InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - anulare act - constatare nulit. abs. a titlului de propriet. s.a.

(Hotarare nr. 5469 din data de 27.10.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

    Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
    Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. de dosar 8429/320/2007 la data de 01.10.2007, reclamantii NJ si VI au chemat in judecata paratii NL, NA, KE, NA, NI, NI, NG, NB, NJ, Comisia Locala Madaras pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Comisia Locala Band pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana Mures pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - Institutia Prefectului, solicitand: constatarea nulitatii absolute si partiale a TP nr. 15002/12.02.2003, in sensul de a se constata ca terenurile intravilane identificate in tarlaua 77 parcelele 44/2 si 44/1 in suprafata totala de 1400 mp revin in exclusivitate antecesorului reclamantilor Nagy J. Janos, nu si celorlalte persoane nominalizate pe titlul de proprietate; constatarea ca pe terenul intravilan aratat la pct. 1 care corespunde conform inscrierilor din cartea funciara cu terenul in suprafata de 1276,4 mp evidentiat in CF 1089 Madaras nr. top 667, 668 si 666/2 exista o casa de locuit compusa din 2 camere, bucatarie, antreu si anexe gospodaresti: bucatarie de vara, grajd si cotet, care au fost dobandite de antecesorii reclamantilor NI Jr. si NA; sa se constate ca reclamantii sunt mostenitorii numitilor NI Jr. si NA in calitate de descendenti; sa dispuneti evidentierea casei de locuit in CF si sa se dispuna inscrierea dreptului de proprietatea al reclamantilor asupra terenului si a casei de locuit in cote de cate parte; sa se dispuna obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata in caz de opozitie.
    In fapt, parintii reclamantilor, numitii NB Jr. si NA, in anul 1975 au dobandit de la antecesorul acestora NI sen. Prin contract de intretinere anexele gospodaresti si anume bucataria de vara, grajdul si cotetele. Mai mult, bunicul reclamantilor detinea si terenul aferent, insa cu ocazia incheierii contractului de intretinere acest teren a trecut in patrimoniul Statului, in conditiile legii nr. 58/1974.
    Casa de locuit ce face obiectul cauzei a fost edificata de parintii reclamantilor impreuna cu bunicul acestora chiar anterior datei contractului de intretinere, aceasta constructie nefiind evidentiata in CF, insa mentionata in contractul sus-mentionat. S-a mai aratat ca in mod eronat TP nr. 15002/12.02.2003 a fost emis in favoarea tuturor partilor, inclusiv a paratilor, intrucat casa de locuit, terenul curte cu anexe gospodaresti si gradina se afla in posesia reclamantilor.
    In sustinerea cererii, reclamantii au invocat prevederile art. III din legea nr. 169/1997 modif. prin Legea nr. 247/2005, paratii si antecesorii acestora nefiind persoane indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului intravilan ce a facut obiectul contractului de intretinere, fata de preved. art. 8 din D-L nr. 42/1990.
    In probatiune au fost depuse inscrisuri in copie, respectiv: TP nr. 15002/12.22.2003 (f. 6), extras CF nr. 1089 Madaras (f. 7), contract de intretinere autentificat la data de 12.08.1975 (f. 8), acte de stare civila (f. 9-13), plan de situatie (f. 14), actele care au stat la baza emiterii TP nr. 15002/12.02.2003 (f. 87-98), raspunsul la interogatoriu sub nr. 1210/14.04.2008 al Comunei Madaras (f. 122), declaratie autentificata in traducere autorizata a paratului NJ (f. 132-134).
    Paratii NI, NA, NG, NB, NI, NA, KE, NLz au formulat intampinare (f. 53) si respectiv au dat declaratii in fata instantei (f. 54-59) prin care au recunoscut pretentiile reclamantilor si au fost de acord cu admiterea actiunii acestora.
    In cauza a fost administrata si proba cu expertiza in constructii si topografica pentru evidentierea imobilului casa de locuit si identificare teren, fiind depusa la dosarul cauzei la f. 114-121.
    Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Antecesorii reclamantilor, numitii NI Jr. si NA, la data de 12.08.1975 au dobandit in proprietate de la antecesorul acestora NI sen., prin contract de intretinere autentificat, depus la dosar la f.  8, constructiile situate la nr. administraiv 44 din com. Band, sat Madaraul de Campie, si anume 1 bucatarie de vara, 1 grajd, 1 cotet de gaini si 1 cotet de porci de pe imobilul cuprins in CF nr. 1089 Madarasul de Campie, nr. top 667, 668, concomitent cu folosinta pe durata existentei tuturor constructiilor asupra terenului de 250 mp atribuit prin Decizia nr. 68/1975 a Consiliului popular al com. Band in conditiile Legii nr. 58/1974, in schimbul obligatiei corelative de intretinere a antecesorului NI.
    In acelasi contract s-a mentionat si faptul ca partile recunosc faptul ca casa de locuit compusa din 2 camere, 1 bucatarie, 1 camera, 1 antreu au fost construite de intretinatori pe terenul situat la nr. administrativ 44 si formeaza proprietatea intretinatorilor.
   Mai mult, bunicul reclamantilor NI detinea si terenul aferent, insa cu ocazia incheierii contractului de intretinere acest teren a trecut in patrimoniul Statului, in conditiile Legii nr. 58/1974, asa cum reiese din extrsul CF de la fila 7, astfel incat parintii reclamantilor au avut doar un drept de folosinta.
    Astfel, casa de locuit cu anexe gospodaresti ce fac obiectul cauzei se aflau in proprietatea parintilor reclamantilor la momentul decesului acestora, iar terenul aferent casei de locuit cu gradina se aflau in folosinta acestora. 
    In conformitate cu raspunsul la interogatoriu comunicat de Comuna Madaras sub nr. 1210/14.04.2008 (f. 122), terenul intravilan curte si constructie identificata prin tarlaua 77 parcela 44/1 in suprafata de 600 mp si teren intravilan arabil din tarla 77 parcela 44/2 in suprafata de 800 mp din TP nr. 15002/22.12.2003 eliberat dupa defunctul NJ, este identica cu terenul in suprafata de 1274,4 mp din CF nr. 1089 Madaras, nr. top 667, 668, 666/2.
    Date fiind prevederile art. 23 din Legea nr. 18/1991 rep., instanta constata ca in mod eronat TP nr. 15002/12.02.2003 a fost emis in favoarea tuturor partilor, inclusiv a paratilor pentru suprafata de teren intravilan de 1400 mp situat in tarlaua 77, parcelele 44/2 si 44/1, intrucat in baza textului legal incident, "Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora,_terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina in jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din DL nr. 42/1990".
    Mai mult, asa cum a aratat docrina in materie, din interpretarea acestui text legal reiese faptul ca, in temeiul art. 8 din Decretul-Lege nr. 42/1990, detinatorii casei de locuit din zonele cooperativizate au dobandit de drept - ope legis - dreptul de proprietate privata asupra suprafetei de teren aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si a curtii si gradinii din jurul acestora, nefiind nevoie de un titlu translativ de proprietate eliberat de CAP sau, dupa caz, de autoritatile locale ale administratiei publice. In acelasi sens, apreciem faptul ca dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 18/1991, interpretarea art. 8 din DL nr. 42/1990 trebuie sa se realizeze prin prisma dispozitilor legii fondului funciar, intrucat DL sus-mentionat este o lege temporara care nu poate fi aplicata decat pana in momentul adoptarii Legii nr. 18/1991. (vezi M. Nicolae, Fl. Baias s.a., "Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv", vol. I; S. Serban, "In legatura cu dreptul de proprietate asupra terenurilor situate in intravilan", rev. Dreptul nr. 7-8/1991, p. 102).
    Fata de cele ce preced, instanta constata ca este incident cazul de nulitate absoluta prev. de art. III lit. A din Legea nr. 169/1997, in sensul ca "Actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstitiri sau constituiri."
    In consecinta, constatand ca in baza prevederilor legale sus-mentionate actiunea reclamantilor este fondata, iar paratii nu erau persoane indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate conform legii, fata de pozitia procesuala a paratilor, va admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii NJ si VI in contradictoriu cu paratii NL, NA, KE, NA, NI, NI, NG, NB, NJ, Comisia Locala Madaras pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Comisia Locala Band pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Comisia Judeteana Mures pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - Institutia Prefectului.
    Va constata nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr. 15002/12.22/2003, in sensul constatarii ca terenurile intravilane identificate la ralaua 77, parcelele 44/2 si 44/1, in suprafata totala de 1400 mp revin exclusiv antecesorului reclamantilor, numitul Nagy J. Janos.
    Va constata ca pe terenul intravilan sus-mentionat, inscris in CF nr. 1089 Madaras, nr. top 667, 668 si 666/2, in suprafata de 1276,4 mp, s-a edificat o casa de locuit compusa din 2 camere, bucatarie, antreu si anexe gospodaresti, conform raportului de expertiza in constructii inregistrat la Biroul Local pentru Expertize Tehnice Judiciare de pe langa Tribunalul Mures, sub nr. 445/20.03.2008, intocmit de expertul tehnic judiciar Dumitrascu Romeo Sergiu, care face parte integranta din prezenta.
    Va constata ca reclamantii sunt mostenitorii numitilor NI si NA.
     Va dispune evidentierea casei de locuit sus-mentionata in cartea funciara a imobilului si dispune inscrierea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra terenului si a casei de locuit, in cota de parte pentru fiecare reclamant.
    Fara cheltuieli de judecata, nefiind cerute.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014