InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Braila

Radiere inscriere

(Sentinta civila nr. 7363 din data de 20.12.2010 pronuntata de Judecatoria Braila)

Domeniu Asociatii, Fundatii, Corporatii | Dosare Judecatoria Braila | Jurisprudenta Judecatoria Braila

Rezumatul spetei:

     Asupra cauzei civile de fata:
     Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila la data de 2.09.2010, reclamantul PV a chemat in judecata pe paratele A SA, Membra a Grupului National Bank of Greece si SC B SA pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna radierea inscrierii la SC B SA a mentiunilor despre persoana reclamantului, transformarea acestor date in anonime, plata daunelor morale in suma de 10.000 ron, cu cheltuieli de judecata.
     In motivarea actiunii, reclamantul arata ca in luna decembrie 2007 A SA a diseminat datele sale cu caracter personal catre SC B SA si SC E SRL (firma specializata cu recuperarea creantelor financiare) prin incalcarea aquis-ului comunitar si a legislatiei nationale cu privire la dreptul de informare si opozitie, cauzand reclamantului un prejudiciu de imagine si blocandu-i posibilitatea ulterioara de a-si exercita drepturile economice.
     Reclamantul arat ca la data de 6.11.2007 a incheiat cu A SA contractul de credit penru suma de 25.000 lei cu termen de rambursare 60 luni, iar la datra de 30.11.2007 reclamantul a suspendat executarea contractului pentru a se adresa instantei de judecata cu privire la acest litigiu. Se mai arata ca datele negative se transmit de catre sistemele de evidenta de tipul birourilor de credtit numai dupa instiintara prealabila prin orice mijloc, inainte de data transmiterii si, la fel, catre ceilalti terti astfel ca persoana vizata sa-si exercite drepturile sale pentru a nu cauza o paguba financiara sau de imagine.
     In drept au fost invocate dispozitiile Directivei nr. 95/46/CE/24.10.1995, regulamentul CE nr. 45/2001/18.12.2001, Legea nr. 677/2001, Secizia nr. 105/15.12.2007 a Autoritatii Nationale de Supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, art. 112 C.pr.civ.
     In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar inscrisuri.
     Parata A SA a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
     In motivarea intampinarii se arata ca prelucrarea datelor personale ale reclamantului, respectiv transmiterea de catre A SA a acestora date catre A SA a fost facuta in baza acordului de vointa al reclamantului exprimat in cererea de solicitare de credit din data de 2.11.2007. Obligatiile de rambursare a ratelor de credit la termenele scadente asumate de reclamant nu au fost indeplinite, astfel ca acesta figureaza cu restante incepand cu data de 3.12.2007, fapt ce a determinat raportarea catre A SA a datelor negative referitoare la intarzierile de plata.
     Parat mai arata ca au fost indeplinite cerintele prevazute de art. 12 din Legea nr. 677/2001. In privinta daunelor morale se solicita respingerea acestora, avand in vedere ca reclamantul nu a dovedit producerea vreunui prejudiciu.
     In drept au fost invocate dispozitiile art. 15-118 C.pr.civ., Decizia nr. 105/2007 a Autoritatii nationale de Supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, Regulamentul nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea centralei Riscurilor Bancare.
     Parata a solicitat judecarea in lipsa.
     Parata SC B Sa a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive.
     Pe fondul actiunii se solicita respingerea acesteia, avand in vedere ca transmiterea datelor se face pe baza contractului de participare la Sistemul Biroului de Credit cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
     Se mai arat ca Participantii la Sistemul Biroului de Credit au obligatia de a transmite in mod corect datele, fara posibilitatea Biroului de Credit de a modifica sau sterge aceste date din proprie initiativa.
     In privinta daunelor morale, parata solicita respingerea acestei cereri avand in vedere ca nu exista o fapta ilicita, vinovatia paratei, prejudiciul suferit de reclamant si nici legatura de cauzalitate.
     Prin Incheierea din 15.11.2010 instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata SC B SA.
     In motivarea acestei incheieri s-a retinut ca potrivit art. 2 lit. b din Ordinul  nr. 105/2007 al Autoritatii  Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit, biroul de credit  este definit ca entitatea de drept privat care gestioneaza sistemul de evidenta. Biroul de credit are calitatea de operator de date cu caracter personal in sensul Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Potrivit art. 4 din acelasi act normativ, birourile de credit colecteaza date cu caracter personal exclusiv de la participanti, datele inregistrate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit putand fi actualizate, modificate, completate sau sterse fie direct de catre participantul care a transmis datele, fie de catre biroul de credit, la cererea sau in acord cu participantul.
     Aceste operatiuni pot avea loc inclusiv ca urmare a exercitarii de catre persoana vizata a drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unei solicitari a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau in temeiul unei hotarari judecatoresti.
 Conform dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 677/2001 orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa pe de o parte, cu plangere autoritatii de supraveghere sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
Asa fiind, instanta a retinut ca prezenta actiune avand ca obiect radierea incrierii datelor cu caracter personal ale reclamantului din baza de date a Biroului de Credit si plata de daune morale pentru prejudiciul suferit, in masura dovedirii, nu se poate judeca decat in contradictoriu, pe de o parte cu entitatea care a transmis datele, iar pe de alta parte, entitatea care gestioneaza baza de date cu caracter personal.
     Mai mult decat atat, in situatia dovedirii temeiniciei sustinerilor reclamantului, pentru opozabilitatea hotararii, aceasta trebuie pronuntata in contradictoriu cu SC B SA.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
     Actiunea este scutita de plata taxei de timbru in temeiul art. 18 alin.3 din Legea nr. 677/2001.
     Reclamantul solicita radierea inscrierii la Biroul de Credit a datelor sale cu caracter personal si transformarea acestora in date anonime, precum si daune morale de 10.000 ron pentru prejudiciul suferit si invoca dispozitiile art. 14 lit. b din Directiva CE nr. 46/1995,  art. 15, 17 si 18 lit. b din regulamentul CE nr. 45/2001, art. 15 din Legea nr. 677/2001 si art. 5 pct.1, 4 si 8 pct.2 din Decizia nr. 105/2007.
     Instanta va analiza aplicabilitatea la speta de fata a dispozitiilor legale interne si comunitare.
     La data adoptarii Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Romania nu era membra a Uniunii Europene. Totusi, dupa data aderarii la 1 ianurie 2007, Romania ca stat membru este destinatar al Directivei CE nr. 46/24.20.1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
     Analizand legea nr. 677/2001, instanta constata ca aceasta reprezinta o veritabila transpunere a Directivei CE nr. 46/24.20.1995, ce are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
     Or, odata transpusa o directiva in legislatia nationala, legea de transpunere este cea care da nastere in patrimoniul unei persoane la drepturi pe care aceasta poate sa le invoce in fata instantelor de judecata, acestea din urma avand obligatia de a interpreta dispozitiile legale in lumina dreptului comunitar.
     Numai in situatia de netranspunere sau de transpunere incorecta a unei directive comunitare, reclamantul ar fi putut invoca dispozitiile directivei direct in fata instantelor nationale (efectul direct) cu conditia ca dispozitiile directivei sa fie suficient de clare si precise si sa determine drepturi in patrimoniul personelor fizice. Insa, cu toate acestea, directiva nu poate avea efect direct orizontal, adica sa poata fi invocata intre particulari, ci numai un efect vertical, putand fi invocata numai impotriva statului membru care nu a transpus actul comunitar in legislatia nationala sau nu l-a transpus in mod corect.
     Spre deosebire de Directiva CE nr. 46/1995, Regulamentul CE nr. 45/2001 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulati e acestor date, ca act comunitar, nu necesita transpunerea in dreptul intern, acesta avand aplicabilitate directa, putand avea atat efect direct vertical cat si orizontal. Cu alte cuvinte, reclamantul poate invoca in mod direct in fata instantelor nationale prevederile regulamentului impotriva unui particular.
     Regulamentul citat are, printre altele, asa cum este prevazut in preambulul sau, rolul de a aduce precizari si completari Directivei CE nr. 46/1995 in sectoarele la care se refera.
     In fapt, instanta retine ca reclamantul a solicitat de la A SA un credit in valoare de 25.000 ron, cu rambursare in termen de 60 de luni, conform contractului de credit din 6.11.2007, iar reclamantul recunoaste ca, in mod unilateral, a decis sa nu mai efectueze plata ratelor lunare conform graficului de rambursare a creditului.
     Pentru neindeplinirea obligatiilor de rambursare a creditului acordat de A SA, reclamantul a figurat cu restante incepand cu primul termen scadent, respectiv 3.12.2007, iar banca a procedat la transiterea informatiilor catre Biroul de Credit, informatii care cuprind datele de identificare ale reclamantului si intarzierile la plata a obligatiilor ce decurgeau din contractulu de credit bancar.
     Ulterior, intre partile semnatare ale contractului de credit a intervenit un acord de plata semnat la data de 1.06.2010, prin care s-a convenit rambursarea creditului restant pana la data de 15.06.2010.
     Reclamantul s-a adresat bancii cu o cerere prin care solicita sa i se comunice datele cu caracter personal, datele calendaristice cand aceste date au fost transmise si caror institutii, parata raspunzandu-i prin adresa nr. 4148, ca aceste date au fost comunicate in baza acordului sau catre BNR, SC B SA si SC E SRL.
     Art. 5 din Regulamentul CE nr. 45/2001 stipuleaza cazurile in care datele cu caracter personal pot fi prelucrate. Enumerarea este exhaustiva, iar cazurile prevazute de punctele a-e nu sunt cumulative, fiind suficient sa ne aflam in prezenta unui singur caz pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa aiba caracter legal.
     Potrivit art. 2 lit. c din Decizia nr. 105/2007 a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal, A SA este “participant", respectiv acea entitate de drept privat care transmite catre un sistem de evidenta de tipul birourilor de credite datele cu caracter personal colectate on legatura cu solicitarea/acordarea unui credit, in baza unui contract incheiat cu biroul de credit. Acest participant are calitatea de operator de date cu caracter personal in sensul Legii nr. 677/2001.
     Potrivit art. 2 lit. b din Decizia nr. 105/2007 Biroul de Credit este entitatea de drept privat care gestioneaza sistemul de evidenta, iar datele negative reprezinta informatiile referitoare la intarzieriule la plata a obligatiilor decurgand din relatiile de creditare a persoanelor fizice.
     Asa fiind, Biroul de Credit doar primeste datele furnizate de operator, in speta cele primite de la A SA, fara a le putea modifica sau sterge.
     Instanta retine ca reclamantul a semnat odata cu incheierea contractului de credit o declaratie de proprie raspundere prin care si-a exprimat acordul ca A SA sa prelucreze, sa stocheze si sa transmita catre terti datele sale personale si ca a luat cunostinta de prevederile Legii nr. 677/2001 privind dreptul de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie.
     Asa fiind, prin semnarea acestei declaratii, este intrunita conditia prevazuta de art. 5 lit. d din Regulamentul CE nr. 45/2001 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale reclamantului. De asemenea, a fost indeplinita si conditia de informare prevazuta de art. 12 alin.1 lit. c din Legea nr. 677/2001.
     Mai mult decat atat, in declaratia semnata de reclamant, acestuia i s-a adus la cunostinta faptul ca poate solicita Biroului de Credit, in mod gratuit o data pe an, confirmarea faptului ca datele sale sunt sau nu prelucrate de catre un anumit operator, astfel ca daca reclamantul isi exercita acest drept ar fi putut sa intervina si sa solicite rectificarea datelor a caror prelucrare nu era conforma cu legea sau erau inexacte, precum si sa isi exercite dreptul de opozitie.
     Instanta nu poate retine prevederile art. 15 din Regulemantul CE nr. 45/2001 intrucat acestea vizeaza dreptul persoanei vizate, in speta a reclamantului de a cerere operatorului (A SA) blocarea datelor, iar reclamantul nu solicita acest lucru prin actiunea introductiva.
     De asemenea, nici prevederile art. 17 din Regulemantul CE nr. 45/2001 nu sunt aplicabile la speta de fata, acestea vizand dreptul persoanei vizate de o obtine notificarea efectuata de catre operator (A SA) catre tertul caruia i-au fost comunicate datel in vederea rectificarii, stergerii sau blocarii in conformitate cu art. 13-16 din Regulament.
     Instanta nu poate retine nici prevederile art. 18 lit. b din Regulemantul CE nr. 45/2001 ca avand aplicabilitate directa asupra spetei de fata, avand in vedere ca informarea vizeaza situatia in care datele sunt comunicate tertilor in scop de marketing.
     Asa fiind, instanta apreciaza ca in speta de fata au fost respectare prevederile legale atat interne cat si comunitare cu privire la comunicarea datelor negative ale reclamantului de catre A SA catre Biroul de Credit, in baza consimtamantului expres si neechivoc al reclamantului, ca a exiostat o informare a reclamantului in temeiul art. 12 alin.1 lit. c din legea nr. 677/2001.
     Avand in vedere ca reclamantul are drept de acces la datele sale cu caracter personal, are dreptul de interventie si de opozitie, instanta apreciaza ca transmiterea acestor date s-a facut in mod legal si ca nu au putut crea niciun prejudiciu reclamantului.
     In ce priveste cererea de radiere a inscrierii datelor cu caracter personal si de transformare a acestora in date anonime, instanta o  va respinge avand in vedere ca potrivit art. 6 alin.2 din Decizia nr. 105/2007, datele negative sunt stocate pentru o perioada de cel mult 4 ani de la data achitarii ultimei date restante.
     Or, reclamantul nu a dovedit achitarea integrala a creditului pana la data de 15.06.2010, conform acordului de plata.
     Pentru toate aceste considerente, instanta va respinge actiunea ca nefondata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asociatii, Fundatii, Corporatii

Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Actiunea formulata impotriva Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in baza Legii nr. 290/2003; aplicarea prevederilor HG nr. 1120/2006. Admisibilitatea actiunii pe baza de probe raportat la prevederile legale – plata transelor de despa - Decizie nr. 2152 din data de 23.04.2013
- Sentinta civila nr. 2338 din data de 26.03.2004
Asociatii, fundatii. Inregistrare partid politie. Conditii cu privire la sediu si denumire - Decizie nr. 588A din data de 13.09.2016
Art. 56 alin. 1 din Ordonanta 26/2000 raportat la art. 4 din Legea nr. 230/2007 - Decizie nr. 919R din data de 10.05.2012
Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele acesteia. - Decizie nr. 1605R din data de 28.09.2012
Dizolvare asociatie si nulitatea hotararilor adunarii generale - Decizie nr. 1163 din data de 02.10.2009
Aplicarea dispozitiilor art.243 C.pr.civ. Neindicarea succesorilor Asociatiei Salariatilor, in conditiile in care asociatia a fost radiata din evidentele Registrului persoanelor juridice, nu este cauza de suspendare de drept in temeiul art.243 C.pr.civ. - Decizie nr. 154 din data de 23.03.2007
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Asociatii - Sentinta civila nr. 66 din data de 28.01.2010
Asociatia de proprietari - Decizie nr. 777/R din data de 07.10.2009
Asociatii si fundatii - Decizie nr. 9 din data de 08.04.2009
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010