InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - succesiune

(Hotarare nr. 1849 din data de 01.03.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Succesiuni, mosteniri | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
     Prin cererea de chemare in judecata introdusa pe rolul acestei instante la data de 4.02.2008 sub nr. de dosar 898/320/2008, reclamantul TC au solicitat in contradictoriu cu paratii CM, CMC si GFM ca instanta, prin hotararea ce se va pronunta, sa stabileasca urmatoarele: masa succesorala ramasa dupa defunctul CI, decedat la data de 24.08.1998, sa se constate ca masa succesorala se compune din terenul in suprafata de 4 ha 7800 mp inscris in TP nr. 108522, din care suprafata de 1 ha si 1700 mp (teren extravilan) parcela 1332/1/17/1, tarlaua 15 parcela 652/16 este intabulata in CF; sa se constate calitatea de mostenitori dupa defunctul CI a paratei CM cu cota de parte din masa succesorala si paratii Campean Marius Catalin si GFM in calitate de descendenti cu cota de parte.; validarea antecontractului de vanzare-cumparare sub semnatura privata incheiat intre reclamant in calitate de cumparator si paratii mostenitori ai defunctului CI, pentru imobilul din sat Chirileu in suprafata de 1 ha si 1700 mp inscris in TP nr. 10822 tarlaua 31 parcela 1332/1/7/1 si tarlaua 15 parcela 652/16, sa fie obligati paratii sa incheie cu reclamantul contract de vanzare-cumparare, iar in caz de refuz hotararea sa tina loc de act autentic notarial de vanzare-cumparare, sa se dispuna intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate pe numele reclamantului, cu cheltuieli de judecata.
     In motivare, reclamantii au aratat faptul ca prin antecontractul de vanzare-cumparare din data d3 19.05.2003, incheiat intre reclamant si parati, prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 1 ha si 1700 mp situat in comuna Sanpaul, sat Chirileu, proprietar tabular fiind antecesorul paratilor de rand 1-3, data la care reclamantul a intrat in posesia imobilului.
      Se arata ca paratii au dobandit dreptul de proprietate asupra terenului prin mostenire de la CI, in calitate de fii, respectiv sotie supravietuitoare. La momentul incheierii tranzactiei paratii nu puteau perfecta actul de vanzare-cumparare in forma autentica, deoarece ulterior acestei date trebuiau efectuate operatiunile de carte funciara pentru intabulare. Se mai arata ca paratii au refuzat sa se prezinte la notariat pentru incheierea tranzactiei, iar la pronuntarea prezentei sa se aiba in vedere dispozitiile sentintei civile nr. 3504/13.09.2006 din dosarul nr. 62/42/2006 al Judecatoriei Tg-Mures.
     Cererea introductiva nu a fost motivata in drept.
     La termenul de judecata din 9.02.2009 reclamantul a formulat precizare de actiune (f. 58), prin care a micsorat obiectul cererii principale, in sensul ca suprafata de teren solicitata va fi de 10.300 mp, in loc de 10.700 mp.
     In probatiune au fost depuse inscrisuri, in copie: acte de stare civila (f. 3-5, 10, 11), sentinta civila nr. 3504/13.09.2006 a Judecatoriei Tg-Mures (f. 6-8, 90-94), TP nr. 108522 (f. 9), extras CF nr. 1110/N/Sanpaul (f. 40), antecontract de vanzare-cumparare (f. 73-74), memoriu tehnic (f. 76-80), note de sedinta (f. 99).
     Paratii, legal citati si cu mentiunea "personal la interogatoriu", nu s-au prezentat in instanta si nu au formulat intampinare.
     La termenul de judecata din 01.06.2009 instanta din oficiu a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat cu privire la petitele din actiunea introductiva, unind-o cu fondul cauzei.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
     Asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat, aceasta este fondata in parte cu privire la petitul 2 din actiune, prin care s-a solicitat constatarea calitatii de mostenitori dupa defunctul CI, decedat la data de 24.08.1998.
     Astfel, din studiul sentintei civile nr. 3504/13.09.2006 a Judecatoriei Tg-Mures, irevocabila prin nerecurare (f. 90-94), instanta constata ca s-a stabilit cu caracter irevocabil prin hotarare judecatoreasca faptul ca au calitate de mostenitori dupa defunctul CI parata CM, in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de parte din masa succesorala si paratii CMC si GFM, in calitate de descendenti directi, in cota de parte.
      Pentru aceste considerente, in baza art. 166 Cod proced. civila rap. la art. 1201 Cod Civil constata ca petitul 2 din actiunea introductiva de instanta a intrat in puterea lucrului judecat, in consecinta va fi admisa in parte exceptia autoritatii de lucru judecat cu privire la petitul 2 al actiunii si va fi respinsa aceasta exceptie cu privire la celelalte petite din cerere, care nu se regasesc intre petitele si dispozitiile sentintei civile nr. nr. 3504/13.09.2006 a Judecatoriei Tg-Mures.  
      La data de 19.05.2003 s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare sub semnatura privata intre reclamant in calitate de cumparator, pe de o parte si parata CM in calitate de vanzatoare, avand ca obiect terenul in suprafata de 1,17 ha situat in extravilanul satului Chirileu, comuna Sanpaul, suprafata fiind amplasata astfel, asa cum rezulta din antecontract: parcela "Cigaret gara", tarlaua 31 A, parcela nr. 1332/1/17/1, in suprafata de 1,03 ha si parcela "Dupa gradini (gradini)", tarlaua 15 A, parcela nr. 652/16, suprafata de 0,14 ha, teren inscris in TP nr. 108522/2003. Prin acelasi antecontract s-a aratat ca pacelele sus-mentionate sunt acordate vanzatorului prin procesul-verbal de punere in posesie eliberat de primaria Sanpaul la data de 3.03.2003, anexa validata A 3/1.
       S-a convenit de ambele parti ca valoarea suprafetei de 1,17 ha este de 13.000.000 ROL, pret achitat de cumparator integral la data incheierii antecontractului.
De la data incheierii conventiei si dupa plata pretului, cumparatorul reclamant a intrat in stapanirea faptica a imobilului, fapt ce reiese din actul incheiat intre parti, dar si din atitudinea procesuala a paratilor de a nu se prezenta la interogatoriu, fata de care instanta va face aplicarea prevederilor art. 225 Cod proced. civila, considerand neprezentarea nejustificata la interogatoriu ca pe o marturisire deplina in sprijinul cererii reclamantului.
Titlul de proprietate (f. 9) in care este inscris terenul in discutie este eliberat pe numele defunctului CI, decedat la data de 23.08.1998, conform certificatului de deces nr. 132462 (f. 3).
            Prin urmare, instanta va constata ca in masa succesorala dupa defunctul CI este inclus terenul in suprafata de 1,17 ha, inscris in TP nr. 108522/2003, din care suprafata de 10.300 mp (parcela nr. 1332/1/17/1 si parcela nr. 652/16) este inscris in CF nr. 1110/N/Sanpaul, nr. cadastral 381, ca teren arabil extravilan (f. 75), conform memoriului tehnic depus la dosarul cauzei si intocmit de expertul topograf Misaras Flaviu, necontetsat de parati (f. 76-80).
Parata care a instrainat terenul in discutie este mostenitor al proprietarului tabular, defunctul CI, respectiv parata CM in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de parte din masa succesorala si paratii CMC si GFM, in calitate de descendenti directi, in cota de parte, conform actelor de stare civila aflate la dosarul cauzei si conform dispozitiilor intrate in puterea lucrului judecat din sentinta civila nr. 3504/13.09.2006 din dosarul nr. 62/42/2006 a Judecatoriei Tg-Mures.
       Conventia incheiata privind vanzarea-cumpararea terenului in suprafata de 1,17 ha a fost executata in fapt, cumparatorul intrand in stapanirea imobilului si platind pretul stabilit, reclamantul stapanind terenul netulburat si sub nume de proprietar.
          Cu toate acestea, contractul de vanzare-cumparare din data de 19.05.2003 (f. 73) fiind un act sub semnatura privata, nu are puterea de a transmite dreptul de proprietate asupra terenului, intrucat nu indeplineste conditia formala prevazuta de lege ad validitatem, respectiv forma autentica.  
    Cu privire la promisiunea  bilaterala de vanzare-cumparare (antecontract bilateral de vanzare cumparare), instanta arata ca este un  contract distinct, nenumit,  care da nastere la un drept de creanta respectiv la obligatia de a face, de a incheia in viitor la pretul stabilit, contractul de vanzare cumparare.  
     Antecontractul nu este translativ de proprietate, nu este o vanzare insa creeaza obligatii, obligatia de a face, iar potrivit art. 969 alin. 1 C.civ. conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante.
In temeiul principiului conversiunii actului juridic, care presupune considerarea manifestarii de vointa in sensul in care reprezinta un act juridic valabil, iar nu un act juridic lovit de nulitate, conform art. 978 Cod Civil, conventia partilor indeplineste conditiile unei promisiuni de vanzare-cumparare.
Promitentul-cumparator a devenit titularul unui drept de creanta, urmand ca partile sa se prezinte la notar in vederea incheierii conventiei in forma autentica.
Fiind un simplu drept de creanta, prescriptibil in termenul general de prescriptie de 3 ani, conform dispozitiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958, instanta constata ca prescriptia dreptului material la actiune nu a intervenit, curgerea acestui termen fiind intrerupta prin posesia asupra bunului ce face obiectul conventiei.
Avand in vedere refuzul paratilor de a se prezenta la notar in vederea perfectarii contractului in forma autentica si avand in vedere manifestarea de vointa a partilor, constata ca inscrisul sub semnatura privata indeplineste conditiile de validitate prevazute de art. 948-969 Cod Civil, precum si imprejurarea ca promitentul cumparator si-a indeplinit obligatiile ce ii incumbau, iar promitenta-vanzatoare CM este proprietara a terenului, in calitate de mostenitoare a defunctului CI, proprietarul tabular iar paratii de rand 2 si 3 si-a manifestat acordul tacit in favoarea admiterii actiunii reclamantului, ca urmare a aplicarii art. 225 Cod proced. civila, instanta poate pronunta o hotarare constitutiva de drepturi, care sa tina loc de contract autentic de vanzare-cumparare, act autentic notarial, in esenta o forma de executare silita atipica, creandu-se o situatie juridica noua.
     In drept, instanta a constatat ca, in temeiul art. 1073, 1075 si 1077 din Codul civil, care consacra principiul executarii in natura a obligatiilor, inclusiv a celor de a face, este admisibila pronuntarea unei hotarari  prin care sa fie obligat promitentul  la incheierea contractului sau hotararea sa tina loc de contract autentic de vanzare-cumparare, sub rezerva indeplinirii cumulative a 2 conditii, si anume incheierea unui antecontract de vanzare-cumparare cu respectarea cerintelor generale de valabilitate ale actelor juridice prevazute de art. 948 din Codul civil si existenta in patrimoniul promitentilor vanzatori a bunului a carui vanzare este promisa. Practica judecatoreasca a statuat in mod constant posibilitatea validarii contractelor de vanzare - cumparare sub semnatura privata  in lumina principiului executarii in natura a obligatiilor si repararii in natura a pagubelor.
    Fata de cele expuse anterior in fapt, in conformitate cu prevederile art. 644, art. 651, art. 669 Cod Civil, ca si art. 1073, 1075 si 1077 din Codul civil, ca si in conformitate cu principiul disponibilitatii partilor (vezi precizarea de actiune), instanta va admite in parte cererea de chemare in judecata precizata a reclamantului Tusinean Cornel, va constata ca din masa succesorala dupa defunctul CI face parte terenul in suprafata de 4 ha si 7800 mp inscris in TP nr. 108522 din 18.03.2003, din care suprafata de 10300 mp (teren extravilan), tarlaua 31 parcela 1332/1/17/1 este inscrisa in CF nr. 1110/N Sanpaul, nr. top 381.
Va constata valabila promisiunea de vanzare-cumparare intervenita intre reclamant in calitate de cumparator si parata CM, mostenitoare a defunctului CI, in calitate de vanzatoare, avand ca obiect terenul situat in localitatea Sanpaul, sat Chirileu, in suprafata de 1 ha si 1300 mp, inscris in TP nr. 108522, tarlaua 31, parcela 1332/1/7/1, inscris in CF nr. 1110/N Sanpaul, nr. top 381.
Va obliga paratii sa incheie cu reclamantul contract autentic de vanzare-cumparare privind terenul indicat anterior, iar in caz de refuz prezenta hotarare tine loc de act autentic notarial de vanzare-cumparare.
Va dispune intabularea in cartea funciara pe numele reclamantului a terenului in suprafata de 10300 mp inscris in CF nr. 1110/N Sanpaul, nr. top 381.
In baza art. 274 al. 1 Cod proced. civila, fiind parte cazuta in pretentii, va obliga paratii la plata catre reclamant a sumei de 278 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar (f. 25).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Succesiuni, mosteniri

Antecontract de vanzare cumparare. Cumparator - beneficiar decedat. Solicitarea mostenitorilor de a incheia contract in forma autentica. - Decizie nr. 222 din data de 03.04.2014
Acceptarea tacita a succesiunii in cadrul termenului de optiune succesorala de 6 luni - Decizie nr. 216 din data de 01.03.2012
Actiune succesorala. Compunerea masei succesorale. - Decizie nr. 263 din data de 02.05.2011
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 179 din data de 10.05.2010
Succesiune. Jonctiunea posesiilor. - Decizie nr. 829 din data de 17.12.2009
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 66 din data de 01.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 1563 din data de 15.12.2011
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1515 din data de 07.12.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 1323 din data de 20.10.2011
Anulare act - Sentinta civila nr. 384 din data de 27.01.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 1218 din data de 24.11.2010
Succesiune - iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1296 din data de 09.12.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1223 din data de 24.11.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1239 din data de 02.12.2010
Revocare donatie - Sentinta civila nr. 822 din data de 06.10.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 551 din data de 03.06.2010