InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Sentinta de trecere in faliment in procedura simplificata. Recurs formulat de fostul administrator statutar al debitorului. Lipsa calitatii de reprezentant

(Decizie nr. 247 din data de 25.01.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Faliment | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr.  247 din 25 ianuarie 2011

Prin Sentinta comerciala nr. 602 din 27.05.2010 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud in temeiul art. 54 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, s-a aprobat raportul intocmit de administratorul judiciar privitor la intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitorului S.C. D. S.R.L. si in consecinta:
S-a admis cererea administratorului judiciar C.M. Bistrita si in temeiul art. 107 alineatul 1 lit. d din Legea nr. 85/2006, s-a dispus inceperea procedurii simplificate a falimentului in ce priveste pe debitorul S.C. D. S.R.L.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut urmatoarele:
    Prin sentinta comerciala nr.1238 din 8 decembrie 2009, pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitorului SC D. SRL Sieu Magherus, fiind numit administrator judiciar practicianul in insolventa SCP C.M.
        Sentinta privind deschiderea procedurii generale de insolventa a devenit irevocabila, nefiind atacata cu recurs si prin Raportul prevazut de art.54 din Legea nr.85/2006, administratorul judiciar a aratat ca a notificat administratorul statutar al debitorului, prin adresa nr. 07/ 05.01.2010, sa depuna actele si documentele prevazute de art.28 din lege, iar prin adresa nr.06/05.01.2010, a convocat adunarea generala extraordinara a asociatilor pentru data de 14.01.2010, ora 13, in vederea numirii unui administrator special, insa actele solicitate si nici documentele  contabile ale societatii nu au fost depuse si la adunarea generala nu s-a prezentat nimeni, astfel ca, debitorul se incadreaza in prevederile art. 1 alin. 2 lit. c pct. 2-4 si lit. g din lege, in considerarea carora propune deschiderea procedurii simplificate de faliment impotriva debitorului.
  Debitorul si creditorii debitorului nu si-au exprimat pozitia fata de propunerea administratorului judiciar, aceea de deschiderea procedurii simplificate a falimentului impotriva debitorului, desi, anterior termenelor de judecata din 11 mai 2010 si  inregistrata in data de 11 mai 2010 a solicitat, amanarea cauzei in vederea  angajarii unui aparator, iar judecata s-a amanat la termenul din 27 mai 2010, cand debitorul nu s-a prezentat in instanta nici printr-un reprezentant al societati si nici prin avocat si nici nu a formulat vreo cerere in scris.
        Avand in vedere continutul raportului intocmit de administratorul judiciar si tinand seama de actele si lucrarile dosarului, instanta a constatat ca debitorul nu a depus,in termenul prev. de art.35 din Legea nr.85/2006, la dosar actele prevazute de art.28 alin.1 din lege(de altfel,actele nu au fost prezentate nici pana la data prezentei sentinte), iar  actele constitutive si documentele contabile ale societatii nu au fost depuse la dosar si nici nu au fost prezentate administratorului judiciar, in conditiile in care administratorul societatii nu poate fi gasit, desi a depus o cerere de amanare a cauzei, dar nu s-a prezentat in instanta. S-a mai retinut ca debitorul nu si-a manifestat intentia de reorganizare, respectiv nu a depus declaratia prev. de art.28 alin.1 lit. h din lege,iar pe de alta parte, nici una din celelalte persoane indreptatite nu a propus un  plan de reorganizare a debitorului, in conditiile art.94 din Legea nr.85/2006.
          Asa fiind, instanta a apreciat ca sunt indeplinite conditiile  prevazute de art.1 alin.2, lit. c, pct.2-4 si lit. d din Legea nr.85/2006 pentru deschiderea procedurii simplificate de faliment si astfel, in temeiul art.54 alin.4 din lege, raportul administratorului judiciar va fi aprobat, iar in baza art..107 alin.1 lit. D din lege, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului impotriva debitorului, dizolvarea debitorului si ridicarea dreptului de administrare a acestuia.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs debitoarea SC D. SRL Sieu Magherus, prin adm. P.M.J., si P.M.J., solicitand admiterea recursului in baza disp. art. 312 cod proc., civ., casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei pentru rejudecare instantei de fond.
In motivare s-a aratat ca prin sentinta atacata s-a dispus inceperea procedurii simplificate a debitoarei, la cererea administratorului judiciar, retinandu-se ca debitoarea nu a depus in termenul legal actele constitutive si documentele contabile ale societatii, nu si-a manifestat intentia de reorganizare, nici debitoarea si nici creditorii.
Actele constitutive si documentele contabile nu au fost depuse dintr-o imprejurare mai presus de vointa debitoarei, respectiv datorita faptului ca acestea au fost ridicate de organele de cercetare penala in baza procesului verbal de perchezitie domiciliara din 10.11.2009 intocmit in dosar 24D/P/2009 al Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud. Conform acestui proces verbal de perchezitie, au fost ridicate de la contabil de catre organele de politie toate actele ce in conformitate cu art. 28 al. 1 din legea 8512006 trebuiau depuse la dosarul cauzei sau la administratorul judiciar. Evident ca orice plan de reorganizare trebuia sa porneasca de la stabilirea situatiei economico-financiare actuale a debitoarei si prin urmare, datorita imposibilitatii stabilirii acesteia, debitoarea a fost pusa in imposibilitatea depunerii unui plan de reorganizare.
Prin urmare, apreciaza ca instanta de fond nu a cercetat suficient fondul cauzei si solicita casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei pentru rejudecare la instanta de fond. Cum regula in materia insolventei este reorganizarea iar falimentul este o exceptie, solicita a se pune in vedere instantei de rejudecare sa efectueze o adresa la organul de cercetare penala pentru a comunica copia actelor ridicate cu ocazia perchezitiei, acte pe baza carora sa se stabileasca daca este posibila SI sustenabila reorganizarea sau se impune declararea falimentului.
Analizand recursul declarat, Curtea retine urmatoarele:
La termenul din data de 14.12.2010 instanta din oficiu a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant a debitoarei in persoana fostului administrator statutar P.M.J. si in conformitate cu dispozitiile art. 161 alin. 1 C.p.c. a acordat un termen pentru dovedirea calitatii de reprezentant a debitoarei in persoana fostului administrator statutar P.M.J.. La termenul din data de 25.01.2010 aparatorul ales al recurentei a declarat expres, aspect consemnat in practicaua sentintei care face corp comun cu hotararea faptul ca nu poate face dovada calitatii de administrator special al recurentei in persoana fostului administrator statutar deoarece calitatea de administrator special a fost atribuita unei alte persoane.
Conform art. 18 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 ,,dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. Dupa ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea comerciala, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor.,,
In consecinta, rezulta intr-un mod lipsit de echivoc faptul ca, prezentul demers judiciar constand in exercitarea unei cai de atac impotriva sentintei de trecere a debitoarei in faliment poate fi exercitat in numele debitoarei doar de catre administratorul special, in nici un caz de catre fostul administrator statutar care in prezenta etapa procedurala nu mai are nici o calitate de a reprezenta debitoarea.
Fiind in prezenta unui demers judiciar care trebuia realizat intr-un anumit termen sub sanctiunea decaderii, recursul formulat de catre o persoana lipsita de calitatea de reprezentant putea fi insusita de catre reprezentantul legal al debitoarei (administratorul special in speta) numai inainte de expirarea termenului de declarare si motivare a caii de atac.
Pentru toate aceste argumente, in baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 C.p.c. exceptia lipsei calitatii de reprezentant a fostului administrator statutar P.M.J. va fi admisa si recursul declarat de catre acesta va fi respins cu aceasta motivare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006