InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului ocupat de instalatia de distributie a curentului electric apartinand paratei

(Sentinta civila nr. 6550 din data de 09.12.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului ocupat de instalatia de distributie a curentului electric apartinand paratei

Data publicarii pe portal: 12 martie 2010

Prin sentinta civila nr.6550/09.12.2009 Judecatoria Slatina a respins ca neintemeiata cererea formulata de reclamanta SC M SRL, cu sediul in Slatina,  jud. Olt, in contradictoriu cu paratele SC CEZ Distributie SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 2, jud. Dolj si Centrul CEZ Distributie din Slatina cu sediul in Slatina, str. Primaverii nr. 18 bis, jud. Olt.
         Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina reclamanta SC M SRL a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu paratele CEZ Distributie SA si Centrul CEZ Distributie din Slatina, sa se dispuna obligarea paratelor la plata unei prestatii permanente lunare reprezentand lipsa de folosinta a suprafetei de teren a carui proprietar este reclamanta pe raza municipiului Slatina,  incepand cu data promovarii prezentei actiuni si pe toata durata existentei retelei electrice pe terenul acesteia.
S-a solicitat de asemenea obligarea paratelor la plata contravalorii lipsei de folosinta a terenului indicat mai sus, traversat de retelele electrice ale paratelor, pe perioada anterioara prezentei actiuni respectiv 26.01.2006 -26.01.2009, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca la 17.06.2005 a cumparat suprafata de teren din strada C. nr. 31, pe care se afla un stalp si doua linii electrice de inalta tensiune. Potrivit normelor ce reglementeaza regimul retelelor electrice, sub acestea nu se poate construi, nu pot fi depozitate materiale, nu se pot gara utilaje, instalatii, deoarece exista o zona de siguranta si o zona de protectie care trebuie respectate de catre orice proprietar de teren.
S-a apreciat ca dreptul de proprietate al reclamantei, garantat de Constitutia Romaniei ii confera acesteia dreptul de a fi despagubita pentru lipsa folosintei proprietatii pe durata existentei acestei retele. S-a solicitat ca intinderea prejudiciului suferit de reclamanta sa se stabileasca in functie de preturile de inchiriere sau concesionare a terenurilor practicate de Consiliul Local Slatina in zona.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispoz. art. 480, 481, 586, 587 si 588 Cod civil si art. 109 C.p.civ.
In dovedirea actiunii s-a propus administrarea probei cu inscrisurile depuse la dosar si efectuarea unei expertize tehnice de specialitate.
Cererea a fost legal timbrata.
Atasat acesteia s-au depus: certificat de inregistrare al societatii reclamante, contract de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 902/17.06.2005, contract de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 903/17.06.2005, precum si un tabel referitor la traversarile si apropierile fata de cladiri a retelelor electrice.
La data de 01.04.2009 reclamanta a formulat o precizare prin care a invederat temeiul de drept pentru prestatiile lunare solicitate pentru viitor, respectiv dispoz. art. 998-999 Cod Civil, art. 41 din Constitutia Romaniei si art. 1 din Protocolul 1 la CEDO.
In privinta motivarii in fapt aceasta a fost completata in sensul ca reclamanta face dovada proprietatii asupra terenului pe care sunt amplasate retelele electrice, iar prejudiciul sau viitor consta in efectul negativ suferit de aceasta ca urmare a amplasarii stalpilor.
S-a invocat faptul ca existenta permanenta a retelei electrice si a stalpilor pe terenul reclamantei o impiedica pe aceasta sa edifice constructii, zona respectiva avand regimul economic de teren destinat activitatii industriale si de servicii, iar regimul juridic este de teren aflat in intravilanul municipiului Slatina.
La dosarul cauzei s-au mai depus: certificat de rol fiscal, adeverinta nr. 4063/09.03.2009 emisa de Consiliul Local Slatina, HCL nr. 73/2006, adresa nr. 21918/09.09.2009 emisa de Primaria Municipiului Slatina.
Parata SC CEZ Distributie SA a formulat note scrise la data de 06.05.2009 prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantei ca neintemeiata, deoarece terenul pe care se afla amplasata instalatia de distributie a energiei electrice apartine proprietatii publice a statului si  nu reclamantei. Respectiva instalatie a fost pusa in functiune anterior anului 1989 si apartine paratei, ca operator de distributie a energiei electrice, ce presteaza un serviciu de utilitate publica.
S-au invocat in acest sens dispoz. art. 41 alin. 1 din Lg. Nr. 13/2007 si Decizia Curtii Constitutionale nr. 878/2008.
S-a mai aratat de catre parata ca la momentul incheierii contractelor de vanzare - cumparare prin care reclamanta a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului, acesta era grevat de sarcini, respectiv existenta drepturilor de uz si servitute in favoarea furnizorului de energie electrica, ca prestator de servicii de utilitate publica pentru instalatia energetica amplasata pe acest teren anterior anului 1989.
Parata a atasat notelor scrise practica judiciara in materie.
La termenul din data de 08.04.2009 instanta a incuviintat expertiza solicitata de reclamanta, insa a stabilit ca aceasta sa se efectueze nu in specialitatea topo-cadastru cum se solicitase, ci in specialitatea energetica, iar la termenul din 06.05.2009 a fost desemnat expertul Mitroi Ion.
Acesta a depus raportul de expertiza la data de 27.05.2009 (filele 63-68), iar fata de concluziile expertului partile nu au formulat obiectiuni.
La termenul din data de 01.07.2009 reclamanta prin aparator a aratat ca intinderea prejudiciului solicitat se raporteaza la pretul de 1 euro/mp asa cum rezulta din anexa la HCL nr.73/2006, punctul 17. La solicitarea instantei reclamanta a precizat actiunea, prin raportare la continutul expertizei in sensul ca terenul ocupat de retelele electrice si de stalpi se afla in municipiul Slatina, str. C. nr. 27, in loc de str. C. nr. 31 cum se precizase in cererea introductiva de instanta.
S-a mai aratat prin precizarea de la fila 80 ca intinderea pretentiilor solicitate pentru ultimii 3 ani se ridica la suma de 11.844 euro, respectiv 49.744 lei, iar pentru viitor se solicita o prestatie de 329 euro/luna.
Analizand cererea reclamantei prin prisma probatoriului administrat, raportat la dispozitiile legale incidente in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin cererea introductiva de instanta reclamanta solicita despagubiri atat pentru ultimii 3 ani cat si pentru viitor deoarece pe terenul pe care il stapaneste in proprietate pe str. C. nr. 27 din municipiul Slatina - Olt, parata are amplasate o retea de distributie a curentului electric.
Astfel, in dovedirea dreptului sau de proprietate asupra terenului reclamanta a depus la dosar contractele de vanzare - cumparare autentificate sub nr. 902 si 903 din 17.06.2005 (filele 4-10).
Din raportul de expertiza intocmit in cauza se retine ca terenurile aflate in proprietatea reclamantei sunt invecinate si formeaza un corp de proprietate cu suprafata totala de 2740 mp, fiind traversate perpendicular pe lungimea lor de linia electrica LEA 20 KV, cu dublu circuit Slatina Nord - ICIL si Slatina Nord - Milcov. Stalpii de sustinere ai acestor linii cu nr. 16 si nr. 17 sunt amplasati pe terenuri invecinate proprietatii reclamantei, singurele care afecteaza aceasta proprietate, fiind liniile electrice mentionate mai sus.
Expertul a stabilit ca intinderea suprafetei ocupate si afectate de retelele electrice ale paratei, inclusiv zona de siguranta a acestora este de 329 mp, evidentiata pe schita depusa la fila 66 dosar.
Din continutul cererii de chemare in judecata  si al precizarilor depuse ulterior rezulta ca reclamanta isi intemeiaza cererea privind acordarea contravalorii lipsei de folosinta pe faptul ca existenta retelei electrice pe terenul sau a impiedicat-o si o impiedica pe aceasta in continuare sa edifice constructii, zona respectiva avand regimul economic de teren destinat activitatii industriale si de servicii, dupa cum rezulta din adresa nr. 21918/09.09.2009 emisa de Primaria Slatina (fila 83 dosar).
Insa din continutul raportului de expertiza intocmit in cauza, respectiv din normele invocate de expert rezulta ca in zona de siguranta si de protectie a retelei electrice se interzice edificarea constructiilor de orice fel fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem. De asemenea se interzice depozitarea materialelor de pe culoarele de trecere si in zonele de protectie si de siguranta al instalatiilor, fara acordul operatorului de transport si de sistem (art. 39 lit. a) si c) din Lg. nr. 13/2007 - Legea energiei electrice).
Pe cale de consecinta atat construirea cat si depozitarea materialelor de constructie sunt permise in zona de siguranta a instalatiilor insa in conditiile si cu respectarea exigentelor instituite de operatorul de transport si de sistem.
Prin urmare, sustinerea reclamantei potrivit careia se afla in imposibilitatea de a construi in zona, de a depozita materiale sau de a amplasa instalatii nu poate primi eficienta.
Se are totodata in vedere faptul ca reclamanta nu a facut dovada intentiei sale de a construi in zona si nici a imposibilitatii edificarii vreunei constructii (depozit, garaj, etc.).
Nu s-a depus la dosar eventual o cerere de emitere a autorizatiei de construire sau un certificat de urbanism din care sa rezulte pe de o parte intentia de a construi si pe de alta - avizele solicitate de autoritatea administrativa pentru asemenea constructii.
Nu s-a depus nici o adresa din partea paratei sau vreun aviz negativ in privinta construirii pe terenul afectat de retele.
Prin urmare, nu s-a facut dovada existentei prejudiciului in persoana reclamantei, raportat tocmai la aspectele invederate mai sus.
Simplul fapt al existentei retelei pe terenul reclamantei nu justifica prin el insusi acordarea de despagubiri.
In consecinta nu sunt intrunite in cauza conditiile raspunderii civile delictuale prev. de art.998-999 Cod Civil deoarece reclamanta nu a facut dovada existentei prejudiciului.
Pe de alta parte potrivit art.1 din Protocolul nr. 1 din CEDO "Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.
Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor."
Din continutul acestui text rezulta cu claritate faptul ca statul are dreptul de a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general.
Reclamanta nu este lipsita de proprietatea sa avand in continuare dreptul de dispozitie asupra terenului, dar si dreptul de folosinta, cu respectarea limitelor instituite de legiuitorul roman in interesul general, prin norme de drept accesibile si previzibile.
Dispozitiile  art. 44 alin. 1 teza a II-a din Constitutia Romaniei prevad ca atat continutul cat si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar art. 136 alin. (5) din Constitutie consacra caracterul inviolabil al proprietatii private ,,in conditiile legii organice".
Potrivit acestor dispozitii legiuitorul ordinar este competent sa stabileasca  cadrul juridic pentru exercitarea atribuitelor dreptului de proprietate, in acceptiunea principiala conferita de Constitutie, in asa fel incat sa nu vina in coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitari rezonabile in valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat.
Raportat la aspectele de mai sus instanta constata ca reclamanta nu a facut dovada in cauza a incalcarii dreptului sau de proprietate garantat de Constitutia Romaniei si de art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO.
Fata de considerentele de fapt si de drept expuse mai sus instanta a respins ca neintemeiata actiunea promovata de reclamanta SC M SRL Slatina.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii. - Decizie nr. speta 5 din data de 08.01.2008
Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii dreptului de libertate in mod nelegal (art.504-507 Cod proc. penala). Data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a actiunii p... - Sentinta civila nr. speta 2 din data de 04.01.2008
Despagubiri pentru lipsa de folosinta corelativ cu dreptul de retentie - Decizie nr. 88 din data de 05.03.2015
Folosinta teren agricol. Despagubiri acordate la valoarea corespunzatoare a folosului de tras - Decizie nr. 660 din data de 04.12.2014
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta comerciala nr. 1049 din data de 04.11.2014
Solicitare pe cale separata a cheltuielilor de judecata. Reducere onorar de avocat. - Decizie nr. 219 din data de 03.04.2014
Despagubiri solicitate in baza Legii 221 din 2009. Constatarea caracterului politic a deportarii - Sentinta civila nr. 240 din data de 07.03.2011
Despagubiri - Decizie nr. 60 din data de 28.01.2011
Despagubiri - Sentinta civila nr. 138 din data de 04.02.2011
Despagubiri solicitate in baza Legii 221/2009 reprezentand contravaloarea unor bunuri confiscate abuziv de regimul comunist, fara ca masura confiscarii sa aiba caracter politic. - Sentinta civila nr. 969 din data de 15.10.2010
Esalonarea platilor stabilite prin titlul executoriu. - Decizie nr. 152 din data de 04.03.2010
Despagubiri - Sentinta civila nr. 1 din data de 15.09.2008
Pretentii - Sentinta civila nr. 330 din data de 05.05.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 17 din data de 13.01.2010
Evacuare - Sentinta civila nr. 181 din data de 26.02.2009
Fonduri europene. Natura de acte administrative a proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare si consecintele ce decurg din aceasta cu privire la prezumtiile legale si sarcina probei. - Decizie nr. 658/R din data de 04.06.2015
Validarea de catre vicepresedintele A.N.R.P. a hotararii unei comisii judetene de aplicare a Legii nr. 9/1998. A.N.R.P. nu se poate apara invocand propria culpa in negasirea resurselor financiare efectuarii platii acestor despagubiri. - Decizie nr. 71/R din data de 16.01.2015
Art. 41 din Legea nr. 165/2013 interpretare notiunea de hotarare judecatoreasca prin care s-a stabilit cuantumul despagubirilor. - Decizie nr. 284/R din data de 03.03.2015
Competenta legala de luare a masurii alocarii unor judecatori de la alte sectii la constituirea completurilor de judecata ale unei sectii, in mod exceptional. Diferenta intre aceasta masura, pe de o parte si delegare/detasare/transfer, pe de alta parte. - Decizie nr. 2110/R din data de 19.09.2014