InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - contestatie la executare

(Hotarare nr. 2161 din data de 08.03.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, la data de 03.09.2009 sub nr. de mai sus contestatorii AD si ARF au solicitat in contradictoriu cu S.C. Banca Romana de Dezvoltare B.R.D.-S.A., prin Sucursala Tg. Mures, cu sediul in Tg. Mures, ca prin hotararea ce se va pronuta sa se dispuna anularea executarii silite insasi si in consecinta anularea tuturor formelor de executare silita efectuate in cadrul in dosarul executional nr.114/2009 de Executorul bancar Tiberiu Demeter, anularea Publicatiei de vanzare nr.110/09 din data de 17.08.2009, emisa in dosarul executional nr.114/2009 de Executorul bancar Tiberiu Demeter, sa se constate ca reclamantii au restituit din creditul imprumutat suma de 14.589,85 euro cu titlu de capital plus dobanda curenta, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii a aratat ca in data de 08.01.2007 au incheiat cu intimata contractul de imprumut nr.31/08.01.2007, pentru suma de 150.000 euro pentru o perioada de 360 luni cu o dobanda de 6,25% pe an, pentru cumpararea imobilului situat in Tg.Mures, str. Marului, nr. 14, jud. Mures.
La data de 28.08.2009 au intrat in posesia Publicatiei de vanzare nr.110/2009 emisa de Executorul bancar Tiberiu Demeter in dosarul executional nr.114/2009.
Sustine ca executarea silita a fost declansata de executorul bancar, fara respectarea formelor legale prevazut de art.387, art.496 si art.497 C.pr. civ.
Nu a avut cunostinta daca s-a efectuat procesul verbal de situatie si nici somatia de plata sau raportul de evaluare a bunului doarece nu i-au fost comunicate.
Suma cuprinsa in publicatia de vanzare nu corespunde pretului de piata al imobilului acesta fiind subevaluat, caci la contractarea imobilului, creditoarea a efectuat o expertiza tehnica prin care valoarea imobilului a fost stabilita la suma de 180.000 euro.
Mai arata ca dupa cumpararea imobilului au mai fost efectuate investitii, fapt ce a dus la cresterea valorii de piata a acestui imobil.
Totodata mai arata ca au reusit din creditul imprumutat sa restituie suma de 14.589,85 euro cu titlu de capital plus dobanda curenta, sume care nu au fost deduse din creditul initial, ceea ce determina incertitudinea creantei.
In drept si-a intemeiat cererea pe dispozitiile  art.399 alin.1 si 2, art.387, 496, 497, 500 alin.2, teza a II a raportat la art.411 alin.3 C.pr. civ.
In probatiune au fost depuse la dosar urmatoarele inscrisuri: Publicatie de vanzare nr.110/2009 (f.4), bilet la ordin (f.27), depunere numerar (f.28-30), raport sintetic inregistrare cartoteca (f.31-36), notificare (f.43), extras de cont (f.44), copie CI reclamanti (f.45,46).
Intimata a formulat intampinare solicitand respingerea contestatiei la executare si mentinerea actelor de executare silita efectuate in dosarul executional nr.114/2009 al executorului bancar Demeter Tiberiu, invocand exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare potrivit dispozitiilor art.401 C.pr. civ, termenul de 15 zile de la data luarii la cunostinta de actul pe care-l contesta, s-a implinit la 08.08.2009.
Se sustine ca toate actele de executare silita au fost emise de catre executorul judecatoresc cu respectarea prevederilor legale in materie.
Deoarece la 22.06.2009 soldul creditului era de 150840 euro cu o restanta de 3602 creditoarea a notificat debitorii sa alimenteze contul cu suma necesara rambursarii intregii datorii. Fiind ignorata notificarea s-a demarat executarea silita, prin emiterea somatiei, comunicarea acesteia impreuna cu procesul-verbal de situatie, fata de care demersul contestatorilor apare ca tardiv.
Creditorii au formulat completare a contestatiei la titlu si raspuns la intampinare referitor la exceptia tardivitatii invocata de intimata si la executarea insasi, aratand ca dupa contractarea creditului s-au mutat la adresa imobilului cumparat cu creditul respectiv, ocazie cu care si-au schimbat si domiciliul la acea adresa, aspect adus la cunostinta intimatei la data de 18.08.2008. Astfel toate actele de executare silita comunicate la vechea adresa, nu pot fi apreciate ca fiind comunicate si aduse la cunostinta contestatorilor, mai ales ca la vechea locuinta nu mai locuieste nimeni, apartamentul fiind gol.
La termenul din 8 februarie instanta a solutionat exceptia invocata de reprezentanta intimatei vizand exceptia tardivitatii modificarii cererii introductive, motivele care au condus la respingerea acestei exceptii fiind prevazute in incheierea interlocutorie de fila 47.
Intimata a depus note de sedinta ocazie cu care a reluat argumentele privind admiterea celor doua exceptii invocate.
Prin concluziile scrise, intimata a reiterat legalitatea procedurii de executare silita si a adus precizari si cu privire la modalitatea de evaluare a bunului imobil, combate sustinerile contestatorilor cu privire la clauzele abuzive din contractul de credit, sustinand inadmisibilitatea petitului completator de constatare a unor plati aferente creditului imprumutat.
La termenul din 15.02.2010 instanta a respins exceptia de tardivitate invocata de intimata, pentru motivele pe larg expuse in aceasta incheiere.
In probatiune s-a administrat proba cu inscrisuri:file depuneri numerar (f.27-29), stare credit (f.30), raport sintetic (f.31-32), grafic costuri totale (f.33-36), notificare din 09.02.2009 (f.43), extras de cont (f.44), carte de identitate(f45-46).
A fost depus in copie certificata de catre intimata dosarul de executare nr. 114/2009.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine:
La data de 08.1.2007, s-a incheiat contractul de credit imobiliar nr. 31 intre BRD - Groupe Societe Generale S.A., prin Sucursala Mures si contestatorii AD, imprumutat, casatorit cu Ardelean Rafila-Florina, co-imprumutat, obligatia fiind asumata de acestia in mod solidar si indivizibil.
Pentru garantarea obligatiei de restituire a creditului in valoare de 150000 euro si a accesoriilor, imprumutatii au consimtit la constituirea in favoarea creditoarei, intimata din acest dosar a unei ipoteci de rangul I asupra bunului imobil teren si casa situat in Tg. Mures, str. Marului, nr.14, evidentiat in CF 95509/N Tg.Mures.
Creditoarea, ulterior notificarii imprumutatilor in vederea rambursarii intregii datorii restante de 150.840 euro, a solicitat demararea executarii silire in vederea recuperarii debitelor rezultate din nerespectarea contractului de credit nr. 31/2007.
Prin Incheierea nr. 419/2009 s-a incuviintat inceperea executarii silite, fiind format dosarul de executare nr. 114/2009.
La 20.07.2009 s-a emis somatia de plata, notata in cartea funciara (f.58 dosar de executare) la 22 iulie 2009 s-a intocmit procesul-verbal de situatie, ambele acte comunicate contestatorilor la o alta adresa decat cea de domiciliu.
La aceeasi data s-a emis dispozitia de poprire asupra conturilor contestatorilor deschise la unitatile bancare, nerezultand din cuprinsul dosarului de executare ca debitorii nu au fost instiintati asupra acestei modalitati de executare, conform prevederilor art. 454 alin.1 C pr civ.
Raportul de evaluare a proprietatii imobiliare intocmit de expert evaluator a fost afisat conform mentiunilor de la f.53 a dosarului de executare, cu nerespectarea prevederilor art100 C pr civ si art. 10 lit. a Ordinul 2628/1999.
In 20 august 2009 s-au comunicat la ambele adrese cunoscute de creditor publicatia de vanzare si raportul de evaluare (f.24 dos de executare).
Instanta a stabilit cu ocazia analizei exceptiei de tardivitate a contestatiei la executare ca singura comunicare valabila din perspectiva normelor de procedura civila (art. 85 si urmatoarele C pr civila) s-a realizat in 20.08.2009, prin comunicarea publicatiei de vanzare si raportului de evaluare la adresa de domiciliu a contestatorilor, din Tg. Mures, str. Marului, nr. 14.
Instanta a apreciat ca la acel moment contestatorii au luat la cunostinta pentru prima data de executarea silita demarata.
Nici un act transmis anterior de creditoare, incepand cu notificarea ce a precedat executarea silita pana la publicatia de vanzare nu a fost comunicat in conditii de legalitate, respectiv la domiciliul cunoscut al partilor, acela din str. Marului, nr. 14, desi la 31.01.2009, fapt dovedit de catre contestatori creditoarea avea cunostinta de noul domiciliu al partilor.(Incheierea de sedinta din 15.02.2010,f.52, f.43 ).

Cu privire la contestatia la executarea silita insasi formulata.
Instanta retine ca in cea de-a doua faza a procesului civil cum este considerata executarea silita partea interesata are dreptul de a formula contestatie la executare in cadrul careia pot fi invocate imprejurari ce vizeaza executarea silita insasi precum si legalitatea actelor de executare intreprinse de reprezentantul fortei publice. Mai poate face obiect al contestatiei si titlul executoriu, dar numai in privinta intelesului, intinderii si aplicarii sale.

Potrivit art. 387 C pr. civ. executarea silita poate incepe numai dupa se comunica debitorului o somatie al carei rol este de a invita debitorul sa-si execute de buna voie obligatia, anuntand in caz contrar demararea procedurii de executare.
In dosarul de executare nr.114/2009 s-a emis o somatie in procedura de urmarire silita a bunului imobil, conform prevederilor art. 497 C pr civila.
Somatia prevazuta de acest text este o particularitate a somatiei generale prevazute in art. 387 C.pr.civ, iar din modul de redactare al textului art. 497, care trimite la prevederile art. 387 C pr civila, rezulta ca folosirea acestei forme de instiintare este obligatorie in procedura de executare silita imobiliara.
Textul art. 391 C pr civila prevede in mod expres ca incalcarea prevederilor referitoare la necomunicare somatiei anterior demararii executarii silite atrage anularea executarii.
Aceeasi sanctiune trebuie sa intervina si in cazul somatiei speciale imobiliare, comunicata debitorilor la o alta adresa, fapt echivalent unei necomunicari.
In conditiile in care demararea executarii silite a fost ab initio viciata, la acest moment al emiterii si comunicarii publicatiei de vanzare si al raportului de evaluare, contestatorii sunt deja lipsiti de calea de atac prevazuta de lege, pentru fiecare act de executare silita efectuat in parte.
Astfel contestatorii au fost lipsiti de posibilitatea de a aduce critici somatiei si titlului executoriu, criticile privind certitudinea creantei urmand a fi analizate in cadrul unei contestatii la executarea silita insasi, dupa comunicarea acestora potrivit normelor procedurale instituite in vederea protejarii debitorilor.
Acestia au fost lipsiti si de posibilitatea de a contesta modalitatea de executare silita prin poprire, prin neinstiintarea prevazuta de art. 454 alin.1 C pr. civ.

In raport de concluziile retinute vizand necomunicarea formelor de instiintare pentru fiecare procedura de executare in parte, debitorii au fost lipsiti de posibilitatea ca acestia sa uzeze de masurile de aparare necesare si sa conteste titlul executoriu.

In raport de prevederile art. 497 alin.1 si art. 404 alin.1 C pr civila, instanta va admite contestatia la executare formulata de contestatori si va dispune anularea executarii silite demarate in dosarul executional nr. 114/2009 de executorul bancar din cadrul Corpului Executorilor Bancari ai B.R.D. GSG S.A., Demeter Tiberiu.

Cererile vizand obligarea creditoarei sa recunoasca platile efectuate in contul datoriei, si cele referitoare la platile cu titlul de dobanzi penalizatoare fac obiectul unei contestatii la titlu, dar in masura in care actele de executare silita sunt susceptibile de anulare, insa instanta potrivit prevederilor art. 404 C pr civila anuland executarea silita insasi nu va putea analiza izolat titlul executoriu, in afara unei executari silite care este afectata de nulitate absoluta.
Avand in vedere cererea contestatorilor de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata, potrivit art. 274 C pr civila, fiind in culpa procesuala va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata, in cuantum de 194,3 de lei, reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013