Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dragasani

fond funciar

(Sentinta civila nr. 3259 din data de 31.10.2011 pronuntata de Judecatoria Dragasani)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Dragasani | Jurisprudenta Judecatoria Dragasani


fond funciar
Dosar nr. /223/2011
Operator de date cu caracter personal nr.5695

                                                       R O M A N I A
JUDECATORIA DRACASANI, JUDETUL VALCEA
I N C H E I E R E
                        Sedinta publica din 24  octombrie 2011
              PRESEDINTE -  ,  judecator
                                      GREFIER -  _____.
     Pe rol  este  judecarea cauzei civile , avand ca obiect fond funciar, privind pe reclamantii _si __si pe paratii_..,__...
      La apelul nominal facut in sedinta publica, au raspuns reclamantii ____..si paratul____,  lipsind paratele_____..
          Procedura legal indeplinita
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:
     Aparatorul reclamantilor  avocat _____.si aparatorul paratului avocat _.nu  mai au  cereri de formulat si nici probe de solicitat.
     Instanta constatand  procesul in stare de  judecata, acorda cuvantul in fond.
         Aparatorul reclamantilor  avocat _.avand cuvantul solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, sa se constare nulitatea titlului de proprietate nr____. emis la data de 26.09.1999 si a procesului verbal care a stat la baza emiterii acestui titlu, emise pe numele lui__, ca urmare a constituirii dreptului de proprietate  asupra terenurilor pentru suprafata de 5014 m.p. , situata in intravilanul comunei Sutesti si obligarea paratei __sa inainteze documentatia necesara catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Valcea, in vederea emiterii unui nou titlu de proprietate pe numele mostenitorilor   defunctei_.. Va  depune concluzii scrise.
         Avocat _..avand cuvantul pentru paratul  _.,  solicita respingerea actiunii si obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata, pentru ca terenul in litigiu  este  aferent gospodariei paratului si imobilul a figurat in registrul agricol  pe numele paratului. Va depune concluzii scrise.

                                      INSTANTA:
    
     Avand nevoie de timp  pentru ca aparatorul reclamantilor si aparatorul paratului Nistor St. Stefan sa depuna concluzi scrise, urmeaza a dispune  amanarea pronuntarii.
    
                                        DISPUNE:
    
     Amana pronuntarea si acorda  termen  la 31 octombrie 2011, pentru cand : pune in vedere aparatorul reclamantilor si aparatorul paratului __sa depuna concluzi scrise.
      Cu drept de recurs odata cu fondul.
      Pronuntata in sedinta publica din 24  octombrie 2011
     
     

                     PRESEDINTE,                                   GREFIER,

        Dosar nr. /223/2011
Operator de date cu caracter personal nr.5695 R O M A N I A
JUDECATORIA DRAGASANI - JUDETUL VALCEA
SENTINTA  CIVILA  NR. 3259
Sedinta publica de la 31 octombrie 2011
Completul compus din:
PRESEDINTE - __.., JUDECATOR
GREFIER- __

     Pe rol  este  pronuntarea cauzei civile, avand ca obiect fond funciar, privind pe reclamantii__, __, ambii cu domiciliul ales la cabinet avocat __..si pe paratii___..,__________..
          La apelul nominal facut in sedinta publica, nu  au raspuns partile.
          Procedura legal indeplinita
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:
     Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din 24 octombrie 2011,  fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, incheiere care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta avand nevoie de timp pentru ca aparatorii partilor sa depuna concluzii scrise a dispus amanarea pronuntarii  la data  de 31  octombrie 2011.
                                                 I N S T A N T A :

Deliberand,constata urmatoare :
     La data de 1 martie 2011 sub nr. 1184/223/2011, s-a inregistrat actiunea civila avand ca obiect nulitate titlu formulata de reclamantii ____.si_____.., ____.., impotriva paratilor_______, _____., prin care solicita nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr., 464/47054, emis la data de 26 august 1999, a procesului verbal de punere in posesie ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate pe numele lui____., ca urmare a constituirii dreptului de proprietate asupra unui teren in suprafata de 5014 m.p., situat in intravilanul comunei____...
     In fapt, reclamantii sunt fii paratului _..care a fost casatorit cu_____, mama reclamantilor, decedata la data de 19 iulie 2001.
     Mama reclamantilor_____, trebuia sa beneficieze de emiterea titlului de proprietate contestat prin reconstituirea dreptului de proprietate, nu prin constituire ca persoana ce a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor in calitate de mostenitoare, fiica a autorului_____.
     Titlul de proprietate a fot emis in mod eronat pe numele paratului cu incalcarea prevederilor Lgii 18/1991, respectiv, a art. 8, 10, 11,12 si 13.
     Paratului in mod nelegal i s-a constituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 5014 m.p. ce a apartinut tatalui sotiei sale, suprafata pentru care sotia a formulat cerere de reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul Legii 18/1991.
     Paratul nu avea calitatea de mostenitor al autorului _______si nici nu figura in registrul agricol ca fiind beneficiar al suprafetei respective.
     Paratului nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate si i s-a constituit acest drept pe vechiul amplasament.
     Comisia pentru aplicarea Legii 18/1991 Sutesti a invalidat dreptul de proprietate pentru suprafata de 5014 m.p. din anexa 3, pozitia 41, sat Mazili cu privire la autorul_., validand aceasta suprafata paratului, invalidarea nu putea fi facuta ca urmare a faptului ca mostenitoarea fiica acestuia ____..a formulat cerere de reconstituirea dreptului de proprietate.
     S-a anexat in copie titlul de proprietate nr. 464/47054 din 26 august 1999, proces verbal de punere in posesie, acte de stare civila ale reclamantilor, actul de deces al lui Nistor Elena, certificat de nastere si casatorie ale lui____., copia registrului agricol al autorului_____., adresa nr.1920 din 11 decembrie 1998 a Primariei Sutesti, adresa de validare a lui ____..prin invalidarea dreptului de proprietate a lui____..
     In cauza s-a administra proba cu inscrisuri si interogatorii.
     Din probele administrate rezulta urmatoarele:
     Autorul ______a detinut in perioada 1959-1962, teren pe raza comunei Sautesti, asa cum rezulta din copia registrului agricol (f.20 dosar), s-a inscris cu el in CAP, conform cererii (f.64 dosar), mostenitoarea autorului -_____.a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate prin cererea inregistrata la nr. 1529 din 19,03.1991 si declaratia data (f.63,62 dosar), Comisia comunala a facut propunerea de validare a mostenitoarei___... Pe anexa 3, pozitia 41,(f.55 dosar), cu suprafata de 0,84 ha in care este inclusa si suprafata de 5014 m.p.
     Ulterior, Comisia locala de fond funciar ___.., cu adresa nr. 1920 din 11.12.1998 a propus Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate invalidarea mostenitoarei autorului ____.din anexa 3 si trecerea ca mostenitor a lui _____care este sotul mostenitoarei, pozitia 22 de la f.18 dosar, in baza celei de a II-a validari s-a intocmit de catre Comisia comunala procesul verbal de punere in posesie f.8 dosar, s-a inaintat documentatia necesara emiterii titlului de proprietate pe numele lui-_____.., ______.., la data de 20.08,.1999, prin constituirea dreptului de proprietate pe numele acestuia pentru suprafata de 5.014 m.p.
     Din actele prezentate la dosar, rezulta ca partul ____   nu a formulat la Comisia comunala Sutesti, cerere pentru reconstituirea sau constituirea dreptului ___.de proprietate, nu s-a inscris cu terenul in CAP, nu a avut rol agricol in perioada 1959-1963.
     Paratul Nistor Stefan apare cu rol agricol in perioada 1971-1974 (f.76 dosar) in perioada colectivizarii, deci nu a detinut teren inainte de colectivizare.
     Art.8 din Lg. 18/1991, precizeaza ca reconstituirea dreptului de proprietate se face la cerere de prevederile Lg. 18/1991, beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in CAP sau carora li s-a preluat in orice mod terenul, iar in caz de deces mostenitorilor acestora.
     Art.11din Lg. 18/1991, precizeaza ca suprafata adusa in CAP este cea care rezulta din actele de proprietate: Carte funciara, cadastru, cerere de inscriere in CAP, registrul agricol la data intrarii in cooperativa.
     Art. 13 din Lg. 18, precizeaza calitatea de mostenitor, se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararilor judecatoresti definitive ori in lipsa acestora prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii.
     Art. 24 din Lg. 18/1991, reglementeaza modul de constituire a dreptului de proprietate, terenurile care fac obiectul dreptului de constituire a dreptului de proprietate sunt cele care au fost atribuite de cooperativa in vederea construirii de locuinte in baza unui act de dare cu plata sau lot in folosinta.
     Pentru a beneficia de constituirea dreptului de proprietate sunt necesare indeplinirea cumulativa a conditiilor : existenta unui act de atribuire a terenului, acte care sa provina de la CAP si persoanele care au primit astfel de loturi sa-si fi edificat, casa de locuit si anexele gospodaresti.
     Avand in vedere probele de la dosar si textele de lege mentionate, instanta va admite actiunea, va constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr.464/47054 din 26 august 1999 a procesului verbal de punere in posesie si va obliga Comisia comunala Sutesti pentru aplicarea Legii 18/1991, sa puna in posesie pe mostenitoarea autorului _..lena cu suprafata de 5014 m.p. teren, sa inainteze documentatia catre Comisia judeteana in vederea emiterii titlului de proprietate pe considerentele:
     Comisia comunala a incalcat prevederile art. 8  din Legea nr. 18/1991 deoarece paratul _nu a formulat cerere de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, cererea de reconstituire fiind formulata de mostenitoarea___., paratul ___.nu este mostenitor legal al autorului-_____...
     S-au incalcat prevederile art. 11 din Lg., 18/1991 deoarece paraul nu s-a inscris cu teren in CAP, nu a avut rol agricol in anul de referinta 1962, rolul agricol al sau este din anul 1971, dar nu se precizeaza de unde provine terenul.
     S-au incalcat prevederile art.13 din Lg. 18/1991 intrucat s-a constituit dreptul de proprietate unei persoane care nu are calitatea de mostenitor a autorului____...
     S-au incalcat prevederile art. 24 din Lg. 18/1991 in sensul ca paratul nu a formulat cerere de reconstituire sau constituirea dreptului de proprietate, nu a facut dovada ca terenul a fost dobandit cu acte de dare cu plata sau ca a fost atribuit ca lot in vederea edificarii casei si anexelor gospodaresti.
     Comisia comunala de fond funciar-_.., gresit a propus invalidarea mosteniotoarei ____..din anexa 3 si trecerea paratului ca titular al dreptului de proprietate prin constituire pentru suprafata de 5014 m.p.
     
     PENTRU ACESTE M OTIVE
     IN NUMELE LEGII
     H O T A R A S T E:
     
     
     Admite actiunea formulata de reclamantii_______., impotriva paratilor________...
     Constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 464/47054, emis la data de 26 august 1999, precum si a procesului verbal de punere in posesie ce a stat la baza emiterii dreptului de proprietate (f.9 dosar), pe numele lui_____.
     Obliga Comisia comunala __pentru aplicarea Legii 18/1991 sa procedeze la o noua punere in posesie a mostenitoarei ______.prin intocmirea procesului verbal de punere in posesie si inaintarea documentatiei necesare Comisie judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor in vederea emiterii unui nou titlu de proprietate pentru suprafata de 5014 m.p., pe numele autoarei ____in calitate de mostenitoare a autorului_____..
     Obliga Comisia judeteana sa emita un nou titlu de proprietate.
     Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica astazi 31 octombrie 2011 la sediul Judecatoriei Dragasani.
     
     
     
     PRESEDINTE, GREFIER,
      Red.M.N.
Tehnored.M.L.
Ex.7

      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010