InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Situatii de divort

(Sentinta civila nr. 154 din data de 23.02.2012 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

ROMANIA
JUDEC?TORIA MIZIL                                      Tip: Sentin Civil?
JUDE?UL PRAHOVA                                         Nr./Data: 154/23.02.2012
                                                                                 Autor: Sec?ia civil?
                                                                                 Domenii asociate: situa?ii de 
                                                                                divor?
                                                                                 
 AC?IUNE  AVAND CA OBIECT  "DIVOR?"  - ADMIS? IN PARTE

      Prin ac?iunea civil? inregistrat? pe rolul acestei instante sub nr. 2228/259/2011 reclamanta M. M. E. a chemat in judecata pe paratul M. I., solicitand instan?ei ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna desfacerea casatoriei incheiate de p?rti la data de 06.03.1997 inregistrat? la nr. 3 la Prim?ria comunei Gura Vadului, jud.Prahova, din vin? comun?, s? fie stabilit? locuin?a minorului M. M. ?. n?scut la 01.01.1998 la parat, iar la ea s? fie stabilit? locuin?a minorului M.M.A., n?scut la 15.03.2008, urmand ca autoritatea p?rinteasc? s? fie exercitat? de c?tre ei asupra ambilor minori, iar dup? desfacerea c?s?toriei s?-?i reia numele avut anterior, acela de B?LAN.
      In motivarea actiunii, reclamanta a invederat ca s-a c?s?torit cu paratul la data de 06.03.1997 ?i a convie?uit cu acesta pan? in luna decembrie 2010 la locuin?a sa in comuna Gura Vadului, jud.Prahova, apoi din cauza faptului c? intre ei nu mai exista acea potrivire de caracter, s-au desp?r?it in fapt, dup? care a inceput s? tr?iasc? in rela?ii de concubinaj cu M. D. din comuna S?h?teni, jud.Buz?u, cu care este ?i in prezent ?i au impreun? un copil, n?scut la data de 15.10.2011.
      Men?ioneaz? reclamanta c? intrucat reluarea c?s?toriei nu mai este posibil?, a formulat prezenta ac?iune astfel cum a fost formulat?, iar cu privire la cei doi minori a convenit cu paratul ca minorului  M. M. ?. n?scut la 01.01.1998 s? i se stabileasc? locuin?a la parat, iar a minorului M.M. A., n?scut la 15.03.2008, la ea reclamanta, urmand ca impreun? s? exercite autoritatea p?rinteasc? asupra ambilor minori.
     La dosarul cauzei, reclamanta a depus certificatul de casatorie incheiat de parti ,copie certficat de na?tere M M. ?. ?i copie CI a acestuia, certificat na?ltere M. M. A., adeverin de venit pe anul 2011 privind pe M. D., dovada achit?rii taxei judiciare de timbru ?i a t.j.
     In dovedirea cererii reclamanta a solicitat, iar instan?a a incuviin?at proba cu martori .
     Analizand ac?iunea formulat? de reclamant? , in raport de dispozi?iile legale incidente in cauz?, instanta  a constatat  urm?toarele:
     Cu privire la competen?a material? ?i teritorial? de solu?ionare a plangerii, care este una absolut?, potrivit art 607 Cod proc civ, Judec?toria Mizil  este competent?, intrucat ultimul domiciliu comun a fost in comuna Gura Vadului, jud.Prahova unde paratul locuie?te in continuare, iar litigiul este de competen?a judec?toriei.
          Instan?a a avut in vedere  pentru  solu?ionarea cauzei de fa dispozi?iile art. 6 alin.4 Codul Civil  potrivit c?rora dispozi?iile legii noi sunt de asemenea aplicabile ?i situa?iilor juridice n?scute anterior intr?rii in vigoare a acesteia, derivate din starea ?i capacitatea persoanelor, din c?s?torie, filia?ie, adop?ie ?i obliga?ia legal? de intre?inere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor ?i din raporturile de vecin?tate, dac? acestea subzist? ?i dup? intrarea in vigoare a legii noi.
      Astfel, instan?a a re?inut, c?  la solu?ionarea cauzei se vor avea in vedere dispozi?iile Noului Cod Civil, care  in ceea ce prive?te divor?ul, exercitarea autoritii p?rinte?ti, stabilirea locuin?ei minorului ?i obliga?ia de intre?inere este de aplicare imediat?.
Referitor la culpa comun? instan?a a  constatat c? sunt indeplinite condi?iile prev?zute de art.617 alin.2 Cod proc civil? avand in vedere ?i declara?iile martorului audiat, M. D. , care a declarat c? p?r?ile nu se mai in?elegeau existand frecvente certuri in urma c?rora paratul devenea agresiv verbal dar ?i fizic iar de aproximativ un an de zile reclamnta a p?r?sit domiciliul conjugal intrand intr-o rela?ie de concubinaj cu un alt b?rbat impreun? cu care are un copil, instan?a apreciaz? c? intre p?r?i nu se mai poate vorbi despre existen?a unor rela?ii de afectiune, respect ?i sprijin reciproc pe care so?i ?i-l datoreaz? considerand c? rela?iile dintre so?i sunt grav ?i iremediabil v?t?mate nefiind posibil? continuarea c?s?toriei considerenta pentru care va admite ac?iunea ?i va dispune desfacerea c?s?torie incheiate de p?r?i din culp? comun?.
     Avand in vedere dispozi?iile art.617 alin.4 Cod pr civ, instan?a urmeaz? s? resping? cererea reclamntei privind nemotivarea sen?intei de desfacere a c?s?toriei in raport de imprejurarea c? numai reclamanta a solicitat , paratul neprezentandu-se iar dispozi?iile legale anterior men?ionate condi?ioneaz? nemotivarea hot?rarii de existen?a solicit?rii din partea ambilor so?i.
Cu privire la cap?tul de cerere referitor la stabilirea locuin?ei minorilor M.M. ?., n?scut la 01.01.1998 ?i  M. M. A. , n?scut la 15 martie 2008, instan?a va avea in vedere dispozi?iile Codului civil , urmand s? ?in? cont de concluziile raportului de anchet? psihosocial? , de op?iunea exprimat? de minorul M. ?. dar ?i de acordul p?r?ilor in sensul ca minorul M. M.A. s? locuiasc? cu reclamanta,  avand in vedere ?i varsta fraged? a acestuia..
     De altfel ra?iuni ce ?in de posibilitile dezvolt?rii psihice dar ?i fizice ale unui copil lang? mama sa ?inand cont de sexul ?i v?rsta acestuia au constituit o prezump?ie a instan?ei in leg?tur? cu interesul minorului ?i sub acest aspect, mama reclamant? oferind cele mai prielnice condi?ii pentru cre?terea ?i educarea minorului M. M. A., fiind sprijinit? de c?tre bunica matern?, iar minorul M. ?. M. s? locuiasc? cu paratul, avand in vedere c? acesta ?i-a exprimat dorin?a de a locui impreun? cu tat?l s?u la domiciliul din com Gura Vadului, sat Gura Vadului unde s-a n?scut ?i a crescut, unde frecventeaz? cursurile scolii elementare ?i are prieteni men?ionand totodat? c? nu dore?te s? locuiasc? cu mama sa care are in prezent convie?uie?te cu un alt b?rbat , la domiciliul acestuia , dar ?i de concluziile referatelor de anchet? psihosocial? efectuate .
Potrivit dispozi?iilor art. 6 litera i din Legea nr. 272/2004 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor copilului, unul din principiile prin care se realizeaz? respectarea ?i garantarea drepturilor copilului este asigurarea stabilitii ?i continuitii in ingrijirea, cre?terea ?i educarea copiilor.
Un alt argument avut in vedere de c?tre instan la adoptarea m?surii stabilirii locuin?ei minorului M. ?. M. la domiciliul tat?lui parat, il constituie ?i acela c?, de la data desp?r?irii in fapt tat?l parat locuind impreun? cu minorul de aproximativ 1 an de zile, implicandu-se in mod direct in procesul de ingrijire ?i educare a minorului, fapt ce a dus la un ata?ament reciproc intre ace?tia iar in vederea asigur?rii unei continuiti in mediul familial ?i a unui climat familial stabil, instan?a apreciaz? c? se impune ca minorul s? fie crescut in continuare de tat?, care, fiind ajutat de c?tre p?rin?ii ?i sora lui, s-a ocupat foarte bine de cre?terea ?i educarea lui, m?sura venind in intampinarea principiilor stabilite in legisla?ia privind protec?ia minorilor, fiind in interesul minorului s? nu fie traumatizat prin schimbarea de mediu .
Totodat? instan?a a apreciat c? si atitudinea p?rin?ilor de cooperare in sensul c? permit minorilor s? se viziteze reciproc ?i s? petreac? timp al?turi de p?rintele cu care nu domicliaz? in mod obi?nuit  a constituit un argument in ceea ce prive?te modul de solu?ionare al cap?tului de cerere privind stabilirea locuin?ei minorilor.
     Astfel, v?zand ?i faptul c? dispozi?iile alineatului ultim al art.400 C.civ. ing?duie invoiala p?r?ilor sub acest aspect, instan?a va dispune stabilirea locuin?ei minorului M. M. A.  la domiciliul mamei reclamante ?i a minorului M. M. ?. la tat?l parat.
     In ceea ce prive?te exercitarea autoritii p?rinte?ti instan?a a  re?inut  c? disp. art.397 C.civ instituie ca regul? exercitarea autoritii p?rinte?ti, dup? divor?, de ambii p?rin?i ?i numai in situa?ii de excep?ie exercitarea numai de c?tre unul dintre ace?ti. Avand in vedere c? existen?a unei  situa?ie de excep?ie nu a fost dovedit? in cauz? instan?a urmeaz? s? dispun? ca autoritatea p?rinteasc?, in ceea ce ii prive?te  pe minori , s? fie exercitat? de c?tre ambii p?rin?i
     Cu privire la cererea de obligare a paratului la plata pensiei de intre?inere instan?a re?ine c? aceasta este reglementat? de dispozi?iile art.499 din C.civ. care in alin.1 stabile?te c? tat?l ?i mama sunt obliga?i, in solidar, s? dea intre?inere copilului lor minor, asigurandu-i cele necesare  traiului, precum ?i educa?ia, inv?tura, ?i preg?tirea profesional?. Potrivit dispozi?iilor art. 516 alin.1 C.civ obliga?ia de intre?inere exist? intre so? ?i so?ie, rudele in linie dreapt?, intre fra?i ?i surori, precum ?i intre celelalte persoane anume prev?zute de lege.
     In ceea ce prive?te condi?iile obliga?iei de intre?inere, instan?a va avea in vedere dispozi?iile art.524 C.civ, potrivit c?rora are drept la intre?inere numai cel care se afl? in nevoie, neputandu-se intre?ine din munca sa sau din bunurile sale, cele ale art.525 alin.1 C.civ potrivit c?rora minorul care cere intre?inere de la p?rin?ii s?i se afl? in nevoie dac? nu se poate intre?ine din munca sa, chiar dac? ar avea bunuri. Totodat?, potrivit dispozi?iilor art.527 alin.1 C.civ poate fi obligat la intre?inere numai cel care are mijloacele pentru a o pl?ti sau are posibilitatea de a dobandi aceste mijloace.
     A?adar, avand in vedere dispozi?iile legale men?ionate, instan?a va avea in vedere faptul c? reclamanta nu a f?cut dovada c? paratul realizeaz? venituri cu caracter de permanen urmand s? se stabileasc? o pensie de intre?inere  la venitul minim pe economia na?ional? care in prezent este de 700 lei
        In ceea ce prive?te cuantumul pensiei de intre?inere alin.2 al art.529 C.civ stabile?te c? atunci cand intre?inerea este datorat? de p?rinte ea se stabile?te pan? la  o p?trime din venitul s?u lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii ?i o jum?tate pentru 3 mai mul?i copii.
     A?adar, cuantumul maxim la care instan?a poate stabili nivelul intre?inerii stabilit? in cauza de fa este de 1/3  din venitul minim pe economie intrucat reclamanta nu a f?cut dovada faptului c? paratul realizeaz? venituri salariale iar acesta mai are in intre?inere un minor, respectiv suma de 116 lei lunar pentru minorul Moise Marian Alexandru este indestul?toare pentru satisfacerea obliga?iei de intre?inere.
     Totodat?, in stabilirea pensiei de intre?inere instan?a a avut  in vedere ?i dispozi?iile Legii 272/2004 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor copilului care in art. 2 alin. 2 stabile?te c?  principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in leg?tur? cu drepturile ?i obliga?iile ce revin p?rin?ilor copilului, altor reprezentan?i legali ai s?i, precum ?i oric?ror persoane c?rora acesta le-a fost plasat in mod legal.  Principiul interesului superior al copilului trebuie s? prevaleze in toate demersurile ?i deciziile care privesc copiii, intreprinse de autoritile publice ?i de organismele private autorizate, precum ?i in cauzele solu?ionate de instan?ele judec?tore?ti. Avand in vedere aceste dispozi?ii legale, precum ?i cele ale alin.4 potrivit c?rora persoanele prev?zute la alin. (3) sunt obligate s? implice familia in toate deciziile, ac?iunile ?i m?surile privitoare la copil ?i s? sprijine ingrijirea, cre?terea ?i formarea, dezvoltarea ?i educarea acestuia in cadrul familiei, ?i in prezenta cauz?, principiul director al  deciziei instan?ei va fi interesul superior al minorului M. M. A. n?scut la data de 15.03.2008 .
     Astfel, de?i potrivit prevederilor Noului Cod Civil starea de nevoie a minorului nu se mai prezum?, ci aceasta trebuie dovedit?, instan?a va avea in vedere drept criterii  din care rezult? starea de nevoie a minorului varsta fraged? a  acestuia care atest? faptul c? nu se poate intre?ine singur, precum ?i dispozi?iile invocate referitoare la interesul superior al copilului, dar ?i faptul c? paratul nu a f?cut dovada c? ace?tia au venituri indestul?toare ?i astfel se poat intre?ine singur.
   De asemenea, in ceea ce prive?te data de la care se acord? pensia de intre?inere, dispozi?iile art.532 alin.1 C civ stabilesc c? pensia de intre?inere se datoreaz? de la data cererii de chemare in judecat?. Astfel, acest moment este prezumat ca fiind cel in care se na?te starea de nevoie a creditorului intre?inerii. In ceea ce prive?te momentul pan? la care se acord? pensie de intre?inere, acesta este cel al majoratului minorului.
     In temeiul dispozi?iilor art. 383 din Codul civil  avand in vedere faptul c? intre p?rti nu a intervenit o intelegere cu privire la purtarea de c?tre reclamant? dup? desfacerea c?s?toriei a numelui avut in timpul casatoriei , aceasta i?i va relua numele purtat anterior c?s?toriei , acela de "B?LAN".
     
Intocmit,
Judec?tor Anghelina Popescu
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
divort cu copii - Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011
Divort fara minori - Sentinta civila nr. 544/2014 din data de 02.07.2014
RAPORT DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. RECUNOASTEREA HOTARARII STRAINE PRIVITOARE LA DIVORT. NOTIUNEA DE HOTARARE STRAINA - Sentinta civila nr. 316 din data de 22.01.2006
DIVORT. INCREDINTARE MINORI. INTERESUL SUPERIOR AL COPIILOR. CRITERII. NEVOIA DE A CRESTE IMPREUNA - Sentinta civila nr. 10115 din data de 05.11.2008
divort - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.05.2014
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 1879 din data de 25.10.2016
Desfacerea casatoriei, stabilirea domiciliului minorului - Sentinta civila nr. 1274 din data de 01.07.2015
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 1281 din data de 01.07.2015
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 900 din data de 13.05.2015
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2795 din data de 15.10.2012
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2387 din data de 13.09.2012
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.07.2010
Desfacere casatorie, incredintare minori, stabilire pensie intretinere, revenire la numele anterior casatoriei - Sentinta civila nr. 1 din data de 22.10.2008
Actiune de divort, stabilirea exercitarii autoritatii parintesti in mod rxclusiv de catre unui dintre parinti - Sentinta civila nr. 3249 din data de 19.12.2011
Divort - Sentinta civila nr. 263 din data de 15.02.2010
Divort - Sentinta civila nr. 310 din data de 25.04.2013
divor? cu minori - Sentinta civila nr. 1542/2015 din data de 08.10.2015
partaj bunuri comune pe calea actiunii oblice - Sentinta civila nr. 0 din data de 27.03.2014
stabilire domiciliu minor - Sentinta civila nr. 366 din data de 18.06.2014