Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 3140 din data de 31.10.2012 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

JUDECATORIA MOINESTI
JUDETUL BACAU
Dosar 2115/260/09                                                   
s.c.3140/31.10.2012
Asupra actiunii civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Moinesti la data de 21.05.2009 sub nr.2115/260/2009, reclamanta P.G. a chemat in judecata Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ardeoani si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata Bacau, solicitand anularea Hotararii Comisiei judetene nr. 13087/7.04.2009 prin care a fost respinsa contestatia nr.3229/1.08.2008 si reconstituirea in favoarea acesteia a dreptului de proprietate asupra suprafetei de 30 ha teren cu vegetatie forestiera, situata in punctul Ticau pe raza comunei Ardeoani, jud. Bacau.
Din cererea de chemare in judecata rezulta ca prin Hotararea Comisiei judetene nr. 13087/7.04.2009 a fost respinsa contestatia nr.3229/1.08.2008 prin reclamanta solicita suprafata de 30 ha padure situata in punctul Ticau, pe care Comisia locala a impartit-o altor persoane, ce nu aveau dreptul de a intra pe proprietatea defunctilor P.S. si P St. S. Aceasta suprafata de padure a fost revendicata cu martori pentru ca defunctii au fost chiaburi si padurea a fost luata in mod abuziv inainte de 1945. Legea 18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/1998 si Legea nr.247/2005 permit proba cu martori.
La cerere au fost anexate H.C.J. nr. 13087/7.04.2009, dovada comunicarii acesteia reclamantei (filele 3,4).
Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru, conform art.42 din Legea nr. 1/2000.
R.N.P. Romsilva - Directia Silvica Bacau a formulat cerere de interventie in interes alaturat, in favoarea paratei Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata Bacau.
Intervenienta si-a justificat cererea prin faptul ca principala atributie a acesteia, prevazuta de H.G. nr.229/2009 este de a apara integritatea fondului forestier, fiind identitate intre actiune si bunurile asupra carora R.N.P. Romsilva raspunde in conditiile legii.
In motivarea cererii, intervenienta a aratat ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a reclamantei din prezenta cauza nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi validata asa cum a fost formulata.
In drept cererea de interventie a fost intemeiata pe dispozitiile art.49 s.u. Cod proc. Civ., art.6 al. 1,3 din Legea 1/2000, H.G. nr.229/2009, art.61 din H.G. nr.890/2005.
Prin incheierea de sedinta din 5.08.2009, cererea de interventie in interes alaturat a fost admisa in principiu.
Paratele, legal citate, nu au depus intampinare si nu au fost reprezentate in cauza.
La solicitarea instantei, paratele Comisia locala Ardeoani si Comisia judeteana Bacau au inaintat la dosar intreaga documentatie care a stat la baza emiterii H.C.J. nr. 13087/7.04.2009 (filele 20-40,45-66).
In cauza a fost efectuata o expertiza topo (filele 130-132).
Instanta a incuviintat pentru reclamanta proba cu martori si a audiat martorii M.I. si M.P.I. (filele 191-192).
In cauza, reclamanta a fost reprezentata de C.G., mandatar neavocat, imputernicit prin procura speciala autentica (fila 108).
La data de 10.07.2012, parata Comisia locala Ardeoani a depus la dosar un inscris prin care a comunicat ca reclamantei, in calitate de mostenitoare a defunctului P. St. S., din totalul de 7,4882 ha teren agricol solicitat in baza actului de vanzare-cumparare din anul 1931, i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 5,5 ha pe alte amplasamente din comuna Ardeoani, deoarece vechiul amplasament nu era liber de sarcini. Pentru diferenta de 1,99 teren neretrocedat, s-a validat dreptul de proprietate prin inscrierea in anexa 30, teren pus la dispozitie de Agentia Domeniilor Statului pe alte amplasamente de la nivelul judetului.
Pin cererea nr. 15/2005, reclamanta nu face dovada dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren cu vegetatie forestiera. Din actul de vanzare-cumparare din nul 1931 rezulta ca numitii P. S.si M. au vandut fiului lor S. St. P. terenuri agricole in diverse amplasamente, terenuri ce au fost retrocedate in baza Legilor nr. 18/1991 si nr.247/2005.
Prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, reprezentantul reclamantei a solicitat instantei:
-    Anularea H.C.J. nr. 13087/7.04.2009;
-    Reconstituirea dreptului de proprietate conform raportului de expertiza intocmit in cauza, pe alte amplasamentele, intrucat pe vechiul amplasament sunt puse in posesie alte persoane;
-    Obligarea R.N.P. Romsilva de a pune la dispozitia Comisiei locale Ardeoani suprafata de teren identificata in raportul de expertiza tehnica judiciara;
-    Obligarea Comisiei locale Ardeoani de a o pune in posesie conform raportului de expertiza tehnica judiciara, pe un alt amplasament, de a intocmi intreaga documentatie necesara si transmiterea ei catre Comisia judeteana in vederea eliberarii titlului de proprietate;
-    Obligarea Comisiei judetene Bacau de a-i elibera titlu de proprietate pentru suprafata de cea 30 ha padure.
Instanta califica capatul de cerere privind anularea H.C.J. nr. 13087/7.04.2009 ca o plangere intemeiata pe prevederile art. 53 al.2 din Legea nr. 18/1991 si o va examina ca atare.
Analizand probele si actele aflate la dosarul cauzei, instanta a retinut urmatoarele:
Prin cererea nr. 15/9.09.2005 adresata paratei Comisia locala Ardeoani, reclamanta a solicitat, in calitate de mostenitoare a defunctilor P.St.S. si P.S. , reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 21 ha teren agricol si 30 ha teren cu vegetatie forestiera.
In dovedirea dreptului de proprietate al defunctilor asupra terenului cu vegetatie forestiera, reclamanta s-a folosit de proba cu martori, precum si un proces-verbal din anul 1947 (fila 37). A anexat la cererea de restituire declaratiile numitilor CC. si M.I. (fila 36).
Prin referatul nr. 15/11.06.2008 al Comisiei locale Ardeoani, s-a hotarat respingerea cererii reclamantei de restituire a terenului cu vegetatie forestiera solicitat.
Reclamanta a formulat contestatie impotriva hotararii Comisiei judetene care prin Hotararea nr. 13087/7.04.2009 s-a respins contestatia nr.3229/1.08.2008 impotriva propunerii Comisiei locale de fond funciar din localitatea Ardeoani de respingere a cererii nr. 15/9.09.2005 prin care solicita 30 ha padure, motivat de faptul ca solicitanta nu face dovada dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren cu vegetatie forestiera solicitate.
Potrivit art. 51 din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicata, Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale.
Legea nr.l / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, stabileste la art.6 urmatoarele reguli in ceea ce priveste dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor solicitate potrivit legii:
(1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, in conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti, municipale si comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. li. alin. (1) si (2) din aceeasi lege.
(1A1) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrarii in vigoare a L^iiiLJIL JAJL5^1 Si existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietatii, obligand comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.
(1A2) Consemnarile efectuate intre anii 1945 si 1990 in registrele agricole, cererile de intrare in fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.
(1A3) in situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
(1A4) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate.
In vederea identificarii vechiului amplasament al terenului forestier revendicat de reclamanta, in cauza a fost efectuata o expertiza tehnica judiciara. In baza datelor furnizate de reprezentantul reclamantei si de martorul M.I., expertul a identificat si delimitat pe schita 5 parcele de teren cu vegetatie forestiera in punctul Ticau, comuna Ardeoani, in suprafata totala de 29,64 ha.
Aceste suprafete de teren nu sunt libere de sarcini, fiind ocupate de alte persoane ce detin titluri de proprietate emise in baza legilor fondului funciar.
Reclamanta pretinde ca parcelele de teren identificate de expert, conform schitei anexate la raportul de expertiza tehnica (fila 132) au apartinut autorului sau, defunctul P.S.
Tinand seama ca reclamanta nu a prezentat acte de proprietate in dovedirea dreptului de proprietate asupra terenului solicitat si in conditiile in care amplasamentele reclamante ca apartinand autorului sau sunt ocupate in prezent, cu privire la acestea fiind emise titluri de proprietate emise in baza legilor fondului funciar pe numele altor persoane, instanta apreciaza ca in speta sunt incidente dispozitiile art.6 al. 1.2 si al. 1.3 din Legea nr. 1/2000.
In ceea ce priveste dovada cu martori, instanta constata ca aceasta este posibila, conform art.6 al. 1.3 din legea 1/2000 numai atunci cand reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
Niciuna din cele doua conditii nu este indeplinita in cauza.
Astfel, amplasamentul indicat de reclamanta ca fiind vechiul amplasament al terenului cu vegetatie forestiera al defunctului P. S. nu este liber de sarcini, fiind ocupat de alte persoane, ce detin titluri de proprietate, iar martorii care au dat declaratii in cauza nu sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea. Din declaratiile martorului M..I. reiese ca tatal sau, impreuna cu fratii acestuia au detinut cea 10 ha padure in pct. Ticau, unde se Invecinau cu padurea proprietatea numitului P. ce avea in acel loc 10 ha. Martorul indica si alte parcele de padure ce ar fi apartinut aceluiasi P., fara a sti exact suprafata si tara a indica ca vecin al acestor terenuri
padurea tatalui sau. Iar martorul M.P.I: nu este proprietar vecin sau mostenitor al acesuia.
De asemenea, instanta va inlatura si declaratia martorului CC atasata la cererea de reconstituire, aceasta fiind lipsita de veridicitate, din moment ce acest martor indica un singur amplasament al terenului forestier revendicat de reclamanta, insa din precizarile acesteia si a celorlati martori rezulta ca acest teren ar fi compus din mai multe parcele, care nu constituie un singur corp de padure.
Instanta considera lipsit de putere doveditoare si inscrisul intitulat proces-verbal, de la fila 37 din dosar, deoarece, in afara faptului ca este ilizibil si nu s-a putut stabili cu certitudine continutul acestuia, iar reprezentantul reclamantei nu a prezentat la cererea instantei originalul acestuia sau un exemplar mai lizibil, acest inscris nu concorda cu datele si actele din dosarul cauzei. Astfel, acest inscris dateaza din anul 1947, iar reclamantul a aratat ca padurea ce a apartinut autorului sau a fost preluata de stat in anul 1945 si nu concorda nici asupra suprafetei. In acest inscris se face referire la suprafata de 0,96 ha, iar reclamanta revendica 30 ha de padure.
Fata de cele de mai sus, instanta considera ca reclamanta nu face dovada dreptului de proprietate asupra suprafetei de 30 ha teren cu vegetatie forestiera solicitat prin cererea nr. 15/9.09.2005 adresata paratei Comisia locala Ardeoani, inscrisurile anexate la cererea de reconstituire si declaratiile martorilor nu sunt elocvente si concludente sub aspectul dovezii dreptului de proprietate asupra terenului respectiv.
Pentru aceste considerente, instanta constata ca plangerea reclamantei este neintemeiata, urmand a o respinge. Fata de solutia data plangerii, instanta va respinge celelalte capete de cerere formulate de reclamanta, ca neintemeiate si va admite cererea de interventie in interes alaturat formulata de R.N.P. Romsilva - Directia Silvica Bacau.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010