InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Lipsa cercetarii prealabile. Nulitatea actului de sanctionare.

(Decizie nr. 1291 din data de 29.11.2004 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Lipsa cercetarii prealabile. Nulitatea actului de sanctionare.

     Prealabil emiterii deciziei de concediere trebuie efectuata cercetarea administrativa ca o concretizare a dreptului la aparare consacrat constitutional (art. 24 din Constitutia Romaniei revizuita)
     Legea reglementeaza expres modalitatea in care se efectueaza aceasta cercetare disciplinara prealabila, iar modul imperativ de redactare a textului de lege, conduce la concluzia nulitatii  actului de sanctionare emis cu nesocotirea acestei proceduri.

Sectia civila - Decizia nr. 1291/29 noiembrie 2004

     Prin sentinta civila nr. 853/22.09.2003 pronuntata de tribunalul Sibiu in dosar civil nr. 6024/2003, s-a admis contestatia formulata de contestatorul B.I. in contradictoriu cu intimata S.C. "TURSIB" SA Sibiu si in consecinta:
S-a constatat nulitatea absoluta a Dispozitiei de sanctionare nr. 7/b/25.06.2003 emisa de intimata.
S-a dispus restituirea sumei retinute din salariul contestatorului de catre intimata in baza dispozitiei de sanctionare sus mentionate.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, tribunalul a retinut ca sanctionarea disciplinara a contestatorului a fost dispusa fara efectuarea cercetarii  disciplinare prealabile, ceea ce atrage nulitatea absoluta a acesteia.
Impotriva acestei solutii a declarat recurs intimata, solicitand modificarea ei in sensul respingerii contestatiei formulate in cauza ti mentinerea masurii dispuse de conducerea societatii prin dispozitia nr. 7/b/25.06.2003.
In expunerea motivelor de recurs se sustine ca, contestatorul se face vinovat de abaterea disciplinara retinuta in sarcina sa si ca s-a efectuat cercetarea disciplinara sub acest aspect personal de catre directorul general al societatii, contestatorul dand o nota informativa la data de 20.06.2003.
Recursul a fost respins ca nefondat.
Potrivit art. 267 Codul muncii, sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura de sanctionare disciplinara nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Alin 2 al acestui text de lege reglementeaza expres modalitatea in care se efectueaza aceasta cercetare disciplinara prealabila, scop in care salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
      In speta, decizia de sanctionare nr.7/b/25.06.2003, in baza careia contestatorul avand functia de revizor tehnic in cadrul Serviciului exploatare a fost sanctionat cu diminuarea salariului cu 10% pe 3 luni,pe motiv ca in data de 20.06.2003 a dezinformat conducerea societatii in ceea ce priveste desfasurarea activitatii,facand afirmatii false,a fost emisa fara ca angajatorul sa poata face dovada indeplinirii cercetarii prealabile in conditiile textului de lege sus invocat.
Nota informativa intocmita de contestator la data de 24.06.2003 nu poate complini obligatia angajatorului izvorata din articolul de lege sus invocat,prin care legiuitorul a urmarit protejarea salariatilor impotriva oricaror abuzuri de drept.
Asa fiind, criticile recurentei sub acest aspect sunt nefondate,sanctiunea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare emise fara indeplinirea in prealabil a cercetarii disciplinare in modalitatea ceruta de legiuitor fiind imperativ prevazuta in continutul art.267 Codul muncii in discutie.
Aceasta exceptie face inutila examinarea motivelor vizand fondul litigiului,asa incat solutia instantei de fond este temeinica si legala in conformitate cu art.312 Cod pr.civila va fi respins ca nefundat recursul promovat in cauza.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017