InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Obligatia de a face

(Sentinta civila nr. 4670 din data de 15.12.2009 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

Sentinta civila nr. 4670 din 15.12.2009 – obligatia de a face -Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
 Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 01.09.2009, sub nr. 6706/279/2009, precizata la termenul din data de 06.10.2009, reclamantul xx a chemat in judecata paratul xx, solicitand ca instanta, prin hotararea ce se va pronunta, sa oblige paratul sa radieze autoturismul cu nr.de inmatriculare xx si sa-i restituie suma de 400 de lei pe care a achitat-o el, cu titlu de impozit.
 In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la data de 18.12.2005, printr-un inscris sub semnatura privata, a vandut paratului autoturismul mentionat mai sus.
 Paratul nu a efectuat formalitatile necesare in vederea radierii, drept pentru care reclamantul plateste in continuare impozitul aferent, desi nu mai beneficiaza de autoturism din data de 18.12.2005, sosindu-i o instiintare de poprire pe salariu la Banca Carpatica.
 In drept, cererea nu a fost motivata.
 In dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, in fotocopie: contractul de vanzare-cumparare, acte de stare civila, instiintare poprire, proces verbal privind cheltuielile de executare silita, cartea de identitate a autovehiculului. Pentru termenul din data de 08.12.2009 a depus o adresa de la Primaria or.Tg.Neamt, care atesta plata impozitului si cuantumul acestuia.
 Legal citat, paratul s-a prezentat la termenul din data de 06.10.2009 si a invederat ca nu a putut sa inregistreze autoturismul  pe numele sau doar in baza contractului de vanzare cumparare, care nu a fost intocmit in forma autentica. La solicitarea instantei de a depune aceste precizari in scris, pentru termenul din 08.12.2009 a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii, motivand ca nu a putut sa radieze de unul singur masina, in certificatul de inmatriculare figurand reclamantul. De asemenea, a mai aratat ca la data de 29.07.2006 a vandut autoturismul in cauza numitului xx, caruia i-a predat actele si cheile masinii, punandu-i la dispozitie si informatii cu privire la reclamant, in vederea radierii. A mai aratat ca in luna august 2009 s-a intalnit intamplator cu reclamatul care i-a reprosat ca plateste impozit pentru masina, considerand ca acesta este singurul vinovat de situatia creata, intrucat nu a radiat masina de pe numele sau. A mai aratat ca este de acord sa plateasca impozitul, insa numai pentru perioada cat a detinut-o el(7 luni).
 In sustinere a depus contractul de vanzare cumparare de care a facut vorbire in intampinare.
 Cererea a fost legal timbrata.
 Instanta a administrat proba cu inscrisurile aflate la dosar.
 Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
 La data de 18.12.2005, printr-un contract de vanzare-cumparare sub semnatura privata, reclamantul xx a vandut autovehiculul avand nr. de inmatriculare xx, pentru pretul de 2.500 lei, paratului xx (fila 3).
 Instanta retine ca potrivit art. 1295 C.civ., contractul de vanzare-cumparare are un caracter consensual, putand fi incheiat prin simplul acord de vointa al partilor, fara indeplinirea vreunei formalitati.
 Desi a avut loc instrainarea autovehiculului mentionat mai sus, partile nu au efectuat formalitatile legale in vederea radierii masinii de pe numele reclamantului xx si inscrierii acesteia pe numele paratului xx iar, asa cum rezulta din adresa Primariei or.Tg.Neamt-Serviciul venituri-impozite si taxe depusa la dosarul cauzei, reclamanta figureaza in evidentele fiscale ca platitor de impozite – fila 22. Situatia de fapt este confirmata si de adresa nr.41950/2009 a Institutiei Prefectului-Serviciul public comunitar regim permise auto de conducere si inmatriculare a vehiculelor(fila 19), reclamantul fiind cel care  figureaza in baza de date ca si proprietar al autoturismului in cauza.
 Privitor la primul capat de cerere- obligarea paratului sa radieze autoturismul instanta retine ca potrivit disp. art. 24 din Ordinul nr. 1501 din 13 noiembrie 2006, privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate pot solicita radierea din circulatie, in termen de 30 de zile de la data trecerii vehiculului inregistrat in proprietatea altei persoane.
 In baza art. 25 din acelasi act normativ, radierea se face pe baza depunerii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare si a placutelor cu numar de inmatriculare ori de inregistrare, dupa caz, a cartii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele inmatriculate dupa 1 iulie 1993), a fisei de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscala, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. 1 - 4.
 Din analiza textelor mentionate mai sus, rezulta ca proprietarul de vehicul inregistrat este obligat sa radieze masina care a fost instrainata.
 Disp. art. 1 alin. 2 din acelasi act normativ stabilesc competenta inmatricularii, radierii, respectiv autorizarii provizorie sau pentru probe in favoarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in a caror raza de competenta proprietarii isi au domiciliul sau sediul ori resedinta, in cazul persoanelor fizice cu domiciliul in strainatate.
 Chiar daca vanzatorul nu mai dispune de actele necesare pentru radierea autovehiculului (mentionate mai sus), deoarece le-a predat cumparatorului in urma instrainarii autovehiculului, acesta are obligatia sa se adreseze mai intai organului competent sa dispuna radierea, sa faca dovada acestei solicitari, iar in caz de refuz, sa se adreseze tribunalului – sectia contencios administrativ, conform disp. Legii nr. 554/2004, a contenciosului administrativ.
Avand in vedere cele expuse mai sus, instanta va respinge capatul de cerere avand ca obiect radiere autovehicul, ca inadmisibil, deoarece competenta apartine unui organ al statului fara activitate jurisdictionala, respectiv Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.
Privitor la cel de-al doilea capat de cerere instanta retine ca potrivit inscrisurilor de la dosar, reclamatul a achitat suma de 390,24 lei, reprezentand impozitul datorat pentru auto marca Dacia, serie sasiu UU1R11700G2012960, aferent perioadei 01.01.2006-31.12.2009 si ca acesta a instrainat autoturismul in cauza  la data de 18.12.2005, printr-un contract de vanzare-cumparare sub semnatura privata, rezultand fara dubiu ca incepand cu acea data nu a mai folosit autoturismul, operand transferul dreptului de proprietate, odata cu proprietatea se transmitandu-se si obligatiile ce revin proprietarului unui bun, inclusiv obligatia de plata a impozitului. Va retine, de asemenea, culpa procesuala a paratului care, desi a instrainat, la randul sau, autovehiculul in cauza, a perpetuat starea de incertitudine, ca numai el este parte in contractul incheiat cu vanzatorul si ca nu a inteles sa cheme in garantie tertul cumparator, astfel incat nu va retine solicitarea acestuia de a plati impozitul numai aferent perioadei pe care l-a detinut, avand deschisa actiunea in regres impotriva tertului dobanditor.
Pentru aceste considerente, avand in vedere ca reclamatul a solicitat numai obligarea la plata impozitului, in cuantum de 400 de lei, nu si la plata taxei de parcare, va admite in parte acest capat de cerere si va obliga paratul xx la plata sumei de 390,24 lei reprezentand impozitul datorat ;i achitat pentru autoturismul cu nr.de inmatriculare xx, pentru perioada 01.01.2006-31.12.2009.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013