InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - succesiune - PARTAJ SUCCESORAL

(Hotarare nr. 4886 din data de 01.06.2011 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Succesiuni, mosteniri | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Prin cererea inregistrata in 27.04.2007 sub nr. 3534/2995/2007, nr. nou 3565/320/2007, pe rolul acestei instante, reclamanta TAM a solicitat in contradictoriu cu paratii DKE si DI dezbaterea succesiunii dupa defuncta BE, respectiv constatarea calitatii de mostenitor in privinta reclamantei si a paratei, in calitate de fiice, cu cota de parte fiecare din masa succesorala, compusa din cota de 2/3 parte din apartamentul nr. 1 situat in Tg. Mures, str. Painii, nr. 36, inscris in C.F. nr. 5493 Tg. Mures, nr. top 4883/18/, 4884/1/8, 4884/2/8, 4885/7, predarea mostenirii. Reclamanta a mai solicitat si iesirea din indiviziune prin atribuirea in favoarea sa a apartamentului nr. I, cu plata unei sulte in favoarea paratei.
In privinta terenului aferent a solicitat atribuirea fiecarei mostenitoare a cotei de parte din acesta, si in consecinta demolarea garajului construit fara autorizatie si care inchide accesul in gradina.
A solicitat in subsidiar, in cazul in care nu ar fi posibil partajul in natura al gradinii, realizarea unui partaj de folosinta conform cotelor amintite, cu cheltuieli de judecata.
In sustinerea cererii a mai aratat si ca 1/3 parte din apartamentul nr. I este detinut in proprietate de reclamanta, apartamentul nr. II formand integral proprietatea paratilor. Terenul imobilului in suprafata de 544 mp conform C.F. este in proprietatea comuna a celor doua apartamente si este comod partajabil in natura.
Garajul pe care l-au edificat paratii inchide calea de acces in gradina, care fiind partajabila in natura nu va putea fi folosita de reclamanta in mod corespunzator.
In drept au fost invocate prevederile art. 659 si urmatoarele, art. 728 din C civil.
Paratii au formulat intampinare invocand lipsa calitatii procesuale pasive a paratului DI, in raport de petitul ce priveste succesiunea.
In privinta succesiunii defunctei BE au sustinut ca masa succesorala se compune din 2/3 parte din ap. I si terenul aferent de 272 mp, cotele ce revin fiecareia dintre succesoare sunt de parte iar, in conditiile stabilirii unei sulte iesirea din indiviziune poate fi dispusa prin atribuirea in intregime a cotei de 2/3 parte din apartamentul I reclamantei.
Acestia au declarat ca se opun demolarii garajului in privinta caruia reclamanta si-a dat acordul la edificare prin tranzactia judecatoreasca (din dosar 1185/1982) si prin declaratia autentica din 1971.
In privinta partajarii curtii au sustinut ca nu se poate realiza in natura, trebuind sa ramana in indiviziune, exprimandu-si acordul cu partajarea gradinii.
Cu privire la gradina au sustinut ca fiecarui apartament ii revine o suprafata de 272 mp, iar in privinta terenului aferent ap. I, 1/3 revine reclamantei in calitate de proprietar, 2/3 revenind in cote egale de cate parte celor doua fiice, in calitate de mostenitoare. Si in privinta cotei de parte din 2/3 teren parata Dobos si-a exprimat acordul in privinta atribuirii in natura reclamantei, cu plata unei sulte.
La termenul din 21.09.2007 reclamanta a indicat valoarea imobilului.
La acelasi termen a formulat o cerere de interventie in interes propriu Trucza Anna-Maria, avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra apartamentului nr. 1, situat in Tg. Mures, str. Painii, nr. 36, prin atribuirea acestuia in favoarea sa, cu plata unei sulte corespunzatoare mostenitoarelor.
In sustinerea cererii de interventie, aceasta a invocat calitatea sa de nud-proprietar dobandita prin contractul de vanzare-cumparare nr. 2462/2007 de la reclamanta, care a pastrat dreptul de uzufruct viager.
In drept a invocat prevederile art. 728 C civil si 49 C pr civila.
In privinta cererii de interventie reclamanta a fost de acord cu admiterea ei, paratii s-au opus admiterii, si-au precizat pozitia cu privire la
Cererea a fost admisa, in principiu la termenul din 07.03.2008.
Reclamanta a formulat raspuns la intampinarea paratilor, precizand in privinta calitatii procesuale pasive a paratului DI, calitatea acestuia de coproprietar asupra terenului, necesitatea atragerii acestei parti in proces in vederea solutionarii cererii ce are ca obiect iesirea din indiviziune. Aceasta a adus precizari cu privire la garajul a carui demolare o solicita, apreciind ca acordul defunctei a fost exprimat numai in privinta vechiului garaj, nu in privinta celui care a fost ridicat ulterior, in anii 1991-1992.
Intervenienta a formulat o precizare de actiune solicitand la randul ei demolarea garajului construit fara autorizatie si fara acordul defunctei si al reclamantei.
Aceasta a mai formulat o precizare, solicitand stabilirea valorii investitiilor efectuate la apartamentul I, scaderea acestora din valoarea totala a imobilului.

In probatiune au fost administrate: inscrisuri (certificate de stare civila, extras de carte funciara, copie fidela a cartii funciare nr 5493 Tg. Mures, plan de situatie din 1982 aferent dezmembrarii pe apartamente, planse foto, acte de identitate, incheierea de carte funciara nr. 1005 din 1971, declaratie autentificata sub nr. 6474/1971, tranzactie planse foto, certificat de atestare fiscala, incheiere de carte funciara, decizie de impunere, chitante privind achitarea impozitului.
Au fost audiati martorii Kiss Arpad, Szabo Matei, Orosz Edit, Konrad Ede Lehel,
S-a efectuat o cercetare la fata locului, rezultatul fiind consemnat in procesul-verbal de la fila 138.
Au fost realizate doua expertize tehnice in specialitatea constructii (f.160-178) si respectiv topografie (f.190-201), ambele primind completari (f.299-244, 252-254, 273-275 si 318-320).
Partile au formulat in scris propuneri de partajare a imobilului.
La termenul din 23 mai 2011 instanta a luat act de manifestarea de vointa a paratilor, in sensul renuntarii la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate. Totodata s-a dat dezlegare exceptiei tardivitatii precizarii intervenientei in ceea ce priveste realizarea de investitii la bunul ce face obiect al partajului.
Reclamanta si paratii au depus concluzii scrise.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Imobilul, apartamentele nr. I si II impreuna cu terenul intravilan aferent in suprafata 544, este identificat administrativ in Tg. Mures, str. Painii, nr. 36, fiind inscris in CF nr. 5493 Tg. Mures, sub nr. top. 4883/18, 4884/1/8, 4884/2/8, 4885/711
Acesta formeaza proprietatea tabulara a partilor astfel: in privinta apartamentului I proprietari in cartea funciara figureaza intervenienta Trucza Anna-Maria, in cota de 1/3 parte si defuncta BE, cota de teren aferenta acestui apartament fiind de parte din intregul de 544, respectiv 272 mp; in privinta apartamentului nr. II si al terenului aferent de parte din intreg, respectiv 272 mp, coproprietari figureaza paratii, DI si Katalin Eva.
In scopul stingerii starii de coproprietate, partile au inteles sa investeasca instanta mai intai cu o cerere ce vizeaza succesiunea dupa unul dintre coproprietarii tabulari (BE), cat si cu partajul propriu-zis, raportat la cotele de proprietate mostenite de fiecare dintre parti.

In privinta succesiunii:
Conform actelor de stare civila depuse la dosar si avand in vedere sustinerile partilor, instanta retine ca reclamanta TAM impreuna cu parata DKE sunt descendente de gradul I ale defunctei BE, decedata la data de 18 noiembrie 2006.
Avand in vedere aceste aspecte precum si dispozitiile art. 659 si 669 Cod civil instanta va constata calitatea de mostenitori legali a partilor - descendenti de gradul I, fiice- fata de defuncta, BE, decedata la data de 18 noiembrie 2006.

In ceea ce priveste masa succesorala instanta retine, potrivit inscrisurilor depuse la dosar, ca la data decesului, defuncta BE avea in proprietate cota de 2/3 parte din apartamentul nr. I si din cota aferenta de teren (adica 2/3 din raportat la intreg=1/6 din intreg din totalul de 544 mp).
Acest aspect reiese din datele de carte funciara si din inscrisurile depuse de parti care au relevat un partaj judecatoresc realizat la nivelul anului 1982, noua situatie rezultata fiind inscrisa in Cartea funciara nr. 5493, conform Incheierii nr. 7996-7 din 12.06.1982 (fila 44 dosar si pozitiile B56-57 din copia fidela de la fila 55 verso, extras fila 61 si 82)
Instanta nu poate retine deci, ca in masa succesorala se regaseste integral cota de 1/2 parte din intregul teren aferent de 544 mp, aceste sustineri ale reclamantei fiind contrazise de inscrisurile depuse in probatiune, sens in care sustinerile acesteia legate de includerea in masa succesorala a intregii cote de parte din terenul aferent apartamentului nr. 1 va fi respinsa ca neintemeiata.
Avand in vedere cele ce preced instanta va stabili ca din masa succesorala dupa defuncta BE, decedata la data de 18 noiembrie 2006, face parte cota de 2/3 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului evidentiat in C.F. nr. 5493 Tg. Mures, nr. top. 4883/18, 4884/1/8, 4884/2/8, 4885/711, imobil compus din apartamentul nr. I situat in Tg. Mures, str. Painii, nr. 36, jud. Mures si teren intravilan aferent apartamentului I, in cota de parte din suprafata totala de 544 mp.

De asemenea, conform dispozitiilor 669 Cod civil instanta va constata ca fiecaruia dintre mostenitorii legali - TAM si Dobos Katalin -Eva ii revine cate cota de 1/2 parte din masa succesorala, reprezentand cate 1/3 din imobilul evidentiat in C.F. nr. 5493 Tg. Mures, nr. top. 4883/18, 4884/1/8, 4884/2/8, 4885/711, imobil compus din apartamentul nr. I situat in Tg. Mures, str. Painii, nr. 36, jud. Mures si teren intravilan aferent apartamentului I, in cota de parte din suprafata totala de 544 mp.
Instanta retine ca partile atrase in proces nu si-au contestat calitatea de mostenitor sau cotele succesorale.

In privinta impartelii judiciare:
Prin efectul dezbaterii succesiunii, in continuare bunul format din apartamentul nr. I si terenul aferent acestuia de parte (272 mp) este detinut in coproprietate, in cote egale de 1/3 parte de catre reclamanta TAM, de parata DKE si de intervenienta Trucza Anna-Maria (cumparator).
Dand curs cererii precizate a reclamantei si a intervenientei, instanta va proceda la sistarea starea de coproprietate, caci potrivit art. 728 din Codul Civil, "nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune_", iar in baza art. 741 Cod Civil, "la formarea si compunerea partilor, trebuie sa se dea in fiecare parte, pe cat se poate, aceeasi cantitate de _imobile_".

In privinta modalitatii de impartire, instanta are in vedere ca partile de-a lungul derularii procesului, mai ales in partea sa finala, si-au exprimat pozitia concordanta in sensul atribuirii in natura a apartamentului nr. I in favoarea intervenientei Trucza Anna-Maria.
Astfel, instanta va dispune sistarea starii de coproprietate intre Trucza Anna-Maria, DKE si TAM asupra apartamentului nr. I situat in Tg. Mures, str. Painii, nr. 36, jud. Mures, conform intelegerii exprimate a partilor, prin atribuirea in intregime a acestuia intervenientei Trucza Anna-Maria.

In ceea ce priveste sulta datorata si cererea intervenientei de deducere a valorii investitiilor realizate in calitate de coproprietar la imobilul constructie, instanta retine ca in cursul derularii litigiului a fost dispusa evaluarea imobilului, rezultand o prima valoare a ap. I de 182.982 lei, terenul fiind evaluat la 312,30 lei mp x 272 mp rezultand suma de 84945,6 lei. In urma completarii acestui raport s-a avansat ca valoare de circulatie pentru apartamentul I suma de 170783,25 lei, fiind mentinuta valoarea indicata initial pentru teren. Desi partile au combatut indicii de individualizare ai imobilului, instanta apreciaza ca valoarea finala rezultata este una apropiata de cele din piata imobiliara, acesta fiind sensul consultarii unui specialist.

In ceea ce priveste investitiile solicitate de intervenienta, din cererea depusa in 11.03.2011 se sustine ca au constat in amenajarea baii, prin refacerea tencuielii, montarea de faianta si de gresie, montarea de obiecte sanitare, realizarea instalatiilor aferente si instalarea unei cazi de dus. Insa, din inscrisurile depuse de intervenienta nu a rezultat neechivoc efectuarea acestor imbunatatiri. Intervenienta a sustinut efectuarea lor la nivelul anului 2006, or facturile depuse in probatiune sunt in parte din anul 2005, bonul din anul 2006, nefiind relevant in conditiile in care nu poate fi raportat la bunul in cauza sau la persoana intervenientei. De altfel, la momentul 2006 proprietare ale apartamentului in privinta caruia s-au invocat imbunatatirile, era mama intervenientei, reclamanta impreuna cu defuncta BE.
Martora care a relevat imbunatatiri la baia apartamentului, cunoaste aceste aspecte, legate de finantarea lucrarilor, in mod direct de la intervenienta, iar in conditiile in care acesta nu poate fi coroborata cu alte mijloace de proba in dosar, instanta va respinge cererea precizata a intervenientei, de obligare a paratei DKE la plata investitiilor efectuate in ap. I, ca neintemeiata.
In concluzie, raportat la valoarea de circulatie a apartamentului nr. I (170783,25 lei) instanta va obliga intervenienta Trucza Anna-Maria la plata catre reclamanta TAM a sumei de 56927,75 lei cu titlul de sulta si la plata catre parata DKE a sumei de 56927,75 lei cu titlul de sulta.
In consecinta, instanta va respinge si cererea intervenientei de compensare a sultei datorate catre aceasta parata.

In ceea ce priveste terenul din masa succesorala instanta constata ca se poate dispune partajarea in natura a acestuia.
Insa, avand in vedere ca reclamanta si-a exprimat in mod expres dorinta de a fi atribuit intervenientei (fiica acesteia), ca aceasta detine in proprietate o cota nesemnificativa in raport de intreg, ca intervenienta a dobandit prin efectul partajului intregul apartament, instanta va atribui intreaga sa cota de 1/3 parte din , (1/6 din 544 mp, respectiv 90,66 mp), intervenientei.
In cazul cotei ce a revenit paratei Dobos Katalin Eva prin efectul dezbaterii succesiunii, de 1/6 raportat la intreg, respectiv de 90,66 mp, instanta apreciaza ca aceasta poate intregi cota pe care aceasta o detine in coproprietate cu sotul ei, fiind posibila in acest caz o atribuire in natura.
In acest sens a fost realizata si expertiza tehnica de specialitate "Varianta a doua-completare", Anexa 4c (fila 320 dosar), in privinta careia de altfel paratii si-au exprimat in mod expres acordul.
In conditiile in care intervenienta Trucza Anna-Maria detine cota de 1/1 parte din apartamentul nr. 1 si cotele de 1/3 parte, dobandita prin cumparare si de 1/3 parte dobandita ca efect al partajului (respectiv 181,32 mp/182 mp) , avand in vedere ca parata Dobos Katalin Eva, detine in proprietate, in plus, prin efectul succesiunii si cota de 1/6 parte din intregul teren, ca aceasta impreuna cu sotul, paratul DI mai detin in proprietate apartamentul nr. II si terenul aferent acestuia parte din intreg (272 mp) raportat la cererea de partaj formulata si la propunerile de partajare exprimate in raportul de expertiza intocmit de expertul Tvers Ioan, "Varianta a doua-completare", Anexa 4c (fila 320 dosar), raport care face parte integranta din prezenta, instanta va dispune sistarea starii de coproprietate asupra imobilului teren evidentiat in C.F. nr. 5493 Tg. Mures, nr. top. 4883/18, 4884/1/8, 4884/2/8, 4885/711 cu suprafata totala de 544, topuri comasate sub un singur numar topografic 4885/7 cu 544 mp prin atribuirea in natura conform cotelor de coproprietate si prin stabilirea unei suprafete in indiviziune pentru accesul la apartamente si la gradina, astfel:
- intervenientei Trucza Anna-Maria lotul evidentiat cu linie verde pe planul de situatie aflat la fila 320 dosar, in suprafata de 120 mp., cuprins intre punctele 4-10-66-12-19-5-4.
- paratilor DKE cu cota de 66/264 si DKE impreuna cu DI cu cota de 198/264 mp, lotul in suprafata de 264 mp evidentiat cu linie rosie, pe planul de situatie aflat la fila 320 dosar, cuprins intre punctele 66-6-20-61-65-28-29-33-23-18-19-12-66.
- intervenientei Trucza Anna-Maria, lotul evidentiat cu linie verde pe planul de situatie aflat la fila 320 dosar, in suprafata de 26mp, cuprins intre punctele 26-28-37-65-61-24-26.
- intervenietei Trucza Anna-Maria in cota de 36/109 mp, paratei DKE in cota de 18/109, paratilor DKE impreuna cu sotul Dobos Ioan in cota de 55/109 lotul, cale de acces comun, cu 109 mp evidentiat cu linie albastra intre punctele 3-39-8-58-7-24-61-20-6-66-10-4-3.
- paratei DKE in cota de 6/25 si paratilor DKE impreuna cu sotul Dobos Ioan in cota de 19/25 lotul garaj, cu suprafata de 25 mp evidentiat cu line rosie, intre punctele 26-24-7-58-8-26.

In privinta cererilor reclamantei si intervenientei de demolare a garajului instanta retine ca in sustinerea acesteia partile au invocat si au incercat sa demonstreze edificarea acestuia de catre parati, pe terenul aflat in coproprietate fara acordul tuturor coproprietarilor.
Din inscrisurile administrate in probatiune, din declaratiile martorilor, din plansele foto, rezulta ca acesta a fost edificat in anii 1992-1993, fara a exista o autorizatie de construire.
Declaratia depusa la dosar de parati care contine acordul coproprietarilor (BE si TAM) vizeaza primul garaj edificat de parati, in prelungirea apartamentului nr. II.
Cel de-al doilea garaj a fost declarat in scopuri fiscale numai in cursul derularii acestui litigiu, 27.01.2011 (f338-340, 344)
Martorii audiati in cauza in acest scop (f.119, 331, 332) au relevat faptul ca acest garaj a fost edificat in scopul acordarii unui ajutor fiului paratilor, nepot al defunctei si al reclamantei, coproprietare cu paratii la acel moment. Timp de 4-5 ani in acest garaj au fost realizate lucrari de reparatii autovehicule, fara ca in mod expres sa fie manifestat un dezacord al celor doua coproprietare.
Un dezacord a manifestat intervenienta, ulterior momentului edificarii, insa instanta retine ca, nici la momentul edificarii garajului aceasta nu avea nici un drept in virtutea caruia sa reclame respectarea unor obligatii si nici ulterior aceasta nu a dobandit un astfel de drept.
Instanta mai retine ca, pe fondul schimbarii relatiilor intre coproprietari, au aparut anumite nemultumiri legate si de amplasarea garajului.
Un element care sustine aceasta conduita a acceptarii de catre cele doua coproprietare a edificarii noului garaj il reprezinta si lipsa unor reclamantii la institutiile competente sa verifice respectarea disciplinei in constructii, lipsa unor demersuri concrete care sa vizeze demolarea constructiei realizate fara acordul tuturor coproprietarilor.
Desi terenul pe care a fost edificat acest garaj era detinut in coproprietate pe cote parti, fara ca vreunul dintre coproprietari sa detina in materialitatea sa bunul corespunzator cotei sale, prin edificarea acestei constructii anexa, in acord cu regula unanimitatii ce guverneaza acest tip de proprietate, acestia au inteles sa isi exercite in mod deplin drepturile, potrivit vointei lor la acel moment.
Modificarea ulterioara a atitudinii unui coproprietar (reclamanta) sau interventia unui nou coproprietar (intervenienta, succesor cu titlul particular), nu poate avea relevanta asupra acordului care odata exprimat, chiar tacit, a produs efectele juridice specifice, fiind astfel realizat garajul.
In concluzie, instanta va respinge cererea formulata reclamanta si de intervenienta privind obligarea paratilor la demolarea garajului edificat de acestia ca neintemeiata.

Avand in vedere ca partile au sustinut prin taxe de timbru si onorarii cheltuielile realizate cu acest proces, in functie de specificul cererilor formulate, fata de dispozitiile art. 276 C.pr.civ, instanta va dispune compensarea acestora.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Succesiuni, mosteniri

Antecontract de vanzare cumparare. Cumparator - beneficiar decedat. Solicitarea mostenitorilor de a incheia contract in forma autentica. - Decizie nr. 222 din data de 03.04.2014
Acceptarea tacita a succesiunii in cadrul termenului de optiune succesorala de 6 luni - Decizie nr. 216 din data de 01.03.2012
Actiune succesorala. Compunerea masei succesorale. - Decizie nr. 263 din data de 02.05.2011
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 179 din data de 10.05.2010
Succesiune. Jonctiunea posesiilor. - Decizie nr. 829 din data de 17.12.2009
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 66 din data de 01.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 1563 din data de 15.12.2011
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1515 din data de 07.12.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 1323 din data de 20.10.2011
Anulare act - Sentinta civila nr. 384 din data de 27.01.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 1218 din data de 24.11.2010
Succesiune - iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1296 din data de 09.12.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1223 din data de 24.11.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1239 din data de 02.12.2010
Revocare donatie - Sentinta civila nr. 822 din data de 06.10.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 551 din data de 03.06.2010