InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CIVIL-PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA

(Sentinta civila nr. din data de 25.02.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau


       Deliberand asupra cauzei de fata, avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara, instanta constata urmatoarele:
       I) SUSTINERILE PARTILOR
       1. Prin cererile introduse la OCPI Buzau la data de _.si inregistrate sub nr_., nr_., si nr. _., petentul PA, prin mandatarul sau, TDS, a solicitat notarea in cartea funciara a litigiilor asupra imobilului teren, identificat prin cartea funciara nr_. a municipiului Buzau si nr. cadastrale_,_.. si_., terenuri situate in municipiul Buzau,strada _.delimitata de STAC SA si de Podul Maracineni , in temeiul certificatelor de grefa eliberate de Judecatoria Buzau si de Judecatoria Galati, cu privire la existenta pe rolul acestor instante a dosarelor nr. _./2006 si nr. _./233/2007.
       2. Prin Incheierile nr_. ,nr_.. din _..si nr_.. din_., OCPI Buzau a dispus respingerea cererilor formulate de petentul PA, prin mandatar TDS, cu privire la imobilele cu nr. cadastrale_.,_si _..
       S-a retinut, in esenta, in motivarea acestor incheieri, de catre registratorul de carte funciara, ca exista piedici la inscriere, in sensul ca : din certificatele de grefa anexate cererilor nu rezulta ca litigiile aflate pe rolul Judecatoriei Buzau si Judecatoriei Galati au legatura cu imobilul inscris in cartea funciara, ca in aceste certificate se precizeaza doar partile care se afla in proces, care nu se regasesc insa ca titulari de drept in cartea funciara, ca, in certificatele de grefa depuse, nu se precizeaza numarul de carte funciara si nu este identificat imobilul cu identificator unic si ca, prin urmare, nu sunt indeplinite cerintele impuse de art.48 lit.b) si c) si ale art.26 alin.(4) lit. c) din Legea nr.7/1996, republicata si ale art.42 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin  Ordinul nr.633 din 13 octombrie 2006 al Directorului General al ANCPI
       3. Impotriva acestor incheieri, petentii din prezenta cauza, PA si LRD, prin procuratorul lor, TDS , au formulat plangeri.
       In esenta, in motivarea acestora, s-a sustinut ca, din certificatele de grefa anexate cererilor de notare in  cartea funciara, rezulta, fara putinta de tagada, existenta pe rolul instantelor judecatoresti Buzau si Galati a litigiilor ce vizeaza atat plangerea pe care au formulat-o in temeiul Legii nr.247/2005, dar si anularea partiala a Ordinului Prefectului nr_ /2001, ca din cartea funciara nr_.. a localitatii Buzau, intocmita conform Incheierii nr_. din _.2002, ce cuprinde nr. cadastrale_.., rezulta ca actul de proprietate care a stat la baza emiterii acesteia a fost Ordinul Prefectului nr_ /2001,a carui anulare se solicita in instanta, precum si ca, intrucat cele trei numere cadastrale au fost supuse dezmembrarii, in _.,_.,_si _..,se impunea admiterea cererilor de notare a litigiilor, in conditiile in care intre acestea si Ordinul Prefectului nr_. /2001 exista o vadita legatura de cauzalitate.
       4. In temeiul art.50 alin.(2) din Legea nr.7/1996,republicata, plangerile au fost inaintate de OCPI Buzau spre solutionare Judecatoriei Buzau, la data de _..2007 fiind inregistrate sub nr__, nr. _..si, respectiv, nr_.., cand s-a dispus si citarea in cauza a Municipiului Buzau, prin Primar si a OCPI Buzau.
       5. Intimata OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICCITATE IMOBILIARA BUZAU, a formulat intampinare in cauza, in cuprinsul careia a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive si a solicitat, pe fond, respingerea plangerilor formulate si mentinerea incheierilor de carte funciara contestate. S-a invederat ca, din certificatele de grefa anexate nu se poate stabili o identitate intre imobilul asupra caruia poarta litigiul si cel asupra caruia se cere notarea, intrucat in certificatele de grefa sunt mentionate numai partile in litigiu, nu si elemente de identificare a imobilului, respectiv identificatorul unic, care este numarul cadastral, precum si ca partile in litigiu nu figureaza ca titulari de drepturi inscrisi in cartea funciara, iar aceasta nici nu este mentionata.
       6. Intimata MUNICIPIUL BUZAU,prin PRIMAR, a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata, precizand ca sustine motivele de respingere a plangerii invocate in incheierile  pronuntate de OCPI Buzau si invederand ca petentii nu au un titlu care sa le confere un drept de proprietate asupra terenului pentru care se doreste notarea in cartea funciara a litigiului.
       7. La data de _..2007, SC CONCAS SA , a formulat cerere de interventie in interes propriu, solicitand respingerea plangerii ca neintemeiata, atata vreme cat incheierea pronuntata de OCPI Buzau este legala si temeinica, intrucat petentii nu dispun de un titlu de proprietate cu privire la terenul ce face obiectul contractului de asociere in participatiune si a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor.
       In motivarea acesteia, s-a aratat ca, in fapt, in baza contractului de asociere in participatiune nr__, incheiat la data de _..2005 cu Municipiul Buzau, prin Primar, contract aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr_.. din _.2005, avand ca obiect edificarea unui ansamblu de imobile - case de locuit si apartamente, pe terenul municipiului Buzau,in suprafata de 23,90 ha, inscris in cartea funciara a municipiului Buzau nr_.., cu nr. cadastrale _,_. si_, a inceput edificarea acestui ansamblu de locuinte, din  surse proprii, valoarea acestui ansamblu ridicandu-se la suma totala de 217 826 244 lei RON (64 095 615 EURO), ca, potrivit incheierii de carte funciara nr_. SC Concas SA are un drept de superficie pentru o perioada de 7 ani asupra terenului, precum si ca, calitatea de parte in proces trebuie sa corespunda cu aceea de titular al dreptului ce formeaza continutul raportului juridic de drept material supus judecatii.
       8. Prin Sentintele civile nr_., nr_..si nr. _..din __2007, pronuntate in dosarele nr_. /200/2007, nr_../200/2007 si nr_.. /200/2007, Judecatoria Buzau a admis exceptia netimbrarii cererii de interventie in interes propriu formulata de SC Concas SA invocata de petentii PA si LRD si a anulat ca netimbrata aceasta cerere, a fost respinsa exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, invocata de OCPI Buzau, s-a admis plangerea formulata de petenti, s-au desfiintat incheierile nr_. si nr. _.din _.2007 si nr. _..din _2007 si s-a dispus notarea in cartea funciara nr. _.a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. _./2006 al Judecatoriei Buzau si nr_.. /233/2007 al Judecatoriei Galati.
9. Impotriva acestor sentinte, au declarat apel, in termen legal, OCPI Buzau, Municipiul Buzau,prin Primar, dar si SC Concas SA.
       10. La termenul de judecata in sedinta publica din _..2008 instanta a admis exceptia conexitatii, invocata de apelanta SC Concas SA si, apreciind ca in cauza sunt indeplinite conditiile impuse de art.164 alin.(1) din Codul de procedura civila, a dispus reunirea pricinilor, respectiv a dosarelor nr. _/200/2007 si nr. _/200/2007 la dosarul nr. _/200/2007, prin incheierile pronuntate la data de _..2008.
       11. Prin decizia civila nr__, pronuntata de Tribunalul Buzau - Sectia Civila  in dosarul nr. _./200/2007 - decizie ramasa irevocabila prin anularea ca netimbrat a recursului declarat de intimata Municipiul Buzau, prin decizia civila nr_...2008, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti - Sectia Civila si pentru cauze cu minori si de familie -, s-au admis apelurile declarate de apelantii OCPI Buzau, Municipiul Buzau, prin Primar si SC Concas SA, s-au desfiintat sentintele apelate si s-a trimis cauza la aceeasi instanta, pentru a fi solutionata pe fond si cererea de interventie in interes propriu formulata de SC CONCAS SA.
       12. Dosarul a fost reinregistrat pe rolul Judecatoriei Buzau - Sectia Civila, in mod succesiv, in urma admiterii unor cereri de abtinere formulate de judecatorii carora li s-a repartizat aleatoriu pricina, cu nr. _/200/2008, nr. _/200/2008, nr. ../200/2008 si, in fine, cu nr. _/200/2009.
       13. Instanta a pus in vedere petentilor sa precizeze cadrul procesual pasiv, prin incheierea din data de 2.02.2009, iar, fata de nerespectarea acestei obligatii procesuale, a dispus, prin incheierea din data de 2.03.2009, suspendarea judecatii cauzei, in temeiul art. 155 ind. 1 alin. 1 c.proc.civ.
       14. Prin cererea de repunere pe rol si cerere precizatoare, depusa la data de 3.03.2009, petentii PA si LRD , prin mandatar TDS au aratat ca inteleg sa se judece in contradictoriu cu intimatul Municipiul Buzau, prin Primar si cu intervenienta SC CONCAS SA.
       15. Instanta, prin incheierea din data de 6.04.2009, a luat act de precizarea actiunii, facuta de petenti, a repus cauza pe rol si a pus in vedere intervenientei SC CONCAS SA sa completeze taxa judiciara de timbru cu suma de 12 RON.
       Fata de prima solutie, instanta apreciaza ca se impune respingerea ca ramasa fara obiect a exceptiei lipsei calitatii sale procesuale, invocata de intimata OCPI Buzau, cu atat mai mult cu cat, prin Decizia nr. LXXII/15.10.2007, pronuntata de ICCJ-SU, s-a statuat, cu caracter obligatoriu pentru instante, ca, in plangerile de carte funciara, OCPI nu are calitate procesuala pasiva.
       16. Prin incheierea din data de 4.05.2009, constatand depunerea acestei taxe de timbru, instanta a respins ca neintemeiata exceptia insuficientei timbrari a cererii de interventie in interes propriu formulata de SC CONCAS SA, invocata din oficiu.
       
       II) RETINERILE INSTANTEI
       Analizand plangerea dedusa judecatii, verificand actele dosarului ce se constituie in ansamblul materialului probator administrat in cauza, instanta retine in fapt si in drept, urmatoarele:
       A) Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentilor
17. Potrivit art. 137 alin. 1 Cod procedura civila instanta se va pronunta, mai intai, asupra exceptiilor de fond sau de procedura care fac de prisos, in tot sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.
Drept urmare va fi analizata cu precadere exceptia lipsa calitatii procesual active a petentilor PA si  LRD , invocata de intervenienta SC CONCAS SA.
       18. Sub acest aspect, trebuie reliefat ca cererile introduse la OCPI ..la data de 19 iulie 2007 si inregistrate sub nr_., nr_ si nr_, prin care s-a solicitat notarea in cartea funciara a litigiilor existente pe rolul Judecatoriei Buzau si a Judecatoriei Galati, respectiv dosarele nr. _/2006 si nr. _./233/2007, cu privire la  imobilul teren, identificat prin cartea funciara nr_.. a municipiului Buzau si nr. cadastrale_..,_..si_., terenuri situate in municipiul Buzau,__ ,zona delimitata de STAC SA si de Podul Maracineni, si cu referire  la care OCPI Buzau s-a pronuntat, in sensul respingerii lor, prin incheierile nr__,nr__ si nr__ atacate cu plangerea ce face obiectul prezentei pricini, au fost depuse de petentul PA, prin mandatarul sau.
       19. Or, plangerile ce fac obiectul prezentei pricini au fost formulate atat de petentul  PA , dar si de petenta LRD.
       Intrucat numai persoana care a formulat cerere de notare litigiu poate contesta solutia adoptata de registratorul de carte funciara, instanta observa ca  petenta LRDnu avea deschisa calea plangerii la instanta reglementata de Legea 7/1996, atata vreme cat nu formulase cerere de notare a litigiului, neavand asadar calitate procesuala activa in cauza.
       20. Prin urmare, exceptia lipsei calitatii procesual active invocata in cauza in privinta acestei petente apare ca fondata, urmand ca plangerea impotriva incheierilor de carte funciara formulata de aceasta sa fie respinsa  ca fiind promovata de o persoana fara calitate procesuala.
       21. Cu referire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentului PA , instanta o apreciaza ca neintemeiata, drept pentru care o va respinge in consecinta.
       In adevar, trebuie observat ca obiectul litigiului de fata il formeaza verificarea legalitatii si temeiniciei incheierilor de carte funciara prin intermediul plangerii, reglementata prin Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2005. Aceasta implica ideea esentiala ca analiza in privinta verificarii calitatii procesual active urmeaza a se limita la analizarea calitatii celui care este indreptatit a sesiza instanta cu plangerea respectiva.
       Nu se poate analiza pe aceasta cale a plangerii de carte funciara  temeinicia pretentiilor formulate prin cererea de chemare in judecata ce formeaza obiectul litigiului a carui notare se solicita, asa cum (gresit) sustine intervenienta SC CONCAS SA in motivarea exceptiei invocate.
       Cu alte cuvinte, intervenienta mentionata - ca de altfel si intimata Municipiul Buzau in intampinarea formulata in cauza - supune atentiei instantei pe calea exceptiei invocate probleme de drept ce apartin litigiilor in curs de solutionare pe rolul celor doua instante, ceea ce nu va fi primit de instanta, deoarece obiectul plangerii de fata il constituie verificarea legalitatii si temeiniciei incheierii prin care s-a respins cererea de notare a litigiilor in cartea funciara si nu temeinicia si legalitatea actiunilor promovate in justitie, aflate pe rol.
       Chestiunile invocate in sensul ca petentii nu ar dispune de un titlu cu privire la terenurile mentionate in cartea funciara nr. _nu au a fi cercetate de instanta de fata, intrucat aceasta nu este investita decat cu plangere impotriva incheierilor de carte funciara prin care s-au respins cererile de notare litigii referitoare la aceste terenuri, ci trebuie deduse judecatii instantelor investite cu litigiile respective.
       B) Referitor la cererea de interventie formulata de SC CONCAS SA
       22. Instanta constata ca, potrivit art. 52 alin. 1 c.proc.civ., trebuie analizata admisibilitatea in principiu a cererii de interventie in interes propriu, formulata de SC CONCAS SA, dupa cercetarea aspectului referitor la legala timbrare a acestei cereri.
       Pentru a proceda la un asemenea demers - necesar fata de faptul ca, dupa desfiintarea sentintelor apelate, prin decizia civila nr. _..2008, pronuntata de Tribunalul Buzau - Sectia Civila  in dosarul nr. _/200/2007, motivata de modul nelegal in care prima instanta a judecat exceptia netimbrarii cererii de interventie mentionate, trebuie sa se reia judecata de la actul de procedura constatat a fi intocmit nelegal -, instanta trebuie a cerceta  daca intervenientul voluntar principal a justificat interesul pentru a interveni, daca a afirmat un drept propriu, daca cererea formulata de intervenient are legatura cu cererea principala si daca s-a respectat termenul in care se poate interveni.
       23. Or, in speta, se cuvine relevat ca SC CONCAS SA indeplineste aceste conditii pentru a fi admisa in principiu cererea sa de interventie voluntara principala, urmand a fi incuviintata in principiu in consecinta, atata vreme cat :
       - in baza contractului de asociere in participatiune nr__, incheiat la data de _..2005 cu Municipiul Buzau, prin Primar, contract aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr__. 2005, avand ca obiect edificarea unui ansamblu de imobile - case de locuit si apartamente, pe terenul municipiului Buzau,in suprafata de 23,90 ha, inscris in cartea funciara a municipiului Buzau nr_.. cu nr. cadastrale _...,_. si_., a inceput edificarea acestui ansamblu de locuinte, din  surse proprii, valoarea acestui ansamblu ridicandu-se la suma totala de 217 826 244 lei RON (64 095 615 EURO);
       - potrivit incheierii de carte funciara nr__., SC Concas SA are un drept de superficie pentru o perioada de 7 ani asupra terenurile inscrise in cartea funciara nr_..;
       - petentii au cerut notarea litigiilor deschise cu privire la aceste terenuri prin cererile respinse de OCPI _.prin incheierile de carte funciara atacate cu plangerile care fac obiectul prezentei pricini;
       - instanta de apel, prin decizia civila nr. .2008, pronuntata de Tribunalul Buzau - Sectia Civila  in dosarul nr. _/200/2007,  a dispus a se judeca in fond aceasta cerere de interventie voluntara principala.
       
       C) Cu privire la fondul pricinii
       24.  Din analiza inscrisurilor anexate de catre petentul PA cererii sale de notare in cartea funciara - solutionata prin incheierile care fac obiectul plangerilor din prezenta pricina -, instanta retine - contrar celor afirmate de catre OCPI in cuprinsul acestor incheieri de carte funciara contestate - ca acesta a formulat cerere de inscriere a litigiului in cartea funciara, prin procurator TDS.
       Acesta din urma a fost imputernicit printr-o procura,  denumita "procura speciala" autentificata sub nr__.2006 de catre BNP Asociati Vasile Victor si Vasile Robert Ciprian, in care se mentiona printre altele "mandatarul nostru va face tot ceea ce considera necesar dupa imprejurari, nefiind prevazute in prezentul inscris considerandu-se ca tot ceea ce face este imputernicit de noi, cu exceptia instrainarii, mandatarul nostru neavand dreptul de dispozitie cu privire la drepturile obtinute in numele nostru si pentru noi".
       Astfel, instanta constata ca, fata de sintagma folosita in cuprinsul acestei procuri, rezulta ca in realitate petentul PA l-a imputernicit pe mandatarul sau sa faca "tot ce va considera necesar dupa imprejurari", cu exceptia actelor de dispozitie, aceasta dispozitie reprezentand de fapt un mandat general.
       Or, potrivit art. 49 alin. 7 lit.  a din Legea 7/1996   inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute-printre altii - de mandatarul general al celui indrituit, rezultand din acest text de lege ca este necesar un mandat general.
       Asadar, instanta apreciaza ca acest mandat a fost valabil, respectiv ca  nu au fost incalcate dispozitiile art. 49 alin. 7 lit.  a din Legea 7/1996. 
       Este fara dubiu ca, si in acest caz, calitatea procesuala activa a petentului trebuie raportata la obiectul litigiului de fata, iar nu la obiectul litigiului ce s-a solicitat a fi inscris. Altfel spus, petentul are calitatea procesuala activa de a formula o plangere impotriva  unei incheieri de carte funciara prin care i s-a respins notarea unui litigiu, iar faptul daca exista identitate intre petent si titularul dreptului de proprietate asupra terenului inscris in cartea funciara si asupra caruia exista litigiul nu are relevanta in cauza de fata, raportat la obiectul acesteia, excedand cadrului procesual configurat in prezenta pricina.
       25. In fapt, instanta retine ca petentii PA si LRD , prin procurator TDS, au formulat plangere impotriva incheierilor de carte funciara pronuntate de registratorul de carte funciara, din cadrul OCPI.., care a respins cererea de notare litigiu in cartea funciara a intimatului Municipiul _.
       Prin aceste cereri de inscriere, petentii au solicitat intimatului OCPI notarea in cartea funciara  a litigiilor pe care le au in curs de solutionare atat pe rolul Judecatoriei Buzau, respectiv dosar nr. ../2006 cat si pe rolul Judecatoriei Galati (dosar stramutat de la Judecatoria Buzau) - respectiv dosar nr. _.233/2007.
       OCPI Buzau, prin incheierile _. din _.2007,nr_. din _.2007 si nr_.. din _.2007, a respins cererile petentilor privind notarea litigiilor in cartea funciara a Municipiului Buzau.
       26. Se cuvine relevat ca, la data de 30.10.2002, prin incheierea nr. _/2002 s-a dispus intabularea dreptului de proprietate pentru terenul intravilan, pentru intimatul Municipiul Buzau, evidentiat cu numerele cadastrale_, _, _., ocazie cu care s-a deschis cartea funciara _. a localitatii Buzau. La baza acestei intabulari a stat Ordinul Prefectului nr. _/2001, act pe care in prezent petentii il contesta in instanta, litigiul facand obiectul dosarului nr. _./233/2007 aflat in curs de solutionare - la data depunerii cererii de notare litigiu - pe rolul Judecatoriei Galati.
       Odata cu aparitia Legii nr. 247/2005, petentii au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul inscris in cartea funciara nr. _.a localitatii Buzau, deschizandu-se pe rolul Judecatoriei Buzau dosarul nr. _../2006.
       27. Or, conform art. 21 din Legea 7/1996, art. 69-84-85 din Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2371/1997 ( Regulament) si art. 42 din Ordinul 633/2006 al Directorului General al A.N.C.P.I. Buzau, notarea pentru informare a litigiului cu privire la drepturile ce fac obiectul inscrierii in cartea funciara, se va putea face fie la cererea partii interesate, fie din oficiu de catre instanta sesizata.
       Prin urmare, din analiza acestor prevederi incidente in cauza, reiese ca notarea litigiilor in cartile funciare:
       - are un caracter provizoriu, avand drept efect opozabilitatea fata de terti;
       - are un caracter de informare a tertelor persoane cu privire la situatia juridica deja existenta, ea neputand da nastere unui drept nou de proprietate;
       - are un caracter facultativ, fiind lasata la aprecierea celui interesat, notarea avand o functie de evidenta juridica si de publicitate, adica de informare a tertilor in legatura cu acel act sau fapte juridice privitoare la imobilele inscrise in cartea funciara;
       - presupune ca imobilul asupra caruia urmeaza a se face notarea sa fie evidentiat in prealabil in cartea funciara.
28. Or, in cauza, este de necontestat faptul ca  petentii indeplinesc calitatea de persoane interesate, intrucat, pentru imobilul in discutie, respectiv terenul intabulat in baza Ordinului Prefectului nr. _/2001, exista in curs de solutionare cele doua litigii, conform certificatelor de grefa depuse de petenti anexat cererilor de notare litigiu, prin care petentii invoca nelegalitatea titlului in baza caruia s-a facut intabularea.
       29. Instanta nu poate primi asertiunea cuprinsa de OCPI ..in incheierile de respingere a cererilor de notare formulate in sensul ca imobilul trebuia individualizat  printr-un identificator unic, intrucat aceasta cerinta este necesara, conform art. 50 alin. 1 lit. c  raportat la art. 49 alin. 6 din Legea 7/1996  doar cand se solicita intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, numai in cazul in care urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular, ceea ce inseamna in mod evident ca aceste cerinte nu sunt necesare in cazul notarii.
       30. Din reglementarea relevanta in cauza, rezulta ca notarea reprezinta o inscriere subsecventa in cartile funciare, fiind o categorie aparte de intabulare si inscriere provizorie.
       Prin definitie, notarea este inscrierea de carte funciara prin care se aduce la cunostinta tertilor anumite fapte sau raporturi juridice, care poarta asupra drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare in legatura cu imobilele din cartea funciara.
       Cu alte cuvinte, este necesar a sublinia ca notarea unor astfel de fapte si drepturi personale nu constituie o limitare a exercitiului dreptului inscris in cartea funciara, ci urmareste realizarea elementului de publicitate imobiliara, de esenta legii privind cadastru si publicitatea imobiliara.
       Prin modificarile aduse Legii nr. 7/1996 de Legea nr. 247/2005, notarea este prevazuta expres ca forma de inscriere in cartea funciara - art. 26 alin. 4 lit. c din lege.
       Legea contine si alte prevederi implicite la inscrierea notarii, dintre care prezinta relevanta art. 19 pct. B lit. e si pct. C lit. a, b, c, art. 37 alin. 2, art. 38, art. 39, art. 40, art. 54 alin. 3, acesta din urma cu incidenta in speta, deoarece sustine legatura de cauzalitate intre imobil si litigiul cerut a se nota in cartea funciara, legatura ce are doua aspecte din doua sensuri diferite, dar convergente catre acelasi scop, acela al publicitatii imobiliare ca principiu. Astfel, textul ultim invocat in acest paragraf prevede ca "instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara". Cu alte cuvinte, actiunea avand ca obiect desfiintarea actului juridic supus inscrierii nu va fi dezbatuta daca mentiunea nu este facuta in aceea carte funciara, pentru informare sau daca litigiul nu este consemnat in cartea funciara, adica notat, instanta nu va dezbate actiunea in fond. Este o importanta extrapolare a principiului publicitatii care guverneaza notarea litigiilor in cartea funciara, insasi ratiunea legii privind cadastrul si publicitatea imobiliara.
       Categoriile de litigii ce pot fi notate in cartile funciare sunt enumerate exemplificativ in art. 42 din Regulamentul de aplicare a legii. De esenta acestor notari este caracterul temporar al acestora, consacrat in chiar textul evocat de legiuitor, acesta definind in Regulament notarea ca fiind o inscriere cu caracter temporar in legatura cu imobilul. Printre principalele actiuni supuse notarii se numara si actiunea in constatarea nulitatii, anularea ori rezolutiunea actului juridic in baza caruia s-a facut inscrierea, plangerea impotriva incheierii de inscriere, dar si actiunea in revendicarea imobilului.
       31. Niciunul dintre motivele invocate de catre OCPI Buzau pentru a  pronunta solutia de respingere a cererilor de notare a celor 2 litigii in cartea funciara a intimatului Municipiul Buzau nu este intemeiat.
       32. Cu privire la asertiunea in sensul ca "nu sunt indeplinite cerintele exprese ale art. 48 lit. b si c si art. 26 al. 4 din Legea 7/1996 precum si cele ale art. 42 din Ordinul 633/2006 de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in sensul ca, din cele doua certificate de grefa depuse in justificarea cererii, nu rezulta ca litigiile aflate pe rolul celor doua instante au legatura cu imobilul inscris in cartea funciara nr_.., nr_.., respectiv nr. _.a unitatii administrativ teritoriale Buzau, deoarece se precizeaza doar partile care se afla in proces si care nu se regasesc, ca titulari de drept, in cartea funciara, iar imobilul nu este identificat cu identificator unic - numar cadastral si nu se precizeaza numarul de carte funciara", instanta o apreciaza ca vadit nefondata.
       Astfel, potrivit art. 26 alin. 4 din Legea 7/1996 privind Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare, inscrierile in cartea funciara sunt de trei feluri: intabularea ce are ca obiect inscrierea definitiva a drepturilor reale, inscrierea provizorie ce are ca obiect inscrierea drepturilor reale sub conditia justificarii ulterioare si notarea, avand ca obiect inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie precum si a masurilor de indisponibilizare in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara.
Art. 48 alin. 1 din Lege, invocat de OCPI_, stipuleaza ca "in cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:" (_) lit.c - "individualizeaza imobilul printr-un identificator unic",  lit. e - "este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului".
       Rezulta foarte clar din textul de lege mai sus redat ca cele doua conditii de admisibilitate a cererii sunt prevazute atunci cand se solicita intabularea sau inscrierea provizorie, iar nu si atunci cand se solicita notarea in cartea funciara.
Cum prin cererea formulata in fata intimatei petentul PA solicitase tocmai notarea in cartea funciara a unui litigiu, cerintele textului de lege mentionat in incheierile de respingere a cererilor de notare litigiu atacate in prezenta pricina, nu-i erau aplicabile, astfel ca sub acest aspect respingerea notarii este neintemeiata.
Textul de lege aplicabil cererii petentului era, in lipsa unor prevederi exprese in Lege cu privire la notare, cel general, aplicabil oricarei cereri adresate Biroului de publicitate imobiliara si care se afla inscris la art. 55 al 1 din Regulamentul de organizare si functionare a biroului de cadastru si publicitate imobiliara aprobat prin Ordinul 633/2006, potrivit caruia cererea de inscriere adresata biroului va cuprinde: numele, prenumele si domiciliul solicitantului, actul de identitate, obiectul inscrierii, indicarea actului sau a actelor in masura sa justifice cererea, localitatea in care este situat imobilul, numarul cadastral al acestuia si numarul de carte funciara, dupa caz.
       Or, cererea formulata de petent indeplineste toate aceste cerinte, cuprinzand inclusiv numarul cadastral al imobilului si numarul cartii funciare.
       33. S-a retinut, de asemenea, ca nu sunt indeplinite nici cerintele art. 56 (3) din Ordinul 633/2006 care stipuleaza ca inscrierea in cartea funciara poate fi solicitata de persoana interesata sau mandatarul general al acesteia, or,  in cauza, GAM , parte in proces, nu a solicitat notarea litigiului, iar procura depusa pentru petentul PA este una speciala care poate fi folosita pentru retrocedarea, reconstituirea, redobandirea, punerea in posesie, emiterea titlului de proprietate, iar nu una generala, asa cum prevede expres art. 47 al. 7 din Legea 7/1996 si drept urmare, acest mandat nu poate justifica interesul de a solicita inscrieri legale in cartea funciara.
Nici acest al doilea motiv adus de OCPI in justificarea solutiei criticate in prezenta cauza nu poate fi retinut de instanta.
Procuratorul petentului a prezentat  in dovedirea mandatului sau o procura autentificata sub nr. _..(fila 8), prin care fusese imputernicit de acesta "sa ii reprezinte orice interese, de orice natura, in fata oricarei persoane fizice sau juridice si sa indeplineasca orice formalitate legala in vederea retrocedarii, reconstituirii, redobandirii, atribuirii, punerii in posesie, emiterii titlului de proprietate etc. asupra terenului arabil in suprafata de 100 ha. situat pe teritoriul Municipiului Buzau si com.,,,,,, la finalul procurii facandu-se mentiunea ca acesta este mandatat sa faca tot ce considera necesar, dupa imprejurari chiar daca nu este prevazut expres in inscrisul intocmit, cu exceptia actelor de dispozitie.
       Asa fiind, instanta retine ca enumerarea imputernicirilor date mandatarului in prima parte a procurii nu este una limitativa, puterile lui fiind extinse la orice act ce il va considera de cuviinta, cu exceptia actelor de dispozitie, formularea unei cereri de notare in cartea funciara neavand, sub nicio forma caracterul unui asemenea act.
In plus, instanta apreciaza ca cererea de notare a litigiilor promovate tocmai in scopul reconstituirii dreptului de proprietate al petentilor se circumscrie chiar imputernicirilor expres enumerate in prima parte a procurii, aparand ca o parte integranta a demersurilor facute in vederea redobandirii proprietatii.
34. Nu pot fi retinute nici sustinerile intervenientei voluntare principale (in interes propriu) SC CONCAS SA _.in sensul ca in ceea ce priveste terenul ce a facut obiectul contractului de asociere in participatiune incheiat de ea cu intimatul MUNICIPIUL BUZAU, nu exista inca un litigiu pe rolul Judecatoriei Galati.
Este in afara de orice indoiala ca PA si LRD au formulat in dosarul stramutat acum pe rolul Judecatoriei Galati si inregistrat sub nr. _/233/2007 cerere de interventie principala prin care au solicitat anularea in parte a Ordinului Prefectului nr. _/2001, cerere depusa inca din perioada in care dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Buzau, in sedinta publica din data de 13.11.2006, asa cum rezulta din incheierea de sedinta din dosar nr. _./2006 al Judecatoriei Buzau, stramutat.
Or, intervenientul nu a facut vreo dovada din care sa reiasa ca aceasta cerere de interventie ar fi fost respinsa in principiu.
Este esential de subliniat ca cele doua certificate de grefa depuse la dosar purtand nr. _/233/2007 atesta faptul ca petentii au calitatea de intervenienti in cauza, asa ca justifica interesul de a cere notarea litigiului in cartea funciara.
       35. Nici sustinerea intervenientei SC CONCAS SA ca registratorul de carte funciara admite sau respingere cererea de notare numai in baza inscrisurilor anexate acesteia nu poate fi primita de catre instanta.
       In adevar, pe de o parte, nu se face referire expresa la ce acte s-au depus direct la instanta fara a exista si in dosarul anexat cererii de notare depusa la OCPI_, iar, pe de alta parte, este important de relevat ca art. 55 alin. 2 din Regulament interzice doar completarea sau modificarea cererii depuse la biroul de carte funciara ulterior inregistrarii ei, alin. 3 al aceluiasi articol permitand completarea dosarului cererii cu actele necesare prin anexarea documentelor justificative la cererea initiala, iar art. 73 alin. 2 din Regulament stipuleaza ca cel ce a cerut inscrierea nu va putea modifica sau intregi, prin caile de atac exercitate, cererea pe care s-a intemeiat incheierea registratorului.
       Rezulta, asadar, ca ceea ce nu se poate intregi sau modifica nici in fata registratorului de carte funciara si nici in fata instantei este cuprinsul cererii formulate, iar nu continutul dosarului depus in justificarea ei.
       Aceasta cu atat mai mult cu cat, in fata instantei procedura se desfasoara potrivit normelor din Codul de procedura civila, procedura contencioasa, care permit/permite depunerea de acte noi la dosar cu respectarea principiului contradictorialitatii.
       36. Nici sustinerile intimatului MUNICIPIUL BUZAU cuprinse in intampinarea depusa de acesta la dosar, vizand intinderea si amplasamentul terenului detinut de petent si de autoarea lui, precum si cele vizand imprejurarea ca deja s-au eliberat titluri de proprietate pentru mai multi cetateni nu pot fi primite, intrucat sunt straine cauzei de fata, avand ca obiect plangere impotriva incheierilor de carte funciara, atata vreme cat se refera la temeinicia cererilor deduse judecatii in dosarele a caror notare in cartea funciara se solicita si urmeaza a fi analizate de instantele investite cu solutionarea acestora.
       37. Instanta subliniaza ca, referitor la aspectul invederat de intimatul Municipiul Buzau, referitor la contractul de asociere in participatiune si faptul ca locuintele din Cartierul Orizont, aflate in curs de executie, au fost deja contractate si platite de cetateni, notarea nu are ca efect indisponibilizarea bunurilor asupra carora poarta, ci doar informarea tertilor cu privire la existenta litigiilor pe rolul instantelor, astfel incat actele juridice avand ca obiect imobilele in cauza sa fie incheiate in deplina cunostinta de cauza.
       
       D) SOLUTIA INSTANTEI
       38. In raport de toate aceste considerente, instanta, luand act de cererea precizatoare depusa de catre petenti la data de _.2009 in dosarul de fata, nr. _./200/2009, in sensul ca inteleg sa se judece in contradictoriu doar cu intimatul Municipiul Buzau si cu intervenientul SC CONCAS SA,  va respinge ca ramasa fara obiect a exceptiei lipsei calitatii sale procesuale, invocata de intimata OCPI , va admite exceptia lipsei calitatii procesual active invocata in cauza in privinta petentei LRD, va respinge in consecinta plangerea impotriva incheierilor de carte funciara formulata de aceasta petenta ca fiind promovata de o persoana fara calitate procesuala, va respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentului PA , va admite plangerile conexate formulate de petentul PA impotriva incheierilor de carte funciara emise de OCPI Buzau nr. _.din_2007,nr_.. din _.2007 si nr_.. din _.2007, va desfiinta in consecinta aceste incheieri ca fiind nelegale si netemeinice si va dispune prin urmare notarea litigiilor care fac obiectul dosarelor nr. _/233/2007 al Judecatoriei Galati si nr. _/2006 al Judecatoriei Buzau in cartea funciara nr. _.a unitatii administrativ teritoriale Buzau, cu privire la imobilele cu numerele cadastrale_.,_..si_., proprietatea municipiului Buzau, superficiar S.C. "Concas" S.A_., admitand cererile formulate de petentul PA , prin mandatar TDS, la OCPI _la data de _..2007 si inregistrate sub nr_., nr_. si nr_..
                     

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
INSCRIEREA IN CF A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIEI AUTORIZATE PE NUMELE CONCUBINILOR FARA A FI STABILITE COTE PARTI DIN DREPTUL DE PROPRIETATE - Decizie nr. 537/R din data de 16.04.2014
PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE - Decizie nr. 1163/R din data de 13.06.2012
Rectificarea inscrisurilor de carte funciara. - Decizie nr. 255/R din data de 08.10.2008
Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul art. 47 din legea nr. 7/1996. Calitatea de persoana interesata. - Decizie nr. 75/R din data de 28.02.2008
Imobil preluat de stat printr-un act de cedare fortata. - Decizie nr. 170/R din data de 07.05.2007
Plangere carte funciara. Calitatea procesuala activa a notarului public. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara. - Decizie nr. 1/R din data de 31.01.2007
Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata: - Decizie nr. 84/R din data de 03.02.2006
Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real - Decizie nr. 755/R din data de 28.11.2005
Cerere de notare in CF a dreptului de proprietate in baza unui inscris sub semnatura privata, conform art. 81 punctul 22 din Decretul Lege nr. 115/1938 - Decizie nr. 711/R din data de 22.11.2005
Carte funciara. Rectificarea inscrierilor asupra unor imobile gresit identificate. - Sentinta civila nr. 88/S din data de 16.03.2012
Plangere incheiere in carte funciara.Efectele notariei schimbarii denumirii persoanei juridice - Decizie nr. 276/Ap din data de 11.11.2011
Vanzare succesiva teren prin acte autentice.Neindeplinirea conditiilor legale privind nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Inexisten?a inscrierii dreptului in cartea funciara, anterior vanzarii. - Decizie nr. 72/R din data de 28.01.2011
Comercial - actiune in constatare - si inscriere in C.F. - Decizie nr. 236/R din data de 26.02.2010
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 305/C din data de 18.03.2009