Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Iasi

Contestatie la procesul-verbal de distribuire a pretului (art. 570 C.p.c.).

(Sentinta civila nr. 18182 din data de 31.10.2011 pronuntata de Judecatoria Iasi)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Iasi | Jurisprudenta Judecatoria Iasi

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi la data de 05.10.2011, sub nr.de dosar 32509/245/2011, contestatoarea A.L.F.II a formulat, in contradictoriu cu intimatul Biroul Executorilor Judecatoresti Asociati Z.C.si Z.C.C., contestatie impotriva procesului-verbal de distributie a pretului incheiat la data de 30.09.2011, solicitand instantei revizuirea modului in care s-a realizat distributia de pret si obligarea executorului judecatoresc la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru recuperarea sumelor stabilite ca fiind datorate contestatoarei.
In motivare, se arata ca, la data de 19.07.2010, a fost pronuntata sentinta civila nr.6567 a Judecatoriei Iasi, in dosarul nr.1282/245/2010, sentinta definitiva si executorie, prin care paratii P.O. si P.C. au fost obligati la plata, catre reclamanta A.L.F.II, a sumei de 6450,61 RON, cu titlu de cheltuieli de intretinere restante, precum si a sumei de 2242,94 RON reprezentand penalitati de intarziere.
Creditoarea reclamanta s-a adresat executorului judecatoresc pentru  executarea debitului mentionat si, dupa o procedura deosebit de greoaie si achitarea, de catre creditoare, a tuturor cheltuielilor ocazionate de desfasurarea acestei proceduri, la data de 10.12.2010 i s-a adus la cunostinta reprezentantului asociatiei existenta unui drept de ipoteca asupra imobilului debitorilor, notat in cartea funciara, precum si imposibilitatea recuperarii altor sume in afara cheltuielilor de executare.
Fata de dispozitiile art.51 din Legea nr.230/2007, asociatia creditoare a continuat executarea silita, pentru ca, la data de 30.09.2011, sa fie incheiat procesul-verbal de distribuire a pretului obtinut in urma vanzarii imobilului debitorilor la licitatie publica, in sensul repartizarii catre asociatie doar a sumei de 920,35 RON, cu titlu de cheltuieli de executare avansate.
In drept, au fost invocate dispozitiile art.51 din Legea nr.230/2007.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 8 RON si timbru judiciar de 0,30 RON.
In sustinere, creditoarea a atasat xerocopia procesului-verbal nr.354/30.09.2011, intocmit in dosarul de executare nr.354/2010, privind distribuirea pretului.
Legal citat, intimatul B.E.J.A. Z.C.si Z.C.C. a depus intampinare, prin care a invederat instantei ca procesul-verbal nr.354/30.09.2011 a fost emis cu respectarea dispozitiilor art.563 si urm.C.p.civ. In acelasi sens, se sustine faptul ca partea contestatoare nu a notat dreptul sau real recunoscut de lege in cartea funciara, pentru a avea un rang prioritar la distribuirea pretului fata de S.C. S.C. S.R.L., beneficiar unui drept de ipoteca notat la O.C.P.I. Iasi.
La solicitarea instantei, intimatul a inaintat, in copie conforma cu originalul, dosarul de executare nr.354/2010.
La termenul de judecata din data de 27.10.2011, instanta a incuviintat, la solicitarea reprezentantului creditoarei, administrarea probei cu inscrisurile depuse la dosar.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:
 Prin sentinta civila nr.6567/23.04.2010, pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul nr.12852/245/2009, paratii P.O. si P.C. au fost obligati la plata, catre reclamanta A.L.F. II, a sumei de 6450,61 RON cu titlu de restanta la plata cotei de contributie la cheltuielile de intretinere pentru perioada decembrie 2007-aprilie 2009 si a sumei de 2242,94 RON cu titlu de penalitati de intarziere, aferente aceleiasi perioade.
 Dupa ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti mentionate, reclamanta creditoare s-a adresat Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Z.C. si Z.C.C., in vederea punerii in executare a titlului executoriu obtinut.
Pe cale de consecinta, executorul judecatoresc a solicitat Judecatoriei Iasi incuviintarea executarii silite, acordata prin incheierea din data de 10.08.2010 (dosar nr.22365/245/2010) si a emis somatia corespunzatoare catre cei doi debitori.
Fata de neachitarea de buna voie a debitului datorat, executorul judecatoresc a procedat la identificarea bunurilor mobile si imobile detinute de debitorii P.O. si P.C., respectiv imobilul situat in Iasi, aflat in proprietatea exclusiva a debitoarei.
La solicitarea executorului judecatoresc, a fost inscrisa somatia de plata pentru suma de 8693,55 RON + onorarii + cheltuieli de executare in favoarea creditoarei, in cartea funciara 121935-C1-U1 (prin incheierea nr.92250/12.11.2010 a OCPI - BCPI). 
Prin declaratia de creanta 04.01.2011, S.C. S.C. S.R.L., in calitate de cesionar al creantei detinute de B. S.A. impotriva debitoarei P.C., a solicitat, in temeiul art.120 din OUG nr.99/2006 si art.374 indice 1 si 563 si urm.C.p.civ., participarea la distribuirea sumei obtinute in urma executarii silite a imobilului urmarit.
Bunul imobil supus urmaririi a fost adjudecat de numitul T.I.O., in temeiul titlului executoriu sentinta civila nr.12971/06.06.2011 a Judecatoriei Iasi (dosar nr.12971/245/2011), iar, la data de 30.09.2011, s-a procedat la distribuirea pretului rezultat din vanzare. Conform procesului-verbal de distribuire a pretului, suma rezultata din vanzare, respectiv 120.000 RON, a fost distribuita astfel: 920,35 RON a revenit creditoarei A.L.F.II, cu titlu de cheltuieli de executare silita avansate in dosarul de executare nr.354/2010, 1460,87 RON a revenit BEJA Z.C. si Z.C.C., cu titlu de cheltuieli de executare silita stabilite conform procesului-verbal titlu executoriu din data de 17.03.2011, 245 RON a revenit D.E.F.P.L., cu titlu de impozit pe cladiri, iar suma de 117.373,78 RON a revenit S.C. S.C. S.R.L., cu titlu de debit izvorat din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.1104/21.06.2007, emis de B. S.A. Reprezentantul creditoarei A.L.F.II a refuzat sa semneze procesul-verbal de distribuire, pe considerentul ca suma acordata asociatiei este nejustificat de mica.
In drept, potrivit art.570 alin.2 C.p.civ., "Cel nemultumit de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare poate cere executorului sa consemneze obiectiile sale in procesul-verbal, care poate fi contestat in termen de 3 zile. Contestatia suspenda de drept eliberarea sau, dupa caz, distribuirea . Judecata ei se face de urgenta si cu precadere, cu citarea in termen scurt a partilor".
Instanta constata ca, in temeiul art.563 alin.1 C.p.civ., "In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand, pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus si alti creditori titlurile lor, executorul judecatoresc procedeaza la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede  altfel:
a). creantele reprezentand cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita (_)
g). creantele rezultand din imprumuturi bancare (_)
i). alte creante."
Mai mult, in conformitate cu dispozitiile art.564 C.p.civ., "Daca exista creditori care, asupra bunului vandut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, in conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului creantelor lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art.563 alin.1 lit.b C.p.civ."  
In prezenta cauza, instanta apreciaza ca in mod legal a procedat executorul judecatoresc la incunostintarea,  din oficiu, a creditorului ipotecar B. S.A., pentru a participa la distribuirea pretului, si la impartirea sumei rezultate din vanzare prin luarea in considerare a dreptului de creanta dobandit prin cesiune a S.C. S.C. S.R.L. In conditiile in care acest drept de creanta este garantat prin constituirea unei ipoteci, conform contractului de ipoteca nr.1104/21.06.2007, autentificat sub nr.1031/21.06.2007 de catre BNP A.G., si contractului de ipoteca nr.1104A/14.09.2009, autentificat sub nr.1276/14.09.2009 de catre acelasi birou notarial.
In conditiile in care ipoteca este un drept real accesoriu, ce acorda titularului sau un drept de preferinta, in privinta satisfacerii creantei sale fata de ceilalti creditori, si insoteste bunul imobil in mana oricarui creditor cesionar ulterior, avand in vedere si faptul ca partea creditoare A.L.F. II nu a inteles sa-si conserve privilegiul cu rang prioritar asupra apartamentului proprietatea debitoarei P.C., prin inscrierea in cartea funciara, instanta apreciaza ca procesul-verbal de distribuire a pretului a fost intocmit in mod legal. Este adevarat ca, potrivit art.51 alin.1 din Legea nr.230/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, "Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.", insa acest privilegiu se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei (respectiv, in cartea funciara), la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta (art.51 alin.2 din Legea nr.230/2007). Doar in conditiile inscrierii acestui privilegiu in evidentele O.C.P.I. creditorul poate invoca si beneficia de prioritate in satisfacerea creantei sale, in raport de ceilalti creditori.
Instanta retine ca somatia de plata nr.354, inscrisa in cartea funciara prin incheierea nr.92250, la solicitarea executorului judecatoresc, nu are semnificatia inscrierii prevazute de art.51 alin.2 din Legea nr.230/2007, ci este o formalitate premergatoare vanzarii la licitatie a bunului imobil, formalitate prevazuta de art.497 alin.1 si 2 C.p.civ. si data in sarcina executorului judecatoresc.
In lumina considerentelor de mai sus, instanta a respins, ca neintemeiata, contestatia formulata de creditoare impotriva procesului-verbal nr.354 din 30.09.2011, ora 09.00, de distribuire a sumelor rezultate din executarea silita, intocmit in dosarul de executare nr.354/2010. 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013