Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

PLANGERE CONTRAVENTIONALA. NORME METODOLOGICE CE NU PERMIT APLICAREA SANCTIUNII AVERTISMENTULUI

(Sentinta civila nr. 6048 din data de 30.12.2005 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

PLANGERE CONTRAVENTIONALA. NORME METODOLOGICE CE NU PERMIT APLICAREA SANCTIUNII AVERTISMENTULUI Sentinta  civila  nr. 6048/ 30.12.2005
Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.09.2005, petentul B.D. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta in contradictoriu cu Primaria municipiului Slatina sa dispuna anularea procesului verbal de contraventie nr 44/07.09.2005 si exonerarea sa de plata amenzii in cuantum de  1000 RON.
In motivarea plangerii, petentul a aratat ca ingradirea suprafetei de teren a fost efectuata in baza dispozitiei Primarului pentru a se evita aruncarea deseurilor.
In dovedirea plangerii, au fost atasate la dosar in copie urmatoarele inscrisuri: adeverinta nr 11879/20.07.2005, adresa nr 15765/08.09.2005, procesul verbal de contraventie sus mentionat (f. 3-5).
Intimata a depus intampinare solicitand respingerea plangerii ca neintemeiata.
In motivare intimata a aratat ca Primarul municipiului Slatina a recomandat petentului executarea unui gardulet, or acesta a executat imprejmuire cu gard din lemn, fara a detine autorizatie, iar adeverinta nr 11879/2005 eliberata de Primaria Slatina nu confera dreptul de a executa lucrari de consolidare a terenului (imbunatatiri funciare) fara autorizatie de construire.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile c.p.c.
In cursul cercetarii judecatoresti instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, fiind depuse la dosar in copie adresele nr 10473/05.08.2003, nr 894/23.08.2004, nr 892/18.04.2002, nr 11348/1.11.2005 (f. 19-21), certificat fiscal (f. 33), schita gard (f. 22) si a dispus din oficiu audierea martorului indicat in procesul verbal de contraventie , declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar (f. 36).
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :
Prin procesul verbal de contraventie nr 44/07.09.2005 petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 1000 RON, retinandu-se in sarcina sa faptul ca a executat imprejmuire cu gard din lemn a unui teren in suprafata de aprox 70 m.p. (teren domeniu public) limitrof proprietatii private in suprafata de aprox 900 m.p. fara a detine autorizatie de constructie, fapta prev de art 3 lit c din legea 50/1991 rep.
In baza aceluiasi proces verbal de contraventie a fost dispusa si masura desfiintarii lucrarii si readucerii terenului la starea initiala.
Potrivit art 34 alin 1 din OG 2/2001 instanta competenta sa solutioneze plangerea verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii aplicate.
Cat priveste legalitatea procesului-verbal, instanta retine ca acesta este intocmit cu respectarea dispozitiilor art 16 si 17 din OG 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinzand toate mentiunile obligatorii prevazute de art 17 din acest act normativ, mentiuni a caror lipsa atrage sanctiunea nulitatii actului constatator, nulitate care poate fi constatata si din oficiu de catre instanta.
In ceea ce priveste temeinicia, instanta retine ca procesul verbal de constatare a contraventiilor se bucura de o prezumtie simpla de temeinicie, relativitatea acesteia permitand rasturnarea sa prin administrarea unor probe concludente.
Atat prin plangerea introductive de instanta, cat si ulterior prin sustinerile sale orale, petentul nu a invederat existanta si detinerea autorizatiei de constructie, facand vorbire doar de existenta unei aprobari din partea Primarului Municipiului Slatina, or, in conditiile in care Legea 50/1991 rep permite executarea lucrarii numai in baza autorizatiei de constructie, rezolutia prin care "se va accepta gardulet de delimitare a zonei" nu poate substitui lipsa acesteia (f. 4).
Mai mult, se retine ca data cererii adresata de catre petent Primarului Municipiului Slatina, prin care solicita aprobarea mentinerii gardului de protectie, este ulterioara datei intocmirii procesului verbal de contraventie, astfel incat instanta constata ca, pentru motivele mai sus expuse prezumtia de temeinicie  nu a fost rasturnata.
In ceea ce priveste sanctiunea aplicata, in cercetarea actului sanctionator, se constata ca petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 1000 Ron, deci sanctiunea aplicata a vizat minimul incident.
Potrivit art 5 alin 5 si art 21 alin 3 din OG 2/2001, sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul verbal.
Analizand fapta retinuta in sarcina petentului, in aplicarea dispozitiilor legale precitate, se observa ca aceasta a constat in imprejmuirea unui teren apartinand domeniului public si a fost determinata de depozitarea repetata a deseurilor, astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar, respectiv adresa nr 10473/5.08.2003, adresa nr 894/23.08.2004 (f. 19-20).
Fata de aceasta situatie, instanta apreciaza ca scopul urmarit nu a fost acela de a eluda dispozitiile legale in materie pentru a beneficia in mod injust de respectivul teren, ci de a evita inconvenientele cauzate in mod obiectiv de depozitarea de deseuri, scop ce imprima faptei un grad redus de pericol social.
Aceasta concluzie este intarita si de faptul acceptarii de catre organele indrituite a delimitarii zonei prin plasarea unui gardulet, astfel cum rezulta din inscrisul depus la f. 4 dosar, acceptare ce are la baza motivele expuse de petent in cerere si care au determinat ridicarea gardului.
Retinand astfel gravitatea redusa a faptei, instanta va face aplicarea disp. art 7 din OG 2/2001 si va inlocui sanctiunea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.
Fata de aplicarea sanctiunii avertismentului in materia contraventiilor privind regimul constructiilor, instanta va face urmatoarele precizari :
Actul cadru in materia contraventiilor, OG 2/2001, prevede in mod principial in art 2 ca stabilirea si sanctionarea contraventiilor se face prin legi, ordonante, hotarari ale Guvernului si hotarari ale autoritatilor administratiilor publice locale sau judetene, enumerarea fiind deci limitativa.
Legea 50/1991 rep. stabileste in art 26 alin 2 sanctiunea aplicabila in cazul savarsirii contraventiilor prevazute la alin 1, respectiv sanctiunea amenzii contraventionale, prin art 35 alin 3 facand insa trimitere la disp OG 2/2001, legea generala.
Astfel, art 35 alin 3 prevede ca "in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prev OG 2/2001".
Textul articolului precitat deschide astfel calea aplicarii dispozitiilor legii generale, in masura in care nu intra in contradictie cu reglementarile din legea speciala, in cauza ofera posibilitatea aplicarii dispozitiilor art 7 alin 3 din OG 2/2001 potrivit carora "avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu prevede aceasta sanctiune".
Analiza Legii 50/1991 determina concluzia inexistentei nici unei referiri la sanctiunea avertismentului, astfel incat incidenta art 7 din OG 2/2001 si aplicarea acestei sanctiuni este deci posibila.
Mai mult, singura dispozitie legala relativa la sanctiunea avertismentului se regaseste in art 69 alin 4 lit a din Norma metodologica de aplicare a Legii 50/1991, care prevede inaplicabilitatea sanctiunii avertismentului, insa, ca act de aplicare a legii, Norma metodologica are caracter subordonat, neputand depasi litera acesteia.
Astfel fiind, dispozitiile sale nu pot decat sa explice continutul legii din care deriva , sa-l precizeze in scopul de a facilita aplicarea sa, neputand insa sa adauge la lege, in aplicarea principiului subordonarii actelor normative.
In lumina acestui principiu, instanta constata asadar, ca art 69 alin 4 lit a a fost dat nu in aplicarea legii, ci in completarea sa, depasindu-se astfel hotarul ce separa actul normativ de actul de aplicare si care este reprezentat de continutul normativ, scopul si finalitatea celor doua categorii de acte.
Or, o asemenea solutie nu poate fi primita, contravenind regulii de drept comun inscrise in art 7 alin 3 din OG 2/2001 si de la care sunt permise derogari numai cu conditia ca aceastea sa fie inscrise intr-un act normativ avand aceeasi forta juridica (lege sau ordonanta), iar nu printr-un act cu valoare inferioara cum este prezenta Norma metodologica.
Pentru aceste considerente, instanta , in baza art 34 din OG 2/2001, va admite in parte plangerea, va inlocui sanctiunea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului si va exonera petentul de plata amenzii, mentinand celelalte dispozitii ale procesului verbal de contraventie.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014