Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tulcea

Plingere

(Sentinta civila nr. 1017 din data de 31.03.2009 pronuntata de Judecatoria Tulcea)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Tulcea | Jurisprudenta Judecatoria Tulcea

Sentinta civila 1017/31.03.2009

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 05.01.2009 sub dosar nr. 8/327/2009, petentul, in contradictoriu cu intimata Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna anularea procesului-verbal de contraventie nr., precum si exonerarea de plata amenzii.
     In motivarea plangerii, petentul a invederat ca procesul-verbal a fost intocmit cu nerespectarea dispozitiilor de legalitate din OG nr.2/2001, astfel procesul-verbal nu cuprinde sanctiunea aplicata, ci doar reproduce limitele de sanctiune prevazute pentru fapta contraventionala, nu este relevata cauza pentru care proceusl-verbal nu este semnat de contravenient si nici nu este atestata aceasta cauza de un martor asistent, conform art.19 din acest act normativ, lipsa obiectiunilor duce la incalcarea art. 16 alin.7 OG 2/2001.
     Sub aspectul temeiniciei, petentul nu motiveaza si nu invoca imprejurari fata de care instanta s procedeze la verificarea temeinciei procesului-verbal.
     In drept, petentul invoca disp. art. 16 alin.7 , art. 19 alin.1 si 21 alin.3 din OG 2/2001.
     In dovedirea plangerii, petentul a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: adresa ______data de 02.02.2009 intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale ca neintemeiate si mentinerea procesului-verbal ca legal si temeinic.
     In fapt, in urma controlului efectuat in data de 11.11.2008, orele 14.00, agentul ecolog ____.  l-a gasit pe petent Ignat Lucian Laurentiu in lacul Belciug, zona strict protejata.
     In drept, intimata si-a intemeiat intampinarea pe dispozitiile art.115-119 Cod procedura civila.
In dovedirea sustinerilor sale, intimata a depus la dosar, in copie, urmatoarele inscrisuri: procesul-verbal de contraventie nr________..
     In cauza, instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, apreciind-o ca fiind legala, pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.
     
     Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

     Prin procesul-verbal de contraventie nr___.. petentul ______.. a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 3.000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.53 lit. f din OG 57/2007.
     S-a retinut in procesul-verbal de contraventie ca in data de 11.11.2008, ora 14,00, a fost gasit petentul ______.. in zona lac Belciug, zona strict protejata fara permis de acces din partea ARBDD.
     Conform art. 34 din OG 2/2001, instanta analizeaza legalitatea si temeinicia procesului verbal de constatare a contraventiei si hotaraste asupra sanctiunii aplicate.
     Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.
     Sub aspectul motivului de nelegalitate invocat de petent privind lipsa sanctiunii efectiv aplicata contravenientului pentru fapta retinuta in sarcina sa, instanta retine ca aceasta aparare este neintemeiata, atata timp cat in pagina a 2-a procesului-verbal contestat este stabilita sanctiunea amenzii de 3.000 lei.
     Sub aspectul motivului de nelegalitatea invocat de petent privind lipsa semnaturii contravenientului din procesu-verbal, a aratarii cauzei pentru care nu s-a semnat actul sanctionator de petent si a atestarii acestui caz de martorul asistent, instanta , prin raportare la dispozitiile art. 19 alin.1 din OG 2/2001, retine ca se prevede expres in norma legala posibilitatea incheierii procesului-verbal de contraventie in lipsa contravenientului, imprejurare ce trebuie confirmata de cel putin un martor, iar in alin.3 al aceluiasi articol se prevede expres ca in lipsa unui martor asistent care sa confirme lipsa contravenientului de la locul incheierii procesului-verbal, agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod, exigente indeplinite in cuprinsul actului contestat prin mentionarea la rubrica "martor" ca se incheie in lipsa contravenientului ca acesta lipseste datorita faptului ca locul constatarii este zona izolata, astfel ca lipsesc martorii. Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca neintemeiata sustinerea petentului ca procesul-verbal contestat este lovit de nulitate pentru acest motiv de nelegalitate.
     In ceea ce priveste apararea petentului ca actul de sanctionare este lovit de nulitate ca urmare a faptului ca nu i-a fost respectat dreptul de a face obiectiuni, instanta retine ca nerespectarea invocata de petent a normelor art. 16 alin.7 din OG 2/2001 atrage sanctiunea nulitatii relative si virtuale a procesului verbal, de natura a atrage anularea procesului verbal de contraventie daca prin nerespectarea normei s-a adus o vatamare petentului care nu poate fi inlaturata altfel decat prin anularea procesului-verbal. Instanta constata ca in cauza, desi petentul nu a putut face obiectiuni la momentul intocmirii procesului-verbal deoarece s-a incheiat in lipsa sa, acesta a exercitat calea de atac a plangerii, prin care a evocat in fata instantei toate aspectele de nelegalitate si netemeinicie ale procesului-verbal pe care le-a considerat incidente spetei, aspecte pe care     s-au administrat probe in conditii de contradictorialitate, independenta si impartialitate, cu garantiile ce insotesc procedura contencioasa.
     Astfel ca, desi petentul nu a fost in masura sa formuleze obiectiuni la momentul incheierii procesului-verbal, si-a exercitat dreptul in fata instantei, motiv pentru care instanta apreciaza ca nu este indeplinita conditia ca vatamarea adusa sa nu poata fi inlaturata altfel decat prin anularea procesului-verbal de contraventie, urmand a inlatura acest motiv de nulitate invocat de petent ca nefundat.
     Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta retine ca, desi O.G. nr.2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art.34 si din imprejurarea ca agentul constatator a perceput "ex propriis sensibus" faptele consemnate in procesul-verbal contestat, fiind indeplinite exigentele impuse de principiul nemijlocirii in constatarea faptei contraventionale, astfel ca procesul verbal contraventional face dovada deplina a situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara, aplicandu-se prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului-verbal, prezumtie care se inscrie in limita rezonabila pana la care poate opera si cu respectarea dreptului la aparare sub toate aspectele.
     Petentul, desi legal citat, nu a solicitat administrarea vreunei probe din care sa rezulte ca se afla in una din imprejurarile care inlatura vinovatia acestuia in savarsirea faptei contraventionale, astfel cum invoca in sustinerea plangerii formulate.
     Petentul nu a facut nici o dovada care sa rastoarne prezumtia de legalitate si validitate a procesului verbal contestat, desi ii revenea aceasta obligatie potrivit art.1169 Cod civil si art.129 alin.1 teza finala Cod  proc. civila.
     Pentru aceste considerente, in temeiul art.34 din OG nr.2/2001 instanta va respinge plangerea ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014