InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Suceava

Cerere de indreptare a erorii de identificare a imobilului strecurata atat in contractul de vanzare-cumparare cat si in cartea funciara. Calificare.Temei juridic.

(Decizie nr. 292 din data de 14.10.2008 pronuntata de Curtea de Apel Suceava)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Curtea de Apel Suceava | Jurisprudenta Curtea de Apel Suceava

             In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea notarilor publici nr. 36/1995, actele notariale care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite pot fi indreptate sau completate prin incheiere de catre notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul partilor.
Textul de lege nu cuprinde o dispozitie imperativa, care sa instituie o procedura obligatorie, prealabila sesizarii instantei.
             In speta, necontestat, notarul public care a autentificat contractul de vanzare - cumparare incheiat intre parti nu-si mai desfasoara activitatea pe raza judetului Suceava, iar acordul partilor nu este dat.
Prin urmare, cererea reclamantului fiind generata de un raport juridic
litigios, este supusa procedurii contencioase, de competenta instantei de judecata.
Interpretarea contrara a dispozitiilor legale citate este de natura a ingradi accesul liber al partii la justitie, garantat prin art. 21 din Constitutie si art. 6 din CEDO.
Potrivit dispozitiilor art. 33 din Legea nr. 7/1996, invocate de reclamant, in cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica reala se poate cere rectificarea sau, dupa caz, modificarea acesteia. Prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricaror operatiuni susceptibile a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara. Rectificarea inscrierii se poate face fie pe cale amiabila, prin declaratie autentica, fie, in caz de litigiu, prin hotarare  judecatoreasca definitiva si irevocabila. Erorile materiale savarsite cu ocazia inscrierii in  cartea funciara  pot fi indreptate la cerere sau din oficiu.

Prin sentinta, Judecatoria a respins ca nefondata cererea de indreptare a erorii de identificare a imobilului parcela virana cu casa si anexe strecurata atat in cuprinsul cartii funciare cat si in contractul de vanzare-cumparare incheiat cu paratul.
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca in cauza nu este data nici una din ipotezele prevazute de dispozitiile art. 36 din Legea nr.  7/1996, in care se poate dispune rectificarea cartii funciare.  In conditiile in care eroarea reclamata se confirma, partile au posibilitatea sa solicite notarului public care a redactat contractul de vanzare - cumparare sa o indrepte, conform art. 53 din Legea nr. 36/1995, urmand ca, la randul sau, Oficiul de publicitate imobiliara sa procedeze in mod corespunzator.
In  planul  de  situatie  atasat  dosarului  numarul parcelei instrainate a
fost corectat in sensul ca peste cifra 0 se suprapune cifra 1, fara o certificare a corecturii.
Impotriva sentintei a declarat apel reclamantul, aratand ca nu a urmat
procedura prevazuta de art. 53 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici, intrucat aceasta implica acordul partilor contractante, iar respectivul notar nu isi mai desfasoara activitatea pe raza judetului Suceava. Mai mult, dispozitia legala nu reglementeaza o procedura prealabila obligatorie, care  sa inlature posibilitatea formularii unei astfel de cereri direct in instanta. In cauza isi gasesc aplicarea dispozitiile art. 33 din Legea nr. 7/1996 republicata, intrucat cuprinsul cartii funciare nu corespunde cu situatia juridica reala a imobilului.
Tribunalul Suceava a respins ca nefondat apelul, retinand, ca si prima
instanta, ca in cauza nu este dat vreunul din motivele de rectificare prevazute de art. 36 din Legea nr. 7/1996, partile avand posibilitatea de a se adresa notarului public care a redactat contractul de vanzare - cumparare cu o cerere de indreptare a erorii de identificare.
Impotriva acestei decizii a declarat recurs in termen legal reclamantul, invocand dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.
           In dezvoltarea motivelor a aratat  ca ambele instante au dat o interpretare gresita dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 36/1995, absolutizand puterea notarului public si inlaturand controlul judecatoresc. Eroarea din contractul de vanzare - cumparare este evidenta, notarul public care l-a redactat nu mai este competent din punct de vedere teritorial, dispozitiile art. 53 din lege impun conditia existentei acordului partilor contractante, incat singura posibilitate legala de a-si rezolva pretentia este cea reglementata de art. 33 alin. 4 din Legea nr. 7/1996.
Retinand incidenta in cauza a dispozitiilor art. 304 pct. 9 si art. 312 alin.1-4 Cod procedura civila, Curtea a admis recursul si, rejudecand pricina in fond a modificat ambele hotarari si a admis actiunea reclamantului.
Pentru a decide astfel, Curte a retinut urmatoarele :
In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea notarilor publici nr. 36/1995, actele notariale care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite pot fi indreptate sau completate prin incheiere de catre notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul partilor.
Textul de lege nu cuprinde o dispozitie imperativa, care sa instituie o procedura obligatorie, prealabila sesizarii instantei.
Mai mult, in speta, necontestat, notarul public care a autentificat contractul de vanzare - cumparare incheiat intre parti nu-si mai desfasoara activitatea pe raza judetului Suceava, iar acordul partilor nu este dat.

Prin  urmare, cererea  reclamantului  fiind  generata de un raport juridic
litigios, este supusa procedurii contencioase, de competenta instantei de judecata.
Interpretarea contrara a dispozitiilor legale citate este de natura a ingradi accesul liber al partii la justitie, garantat prin art. 21 din Constitutie si art. 6 din CEDO.
Pe fondul cererii, ambele instante au apreciat ca aceasta nu poate fi incadrata in vreuna dintre situatiile prevazute de art. 36 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, nr. 7/1996.
Or, potrivit dispozitiilor art. 33 din lege, invocate de reclamant, in cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica  reala  se  poate  cere  rectificarea  sau, dupa caz, modificarea acesteia. Prin
 rectificare se intelege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricaror operatiuni susceptibile a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara. Rectificarea inscrierii se poate face fie pe cale amiabila, prin declaratie autentica, fie, in caz de litigiu, prin hotarare  judecatoreasca definitiva si irevocabila. Erorile materiale savarsite cu ocazia inscrierii in  cartea funciara  pot fi indreptate la cerere sau din oficiu.
In cronologia operatiunilor specifice transferului dreptului de proprietate de la parat la reclamant asupra imobilului parcela virana cu constructii si anexe, eroarea de identificare a fost determinata de corecturile din planul de situatie intocmit de D. G. la data de 17 noiembrie 1995, in care la numarul  parcelei nou formate in urma divizarii p.f. nr. 1753/1 peste cifra 0 apare cifra 1, fara ca aceasta corectura sa fie certificata, iar in partea de sus a schitei, datele privind identificarea unitatii cadastrale fac referire atat la satul Horodnic de Sus, cat si la satul Horodnic de Jos. Celelalte date, privind proprietarul terenului si actele de proprietate sunt corecte, facand posibila verificarea erorii.
In baza acestei schite cadastrale si a titlului de proprietate nr.  877 din 13 octombrie 1994,  emis  pe  numele  paratului, prin  Incheierea nr. 35/1996 a Biroului de carte funciara  de pe langa Judecatoria Radauti s-a dispus inscrierea dreptului acestuia in C.F.5052 bis Horodnic de Jos asupra p.v. nr. 891 cu casa si anexe, nou formata, prin divizarea  din  p.f. 1753/1  apartinand C.F.  nr. 1187 Horodnic de  Jos . Inscrierea este evidentiata si in extrasul C.F. atasat  dosarului de  fond.
Acelasi specialist cadastru a intocmit un nou plan de situatie al imobilului in litigiu, identificandu-l cu p.v. 891 din C.F. 5002 bis Horodnic de Jos.
Cu toate acestea, la redactarea contractului de vanzare - cumparare incheiat  de  parti  s-a inscris " parcela virana cu casa si anexe identica cu p.v. 890 in

 suprafata  de 1000  m.p.,  inscrisa in C.F. 5052 a comunei cadastrale Horodnic de
Sus, situata in comuna Horodnic, satul Horodnic de Jos, nr. 105, judetul Suceava", imobilul fiind cel dobandit de parat in baza titlului de proprietate nr. 877 din 13 octombrie 1994.
Or, terenul de 1000 m.p. aferent constructiilor este singurul inscris in T.P. nr. 877/1994, locul situarii acestuia este confirmat si de Consiliul Local Horodnic, cu adresa nr. 1989 din 15 noiembrie 1995, respectiv sat Horodnic de Jos nr. 105, cat si de considerentele sentintei civile 1395 din 17 mai 2006,  depusa  in  recurs, avand ca obiect partajul averii  succesorale dupa defuncta O. M. ( mama reclamantului si sotia paratului ).

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013