, precum si contestatia la executare restransa, luand act de renuntarea la capatul de cerere referitor la suspendarea executarii silite. A mai dispus instanta restituirea cautiunii catre contestatori.
     In urma formularii recursului de catre contestatorii-recurenti, care au invocat ca aparatorul a renuntat la cele doua capete de cerere fara a avea o imputernicire speciala in acest sens si ca respingerea exceptiei prescriptiei este nelegala, Tribunalul Buzau a admis recursul  si a casat cu trimitere spre rejudecare sentinta pentru ca instanta sa se pronunte si asupra capetelor de career care vizeaza suspendarea executarii si contestatia la titlu, retinand ca, in lipsa contestatorilor, aparatorul acestora a declarat ca renunta la capatul de cerere privind contestatia la titlu, renuntare care nu era valabila, in conditiile in care nu a avut o imputernicire speciala.
Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau.
Intrucat Tribunalul Buzau a casat in totalitatea sentinta recurat?, fara a arata ca mentine solutia pronuntata privind contestatia la forme, instanta urmeaza a analiza toate capetele de cerere.
Analizand contestatia dedusa judecatii in raport de probele administrate si de dispozitiile legale incidente instanta retine urmatoarele:
     La data de 23.12.1997 s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare intre SC _.. in numele Daewoo Automobile SA, in calitate de vanzator si SC _ SRL, reprezentata prin ICC, in calitate de comparator, avand ca obiect un autoturism marca Cielo. La data incheierii contractului cumparatorul a achitat un avans de 547 $, restul pretului de 15.091 $ urmanad a se plati in 48 de rate lunare a cate 303 $ /rata.
     La art.3 din contract au fost stabilite obligatiile partilor, in sensul ca daca cumparatorul nu plateste sumele scadente, contractul se reziliaza de plin drept, cumparatorul pierde avansul platit si contravaloarea ratelor achitate pana la acea data; totodata vanzatorul are dreptul atat la o actiune reala, cat si la o actiune personala; in cazul imposibilitatii de plata, cumparatorul debitor se obliga sa-l anunte pe vanzator in vederea recuperarii si valorificarii autoturismului in cauza, pe baza acestui contract care potrivit art.5 din Decretul 205/1981 are valoarea unui titlu executoriu. Se mai prevede ca daca cumparatorul nu-si indeplineste obligatiile de plata prevazute, vanzatorul are dreptul de a recupera autoturismul.
     In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita invocate de contestatoare, conform art. 12 din Decretul 167/1958 in cazul obligatiilor cu executare succesiva cuprinse in titlul executoriu, pentru fiecare prestatie curge o prescriptie distincta. Prin urmare atunci cand debitorul este obligat la prestatii succesive, cum sunt prestatiile lunare cu titlu de pensie, chirii, rente, despagubiri civile cauzate prin fapte ilicite, pentru fiecare din aceste prestatii curge cate o prescriptie distincta.
     In cauza de fata, plata in rate a pretului autovehiculului nu reprezinta o  executare succesiva a unei obligatii, ci o modalitate de plata a pretului acceptata de creditor, o esalonare a acestuia. Art.405 din C.proc.civ. fixeaza urmatoarea regula generala: "termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita". Aceasta data a nasterii dreptului de a cere executarea silita depinde de natura titlului executoriu si de data cand acesta poate fi pus in executare.
     In prezenta cauza, scadenta platii pretului de catre cumparator s-a implinit in luna aprilie 2002. De la acest termen incepe sa curga prescriptia. Se constata insa ca  potrivit art.16 lit.C din Decretul 167/1958, cursul prescriptiei a fost interupt print-un act incepator de executare, respectiv cererea de incuviintare a executarii silite formulate la data de 15.06.2004, care a fost admisa prin decizia civila. Desi debitorii au formulat contestatie la executare prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau si a fost suspendata executarea pana la solutionarea contestatiei, prin incheierea din data de 20.09.2005 s-a dispus suspendarea judecatii potrivit dispozitiilor art.155/1 c.proc.civ., iar la data de 14.11.2006 s-a constatat perimarea contestatiei. In aceasta perioada de suspendare a executarii a fost suspendat si cursul prescriptiei potrivit dispozitiilor art.405/1 C.proc.civ.
     Prin urmare instanta va respinge exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita pentru considerentele expuse mai sus. Constatand ca motivele invocate de contestatori in cadrul contestiei la formele de executare sunt reprezentate de prescriptia dreptului la executare silita, instanta va respinge pe cale de consecinta contestatia la executare ca neintemeiata.
     In ceea ce priveste contestatia la titlu contestatorii invoca faptul ca intimata nu si-a respectat obligatiile contractuale, in sensul ca potrivit art.9 din contractul de vanzare-cumparare, contractul trebuia sa se rezilieze de drept, cumparatorul sa piarda avansul platit si contravaloarea ratelor achitate pana atunci, iar vanzatorul are dreptul sa recupereze autoturismul pe cheltuieala cumparatorului.
     Instanta va analiza apararile de fond potrivit art.399 alin.3 C.proc.civ., care prevede ca se pot invoca aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca acesta nu este emis de o instanta judecatoreasca.
     Atat in cererea introductiva, cat si in fata instantei, contestatorii au recunoscut ca au platit ratele numai in perioada aprilie 1998- iulie 1999, achitand astfel numai o parte din pretiul stabilit in contract.
     Astfel debitorul nu si-a respectat obligatia contractuala de a plati pretul bunului cumparat. In contract s-a prevazut sanctiunea care intervine in caz de neplata a pretului, respectiv rezilierea contractului, insa aceasta sanctiune poate fi solicitata numai de partea care a executat sau care se declara gata sa execute contractul, in cazul neexecutarii culpabile  a obligatiilor de catre cealalta parte.
     Partea care nu-si executa obligatiile nu este indreptatita sa invoce rezilierea, intrucat I s-ar da posibilitatea sa se desprinda din raportul contractual la care a convenit, din propria sa culpa, incalcandu-se astfel principiul obligativitatii contractuale.
     De asemenea o parte nu poate invoca propria culpa, propria incorectitudine pentru a desfiinta contractul sau pentru a obtine protectia juridica a unui drept (nemo auditor propriam turpitudinem allegans).
     Creditorul are posibilitatea invocarii acestei sanctiuni, iar nu obligatia. Acesta are la indemana si posibilitatea executarii silite, iar alegerea apartine creditorului.
     Cu privire la contestatia la titlu formulata, in sensul ca acest contract de vanzare-cumparare nu este inscris autentic  si nu constituie titlu executoriu, iar contractul de ipoteca este accesoriu contractului de vanzare-cumparare, se constata ca prin vointa debitorului s-a constituit ipoteca de rang I asupra imobilului proprietate exclusiva a contestatorului ICC,  pentru suma de 125.051.000 lei, in vederea garantarii restului de plata catre Automobile Daewoo SA, in valoare de 15.091 USD, conform contractului de vanzare-cumparare autovehicule.
     Se prevede la pct.4 din contractul de ipoteca ca in caz de neachitare a creditului si a dobanzilor aferente, Daewoo Automobile SA se va putea indestula cu sumele obtinute prin executarea silita a imobilului specificat in prezentul act de garantie.
     Contractul de ipoteca autentificat autentificat la BNP VE respecta conditiile de forma si de fond impuse pentru valabilitatea sa, inclusiv principiul specializarii, atat asupra determinarii creantei sub aspectul valorii, cat si a  raportului uridic din care izvoraste.
     Potrivit art.1772 C.civ. ipoteca conventionala nu se poate constitui decat prin act autentic, in temeiul art.66 din Legea 36/1995, privind activitatea notariala, contractul de ipoteca autentificat de notarul public, prin care se constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acestuia.
     Din interpretarea coroborata a dispozitiilor enuntate anterior, rezulta ca desi contractul de ipoteca a fost incheiat ca act accesoriu al contractului de vanzare-cumparare, la momentul scadentei el capata un statut de sine statator, putand fi pus in executare cu prioritate si independent de contractul de vanzare-cumparare pe care i-l garanteaza. Contractul de ipoteca constituie titlu executoriu si poate fi executat independent de contractul pe care i-l garanteaza. Creanta poate fi determinata pe baza inscrisurilor depuse la dosar si pe baza recunoasterilor debitorului in sensul ca a platit ratele numai pana in luna aprilie 1999.
     Pentru aceste motive instanta va respinge si contestatia la titlu ca neintemeiata.
     Cu privire la suspendarea executarii silite, intrucat la acest termen s-a solutionat contestatia la executare, in temeiul art.403 C.proc.civ. instanta va respinge cererea ca ramasa fara obiect, contestatorii putand sa ridice cautiunea in baza sentintei civile prin care s-a dispus restituirea.
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013