InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Compensatii banesti.

(Decizie nr. 385 din data de 28.01.2013 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

Compensatii banesti.

Natura "contractului de vanzare cumparare de recolonizare" in contextul adoptarii Decretului nr. 553/1953. Posibilitatea mostenitorilor de a beneficia de despagubiri in baza Legii nr. 9/1998.

Contractul de vanzare - cumparare are valoare compensatorie, intrucat  a fost incheiat cu autorul intimatei in conditiile prevazute de Legea nr. 715/1946, iar in conformitate cu art. 2 si art. 3 din acest act normativ, datoriile colonistului se stabileau prin diferenta dintre valoarea bunurilor primite in Romania si celor achitate, abandonate in Bulgaria, soldul respectiv reprezentand datoria fata de statul roman, ce urma a fi achitata in 10 rate anuale, egale, incepand cu 1950.
In ceea ce priveste Decretul nr. 553/1953, la art. 1 din actul normativ se prevede anularea in masura in care nu au fost achitate sumele datorate drept pret, de colonistii evacuati din Dobrogea de Sud, pentru terenurile si constructiile primite de acestia potrivit contractelor incheiate pe baza Legii nr. 766/1941.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII-A  CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 385/28.01.2013)

Deliberand asupra recursului de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea introdusa la data de 21.02.2012 pe rolul Tribunalului Ialomita si inregistrata sub nr. 526/98/2012, reclamanta F. E. a chemat in judecata pe parata ANRP, pentru ca, prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea in parte a Deciziei nr. 1295/20.12.2011 emisa de parata, numai in ce priveste aspectul ca autorul defunct B. C. a fost despagubit in urma recolonizarii conform contractului de vanzare-cumparare din anul 1948, sa fie obligata parata sa emita o noua decizie prin care sa se dispuna acordarea de compensatii materiale pentru toate bunurile mobile si imobile ce sunt cuprinse in Situatia de avere imobiliara rurala a autorului defunct B. C., respectiv :
- imobil teren agricol 10 ha;
- imobil teren intravilan in suprafata de 2400 mp , (teren loc de casa);
- casa de locuit formata din 2 camere;
- anexe gospodaresti, sopron, porumbar, grajd animale;
- recolta neridicata de floarea soarelui de pe suprafata de 0,5 ha;
- recolta neridicata de porumb de pe suprafata de 2,5 ha;
- 25 pomi fructiferi.
De asemenea, reclamanta a solicitat sa fie obligata parata la plata de daune cominatorii in cuantum de 100 lei/zi de intarziere, calculate dupa trecerea a 30 de zile de la comunicarea sentintei ce se va pronunta in cauza.
Prin Sentinta civila nr. 640/F/12.03.2012 Tribunalul Ialomita in baza art. 158 alin.3 Cod procedura civila raportat la art.2 pct.1 lit. d Cod procedura civila, coroborate cu art.10 alin.1 si 3 din Legea nr. 554/2004 si art.7 alin.4 din Legea nr. 9/1998 a declinat competenta teritoriala de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Calarasi - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Pentru a se pronunta astfel, tribunalul a retinut ca in cauza sunt incidente dispozitiile art.7 alin.4 din Legea nr. 9/1998 care stabilesc o competenta teritoriala exclusiva in favoarea tribunalul in raza caruia domiciliaza reclamanta si cum niciuna din partile din proces nu-si au domiciliul sau sediul in raza de competenta a Tribunalului Ialomita competenta de solutionare a cauzei in prima instanta revine Tribunalul Calarasi - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.
Prin Sentinta civila nr. 791 din data de 8 mai 2012, Tribunalul Calarasi a admis contestatia formulata impotriva Deciziei nr. 1295/20.12.2011 emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in parte, a dispus anularea in parte a deciziei contestate, numai in ce  priveste aspectul ca autorul defunct a fost despagubit in urma recolonizarii conform contractului de vanzare - cumparare din anul 1948 si a obligat parata sa emita o noua decizie prin care sa  acorde reclamantei, alaturi de ceilalti mostenitori ai defunctului B. C., compensatii banesti pentru toate bunurile abandonate de acest autor in Bulgaria, respectiv si pentru diferenta de 0,50 ha teren agricol si un imobil compus din casa cu 2 camere si anexe gospodaresti si 1500 mp teren intravilan, precum si la plata de daune cominatorii in cuantum de 10 lei/zi de intarziere, calculate dupa trecerea a 30 de zile de la ramanerea  irevocabila a sentintei.
Pentru a pronunta aceasta solutie, Tribunalul a retinut ca prin Hotararea  nr. 5/08.06.2011 a Comisiei Judetene Calarasi pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 reclamantei alaturi de ceilalti mostenitori le-au fost acordate compensatii banesti in cuantum de 7598,4 lei pentru bunurile mobile si imobile abandonate de autorul defunct B. C. pe teritoriul statului bulgar, respectiv: 5733 lei compensatii banesti pentru 0,50 ha  teren agricol si 1867,4 lei compensatii banesti pentru recolte neridicate de porumb si floarea soarelui.
Impotriva acestei hotarari reclamanta a formulat in termen legal contestatie, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
Prin Decizia nr. 1295/20.12.2011 emisa de parata ANRP s-a admis in parte contestatia formulata si s-au acordat despagubiri si pentru 25 pomi fructiferi cu motivarea ca autorul defunctului a fost despagubit partial in natura prin contractul de vanzare cumparare incheiat cu Statul Roman in anul 1948.
Instanta de fond a apreciat ca decizia emisa de parata este  nelegala, deoarece nu se poate retine natura compensatorie a actului de vanzare cumparare incheiat in anul 1948 intre autorul defunctului Barbu Constantin si Statul Roman, atat timp cat din continutul actului de vanzare cumparare mentionat mai sus rezulta ca autorul defunct a cumparat terenul si imobilul specificate in contract pentru pretul de vanzare de 12900 lei.
Atat timp cat defunctul B. C. a dobandit imobilele specificate pentru pretul de vanzare de 12900 lei, Tribunalul a considerat ca nu se poate retine natura compensatorie a contractului de vanzare cumparare incheiat in anul 1948, astfel incat dispozitiile art. 3 din Legea nr. 9/1998 avute in vedere de Comisia Judeteana Calarasi la emiterea Hotararii nr. 5/2011 si de parata ANRP la emiterea Deciziei nr. 1295/2011 nu sunt aplicabile in cauza.
Nefiind incidente in speta dispozitiile art.3 din Legea nr. 9/1998 masura ANRP de admitere in parte a contestatiei formulate impotriva Hotararii nr.5/2011 a Comisiei judetene Calarasi este nelegala, decizia urmand a fi anulata in parte numai in ce priveste aspectul ca autorul defunct a fost despagubit in urma recolonizarii conform contractului de vanzare-cumparare din anul 1948.
Pe de alta parte, s-a retinut ca parata  nu a invocat si nici nu a dovedit existenta vreunei decizii de stabilire a despagubirilor emisa in baza Legii nr. 715/1946, a eventualelor datorii ale colonistului B. C. sau a sumei rezultate  in urma compensarii acestora, rezultand  astfel ca Statul Roman nu a stabilit si, cu atat mai putin, platit autorului reclamantei vreo despagubire.
In ceea ce priveste Decretul nr. 553/23.12.1953 emis de Prezidiul MAN a R.P.R. s-a apreciat ca nu poate fi avut in vedere in prezenta cauza, intrucat actul normativ nu a fost publicat niciodata in Monitorul Oficial, neexistand certitudinea ca acesta a fost vreodata aplicat de catre Statul Roman.
In cauza reclamanta a tagaduit ca autorul lor a beneficiat de prevederile Decretului nr. 553/1953, iar parata nu a produs nici o dovada in sens contrar.
 In ceea ce priveste daunele cominatorii, instanta de fond a considerat ca reclamanta este indreptatita sa le primeasca intrucat acestea reprezinta un mijloc de constrangere al paratei sa isi indeplineasca o obligatie legala, avand si un scop sanctionator pentru parata in caz de nerespectare a obligatiei stabilita in sarcina sa.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata ANRP, considerand  ca aceasta este netemeinica si nelegala pentru urmatoarele motive:
1. In temeiul art. 35 alin. 4 lit. d din Hotararea Guvernului nr. 753/1998, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 1277/2007 Vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin Decizia nr. 1295/20.12.2011, a admis in parte contestatia impotriva Hotararii nr. 5/08.06.2011 emisa de Comisia Judeteana Calarasi pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998, pentru urmatoarele motive:
Potrivit Situatiei de avere imobiliara rurala a Comisiei mixte romano-bulgare si Declaratiunii, autorul B. C. a abandonat in Cadrilater 10 ha teren arabil, o casa cu 2 camere, 1.500 mp teren intravilan, 25 pomi fructiferi si recolte, respectiv 0,5 ha floarea soarelui si 2,5 ha porumb.
Autorul a primit in urma recolonizarii, in baza contractului de vanzare - cumparare din 1948, un teren agricol in suprafata de 9,5 ha* o casa cu doua camere, dependinte si un teren intravilan in suprafata de 2.000 mp in comuna ___, centrul C___., jud. Constanta.
Contractul de vanzare - cumparare din 1948 a fost incheiat cu autorul in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 715/1946, potrivit careia, conform art. 2 si art. 3 se stabileau datoriile colonistului prin diferenta dintre valoarea bunurilor primite in Romania si celor achitate, abandonate in Bulgaria. Soldul respectiv reprezenta datoria fata de statul roman, ce urma a fi achitata de aceasta in 10 rate anuale, egale, incepand cu 1950.
Recurenta a previzat ca autorul, recolonizat a semnat contractul de vanzare-cumparare din 1948 in conditiile art. 14, respectiv "subsemnatul colonist, declar ca prin semnarea acestui contract, am luat in posesiune imobilului si locul de casa aratate si descrise la punctul a, b, c, recunosc exactitatea intinderii, renunt la orice retentiune in viitor fata de Statul Roman si ma oblig sa respect toate conditiunile impuse prin legea asupra colonizarii din 25 aprilie 1940, si prin acest contract".
De asemenea, a invederat ca la art. 1 din Decretul nr. 553/1953 se prevede anularea in masura in care nu au fost achitate sumele datorate drept pret, de colonistii evacuati din Dobrogea de Sud, pentru terenurile si constructiile primite de acestia potrivit contractelor incheiate pe baza Legii nr. 766/1941.
In ceea ce priveste obligarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor la plata daunelor cominatorii, recurenta a precizat ca, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si fata de dispozitiile art. 5803 din Codul de procedura civila, cererea este inadmisibila.
Pentru motivele aratate mai sus si considerand ca hotararea pronuntata de prima instanta este lipsita de temei legal, invocand in acest sens art. 304 pct. 9 si art. 3041 din Codul de Procedura Civila, recurenta a solicitat admiterea recursului si modificarea hotararii recurate in sensul respingerii ca neintemeiata a actiunii promovate de catre reclamanta F. E.
In drept, s-au invocat dispozitiile art. 3041 din Codul de procedura civila, precum si dispozitiile Legii nr. 9/1998, Hotararea de Guvern nr. 753/1998, Hotararea de Guvern nr. 286/2004.
Desi legal citata, intimata nu a formulat intampinare.
Examinand recursul declarat, pe baza motivelor invocate si in conformitate cu dispozitiile art. 3041 Cod procedura civila, Curtea retine ca acesta este fondat, pentru considerentele ce vor fi aratate in cele ce urmeaza:
In fapt, prin Hotararea nr. 5/08.06.2011 a Comisiei Judetene Calarasi pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, intimatei - reclamante, alaturi de ceilalti mostenitori, le-au fost acordate compensatii banesti in cuantum de 7598,4 lei pentru bunurile mobile si imobile abandonate de autorul defunct Barbu Constantin pe teritoriul statului bulgar, respectiv 5733 lei compensatii banesti pentru 0,50 ha teren agricol si 1867,4 lei compensatii banesti pentru recolte neridicate de porumb si floarea soarelui.
In urma contestatiei formulate de intimata-reclamanta, recurenta-parata ANRP a emis Decizia nr. 1295/20.12.2011 prin care s-a admis in parte contestatia formulata si s-au acordat despagubiri si pentru 25 pomi fructiferi cu motivarea ca autorul defunctului a fost despagubit partial in natura prin contractul de vanzare - cumparare incheiat cu Statul Roman in anul 1948.
Curtea constata ca in mod eronat a apreciat Tribunalul Calarasi ca decizia emisa de recurenta - parata este nelegala, intrucat nu se poate retine natura compensatorie a actului de vanzare cumparare incheiat in anul 1948 intre autorul defunctului B. C. si Statul Roman.
Contrar celor retinute de instanta de fond, instanta de control judiciar apreciaza ca Decizia nr. 1295/20.12.2011 este legala, din considerentele ce vor fi aratate in continuare.
Astfel, asa cum rezulta din inscrisurile depuse la dosarul de fond - Situatia de avere imobiliara rurala a Comisiei mixte romano-bulgare si Declaratiunea - autorul intimatei-reclamante, B. C., a abandonat in Cadrilater 10 ha teren arabil, o casa cu 2 camere, 1.500 mp teren intravilan, 25 pomi fructiferi si recolte, respectiv 0,5 ha floarea soarelui si 2,5 ha porumb.
De asemenea, in urma recolonizarii, autorul intimatei a primit, in baza contractului de vanzare - cumparare din 1948, un teren agricol in suprafata de 9,5 ha, o casa cu doua camere, dependinte si un teren intravilan in suprafata de 2.000 mp in comuna ___.., centrul __.., jud. Constanta.
Curtea retine ca acest contract de vanzare-cumparare are valoare compensatorie, intrucat a fost incheiat cu autorul intimatei in conditiile prevazute de Legea nr. 715/1946,  iar in conformitate cu art. 2 si art. 3 din acest act normativ, datoriile colonistului se stabileau prin diferenta dintre valoarea bunurilor primite in Romania si celor achitate, abandonate in Bulgaria, soldul respectiv reprezentand datoria fata de statul roman, ce urma a fi achitata in 10 rate anuale, egale, incepand cu 1950.
Se mai retine ca potrivit art. 14 din contractul (fila 15 dosar fond) semnat de autorul intimatei, recolonizat, acesta a declarat urmatoarele: "prin semnarea acestui contract, am luat in posesiune imobilului si locul de casa aratate si descrise la punctul a, b, c, recunosc exactitatea intinderii, renunt la orice retentiune in viitor fata de Statul Roman si ma oblig sa respect toate conditiunile impuse prin legea asupra colonizarii din 25 aprilie 1940, si prin acest contract".
In ceea ce priveste Decretul nr. 553/1953, Curtea constata ca la art. 1 din actul normativ se prevede anularea in masura in care nu au fost achitate sumele datorate drept pret, de colonistii evacuati din Dobrogea de Sud, pentru terenurile si constructiile primite de acestia potrivit contractelor incheiate pe baza Legii nr. 766/1941. Imprejurarea ca acest decret nu a fost publicat in Monitorul Oficial nu este in masura sa conduca la concluzia ca prevederile din continutul sau nu au fost aplicate, asa cum retine instanta de fond, intrucat exista mai multe decrete care dateaza din perioada respectiva si care au produs efecte si au fost aplicate, fara a fi publicate in Monitorul Oficial, obligatia publicarii nefiind instituita pentru toate categoriile de acte normative.
In concluzie, in raport de actele normative mentionate si de clauzele inserate in Contractul de vanzare - cumparare din 1948, semnat de autorul intimate, in special cea de la art. 14, Curtea retine ca actul are, in mod indiscutabil, o natura compensatorie, Decizia nr. 1295/20.12.2011 emisa de recurenta - parata ANRP fiind, pe cale de consecinta, un act administrativ legal.
Din aceste considerente, Curtea va admite recursul si va modifica in tot sentinta recurata, in sensul ca va respinge ca neintemeiata cererea de anulare in parte a Deciziei nr. 1295/20.12.2011 emisa de parata ANRP si de obligare a acesteia la emiterea unei noi decizii.
Avand in vedere solutia de respingere a cererii principale si caracterul accesoriu al cererii de obligare la plata daunelor cominatorii, cerere care ar putea fi admisa numai in conditiile in care s-ar fi admis cererea de anulare a Deciziei nr. 1295/20.12.2011 si de obligare la emiterea unei noi decizii, Curtea constata ca si cererea de obligare la plata de daune cominatorii urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013