InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Targu-Mures

Exceptia prescriptiei dreptului material la actiunea avand ca obiect acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului nascut dintr-o sarcina gemelara

(Decizie nr. 4112/R din data de 31.05.2013 pronuntata de Curtea de Apel Targu-Mures)

Domeniu Indemnizatii | Dosare Curtea de Apel Targu-Mures | Jurisprudenta Curtea de Apel Targu-Mures

O.U.G nr. 148/2005 - art. 1 alin. 1 si art. 6 alin. 1
Decizia nr. 26/2011 a I.C.C.J.
Termenul de prescriptie curge de la data publicarii Deciziei 26/2011 a I.C.C.J., decizia referindu-se la cuantumul indemnizatiei pentru anii 2006, 2007 si 2008
Prin Sentinta nr. 4153 din 30 octombrie 2012, pronuntata in dosarul nr. 579/102/2012 al Tribunalului Mures, s-a luat act de renuntarea la judecarea cererii formulata de reclamanta S. F., in contradictoriu cu Municipiul Reghin si au fost admise exceptia de tardivitate a cererii avand ca obiect anularea deciziei nr.6131/6.04.2006 si exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la cererea avand ca obiect obligarea paratei la acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pentru al doilea copil nascut dintr-o sarcina gemelara. De asemenea, a fost respinsa actiunea formulata si precizata de reclamanta S. F. in contradictoriu cu Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Mures, ca tardiva, in ceea ce priveste anularea deciziei nr.6131/6.04.2006, respectiv, ca prescrisa, cu privire la cererea avand ca obiect obligarea paratei la acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pentru al doilea copil nascut dintr-o sarcina gemelara.
In considerentele hotararii s-a retinut ca reclamanta urmareste valorificarea unui drept recunoscut de dispozitiile OUG 148/2005 (art. 1 si 6), astfel cum acestea au fost interpretate de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 26/2011, data in recurs in interesul legii. Initial cererea a fost formulata in contradictoriu cu Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Mures si cu Mun. Reghin, prin Primar. La data de 25.06.2012 reclamanta a depus la dosar o precizare de actiune prin care a aratat ca cererea este formulata in contradictoriu cu Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Mures iar in sedinta publica de la aceeasi data reclamanta personal, fiind prezenta in instanta, a aratat ca renunta la cererea de chemare in judecata a paratului Mun. Reghin.
Potrivit art. 246 Cod procedura civila renuntarea la judecata poate avea loc in tot cursul judecatii, o atare manifestare de vointa din partea reclamantei reprezentand o desistare, deci un act de dispozitie care se impune cu forta obligatorie instantei, in conditiile principiului disponibilitatii care guverneaza materia procedurii civile. Pe cale de consecinta, instanta a luat act de renuntarea la judecarea cererii formulate de reclamanta S. F. in contradictoriu cu Mun. Reghin.
In ceea ce priveste exceptia de tardivitate a cererii avand ca obiect anularea deciziei nr. 6131/6.04.2006, invocata de instanta din oficiu, s-a constatat ca prin precizarea de actiune depusa la dosar la data de 25.06.2012 reclamanta a solicitat anularea deciziei nr. 6131/16.04.2006, emisa de parata. Prin aceasta decizie (fila 46, dosar fond), s-a aprobat pentru reclamanta acordarea sumei de 800 lei lunar, incepand cu data de 21.02.2006, cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului.
Conform art. 9 alin. 4 si din OUG 148/2005 - forma in vigoare la data emiterii deciziei, deciziile se comunica in termen de 5 zile solicitantului iar contestatiile se solutioneaza in conditiile Legii 554/2004.
In ceea ce priveste exceptia neindeplinirii procedurii prealabile in termen de 30 de zile, raportat la decizia 6131/2006, exceptie invocata de parata, instanta a retinut cu prilejul respingerii exceptiei la termenul de judecata din data de 16.10.2012, ca termenul de 30 de zile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 554/2004 are a fi verificat in procedura administrativa prealabila. In schimb, exceptia tardivitatii atacarii actului administrativ in instanta, se subscrie dispozitiilor art. 11 din Legea 554/2004, text de lege care instituie, pe de o parte, un termen de prescriptie de 6 luni iar, pe de alta parte, un termen de decadere de 1 an. Intrucat in cazul dedus judecatii reclamanta nu a solicitat in procedura administrativa prealabila anularea deciziei 6131/2006 (plangerea prealabila depusa la dosar la filele 30-35 din dosar vizeaza strict acordarea indemnizatiei) termenul de prescriptie nu are a fi calculat in cauza, lipsind momentul initial care determina curgerea acestuia, astfel cum acesta este stabilit de art. 11 alin. 1 din Legea 553/2004. In schimb, termenul de decadere de un an este stabilit de art. 11 alin. 2 in functie de data comunicarii actului sau data de la care petentul a luat la cunostinta de existenta acestuia. In mod evident reclamanta, ca reprezentant legal al minorilor a luat cunostinta de act cel mai tarziu cu prilejul virarii sumelor de bani aferente indemnizatiei pentru cresterea copilului, sume acordate incepand cu data de 21.02.2006. Raportat la aceasta data si avand in vedere momentul introducerii actiunii, termenul de 1 an prevazut de textele legale anterior citate s-a implinit in cauza, reclamanta fiind decazuta din dreptul de a contesta decizia 6131/2006 astfel incat instanta a admis exceptia de tardivitate a cererii avand ca obiect anularea deciziei nr. 6131/6.04.2006.
In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la cererea avand ca obiect obligarea paratei la acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pentru al doilea copil nascut dintr-o sarcina gemelara, cu titlu prealabil, instanta a retinut ca neatacarea in instanta a deciziei prin care s-a stabilit initial cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului nu impiedica persoana interesata sa actioneze in justitie pentru a obtine recunoasterea acestui drept in favoarea celui de al doilea copil nascut din sarcina gemelara. Astfel, dispozitiile OUG 148/2005 nu cuprind prevederi restrictive in ceea ce priveste obiectul actiunii in instanta, sens in care cererea reclamantei precizata la data de 25.06.2012 si calificata de instanta la termenul de judecata din data de 16.10.2012 ca actiune impotriva refuzului nejustificat al paratei, apare ca admisibila.
Instanta a retinut ca reclamanta solicita acordarea indemnizatiei pentru cel de al doilea copil dintr-o sarcina gemelara, pentru perioada 10.01.2006 - 10.01.2008 (precizare la fila 28 dosar). Conform art. 20 alin. 2 din OUG 148/2005, drepturile prevazute de aceasta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora iar art. 11 litera a din acelasi act normativ stabileste ca si data limita de acordare a acestor drepturi, implinirea de catre copil a varstei de 2 ani. Asadar, fiind vorba despre prestatii periodice prescriptia dreptului material la actiune are a fi calculata incepand cu data de 10.01.2006, pentru suma corespunzatoare indemnizatiei datorate pe fiecare luna, data de 10.01.2008 fiind momentul de la care curge termenul de prescriptie pentru ultima indemnizatie ce poate fi acordata pe anul 2007, in cuantum de 600 lei. In ceea ce priveste durata termenului de prescriptie, in lipsa unor dispozitii derogatorii, acesta va fi termenul general de prescriptie de 3 ani, prev. de art. 1 coroborat cu art. 3 din Decretul 167/1958 (aplicabil perioadei avute in vedere in prezenta cauza) care prevede ca dreptul la actiune avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege, termen de 3 ani. In acest sens sunt de altfel si dispozitiile art. 21 alin. 1 din OUG 148/2005 conform carora, sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie. In mod corespunzator, pentru sumele neacordate, in temeiul aceluiasi act normativ, trebuie sa se recunoasca dreptul beneficiarului de a actiona in vederea recuperarii prejudiciului creat prin omisiunea paratei, cu respectarea aceluiasi termen de prescriptie. Raportat la cele ce preced si avand in vedere perioada pentru care se solicita acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului (10.01.2006 - 10.01.2008) precum si data formularii cererii de chemare in judecata - 19.01.2012, instanta a constatat ca a intervenit prescriptia dreptului material la actiune. Instanta a constatat neintemeiate apararile reclamantei cu privire la momentul de la care se calculeaza termenul de prescriptie si a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la cererea avand ca obiect obligarea paratei la acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, pentru al doilea copil nascut dintr-o sarcina gemelara.
Fata de solutia data celor doua exceptii invocate de instanta din oficiu, cererea reclamantei a fost respinsa ca tardiva in ceea ce priveste anularea deciziei nr. 6131/6.04.2006, respectiv ca prescrisa cu privire la obligarea paratei la acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pentru al doilea copil nascut dintr-o sarcina gemelara.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamanta, solicitand admiterea recursului formulat, casarea hotararii atacate in sensul respingerii exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune al reclamantei, invocat de catre instanta si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond in vederea cercetarii fondului cauzei. In subsidiar, reclamanta a solicitat modificarea hotararii atacate in sensul respingerii exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune si admiterea actiunii formulate.
In motivarea recursului s-a aratat, cu privire la exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, ca aceasta excep?ie este nefondata in conditiile in care, in speta, actiunea este intemeiata pe prevederile legale ale Deciziei nr.26 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din data de 14.11.2011, in dosarul nr.21/2011, privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copiilor gemeni, tripleti sau multipleti, aceasta aplicandu-se mamelor care au nascut inainte de 17 iunie 2009 si care pot obtine, retroactiv, indemnizatia suplimentara in baza unei actiuni individuale in instanta.
Reclamanta considera ca, in speta, nu se poate socoti ca dreptul la actiune s-a nascut la data de 10.01.2006, cat timp dispozitiile legale in vigoare la acel moment, art.1 alin.1, art.6 alin.1 din OUG nr.148/2005, confereau dreptul mamei la o singura indemnizatie de crestere a copilului, intrucat exista o singura nastere, dreptul la indemnizatie pentru cresterea celui de-al doilea copil nascandu-se odata cu Decizia de unificare a Inaltei Curti, care statueaza, in mod expres, retroactivitatea prevederilor sale si dreptul mamelor la indemnizatia de crestere pentru cel de-al doilea copil.
Pe fondul cauzei, reclamanta a apreciat ca actiunea este intemeiata, indreptata impotriva refuzului nejustificat al paratei de acordare si a indemnizatiei pentru cel de-al doilea copil, corelativ cu obligarea acesteia de acordare a indemnizatiei pentru cel de-al doilea copil provenit dintr-o sarcina gemelara, pentru primii doi ani de viata. Reclamanta solicita a se avea in vedere si Decizia nr.26 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din data de 14.11.2011, in dosarul nr.21/2011 obligatorie, prin care s-au admis recursurile in interesul legii formulate de Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie Justitie si Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Iasi. Potrivit acestei decizii, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului prevazuta de OUG nr.148/2005, se acorda pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara in cuantum de 800 lei, in perioada 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2006, 600 lei pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008.
Analizand recursul formulat din perspectiva motivelor invocate si a prevederilor art. 3041 Cod procedura civila, Curtea a retinut urmatoarele:
Privitor la exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, Curtea a considerat ca termenul de prescriptie in cauza curge de la data publicarii deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 26/2011, data intr-un recurs in interesul legii, prin care s-a stabilit ca dreptul la indemnizatia lunara prevazuta de art. 1 alin.1 din OUG nr. 148/2005 este un drept instituit de lege in beneficiul copilului, iar decizia se refera la cuantumul indemnizatiei pentru anii 2006, 2007 si 2008.
Aceasta decizie a fost pronuntata pentru interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor aret.1 alin.1 si art. 6 alin.1 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, si stabileste ca pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din OUG nr. 148/2005, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului prevazuta de art.1 alin. 1 din  ordonanta, se acorda pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina  gemelara, de tripleti sau multipleti in cuantum de: 800 lei pentru perioada 01 ianuarie 2006-31 decembrie 2006; 600 lei pentru perioada 01 ianuarie 2007-31 decembrie 2008; 600 lei sau optional 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei pentru perioada 01 ianuarie 2009-17 iunie 2009.
Raportat la aceste considerente, recursul reclamantei a fost admis, iar hotararea primei instante pronuntata in temeiul unei exceptii procesuale, apreciata de instanta de recurs ca neintemeiata, a fost casata, conform prevederilor art.312 alin.1 din Codul de procedura civila, iar cauza a fost trimisa Tribunalului Mures pentru analiza fondului cererii.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Indemnizatii

Neacordarea indemnizatiei cuvenite presedintelui Asociatiei de proprietari - Decizie nr. 52 din data de 30.01.2014
Calcularea si plata indemnizatiei de concediu de odihna acordata cadrelor didactice si didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar pentru anul 2009 - 2010 - Sentinta civila nr. 423 din data de 20.03.2014
Scutirea de la restituirea indemniza?iei de cre?tere a copilului. Aplicabilitatea Legii nr. 126/2014. - Decizie nr. 1100 din data de 07.09.2016
Indemnizatie reparatorie. Suspendare acordare. Decizie de recuperare a sumelor incasate necuvenit. - Decizie nr. 887 din data de 08.10.2015
Realizarea de venituri incompatibile cu indemnizatia lunara pentru cresterea copilului. - Decizie nr. 4171 din data de 21.05.2014
Drepturile prevazute de Legea 284/2010 privind acordarea ajutoarelor sau indemnizatiilor prevazute la iesirea la pensie, la incetarea raporturilor de serviciu sau trecerea in rezerva nu pot fi acordate in anul 2011. - Hotarare nr. 172 din data de 16.01.2013
Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copiilor nascuti dintr-o sarcina gemelara, tripleti sau multipleti. - Hotarare nr. 4 din data de 14.01.2013
Indemnizatia reparatorie de revolutionar. Majorare 15%. - Hotarare nr. 341 din data de 11.02.2013
Indemnizatia reparatorie de revolutionar. Modalitate de calcul - Hotarare nr. 215 din data de 28.01.2013
Indemnizatie pentru cresterea copilului. Reducerea cuantumului acesteia. Legalitate. - Decizie nr. 7429 din data de 06.11.2012
Indemnizatia pentru cresterea copilului. Conditia stagiului de cotizare asimilat. - Decizie nr. 2293 din data de 13.09.2011
Indemnizatia pentru cresterea copiilor proveniti din sarcini multiple. - Decizie nr. 1211 din data de 03.11.2009
Indemnizatia de dispozitiv. Persoane indreptatite. Personal contractual din cadrul primariilor. - Decizie nr. 782 din data de 15.09.2008
Recurs - aplicarea reducerii de 25% prevazuta de Legea 118/2010 indemnizatiei de concediu aferenta anului scolar 2009-2010 - Decizie nr. 1113 din data de 20.07.2011
Recurs - aplicarea reducerii de 25% prevazuta de Legea 118/2010 indemnizatiei de concediu aferenta anului scolar 2009-2010 - Decizie nr. 1113 din data de 20.07.2011
Modalitatea de calcul a indemnizatiei pentru concediul de odihna in cazul cadrelor didactice in contextul intrarii in vigoare a legii nr. 118/2010. - Decizie nr. 1094 din data de 11.06.2011
Indemnizatia de dispozitiv reglementata de dispozitiile Legii nr. 138/1999 si ale Ordinului Ministrului de Interne nr. 275/05 iunie 2002 modificat si completat prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 496/28 iulie 2003. Categoriile d... - Decizie nr. 744 din data de 06.11.2008
Indemnizatia de dispozitiv prevazuta de art. 13 din Legea nr. 138/1999 si de pct. 9.2 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul M.I. nr. 275/2002, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordinul M.A.I. nr. 4962003. Sfera subiectelor de dre... - Sentinta comerciala nr. 737 din data de 30.10.2008
Contencios administrativ. Drepturi salariale solicitate de functionari publici. Norma de hrana. - Decizie nr. 723 din data de 25.09.2009
Dreptul muncii. Stimulente primite de un consilier juridic din cadrul Ministerului Justitiei in perioada 2006 - 2008. Solicitarea acestora si de catre asistentii judiciari. - Decizie nr. 1105 din data de 05.12.2009