Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Onesti

perfactare vanzare-cumparare

(Sentinta civila nr. 3698 din data de 20.11.2012 pronuntata de Judecatoria Onesti)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Onesti | Jurisprudenta Judecatoria Onesti

ROMANIA
JUDECATORIA ONESTI
JUDETUL BACAU
DOSAR NR. 3072/270/2012                                 perfectare vanzare-cumparare    
                                         
SENTINTA CIVILA NR. 3698
Sedinta publica din data de  20.11.2012
Completul de judecata format din:
Presedinte - _.
Grefier  - _.
      
      Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul _. in contradictoriu cu paratul _., avand ca obiect perfectare vanzare-cumparare.
      La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta avocat __, pentru reclamant, lipsa fiind partile.
      Procedura completa.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca lucrarea de expertiza, avizata, a fost depusa la dosarul cauzei, aceasta fiind deja comunicata partilor, dupa care:
      Avocat __ confirma faptul ca a primit lucrarea de expertiza si nu are obiectiuni de formulat.
      Instanta dispune plata catre expert _ a onorariului de expert in cuantum de 800 lei, achitat de reclamantul _ cu chitanta nr. 4910853/1/17.09.2012, sens in care dispune emiterea de adrese catre Tribunalul Bacau - Biroul Local de Expertize Tehnice si catre expert.
      Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond:
      Avocat .., pentru reclamant, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, perfectarea contractului de vanzare-cumparare, fara cheltuieli de judecata.
      Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas in pronuntare.
      
                                                  I N S T A N T A
                                                     Deliberand,
      Asupra cauzei civile de fata, constata ca:
     Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 12.06.2012 sub nr. 3072/270/2012 reclamantul _, domiciliat in _.. a chemat in judecata pe paratul _., cu acelasi domiciliu, solicitand perfectarea vanzarii-cumpararii suprafetei de 0,3 ha teren situat _..
     In motivare se arata ca reclamantul a cumparat de la parat, prin inscris sub semnatura privata numit "Antecontract de vanzare-cumparare", in anul 2008, suprafata de 0,3 ha teren situat in comuna Dofteana, punctul "Runc", la pretul de 900 lei .Nu au incheiat contractul de vanzare-cumparare in forma autentica deoarece vanzatorul nu s-a prezentat la notar in termenul de 60 de zile, stipulat in antecontract.
     In drept, au fost invocate dispozitiile art. 969, art. 1073-1075, art. 1077, art. 1294 din Codul Civil anterior si art. 111 Cod procedura civila.
     Cererea a fost timbrata cu 83 lei taxa judiciara de timbru si 1,5 lei timbru judiciar.
     Prezent in instanta, paratul _..  a recunoscut pretentiile reclamantului.
     Reclamantul a depus la dosar: acte de stare civila, inscris sub semnatura privata numit "Antecontract de vanzare-cumparare", incheiat la data de 20.03.2008, adeverinta nr. 2398/19.03.2008, eliberata de Consiliul Local al _., notificare, dovada comunicarii notificarii, chitanta de plata a impozitelor pentru teren. A solicitat si probele cu interogatoriu si cu expertiza tehnica topo.
     In conformitate cu dispozitiile art. 3 indice 2 al. 1 din Legea nr. 146/1997 instanta a solicitat extras de carte funciara (certificat de sarcini) si certificat fiscal pentru terenul in litigiu. Serviciul de Publicitate Imobiliara B.C.P.I. Onesti a comunicat ca terenul in suprafata de 0,3 ha,  situat in _  nu este inscris in cartea funciara si nu are inscrise sarcini (fila 29 dosar), iar _. a comunicat ca impozitul pe terenul mentionat este achitat (fila 24 dosar).
     In baza art. 167 Cod Procedura Civila instanta a incuviintat probele cu interogatoriu, inscrisuri si expertiza tehnica topo ca fiind utile, pertinente si concludente cauzei.
     Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
      Reclamantul a cumparat de la parat, prin inscris sub semnatura privata numit "Antecontract de vanzare-cumparare", la data de 20.03.2008, suprafata de 0,3 ha teren situat in _.la pretul de 900 lei .Nu au incheiat contractul de vanzare cumparare in forma autentica, dar au stabilit prin antecontract un termen de 60 de zile inlauntrul caruia vanzatorul sa se prezinte la notar. In acest sens, paratul a fost notificat la data de 11.01.2011, cerandu-i-se sa comunice data la care se poate prezenta la notar pentru perfectarea vanzarii. Paratul nu a dat curs notificarii.
     Prezent in instanta, la interogatoriu, paratul a fost de acord cu perfectarea vanzarii-cumpararii.
     Asa cum cer dispozitiile art. 3 indice 2 al. 3 din Legea nr. 146/1997, instanta a dispus efectuarea unei expertize tehnice topo care va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
     Raportul de expertiza tehnica ing. _.., avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau prin Procesul verbal de receptie nr. 399/26.10.2012 (fila 39 dosar) a identificat suprafata de 3000 mp teren fanat situat in comuna _., inscris in registrul agricol la pozitia de rol 24 vol. 3 din _. cu urmatorii megiesi: _... In schita ce insoteste raportul de expertiza tehnica, terenul este cuprins in perimetrul punctelor 70, 71, 72, 112, 73, 113, 62, 65, 66, 114, 67, 68, 98, 70 (fila 33 dosar).
     Potrivit art. 102 al. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil contractul este supus dispozitiilor legii in vigoare la data cand a fost incheiat in tot ceea ce priveste incheierea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea sa.
     Prin urmare, in speta sunt aplicabile dispozitiile art. 1073 si 1077 din Codul Civil vechi conform carora creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei si, in caz contrar, are dreptul la dezdaunare; de asemenea, creditorul poate sa fie autorizat de a duce la indeplinire obligatia, cu cheltuiala debitorului.
     Insumand cele ce preced, instanta va admite va admite actiunea si va perfecta vanzarea-cumpararea suprafetei de 3000 mp fanat, cu datele topo enuntate mai sus.
     Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
     Intrucat expertul topo __ a intocmit lucrarea de expertiza respectand obiectivele dispuse de instanta se va dispune plata onorariului definitiv in suma de 800 lei.

Pentru aceste motive,
In numele legii,
H O T A R A S T E :
        
      Admite actiunea formulata de reclamantul _, domiciliat in _ impotriva paratului _., cu acelasi domiciliu.
      Perfecteaza vanzarea-cumpararea intervenita la data de 20.03.2008, intre reclamant in calitate de cumparator si parat, in calitate de vanzator, a suprafetei de 3000 m.p. teren situat in extravilanul _, _ megiesit cu _.. conform schitei anexate la Raportul de Expertiza Tehnica inginer _., la pretul achitat de 900 lei.
      Dispune plata onorariului de expert in suma de 800 lei catre expert _..
      Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
      Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 20.11.2012.
      
      PRESEDINTE,                                                        GREFIER,
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013