Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Oradea

anulare act

(Sentinta civila nr. 283/2015 din data de 14.01.2015 pronuntata de Judecatoria Oradea)

Domeniu Asociatii, Fundatii, Corporatii | Dosare Judecatoria Oradea | Jurisprudenta Judecatoria Oradea

SENTINTA CIVILA  Nr. 283/2015
Sedinta publica de la 14 Ianuarie 2015
Completul compus din:
PRESEDINTE __
Grefier ___ Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamantii __.. si pe parat _. avand ca obiect anulare act.
La apelul nominal facut in sedinta publica nu se prezinta partile.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier, invederandu-se ca la dosar s-au depus concluzii scrise, dupa care:
Se constata ca fondul cauzei s-a dezbatut in sedinta publica din data de 07.01.2015 cand partile au pus concluzii pe fond, concluzii ce au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare, data la care s-a amanat pronuntarea cauzei pentru termenul din 14.01.2015 cand s-a pronuntat hotararea.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Oradea in data de 04.09.2014 sub dosar nr.18742/271/2014, legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 100 lei (f.11), reclamantii __.in contradictoriu cu parata _..au solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 18.05.2014 a membrilor asociati ai Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi __ anularea modificarilor operate in Actul Constitutiv al AVPS __ in Baza Hotararii AGA __.. din 18.04.2014 si anularea inregistrarii din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor a inscrierilor efectuate in baza Hotararii AGA AVPS __. din 18.04.2014, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea in fapt, reclamantii arata ca in data de 15.08.2014 a avut loc in localitatea Baile 1 Mai, in sala de conferinte a Hotelului Perla, Adunarea Generala Extraordinara a membrilor asociati ai Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi __, fiind aprobate hotarari in sensul revocarii Consiliului de Administratie, desemnarea noii componente a Consiliului de Administratie, hotarari privind modificarea Statutului Asociatiei, adoptarea unor reguli privind cooptarea de noi membri, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca acestia, excluderea membrilor din Asociatie, precum si modificarea sediului.
Potrivit procesului verbal incheiat in 03.05.2014, cand a avut loc prima intrunire a Adunarii generale extraordinare, convocatorul a fost publicat in ziarul Jurnal Bihorean din 15.04.2014, iar modalitatea de convocare prin intermediul presei scrise, in conditiile in care dispozitiile statutare nu reglementeaza expres modalitatea de instiintare a membrilor, nu asigura respectarea principiului reprezentativitatii membrilor in cadrul Adunarii generale.
Convocatorul din ziar nu cuprinde ordinea de zi pentru care se convoaca AGAE in 03.05.2014 si nici mentiuni privind temeiul legal/statutar al convocarii ori care sunt membrii care o convoaca, neputandu-se stabili daca cvorumului necesar de 1/3 din membrii asociati a fost indeplinita.
Constatandu-se in 03.05.2014 ca nu este indeplinita conditia cvorumului, Adunarea a fost reconvocata pentru data de 18.05.2014, convocatorul fiind semnat de 27 de persoane din care numai 4 (patru) sunt membri ai asociatiei.
Or, conform Statutului Asociatiei, primirea noilor membri se face prin decizia/hotararea Adunarii Generale, in limita locurilor stabilite si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 6 alin. 1 din statut, cooptarea/primirea de noi membri avand loc o singura data, cand au fost primiti domnii _____.., din perioada 1999-2014 neexistand alte hotarari ale Asociatiei.
Se mai arata ca la data infiintarii asociatiei, 26.04.1999, existau 32 de membri fondatori, din care sase s-au retras, sapte au fost exclusi, iar doi au decedat, fiind cooptati doi noi membri, numarul total al membrilor fiind 19.
Arata reclamantii ca persoanele care au initiat convocarea aveau datele tuturor membrilor, inclusiv adresele de domiciliu, convocarea putand fi realizata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, insa nu s-a dorit, urmarindu-se sporirea atributiilor Consiliului de Administratie desemnat intr-o noua structura, in detrimentul reducerii atributiilor Adunarii Generale.
Mai arata ca acest convocator pentru data de 18.05.2014 nu a fost publicat in presa scrisa.
Sustin reclamantii ca din procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare din 18.05.2014 rezulta ca au participat 29 de persoane, insa numai 6 (sase) persoane au calitatea de membru potrivit dispozitiilor statutare, ___., restul fiind straine Asociatiei. De asemenea, la sedinta din 03.05.2014 au participat 20 de persoane, din care doar 4 (persoane) erau membre, __.
In procesul verbal din 03.05.2014 s-a aratat ca sedinta AGAE se reprogrameaza pentru data de 18.05.2014, ocazie cu care, potrivit legii, se pot adopta orice decizii mentionate in convocator, indiferent de numarul membrilor prezenti, insa art. 44 din Statut prevede ca adunarea generala este intrunita statutar in prezenta majoritatii membrilor, indiferent daca este prima sau a doua convocare, respectiv prima sau a doua sedinta, cvorum obligatoriu care nu a fost atins in conditiile participarii doar a sase membrii din totalul de nouasprezece.
Art. 44 din Statut prevede ca hotararile se iau cu majoritate, iar trei dintre cei sase membri prezenti nu au fost de acord cu desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare, contestand caracterul legal al convocarii, calitatea persoanelor prezente si caracterul statutar al Adunarii Generale Extraordinare din 18.05.2014.
In drept a invocat art. 23 alin. 2-3 din OG 26/2000.
In probatiune au solicitat administrarea probelor cu inscrisuri (f.14-39), interogatoriul paratei si martorii ____
Desi i-a fost comunicata cererea introductiva cu inscrisurile anexe, parata nu a formulat intampinare si nu si-a precizat pozitia procesuala.
Instanta a administrat proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriul paratei, luand act de renuntarea reclamantei la proba testimoniala.
Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
In data de 03.05.2014, ca urmare a convocarii publicate in presa scrisa, a avut loc Adunarea Generala a Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi ___ Adunarea Generala, in procesul-verbal incheiat (f.16) constatandu-se ca nu este indeplinit cvorumul necesar, astfel ca sedinta a fost reprogramata pentru data de 18.05.2014, cu mentiunea ca se vor putea adopta orice decizii din cele mentionate in convocator, indiferent de numarul membrilor prezenti, intocmindu-se cu acea ocazie un nou convocator (f.19), pentru data de 18.05.2014, care nu a mai fost publicat.
In data de 18.05.2014 a avut loc o noua sedinta, ocazie cu care s-a intocmit un proces-verbal (f.21), in care s-a consemnat prezenta a 29 de persoane, din care sase au refuzat sa semneze procesul-verbal.
Potrivit art. 21 alin. 1 din OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor, iar potrivit alin. 6, regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.
Potrivit art. 31 din Statutul Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi ____, Adunarea Generala se intruneste anual in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar, in sedinta extraordinara, art. 44 din acelasi statut prevazand ca Adunarea Generala este statutar intrunita in prezenta majoritatii membrilor acestora, hotararile luandu-se cu votul majoritatii celor prezenti.
Art. 17 alin. 2 prevede ca adunarea generala se convoaca in sesiune extraordinara de catre consiliul organizatiei, biroul, presedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel putin 1/3 din numarul membrilor vanatori si pescari sportivi ai AVPS _____
Conform art. 23 din OG 26/2000, hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva, dar hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Reclamantul ___. nu a fost prezent la sedinta din 18.05.2014, iar parata nu a depus nicio dovada in sensul aducerii la cunostinta acestuia a hotararii, prin comunicare sau in vreo alta modalitate de publicitate, instanta constatand ca nu a fost incalcat termenul de 15 zile prevazut de art. 23 alin. 2 din OG 26/2000.
Fata de sustinerea reclamantilor ca Adunarea Generala Extraordinara din 18.05.2014 nu a fost legal convocata, instanta retine ca in Statutul asociatiei nu este prevazuta modalitatea de aducere la cunostinta membrilor a convocarilor Adunarii Generale Extraordinare, insa aceasta nu inseamna ca asemenea convocari nu trebuie comunicate. In conditiile in care in statut nu este prevazuta nicio modalitate de publicitate a convocatoarelor, instanta apreciaza ca membrilor trebuia sa li se comunice convocatorul prin posta, la domiciliul cu care figureaza in evidentele asociatiei sau sub semnatura de primire. Or, convocatorul din 03.05.2014 nu a fost adus la cunostinta membrilor asociatiei.
Instanta apreciaza ca lipsa comunicarii atrage nulitatea relativa a hotararii adoptate de adunarea generala, cu conditia ca reclamantii sa faca dovada unei vatamari care sa nu poate fi altfel inlaturata decat prin anularea hotararii. Or, din cuprinsul procesului-verbal al adunarii reiese ca reclamantul __ nu a participat la adunarea generala din 18.05.2014, neavand posibilitatea de a-si exprima votul, desi avea acest drept in calitate de membru al asociatiei.
Instanta va avea in vedere si prevederile art. 358 C.pr.civ., fata de lipsa raspunsului la interogatoriu.
Intrucat Adunarea Generala Extraordinara din 18.05.2014 nu a fost legal convocata, instanta apreciaza ca nu se mai impune a analiza si celelalte motive de anulare invocate.
Pentru considerentele de mai sus, instanta, in temeiul art. 23 alin. 3 din OG 26/2000, va admite cererea reclamantilor si va anula Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 18.05.2014 a membrilor asociati ai Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Lupoaia, iar pe cale de consecinta, va anula si modificarile operate in Actul Constitutiv al AVPS ____in Baza Hotararii AGA AVPS __ din 18.04.2014 si inregistrarile din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor ale inscrierilor efectuate in baza Hotararii AGA AVPS ___.. din 18.04.2014.
Instanta va lua act ca reclamantii nu au mai solicitat cheltuieli de judecata.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii ____.. ambii cu domiciliul procesual ales la Cabinetul de avocat __, in contradictoriu cu A___, si, in consecinta:
Anuleaza Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 18.05.2014 a membrilor asociati ai Asociatiei ___. precum si modificarile operate in Actul Constitutiv al AVPS ___.. in Baza Hotararii AGA AVPS __..din 18.04.2014 si inregistrarile din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor ale inscrierilor efectuate in baza Hotararii AGA AVPS ____ din 18.04.2014.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.
Apelul se va depune la Judecatoria Oradea.
Data in camera de consiliu si pronuntata in sedinta publica din 14.01.2015.

Presedinte Grefier
____.

_..
___.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asociatii, Fundatii, Corporatii

Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Actiunea formulata impotriva Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in baza Legii nr. 290/2003; aplicarea prevederilor HG nr. 1120/2006. Admisibilitatea actiunii pe baza de probe raportat la prevederile legale plata transelor de despa - Decizie nr. 2152 din data de 23.04.2013
- Sentinta civila nr. 2338 din data de 26.03.2004
Asociatii, fundatii. Inregistrare partid politie. Conditii cu privire la sediu si denumire - Decizie nr. 588A din data de 13.09.2016
Art. 56 alin. 1 din Ordonanta 26/2000 raportat la art. 4 din Legea nr. 230/2007 - Decizie nr. 919R din data de 10.05.2012
Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele acesteia. - Decizie nr. 1605R din data de 28.09.2012
Dizolvare asociatie si nulitatea hotararilor adunarii generale - Decizie nr. 1163 din data de 02.10.2009
Aplicarea dispozitiilor art.243 C.pr.civ. Neindicarea succesorilor Asociatiei Salariatilor, in conditiile in care asociatia a fost radiata din evidentele Registrului persoanelor juridice, nu este cauza de suspendare de drept in temeiul art.243 C.pr.civ. - Decizie nr. 154 din data de 23.03.2007
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Asociatii - Sentinta civila nr. 66 din data de 28.01.2010
Asociatia de proprietari - Decizie nr. 777/R din data de 07.10.2009
Asociatii si fundatii - Decizie nr. 9 din data de 08.04.2009
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010
Acordare personalitate juridica - Hotarare nr. 72/PJ/INCHEIERE din data de 19.05.2010